Nog steeds Ierland. De dingen om ons heen. Daad Oude Niedorp. DERDE BLAD. Zaterdag 9 September 1922. 65sle Jaargang. No. 7092. Wanneer men drie maanden lang vrijwel bulten het bereik van brieven en telegrammen is ge weest één mijner kennissen vroeg om. het recept wanneer men drie maanden lang geen couranten heeft gelezen wie zegt daar: „wat een voorrecht'? dan doet het eigenaardig aan om .in de Engel sche bladen over de lersche quaestie te lezen. Men ienkt onwillekeurig: Plus que oela change, plus que cela reste la même chose". Nog is de lersche quaestie accuut en toch, wat s er niet allemaal in drie maanden gebeurd. De Valera en zijn kompaan Eskine Childers heb- 3en eerst getracht alles tot het uiterste te drijven Merkwaardiger wijze zonder het succes, dat zij ge looft en Vfe en gevreesd hadden. De verk.ez.ngen in „Ierland hadden ondanks de /alera's bloedige protestactie plaats enstelde Joyd Geori.e en zijne rogeoring in het gelijk. Hetgeen Lloyd George voorspeld had namelijk, lat slechts een paar procent van het Zuid-Iersche ;0ik tegen het Vrijstaat agreement waren, bleek uist. De groote meerderheid der Zuid-Ieren bleek iet met „Engeland gesloten tractaat tot vorming •an een Ierschen Vrijstaat aanvankelijk in twee leelen (Protestantsch) Noord- en (Katholiek) Zuid- erland eens te zijn on steunde het Vrijstaatsche Cabinet, waarin do personen van Collins en Grlffith iaar voren sprongen. Dadelijk daarop brak de bur- eroorlog officiéél uit. Ik zeg officiéél, omdat er fei- elijk reeds jaren lang burgeroorlog geweest was, naar die was door de Engelsche Hegeering steeds net een breed handgebaar ontkend. Nu echter de Vrijstaat door bijna 100 procent der ersche natie gewenscht bleek en de Valera toch .leef tegenstribbelen en daartoe gewelddadige mid- lelen gebruikte, toen werd officieel erkend, do.t de ersche Vrijstaat bedreigd werd door de Röpubli- :einsche onluston. Wat is er weer een bloed vergoten. De Vrijstaat- che troepen versloegen de rebellen vrijwel overal, le Republikeinen onder de Valera werden steeds neer naar het uiterste Zuiden van Ierland terugge- Ireven. Tipperary en Cork, twee bolwerken der Repu- ilikeinen, werden door de Vrijstaters genomen en aerkwaardiger wijze zonder al te veel tegenstand an de zijde der Republikeinen. Deze bleken meesters te zijn in het opzetten van en grooten mond, maar in een éérlijken strijd lie ven. zij weg. Liever schoten zij van uit een htnder- aag iemand dood dan dat zij In een eerlijk ge- echt de kans opliepen zelf er aan te gaan. Veilig ,chter een boom iemand neerschieten, die er niet >p verdacht is, dat was een kolfje naar de hand der leoublikrinsche Ieren. Men noemt dat gewoonlijk een moord begaan, naar de Valera en zijn makkers noemen het ueril la-oorlog. Maar ook voor moordaanslagen deinsden de Re publikeinen niet terug. KT Menry Wllson. een Ier van geboorte, een Ulster, nan in hart en nieren was een der slachtoffors. Sir lonry was een der. meest nopulaire aanvoerders van iet En/el sche leger in den grooten oorlog geweest <Ja den oorlog werd Sir Henry, die veldmaarschalk vas. hief of the Staff. Ik herinner mij nog lovendig, hoe hij, toen de 'rins van Wales zijn reis naar Indiö en Japan bo- :<m. dezen vaarwel ging zeggen aan het Victoria Station Sir Ilcnry kreeg toen een hartelijke ova- ie van degenen en het waren er velen die hem ïerkenden. Als Chief of the Staff, werd hij vervangen door icn gematigden man, door mijn vriend Lord Ca- /an. De regeering vond Wilson te