Noord-Hollandsche Bank. DEPOSITO'S. DIVANS en alle WINTERARTIKELEN Ch. H. Th. HZ, Boerderij JEUK een Bouwplaats Openbars Verkoping, A. KLOPPER ZONEN HANDMOFFEN Het Gsneraahroiiwije Londsnsche Varkens, een vast Werkman, Openbare Verknoping 2. De kapitale Boerderij 3. Riant HEERENHUIS geperst Haveretroo, Tarwe- en Haverstroo, MEID-HUISHOUDSTER, een vast Werkman ERFTENElJEft's PATENTBAAI Het innen en het genot der Sluisgelden STERÜE ZENUWEN Vernet die flinke Huishoudster, 2. Twee perceelen uitmuntend Bouwland, CONCERT TEGEN SPOTPRIJZEN. VERPACHTING. de zaak gesloten Veenhuizen. SCHILDER een HUISMANSWONINü 1 groot Kippenhok, PAPAGAAI, UIENZAAD, Harmina Alelda Maria, Gerrit Bos, Gerrit Bos, Maartje Slikker, Jacobes Kruisveld, op Dinsdag 24 Januari 1922, 1. Gebeel nieuw gebouwd Burgerwoonhuis 3. Een perceel ultmun^nd nieuw Bouwland, Dan kbot.uiging. Si. maartensvlotbmig „O.K.K." met Na afloop Bal. te ALKMAAR, De flinke op Zondag 22 Januari 1922, Coöp. Yereeniging pde Landbouw" Zegehaver. NEC VROUW IKfiA NICT MEE! GOEPin niJM CEHEU6EH MEBBCfT Zaterdag 28 Jan. e.k., van de Sluis te Rustenburg IS HET ALSOF UW RUG ZAL BREKEN Pynen in den rug zyn dikwyls een voorteeken van ernstige ziekten. DE WITT'S Nier en Blaaspillen Wegens sterfgeval, Donderdag 19 Januari gaat vestigen. JAN DE BEURS. Uit de hand te koop Voorzien van een Werkman. 1HPLJLAÏ9 TAN KAASTEN, Dciohter van H. HOFLAND en G. J. HOFLAND-Zon Tuindorp, Lochem, 16 Jan. 1922. Overleden mijn beste Man, in den ouderdom van 72 jaar. Wed. G. BOS-Vethman. Alkmaar, 17 Jan. 1922. Nieuwe-loot 34. Bezoeken kunnen wegens onge steldheid 'niet worden afgewacht. Heden overleed te Alkmaar, onze geliefde Broer en Oom, de heer Jn den ouderdom van ruim 72 jaar. J. BOS. Fam. GEBL. Winkel en Wieringerwaard, 17 Januari 1922. Heden overleed, na een l^ng durig lijden, mijne geliefde Docn- ter en onze Zuster, Ichtgenoote van D. Langedijk te Schagen, in den ouderdom van ruim 44 jaar. Namens de Fam., Wed- T. LANGEDIJK— Bruineman. Anna Paulowna, 16 Jan. '22. Heden overleed te Schagen, na een langdurig lijden, mijn gelief de Tante, N. LANGEDIJK-Slikker, in den ouderdom van ruim 44 jaar. JANNIE LANGEDIJK. Anna Paulowna, 16 Jan. '22. Heden overleed onze Vader, Behuwd- en Grootvader en Over grootvader, de heer in den ouderdom van 89 jaar cn 4 maanden. H. KRUISVELD. A. KRUISVELD—Zipp. S. BIERSTEKER. G. BIERSTEKER— Kruisveld Callantsoog, 17 Jan. 1922. Heden overleed, na een korte ongesteldheid, onzegeachte Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, de heer C. DE LEEUW, in den ouderdom van ruim 86jaren Namens de familie, J. MOOIJ. Schoorl, 16 Januari 1922. In ééns «ittlng des namiddags 1 uur, bij den heer, K. WIT, op de Slroel, gem. SI. Maarten, van. met flinke koolberging en schuur, benevens erf aldaar, gem. Sint Maarten. Sectie A, no 944 en 943 ged., samen groot 3.32 Aren. nabij Dirkshorn, Sectie B, no 24 en 25, groot 1.15.70 H A.afkomstig van de familieJFRANCIS. Nagelaten door den heer G. GROOTES. onmiddellijk bij Dirkshorn, gem. St. Maarten, Sectie A, ne 540, vol gens kadaster groot 66.20 aren. Ten verzoeke van den heer C. GROOTES. Aanvaarding dadelijk en I Mei a.s. Notaris VRIJBURG De familie van wijlen Ds.H. BAX brengt langs dezen weg haren oprechten, welgemeenden dank aan allen voor de vele bewijzen van deelneming, in het dopr haar geleden verlies ontvangen. Wieringen, Januari 1922. 