wTm (fpfoi ■L i. i K S s8i wrast lira. Openbare Uitvoering, Concert Manus de Snorder, f35, 1 WILIEMSE H. H. Veehouders Haver, Eerst, Boonen flinke Boerenknecht, 114 GRATIS. ik. Dammen. 1 Jfilms' Bioscoop op MAAHBAG 23 MAART i.t Het duis?e e Punt. op ZONDAG 29 MAART 1914, ELECÏRiCtER^ACHIHES, Rdel ime Pakket Broedeieren Zaaigranen. Patroons, rzoi Kr Zaterdag 21 Maart 1914. 57e Jaargang. No. 5348 Tweede Blad. rag M o^dp dit blad ontvangen vanaf "'heden tot 1 April de nummers sr.p es! LEERZAAM EINDSPEL. Auteur N. C. A. Bastlan, te Leerdam. Zwart Wit. Zwart: 2 schijven op 21 en 37. Wit: 3 schijven op 18, 28 en 47. 1. Wit: 18—12. Zlwtaft: 2127. 2. 127. 27—31. 3. 7—1. 31—36 4. 129! 37—42. (a) 5. 47 38. 36—41. 6. 38—33. 41—46. (b) 7. 29—23. 46—37. 8. 23—5. 37—23. 9. 5 28. Zwart 3743. wit 2923. zwart 4146, wit 5 en. wint.. (b) Zwart 4147, wit 2915 met winst. De mooiste zet in. dit eindspel is de 4de: wit -29, daar- wit hierinedte te ke®ne® geeft de 'gehée- afwikkelïng te ketoben doorzien. EEN VERNUFTIGE SLAjG. Zwart H Éil x i 'w wil Zwart: 4 schijven, op 7, 9, 19, 24 en, e<en dam 'op 35. Wit: 6 schijven op 18, 28, 30, 33, 34 en, 50. Deze slag is van de® heer Férandl („Lé Bavard/') fen wij plaatsen hem terwiftlo van de curiositeit en het vernuftige denkbeeld., dat aan den slag te® grond slag li£t, Wit speelt 5044, d>* zwarte dam slaat nu va® 35 raar 49, nu wit 2823! en de zwarte schijf op 19 bmoet 2 schijven slaan naar 39, wit slaat nu van 34 op 43 en de zwaxte dam. die op 49 staat, moet 2 schijven slaan tot op 13. De wrtte schijf Op 30 M1 slaat nu naar 8, schijf en den dam, die in denaan- •W'Jvang als machtig wapen achter baar stond. Bekijkt fleitiu nog eens den aanvangsstand en gij zult zien, hoe [vernuftig deze winst is aangebracht. oon35 ar. .ia 34 Binnenlawtsoh Mieuws een voetb4l zendeling. Een der meest bekende voormannen op voetbalge- ed, de heer W. Rauch Czn., beijvert zich tegeinwoor- S voor de voetbalzaak door in verschillende plaat sen, meer speciaal in, NoordhollaEd. lezingen te hou- d-iii over het voetbalspel en, over de spelregels. Gis teravond hield hij zoo'n spreekbeurt te Bnkhirizenop verzoek en uitnoeddging van de vereeniging West - Frisia aldaar. Ruim honderd weetgierigen waren aanwezig. De heer Rauch had zeer veel succes met zijn door tee- keningen verduidelijkte voordracht. Na afloop van de lezing werden door den heer Rauch een aantal exemplaren verspreid van, een tweetal propaganda bock jes van den N.V.B. Het lijdt geep twijfel of derge lijke voordrachten hebben zeer groote propagandist i- sche waarde voot het voetbalspel. niet snugger. Men meldt uit Lonneker: Eenige weken geleden werd te Sloten nabij Am sterdam de werklooze schildersgezel t, K. van hier aangehouden om reden hij met eeen revolver een hond trachtte tc- dooden. Bij 't i® beslag? nemen van de, revolver bleek dat de aangehoudene in 't bezit was van vele valsche sleutels en loopers Bij nader onderzoek bleek dat zich op zijn kamer een belang rijke hoeveelheid verfstoffen bevonden, die alle van diefstal afkomstig waren. Een, gerechtelijk onderzoek braelu aan licht, dat herhaaldelijk goederen, naai* Enschede waren gezonden. Op bevel van den burge