militarist in de Ier- iche quaestie en dat kon tot niets goeds leiden, waar men Hoor bezadigdheid en overleg de lersche luaestie hoopte te regelen, dus gevoeligheid, vooral jij 'ie wantrouwige Ieren, moest vermijden. Sir Henry werd kort na zijn aftreden als Chef ^an den Generalen Staf. tot lid van het Lagerhuis /erkozen en was reeds door zijn „maidenspeech" be rucht, daar hij ontzettend tegen Lloyd George te keer ging. Dat werd door velen in den lande erg ifgekeurd en hij heeft verscheidene Jongere offi cieren van zich vervreemd. Verscheidene jonge generaals en lageren in rang zeiden dat zij niet mooi vonden, dat Sir Henry, die 3teeds Lloyd George bewierookt had, thans zeer fel en hatelijk tegen den Premier was. Men vond dit een minder sympathieke karaktertrek. Maar wat Sir Henry Wilson zei, was koren op den molen der Die Hardi onverzoenlijke conservatieven en der Ulstermannen. Deze laatsten noodigden hem uit een plan te maken om Ulster tegen de Zuid-Ieren te verdedigen. Daarbij nam met 't standpunt in, dat Engeland kalm Ulster in den steek zou laten, in dien de Zuid-Ieren de Noord-Ieren te lijf zouden gaan. Aan het feit, dat Sir Henry een plan, van verdedi ging gemaakt had, werd ontzettend veel ruchtbaar heid gegeven, meer zelfs dan met de eer van En- gelsch veldmaarschalk strookte. Men zei dan ook schouderophalend in Engeland: „Nou ja, Wilson is ook een Ier". Dit was eigenlijk niet vleiend voor Sir Henry, maar buitendien geschiedde, hetgeen niemand ver moedde. Die minder kiesche Wilson-propaganda werd' fataal voor den man zelf. Hij ladde den haat der Zuid-Ieren dusdanig op zich, dat hij op een goeden dag vermoord werd, men vermoedde door de Republikeinen. Een walgelijke moord, die even misdadig als dom was. Want wat geeft het nu voor de Ieren of Sir Henry Wilson leeft of dood is. Hij was geen actief officier meer, had toch als Parlementslid en behoorende bij do 44 Diehards in een Kamer van ruim 700 leden, heel weinig te zeg gen en leverde totaal geen gevaar op. Toch werd hij neergeschoten, een martelaar voor de zaak Ulster. Inmiddels winnen de Vrijstaters steeds meer veld, men hoopte steeds te hooren, dat de Valera gegre pen of gedood zou zijn. De Valera verloochent zijn Joodsche afkomst niet en leeft liever voor de goede zaak, dan dat hij er voor sterft. Helaas zou het anders gaan met Griffith. Deze hoogst bekwame leider der lersche Vrijstaters, een der onderteekenaars van de Engelsch-Iersche over eenkomst, heeft zich overwerkt en is aan de gevol gen daarvan overleden. Hij was half Egelschman, half Ier, men heeft hem dikwijls gewantrouwd, maar hij heeft later bewezen 'n eerlijk man te zijn, die ijverde voor do zaak, die hij meende dat de beste was voor Ierland en heeft zich werkelijk voor die .zaak opgeofferd. Inmiddels was het aantal aanslagen op zijn groo ten collega, op Michaei Collins legio, totdat einde lijk Collins in een hinderlaag viel en in het hoofd getroffen, stierf. De beide groote Vrijstaatsche lei ders Griffith en Collins zijn niet meer. Collins, die de Vrijstaatsche troepen oomru&Dfcrdo os net groot, succes de operadas tegen de rebellen leidde, is er niet meer cm de troepen van dqn Vrijstaat tot verdere daden aan te sporen en de expeditie tot een goed einde te brengen. Dat goed einde zou slechts kunnen zijn het ver nietigen van de rebellen, het. neorschieton van de Valera en Erstine Childers. Vindt ge mij bloeddorstig, lezer? Och, ik ben in goed gezelschap. Bernard Sbaw, de begaafde schrijver, zelf