10NIM0 22 MMIISKI LOKAAL VEUGER. Blijspel in 4 bedrijven. Entree 60 ct. plus 15 ct. pl. bel. Voor gehuwden toegang f 1.— Aanvang 8 uur. TE KOOP GEVRAAGDi yba 25 lol 90 K.Q.i door N. TH. GROOT, Schagen. Gevraagd, met 1 Maart: gevraagd: op Yrijdagen 20 en 27 Januari 1922, 's voormrddags 11 uur, in het lo kaal van den Heer W. MOOIJ aan de KOORSTRAAT l. met ierkelder en mestvlak, boet, erf, bosch en uitmuntende wei landen, ter grootte .van ongeveer 22.56 13 H.A. genaamd „Zuidcrmeer", met volledigen brongasinstallatie, ierkelder, mestvlak, boet, erf, bosch en uitmuntende weilanden, ter grootte van ongeveer 21 00 77 H.A. Beide boerderijen zijn gelegen aan en bij den Straatweg en Hoe- vervaart in de Egmondermeer (l perceel in het Maalwater) sectie F der gemeente Heiloo. Aanvaarding landerijen 25 Dec. 1922 en gebouwen en erven 1 Mei 1923. met schuurtje, erf en tuin aan den Rijksstraatweg en tram in het dorp Heiloo, kadaster sectie A no. 1454, groot 5.57 Aren. Het huis is soliede gebouwd en bevat beneden 2 kamers en suite met serre keuken en bijkeuken en boven 4 kamers en is geheel voorzien van «lectrisch licht. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen. Alles nagelaten door Mevr. de Wed. NAGELHOUT. Not VRIJBURG te Zlfpe. van de MANDOLINECLUB „MAND0LINATA" le W I N K E L, met medewerking van den heer JAC- PRIJS, cellist Ie Oudkarspel eu hel DUBBELMANNEN KWARTET „INTER NOS" van den Helder, in het iokaal van den heer 1 P. BAKKER. Hntree f 1.—. Aanvang half 8 Plaatsbespreking vanaf Donder dag 19 Januari, bij den heer P. BAKKER A IC cent. te Terwolde bij Deventer vraagt aanbieding van conditie Binnenslroo, te leveren franco wal Terwolde cn of Deventer of franco station Twello en Vaassen. Offerten onder vermelding van te leveren kwantum te richten aan den administrateur, W. WILLBMSEN. iu uuwri half om half, k f25 per 1000 K G. thuisgebracht en door deH.M.v. L. goedgekeurde Monster en prijs op aanvraag, hij A. J. WAIBOER, Groetpc'der Winkel. wegens omstandigheden, gezin van 2 persoonen, P.G., bii de Wed. van C. LANDMAN, Huis duinen No. 6, Gem. Helder. liefst met zoon, goed kunnende ploegen. L. REINIERSE, Groetpolder, Winkel. Gevraagd, met 1 Maart: met aankomenden zoon, goed kun nende melken, bij W. HOORNS MAN, Strooweg, Koegras. ONDERORQNDSCHE BRAND- EN INBRAAKVRIJE KLUIS VAN DERST0K, KAAN Co VAN DER W0LFE C0URRECH4 la Nieuwe Niedorp, Hoorn, Tel. 1. Tel. 33, Gr. Noord. Alkmaar, Langestr. 