meester \-ati Lonneker had een huiszoeking plaats ten huize van den vader van t. K., waarbij in den né-rdapi .il.i-'der tal van verfstoffen! cn schlldersge- reedschappen werden gevonden, alles afkomstig van, diefstal bfc verschillende schilderspatroors in de hoofdstad, ter gezamenlijke waarde van f 1600. t. K. die hier steeds voor niet heel snugger doorging, be kende de gestolen goederen gevonden te hebben. H N. Crt. ziekenfondswezen. Men schrijft uit Alk-maai* aan de X. R. Crt De strijd tueseheu de landelijke federatie ter be hartiging van het Ziekenfondsweze® e®. de Nederlaud- sche Maatschappij tot bevordering van de Genees kunst, in betrekking tot de opheffing van de be staande en dé vorming van nieuwe ziekenfondsen, over heel het land, zal in deze gemeente vermoede lijk het eerst gestreden worden. In een op 14 dezer door hetvoorloopig bestuur van het nieuw op te richten algemeen afdeelingsziokenfonds aan dc leden van het bestaande algemeen® ziekenfonds verzonden circulaire worden de tot stand te brengen hervormin gen aan de bij het fonds verzekerden onder de oogen gebracht, waartoe in de eerste plaats behoort een verhooging van de wekelijksche bijdrage van 10 op 12% cent per week voor personen boven 16 jaar. terwijl voor jongere personen per persoon en per week 4 cent verschuldigd zal' zijn, met, ecu maximum van 12 cent per week en per gezinTegenover die hcogere contributie staat, dat alle geneeskundigen, ook do specialisten, op verzoek van, de huisartsen, en alle apothekers alhier, aan het nieuwe fonds ver bonden zullen zijn en d!us hun, hulp zullen verleenen en dat. ijs, brillen, breukbanden en andere kleine instrumenten voortaan, van fondswege zullen worden verstrekt, terwijl bij aanschaffing vaat grootere, in strumenten gedeeltelijk vergoeding zal kunn,en \vor- ds® gegeven. Ter bevordering van de onderlinge, samenwerking zullen m het bestuur gelijkelijk vertegenwoordigd zijn, de geneeskundigen, de apothekers en de verzeker den, van elke categorie drie, en eens per jaar zal er een algemeen,e vergadering gehouden worden,, in we'ke elk der di*ie groepen een even groot aantal I «temmen zal kunnen uitbrengen. Het nieuwe afdeelingsfonds, te Alkmaar te ves tigen, zal behalve Alkmaar omvatten 37 buitengemeen ten. De oude fondsleden zijn uitgenoodigd zich in bet nieuwe fonds te latfen overschrijven, dat in werking zai treden, zoodra het oude fonds zal ihebiben opge houden te bestaan. Tegen deze circulaire kant zich de.landelijke fede ratie, die de fondsleden per advertentie dringend uit- noodigt zich niet in het nieuwe fonds te laten, in schrijven, maar a,f te wachten de op 24 dezer té houden algemeene vergadering, waarin als sprekers zullen optreden de hoeren J. H. Scha,per, lid van dg Tweedie Kamer, en, dr. Hoffmu'n,, R.