Ier en stoe.ds beschouwd als oen voorstander der lersche Republikeinen, heeft ineen interview verklaard, dat Ierland slechts vrede zou krijgen zoodra de rebellen incluis de Valera neer schoten of opgehaagon zouden zijn. Maar het hoeft cr vandaag niet voel van of dit zal gebeuren. Do vloek voor Ierland ia, dat Juist als de ovorhoidstroopen bijna do boiogonlfttischc moordenaars in handen hebben, do overheid zelf van taktiok verandert slap wordt. Steeds weer werd bewezen: „Zachte heelmees ters maken stinkende wonden', doch altijd maar weer zijn er zulke heelmeesters, die de goede gene zing tegengaan. Van de onderteokenaars van hot tractaat tusschen Engeland en Ierland zijn Collins en Griffith dood, Gavan Duffy is afgetreden als minister en Duggan gaat zijn voorbeeld volgen wogons geschokte gezond beid. Anderen komen in do plaats. Premier zal wor den Mr. Cosgravo. Het eerste nieuws in verhand met hun optreden is het gerucht van onderhandelingen met de Valera, Het tweede nieuws ie uit Belfast, nl, het herleven der schietpartijen in deze hoofdstad van Ulster, ,.»owel als aan de grenzen. Het derde gerucht is, dat, indien de Zuid-Ieren. Vrijstaters en republikeinen het eens worden dit een gezamenlijk optreden tegen Ulster zal beteeke- nen. Ik heb reeds vroeger herhaaldelijk geschreven dat zoolang de Bolshies on de Vrijstaters in Zuid- lerland vechten er voor Uister geen onmiddellijk gevaar dreigt. Het gevaar schuilt in 'n saaiengaan der Vrijstaters met niet-overwonnen republikeinen (lees Bolsjewieken), Wanneer nu de strijd tusschen de twee Zuid-Iersche partijen eindigt, niet door het vernietigen der paar percent rebellen, maar door een toegeven door dc nieuwo Vrijstaatscho leiders aan deze paar percent x-oovers, moordenaars en brandstichters, dun zaJ do burgeroorlog in Ierland niet uit zijn, doch zich slechts verplaatsen van liet Zuiden naar het Noorden en worden oen strijd der katholieke Zuid-Ieren tegen het protoatanijche Noorden. Hot sterven van Collins en Griffith is zeker eer. ramp voor Ierland. Er was eenlgo gegronde boop, dat, het vruchtbare Erin weer tot rust, vrede en voorspoed zou komen, maar sedert deze beide man nen verdwenen zijn, verzamelen zich weer donkere wolken hoven hot groene Erin. De onderteekenaars van de Vrijstaatscho overeen komst, dood of wogoxxs ziekte van het tapijt ver dwenen, nieuwe menschen van wier betrouwbaar heid tegenover ovoreenkomst en volk men niets weet. -Rebellen nog in staat van tegenweer, de Va lera en Ershine Childers nog in leven en vrij. Veel is veranderd, maar bet gevaar is niet gewe ken, Er is een man noodig in Ierland, die de 08 pet, rustige burgers bezielt met moed. om zich niet door de Valera en zijn handjevol moordenaars to laten intimidceren. Een ding is nl. in die drie maanden ten gunste der goede zaak to constatoeren. Toon vermoedde men slechts, dat er 98 pet. goede rustige Ieren in Zuid-Ierland waren en slechts 2 pet. moordenaars on bolsjewieken. Thans weet men dat. Maar nu is de man, de Ier, noodig om daarnaar te handelen en Ierland te redden. Nu het spook van do bezetting van het Rhurge- bied vrijwel verdwenen is uit het aspect der prac- tische politiek en nu het allen schijn heeft, dat het in de quaestie der schadeloosstelling eveneens tot oen overeenkomst zal komen, mocht men oootge ontspanning in Europa verwachten. Het heeft niet zoo mogen zijn. De crisis in Klein-Aziö heeft den toestand zoo mogelijk nog wat verwarder gemaakt, dan hij reeds was. Men kent