94, UI. 807. lettor O. ZITDAG: DONDERDAG te Schagen Hótel „de Beurs" van den heer Boontjes van 9—12 uur v.m. LOKETTEN. mei en zonder verstelbaar hoofdeinde, leveren L00DS0RACHT 69 HELDER. EERST MOETIK Kil BAAT! mam5tra i adv: bur: zeevaart. a'pamI Wie ZEKERHEID wil hebben, STEEDS een veevoeder te ont vangen, dat UITMUNT door ZUIVERHEID, OROOTE VOEDINGS WAARDE en ZWAAR GEWICHT, koope: Zuivere JWurwe Lijnkoeken T.D. Gegarandeerd vetgehalte l3 pCt., Zuiver Lijnmeel T.D. van N.V. Olieiabrieken T. DUYVIS Jz. te Koos aan de Zaan. Onderzoek aan de Proefstations wordt vergoed. 3 AANBEVELEND, SCHAGEN. Dijkgraaf en Heemraden van het Ambacht van Westfriesland, genaamd GEESTMERAMBACHT, zijn voornemens op des namiddags ten 1 ure, in het Café BOS, Waagplein, ALKMAAR (gepaeente Ursem) voor het tijd vak vanaf 1 Februari 1922 tot en met 30 Juni 1923, bij inschrijving te verpachten. Voorwaarden ter inzage bij den Secretaris van genoemd Water schap te Noord Scharwoude. Voor den Sluiswachter is een woning annex Verloizaak beschik baar. Inschrijvingsbiljetten met ver melding van twee soliede borgen in te leveren vóór Woensdag 25 Januari e.k.. bij den heer G. BOS Wzn., Dijkgraaf van genoemd Ambacht te Dudorp. Namens bovenvermeld Bestuur, G. BOS Wz.. Dijkgraaf. S. SCHUITEMAKER, Secretaris. Weinig menachen, lydendo aan hevige rugpyn, begrypen in welken gevaarlyken oeatand zy vorkeeren, daar deze pyn vaak •en voorteeken ia van een dierziekte. De nieren n.1. werken op de wyze van filters, het onzuivere bloed weer gezond en zuiver makende. Werken de nieren niet behoorlyk, dan wordt men by wyze van spreken, langzaam aan vergiftigd, eu ia dut dan eelal veelal de oorzaak van de pyn. Gy kunt evenwel dit- risico vermyden. Koopt Mlt doos Do Witt's Nier- sn Biaupillen, en U hebt binnen 24 uur het bewya, dat deze pillen tot den wortel van de kwaal, nJ. do nieren on de blaas, zyn doorgedrongen. Voor genezing van nierziekte dient men de oorzaak (het vergiftige urinezuur) te verwydoren. Een workelyk afdoend middel moet zoowel door nieren als blaas worden opgenomen, en niet, zooals by andere nier- pillen, door de ingewanden. Neemt de urine een troebele, blauwachtige kleur aan. innderscheid tussohen De Witt's Nier- en Aanspillen en andere soorten), dan staat vast, dat zy bare heilzame werking op de juiste plaats, n.1. nieren en blaas, hebben uit geoefend. Iedere lezer van deze courant, lydende aan pyn in den rug, rheumatiek, nier- en blaassteenen, spit in den rug of jicht, moet onmiddellyk dit beproefde middel probeeren. De echte Do Witrs Nier en Blaasoillen, speciaal bereid voor nierlydert blootgesteld aan het vochtige Hollandsehe klimaat, zyn verpakt in wit- blauwè doozea, voorzien van rooae dwamtrepen. WEIGERT in Uw eigen belang alle verpakkingen zonder doze roode strepen; ze zyn voor den nier- >7der in Holland absoluut waardolooe. zyn verkrygbaar in doozen van f.1.75 03 f.2.75 by vele apothekers en alle drogistea (doozen k f.2.75 zyn het voordeeligste). Ondervindt gy moeilykheid bv aankoop, zendt dan poetwissel met bestelling (f.0.20 voor porto byvoegen) aan E. C. De Witt k Co., Ltd., Den Haag, van wie proefdooejo gratis op aanvraag. I e Schagen bij „HET GROENE KRUIS" en ROTGANS. maar de uilspanning als gewoon. D. LANGEDIJK, Noord Schagen. Te koop: de mei 24 