-K. a,rts te Gouda. De federatie verklaart, dat de leden niet be vreesd behoeven te zijn van, geneeskundige hulp ver steken t.s zullen blijven, onida.t, zij zal helpen. Het voornemen schijnt te bestaan de foiulspraccijk op te dra-ren aan uitsluitend daarmedete belasten genees kundigen, indien, men niet tof, overeenstemming moehfj komen. EEND OF WOERD. Een redacteur van het Hdbld. vertelt op de vol gende manier hoe hij zijn kennis ten opzichte van het Pa- of Ma-zijn van een eend te weten kwam Voor een paai* jaar grng ik in op een. aanbod voor den, aankoop van, een stel Indische loopeenden, en ontving een tiental jonge exemplaren, - zooals het heette: ..negen wijfjes en een woerd." De beestjes waven nog niet geslachtrijp en, ik was in onzeker heid, of er wel inderdaad' een mannelijk individu bij was. Wat allerminst cwerschillig is. Ik wendde mij tot oen. deskundige, die mij de verlangde zekerheid .zou verschaffen. Ik had hem slechts naar de eendjes te volgen. Zeiven zouden die "t me zeggen. Hij dreef ze in een hoek van. hun verblijf, waar za niet weg konden. Wijdbeens zfch hukkende greep liij ze een voor een en wierp ze tusechen de beenen door achter zich. Toen ik ze allen hun, buiteling had zien, maken en de beestjes ODder luid gesnater in den, anderen hoek zien samenschuilen werd mij ge vraagd of ik nu niet had geconstateerd, dat er éen woerd bij was. Tot mijn schaamte moest lk bekennen nog even wijs te zijn. -v- r--- Toen werd mij gezegd, waar ik op had' te letten bjj een herhaling vau het onderzoek. Weer maak ten de eendjes hun luchtsprong, en toen nam ik waar. wat mij 'de éerste maal was ontsnapt. Negen van de tien reageerden-luid snaterend op de expe- dieta verhuizing,* maar- éen hield zich stil, gaf al leen een veroütwaardii&L kuchje. Dat was 't man netje. rs Twee jaar leopen mijn eenden hier naad en geven, mij dag na dag gelegenheid te constateerden, dat al- 1 en de wijfjes rumoerig, en luid snateren. in o eenöenwereld. A. D. H. kantongerecht TE schagen. Uitspraak van Maandag 16 Maart 1914. 0. P Oudkarspel, Loterijwet, f 10 of 10 dagen. J. O., Wierlngerwaard, idem idem. C. G. Jz., Anna Paulovra, idem idem. D. 23.. Anna Pauiowra. idem idem. A. S., Schagerbrug. Prov verord f 1 of 1 dag. W. I, Zijpe, Motorregl., f 2 of 2 dagen. P. N.. Zijpe, IJkwet, f 1 of 1 dag. M Z.. Schagen, Art. 453 Str., f 10 of 3 dagen. .1. G.. Zuidschar- woude, idem, f 16 of 3 dagen. II. K.. Waimefritiui- zon, IJkwet,, f 1 of 1 dag. C. O., Zijpe. idem. f 10 of 4 dagen. T. B.. Zijpe, idem. 2 maal f 5 of 2 maal 4 dagen J.. van \V.. Zijpe. Motorregl., f 2 of 2 da gen. J. B., Callautsoog, Ja,chtwet, 2 maal f 5 of 2 maal 4 dagen. M. M., Anna Paulowua, IJkwet. 2 maal f 8 of 2 maal 4 dagen. A. S.. Anna Paulowna. idem, f 1 of l dag. T. D Zijpe, idem idem. G. de W., Züipe, idem, f 10 of 4 da,?en. A. v. d. M„ Schagen. Motorregl.. f 2 of 10 dagen tuchtschool. J. B., Nieuwe Niedorp. Art. 424 Str, f 8 of 4 weken tuchtschool. C. van F.. Scliagen. idem. vrijgesproken. SCHEEPSRAMP. Het Duitsehe schip ..Kaisci* Wilhelm der Grosse" is in 1- nabijheid van het lichtschip de Haaks te Nieuwedlep in botsing gekomen met een driemaster zcllschcener. die na 50 minuten zonk. Het s..s. bleef nog twee uur in de nabijheid, zonder wat van de bemanning van den schoener te ontdekken. De raam vau het zeilschip is onbekend. 