do voorgeschiedenis. Turkije heeft zich, to kwader ure, in den oorlog los gemaakt van zijn ouden beschermer Frankrijk, en is met Duitsch- land in den oorlog gegaan. Met. alle gevolgen van dien. Na de kortstondige zegepraal, waarhij onder-1 anderen de Britsche generaal Townshend in hun handen viel, heeft Allenby de Turken genoopt het eerst van allen do wapens neer te leggen. Zoowat alle deelen van het Turksche Rijk, diG van enig belang waren, werden bezet, verdwenen, uit 'e heerschappij van den Sultan, die ten slotte niet moer dan in naam nog heerschar zou blijven aan den Bosporus en die voortaan feitelijk zijn beteekonis meer zou hebben als hoofd van den Islam dan als wereldlijk gebieder. In Europa werd Turkije gereduceerd tot Constan tinopel en onmiddellijke omgeving, met streng ver bod yan versterking van de zee-engte. In K'loin-Azië verloor het Syrië on Palestina, die resp. jnder, Fransche en Engelsche mandatuur kwamen. Armoniö, dat aan do Vereenigdo Staten zou wor den toovertrouwd, bleef, nu do voogdij geweigerd werd, voorloopig nog Turksch. Mesopotaroië kwam onder Britschen invloed en oon groot deel van de Klein-Aziatische kust met Smyrma a)9 centrum, werd voorloopig Grieksch met een referendum in de- toekomst. Dat was zoo ongeveer de vrede dien men Turkije ter ratificatie voorlegde en die Constantinopel dus had te teekenen, omdat het niet anders kou. Degene, die het meest profiteerde van dezen vrede was niet Griekenland, doch de heer Venizelos, wien de En tente gaarne alles gunde uit dank voor hetgeen hij zeide voor de Geallieerden te hebben gedaan. Griekenland-zelf was een half-Duitsch land, meen den speciaal de Franschen, die maar al te goed het verraderlijk optreden der Grieken kenden uit den tijd, dat deze nog niet wisten, wie het meeste zou bieden en geld aannamen van de eene partij en be loften van de andere, om ze tenslotte allebei te verraden. Venizelos kreeg alles, waarop de groote heeren zelf geen prijs stolden en zoodra hij dit aan zijn Grieken had geëndoseerd, gaf Griekenland hem zijn congé en haalde zijn pro-Duitschen koning Con stanten weer terug. Van dat oogenhlik af, kon Athene niet meer re kenen op steun of medewerking der andere mo gendheden. Frankrijk was nooit pro-Grieksch ge weest, had zich steeds meer tot de Turken aan getrokken gevoeld en was er volstrekt niet op ge brand een versterkt Griekenland te zien uitdijen tot een derde Middellandsche Zeemogendheid, een die, samen met Italië, op den duur machtiger zou kun nen worden dan Frankrijk. Italië meende eveneens van een Griekenland, dat zélf of door zijn vrienden tot vlak bij de Adria komt niet veel goeds te zullen beleven. Alleen Engeland bleef Griekenland, goedgezind, omdat dat met zijn eigen belangen Cyprus, Mal ta, Palestina, Egypte het beste uitkomt on om dat iedere verzwakking van Turkije een waarborg te meer is voor oen ongestoorde passage door de Dardanellen. Of het nu Venizelos was, dan wel Constantijn die in Athene de haas is, beteekende voor Engeland weinig en zoker was een klein te genwicht voor den wel wat al te grooten invloed van Frankrijk in do Balkanregionen vooi] Enge land niet ongewenscht. Hoewel dus na den val van Venizelos de Turk sche vrede Frankrijk allang niet meer naar den zin, was, ging het toch niet aan deze vredesvoorwaar den, (die immers alleen heeten te steunen op recht en billijkheid, geografische, othnografische en eco nomische overwegingen zonder eenig aanzien des persoons) te gaan wijzigen nu er in