H.A. Land, waarvan 11 H.A. Weiland en 13 .H A. Bouwland/gelegen aan De Twee Wegen te Wieringerwaard. bewoond-door den heer J. Vader en te bevragen bij J. GOUWEN- BERG, Mark plaats te Schagen. maken sterke menschen. Ge lukkig wie ze heeft in dezen tijd die zoo geweldig veel van de zenuwkracht eischt. SANGUINOSE is het een- voudig natuurmiddel dat de zenuwkracht onderhoudt en versterkt: De Sanguinose is het beste middel tot bestrijding van de neurasthenie (zenuwzwakte) en al hart gevolgen. Wilt gij op den duur sterke zenuwen, neem geregeld el- ken dag 6én eetlepel Sangui nose. Liefst «en uur vóór den maal tijd. Prijs per flesch met gebruiks aanwijzing f 2.— 6 n. f 11.—, 12 fl. f 21.— Te verkrijgen bij Apothe kers en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM en Co., De Riemerstraait 2c/i: Den Haag. U kunt die jeuk doen verdwijnen dank zij een wetenschappelijke uit* vinding, die met onfeilbare zeker heid werkt, ledereen die last heeft van eczema of jeuk, zal door aan wending van de vloeibare D.D.D. een onmiddellijke verlichting Onder vinden en een heer lijk frisch gevóel, dat de jeuk weg neemt. Deze verzachtende vloeistof dringt in de poriën door en geeft dat verkwikkende gevoel hetwelk het begin der genezing is. Begin nog heden met de behandeling. Hoofdagent B. ME1HDERSMA. Den Haag, van wien uitgebreide brochure voor huidlijders gratis te verkrijgen. Prijs f 0.75 en f 2.50 per fl. bij alle apothekers en drogis ten. Vraagt ook de geneeskrachtige D.D.D.-zeep fl. - Voor Huidaandoeningen Te Schagen bij Drogisterij „De j NieuweGaper",MolenstraatC I3en Drogisterij „Het Groene Kruis". I Ondergeteekende maakt cïe ge achte ingezetenen van Veenhui zen en omstreken bekend, dat hij zich aldaar als Hopende door vlugge bediening, soliea werk en billijke prijzen 1 een ieders gunst waardig te mogen worden. Alle voorkomende behang- en schilderwerken kunnen thans al worden uitgevoerd. Baleefd aanbevelend, Uw dw. dn. wegens Liquidatie ongeveer 21 H.A., waarvan 2 H.A. Gras en Klaver, voor 5 jaar geleden nieuw gebouwde moaern ingerichte behuizing, eigen be maling en uitwatering. Land dadelijk te aanvaarden. Huis en Erf l Mei 1922, gelegen te Anna Paulowna. Te bevragen onder lett. L G Hulppostkantoor Burgerbrug. TE KOOP: met schuur, erf en weiland, aan Je Doggersvaart te Koegras, gem. Helder, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 6 H.A. 60 A. Hierop kan een flink bedrag als le hypotheek gevestigd blijven. Inlichtingen oij den Makelaar en Taxateur P. PUINBKOEK, Keizer straat 39. Den Helder. TE KOOPi plaats voor 76 kippen, uitneera- baar. 1 Broedmachine, voor 100 eieren. 1 Kunslmoeder. Te bevragen bij M.SPAAN, Petten. TE KOOP: een goed sprekende met groote koperen Kooi. Adres: F. SLAGTER te War menhuizen, (bij de Gasfabriek). TE KOOP: eigen geteeld bij P. GOOTJES, Groenveld, St. Maarten. P. KOS TER, Boermansweg, Anna paulowna, Gevraagdeen in een klein gezin, uit den boe renstand. Br. lett. B, bureau v. d. Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1922 | | pagina 4