1 E TAK KSBELASTING. Naar de Meier. Ct. meldt, iicbben de sigarenfabri kanten. die op bezoek zijn geweest bij den minister Tan Financiën, hierbij den indruk gekregen, dat de urlnjste'- het. artikel sigaren als genotmiddel zwaar wil belasten. Zóo zwaar zelfs, dat het ontwerp de- bietrecht van zJjn voorganger daarbij vergeleken kin derspel is. Met. éen m tl Hoen kan, de minister absoluut niets doen. zegt hij. en waar do opbrengst; van debiet- recht op twee werd geschat,, bestaat er groote vrees, dat de plantten van, den huidigc-n minister aanmerke lijk ceel zwaarder zullen drukken op onze tabaksin dustrie. Alleen wat, den vorm betreft," kon nog geen enkele mcdedeeUng worden gedaan, omdat daaromtrent nog niets was vastgesteld. Het laat zich aanzien, dat wij in de nieuwe ta baksbelasting een aanslag krijgen op onze voorname tabaksindustrie, waarvan de beteekenis, om zijn groo- te® ernst. niet. onderschat mag worden, zegt het blad SNOEPERS GESTRAFT. Honden kropen onder een houten schot door in. het schuurtje van een bewoner van Smallingerlandi en aten cr drie groote en zes kleine, konijnen op. De honden waren nu zoo dik geworden, dat ze 't schuur tje niet meer door de opening konden verlaten. Den volgenden morgen werden ze op last der politie af gemaakt. MACHINALE REMAL1 NG. Door het bestuur va®, den Kerk- en Bergmeerpol der is in beginsel aaugetnomen om een motormachine in dien polder te plaatsen. Binnen korten, tijd zullen de stemgerechtigde ingelanden hierover vergaderen. ZELFVERMINKING. Voor de rechtbank te Leeuwarden stondterecht de 19-jarige S. K., arbeider te Westergeest, die, voor dë. militie goedgekeurd, door een dorpsgenoot Hel- Hnga. het grootste gedeelte va®, de® rechter wijsvin ger liet afhakken, om van den dienst vrij te komen,. Wat hem dan ook gelukte. De officier vorderde 6 maanden gevangenisstraf. BALDADIGE STUDENTEN. In den. afgeloopen ua,cht heeft eeju, aan,tal studenten zich toegang verschaft tot de H. B. S. ,t,e Delft, ziijn daarna over liet dalt het gasthuis binnengedrongen, a'waar zij den boel op stelten hebben gezet, waar door zieken zijn wakker geworden. De verpleegsters werden lastig gevaHeu. De politie, telephonisch ge waarschuwd, maakte proces-verbaal op wegens huis vredebreuk en vernieling, eai zette de studente», bui ten het gesticht. IX- EN UITVAL VAN HET HANDELSBLAD. Het bedorven Dam-Pajefc. Wij Amsterdammers, die dagelijks onzen weg over den Dam nemen, erge ren ons reeds een jaar larfg over liet stutwerk aan den architraaf van het Paleis op den, Dam- Van ochtend, kwam diit ais volgt ter sprake: „Heb je al gehoord!? Die stelling aan het Pa leis heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld." „Zoo, gaat dat leelijke ding* eindelijk weg?" „Weg?!... Integendeel! Ik zei je toch..." DE LIEFDE HET VENSTER UIT. Een echtpaar, wonende aan, den Verversdijk te De'ft, nauwelijks éen maandl getrouwd, zag reeds na verloop van dien korten tijd de liefde door het venster gaan. Gisteren, toen de vrouw ten huize van haar moe der verleefde, verkocht, de man, een liefhebbei* van een borrel den, geheelen inboedel aan, een, uit drager voor 1' 115 en verliet daarna de woning. Juist vou de koopman beginnen, het huisraad weg te halen, toen vrouwlief thuiskwam, die allesbehalve over liet koopje dat haar man, haar geleverd had te spreken was ei: zich met hand en tand daartegen verzette. Terwijl de vrouw en de koopman naar de politie om raad liepen, loste de familie van de vrouw de quaestie op door den boel uit het -buis te halen. I Het gevolg is dat de koopman, een leelijke® strop heeft, hij is zijn geld kwijt en krijgt geen, huisraad. De man, die zonder voorkennis van zijn vrouw het huisraad iel kocht, is later door zij® betere, helft zóo afgerost, nat hij voorloopig niet kan werken. j MET 'J'f FG E LATEN. De Geniet ntif-aad van Avereest heeft besloten den heer B. Berends Az., chr-hist., oud-lid-van Gedepu teerde S;aten. die bij de Dinsdag 10 Maart gehou den herstemming met een meerderheid vau,.25 stem men, boven den liberale® candldaat werd gekozen tot Raadslid, niet tce te late® en cfet op grond hier van, dat dt-ags voor de stemming op een groot deel der kiezers een ongeoorloofde druk. is geoefend, doordat de rechtsche kiesvereeingingen de kiezers 'n verkéring hebben-laten- teeke®en. dat-xlj_o? den heer Berends zouden stemmen. hoog water. Uit het N.-W. van Noord-Braba®t schrijft men a^n het Iidbld.: Een droge Maait is goud waard, zogt 'n, oud spreek - woord. .Maar nu is het er ver vandaan. Door do hooge vloeden loopen de kaden dor bui ten polders ge durig o\«r. zoodat deze polders geheel blank konwci te staan Door co vele regens is het, in de btnnen- polders al niet veel beter gesteld. Dte werkzanmhoden 1® tuin en op tien akker staan geheel stop. Men weet helaas niet xueer op hot land te komen, zoodat het voorjaar niet mooi inzet."1 Men schrijrt uit de Gelde:sche Vallei: Ofschoon geen watersnood zooals die van 1855 bij den doorbraak vzn den Grebbcdijk, welke nog in ve ler geheugen ligt en waarbij helaas verscheidene men- schen en dieren zijn omgekomen, begint bot er in de Geldersche Valk; toch droevig uit te rJen. Nie mand herinnert zich butte® dien doorbraak zulk «et» hoogen waterstand. Aan de Vaartbrug tce kent do peilschaal 5 M. 93 -f A P. on al!cs. letterlijk alles, tussche® Veenendaal e® Wagentngen is blank wa ter, waarin de huizen van het buurtschap 't Beneden eind (bij dozen waterstand geheel geïsoleerd) als stippen er bovenuit steken. De varkenshokken en vele boestallen .staan onder, zoodat het vee op hou? en hooi of zandverhoogfngen, is geplaatst of reeds bij kennissen van de eigenaars is gebracht. En af-n de kade tusschen Veenendaal on Ede is «1-: toestand uog erget en staat het water nog hooger. De meest bedreigde landbouwers hebben oen wel niet goed te keuren, maar toch te verklaren vergrijp begaan, door de ..heule®" in de kade, die volgem-* voorschriften en contracten va® verschillende polders onderling bij een zekeren hoogtestand van het wa ter gesloten moeten blijven, te vernielen om althans van een gedeelte water bevrijd te worden. De Isosturen der onderliggende polders stellen vol gens hun rechten zich daartegen te weer en hebben die sluiswerkep. onmiddellijk weer laten herstellen, en een detachement marechaussees uit Arnhem houdt dag en nacht de wacht» Of nu echter de eeae pol- dei* een voet hooger en de ander een paar voeten lager staat, maakt op zichzelf niet veel uit. Een feit is 't, dat de geheele Vallei vol water staat, hetgeen een enorme Schade en last veroorzaakt. Uit de landerijen die nimmer onder water komen en daarom gewoon worden bemest, trekt de „voog" uit en gaat de groeikracht verloren. Bn dit allee voor een groot deel omdat op waterstaatsgebied de sys temen onzer voorouders om het water met dijken, en dammen tegen te houden, totdat het zachtjes on ge leidelijk door een geul wegtrok, nog steeds voor de Vallei bestaan. De bij het fort De Roode Haan in. de- Grift gemaakte „heulen of sluizen" mogen bij een ze keren waterstand twanneer vanzelf het meest be hoefte bestaat aan geheel opene®) slechts op een kier geopend worden, juist zooveel, of zooveel scha kels, zooals liet heet. Nu bestaat er op het oógen- blik een Vereeniging voor het verkrijgen, van een scheepvaart kanaal, watj men feitelijk zo® kun®en' noemen een tweede nieuwe KeuLscbe Vaart, die dan meteen de waterloozingsquaestie zou oplosseD: Dit reuzenplan, „een vogel in. de lucht", zal nog wel minstens een halve eeuw op zich laten wachten. Be ter achtten bet daarom velen, als deze vereeniging de® raad zou willen volgen van den tegenwoordige® Minister van Waterstaat en haar krachten benutten voor hel verkrijgen va® het bereikbare, nl. een een voudig binnenscheepvaartkanaaJ met tevens een op lossing der waterloozing voor de Geldersche Vallei voor welk streven de Minister zijn steun heeft toe gezegd. in het donkere zuiden. Het Wcekbial voor de Vrijz. Hervormde® schrijft: „Br is weer een nieuw bewijs geleverd1 voor de toch al niet te loochenen waarheid, dat de recht spraak In cuze Kerk hier en daar op ee® allerdroe vigst peil slaat. Men zal zich herinneren, dat wij onlangs aan de N. Rc?t. Ct. het bericht ontleende®, dat tegen een nieuw gekozén vrijzinnig diaken m de overwegend orthodoxe gemeente Meeuwen in Nd> brabant, ecu k'achi. was ingediend bij. het classicaal bestuur van Reusden, omdat hij op een, Zondag schaal sen had gereden. Men deelt ons mede maar dat is in dezen va» weinig belang dat de heer D. v. B., om wie® het gaat, njet tot diaken, maar tot ouderling is gekozen. Tegelijk daarmee echter be richt men ons, dat het classicaal bestuur het inge diende bezwa,ar gewichtig genoeg heeft geoordeeld, om den heer v. B. ongeschikt te verklaren voor het ouderlingschap, en daarom heeft beslist, dat ea* een nieuwe verkiezing moet plaats hebben „Het is werkelijk haast ongelooflijk Wij. zouden geneigd zijn, om zulk een malligheid te lachen, als het in den grond niet zoo diep ergerlijk was. erger lijk om de verregaande, partijdigheid, die men ii\ zulk een uitspraak van een classicaal bestuur proeft, en ergerlijk ook om den spot. die tengevolge daar van over de Kerk erf het kerkelijk leven wórdt uit gelokt. Welk een opvatting! Iemand, die op Zondag de schaatsen' onderbindt, zou scSxuldüg staan aaneen zedelijk vergrijp, en daarom het ouderlingschap on waardig zijn! Kom, wil zullo® onze ergernis over zulk een idioot bedrijf maar inslikken, e® er niet langer hij f.tilstaa®. Het is te hopen, dat het provinciaal kerkbestuur zich niet onbetuigd laat. en met het ver nietigen van de uitspraak aan de leden van het clas sicaal bestuur een lesje toedient, waarvan zij' beter kunnen worden. „Naar aanleiding van deze zaak schrijft de bericht gever der N. R. Ct. nog: „Als mboven de® Moer dijk spreekt va® het „donkere Zónden", denkt men daarbij steeds aa® Noord-Brabant met de Iloomsch- Katholieken. Het ziet cr echter in die provincie in sommige orthodoxe kringen niet minder donker uit. Het lijkt wei. of het zelfs donkerder wordt in som mige Protestantsclie kringen, nu het 'oegintte glo- reiï bij de Roomseh-Katholieken 1® Noord-Braba®t Het ra zeer treurig, dat zoo iets gezegd kan wor den." Onze lezers zulAen zkh herinneren, dat onze cor respondent er i® zijn bericht aa® herinnerde, dat ook de Koningin we! op Zondag schaatsen heeft ge-, reden. Is H. M.' vo'genp het 'classicaal bestuur van Heusden dan ongeschikt om ons land t» regeereü? AdverteiiliHn. 'mpt eeheel rienw Programma Slechls één Prachtvoa-stblling jij te Oude Niedorp, ®"ji de kolf aHn van dea heer T Aai de Jong. Hoofdnummer Iroot spannend drama uit het la- onil VllD ,pn *""n ^"n ü,t,ua üKl TOT Blaatte. ie"ft® *an de tiim 750 \f»ter AhiivRojf d«*r Voorutelliug 'a TfOtOS 7 Uil" precies. eikel Aanheve'ord, F. H. Wil nis der Rederijkerskamer „I e Ho p", gevestigd te Aartswuod, op Zondag 22 Maart, teu bu z) van M Brui® te Aarftswoud,71 ph Zondae 29 Maart, ten hui e rac P. Has, te Hoogwoud, P ograuiQia 1 Too eelapcl in 1 b diijf Hipsppf in d'i" b drijven L'*rten \an eld rs gevtsiijde Kamara hen te Hon^wuud geea viyieu toeguiig. te geren door de Gemengde Z»ng- Tr roti uiring tlPuLLu'' ie Wi - riDgerwavrd onder direcie van dpn'heer K. Dika'aal, ÏD de zaal van M»j. v* ©rj j# *-'001 te M'ieringerwaard Eenige Solo nummers zullen worden begeleid door den heer Joh. Biands van den Helder. Entióa f 0 50. Aanban? half 8. De Entrée ia verschuldigd voor de geheele lokaliteit. Hal na. (J-yst'pm Dr. A'imondo), t»k<» p V8n witt hal leg u»rm,ó 5 ',o f* p t f^uk, bij S. Zvaau te 8cbagcrbrug. L>'(«'l jflf tQd r garfei;jft. Koningstraat I. Oen Hélder Voor h»t snjjd--n va» hengsten, biggen or,jt) b«vwlf zich beleefd aan 8. KITLBOEK Pz: Vpfsnijilpr, OUDiiRP l.j Al.KMAAR. N B R- ngst. ii Ku- n d-r. GARANTIE n nw WII.1.E EÜR 'e BR \N|>-N »f zoi der brctuden KüUi) gesneden worden. Voor f 1 75 e*n peheelo bez^ndir e ifatfene? z. om uw wor ing gezellig te m'ake»1 prima kwal. Cuinet*M-*he vloernfat, fjj e mooie kleur n, v.<or i flaapkanmr, keuk-n enz., 3 flinke n^tte 'Gangmatten, 1 sterk» D- uisijjémat, 80 bp 50 c M 1 g-kleurde zvhte Bnd- mat. Gratis 1 fr wa dver«-iennsr en 1 vermaan g v. d. kleuien Wie bin> en 8 dagen brie?ka»ri z^rdtonrvamtdir a les en nog exfa 1 fr Sto^ik i Lamp-kap, i fjjn« Taf floep- r, 1 B >od- fcc apmand of 1 flmfc Tof ik'»*-d. Na?>r 1 bu t»ii z,*n'1. remb uis. P.«br»pk van Matten, Haarienimerdtk 25, Amsterd. enz. verkrijgbaar tg C. B -ers Gz., 8ca ppcr te 'A ïtkri Een levenszekiir.ng maatschap- pn h eft he-*«hikba+r f 4(10.000, voor belegging sis le "ypoth-ek op boerderijen gelegen in .Neder land. Rente en voorwsa»den zeer bilh Ir. Br. fr do 84 bur. r.d b ad. Welke nog ee» Frie8che Werfman ve langen, kunnen tioh bij 8 8. Vfs-er te Ou e Niedorper Verlaat vet voegen. Postzegel voor attw. Door bet vertrek van don vórige naar A ceriks. wordt goVra gd een goed ku nende melken, bjj F. Thomas te Jul a: adorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1914 | | pagina 5