Griekenland een persoonsverandering had plaats gehad. Bovendien kwam het toeval Frankrijk te hulp, doordien Tur kije feitelijk niet ratificeerde. In Angora n.1. kwam de tegenregeering van Kemelpacha tot stand, die weigerde en don strijd tegen de Grieken in Klein- Aziö, dan wat slapper, dan wat heftiger aanbond. Zoo sleepten de dingen zich voort, maand na maand, tot vrijwel op het oogenhlik, dat de mogendheden nu eens spijkers met koppen wilden gaan slnan en in Venetië tot een vrede wildon gaan komen, het nieuwo Angora-offensief los kwam, dat thans in weinige dagen do Grieken zoo goed als uit Klein- Aziö heeft verdroven. Iets wat niet had behoefd, omdat die ontruiming toch al vast was gesteld. Doch het spreekt van zelf, dat nu de Turken die ontruiming hebben gefor ceerd met geweld van wapenen, zij niet bereid, zijn, dat wegtrekken der Grieken als een concessie der Entente te beschouwen. En op zulk een con cessie meenen zij recht te hebben, gezien de groote offers, dio zij elders moeten brengen. Bovendien weten zij, dat zij in hun strijd do Russische Soviet- republiek achter zich hebben en althans do halve sympathie van Frankrijk. Reden te over dusT>m nu 'le wapenen hun gunstig zijn, te trachten wat meer •;-edaan te krijgen dan concessies in Azië. Zoo is de toestand feitelijk, doch belangrijker dan het feit, wie in naam zou hecrschen over de listri eten van den Levant, is het politieke spel dat nu zal worden gespoeld, om de grenzen in Europa- zelf. Adrianopel is de hartewensch der Turken, zooals de Grieken smachten naai- Constantinopel „dat te rug zal worden veroverd door een koning Constan tijn en een koningin Sophia", 'zooals het heet in de oude voorspelling. Op zich zelf kan het Europa koud laten of die grens een twintig kilometer moor oostwaarts, dan wol westwaarts loopt. Het blijft toch Balkan en het wanbestuur van het eene land is niet veel slechter, hoogstens andors, dan dat van liet andere land. Er komen evenwel principes aan te pas. Vragen van prestige. Kan Engeland met zijn honderden millloenen Mahomed&ansche burgers or onverschil lig onder blij vei/, dat het bakzeil moet halen voor den Turk? Mag Engeland, dat telkens opnieuw in de Turksche moorden op Armenische en andere Christenen nieuw materieel vind in den strijd tegen den Turk thans toezien, dat streken, van Turksche heerschappij bevrijd, weer terug komen onder zijn macht? Mag Amerika, dat zich in de laatste jaren speciaal zooveel aan Armenië liet gelegen liggen, lit aanzien? Allemaal vragen, die gemakkelijker door een Jour nalist zijn te stellen, dan door eon regeering te be antwoorden. Vooral als zulk een regeering slechts met. groote moeite zou kunnen beschikken over de machtsmiddelen om aan een eventueel veto kracht bij te zetten; Er is echter een zéér belangrijke factor in deze aangelegenheid, n.1. deze, dat de Kleine Entente die ovvdonlijk bereid is de maan tot een roomkaas te verklaren, als Frankrijk dit zou proclamoeren, ten opzichte van de Halve Maan, een andere eigen mee ning is toegedaan. De Kleine Entente weet wat Tur ken zijn. Tenminste Roemoniërs en Serviërs weten dit en zij zullen er vermoedelijk zeer veel tegen heb ben, als het Turksche gebied in Europa weder wordt vergroot on men den Turk weder te dicht op het lijf krijgt. Waar zoo pojitieke overwegingen van allerlei aard loor elkander heen loopen en waar zooveel belen en op het spel staan, is het duidelijk, dat de voor genomen conferentie van Venetië óf geheel achter wege blijft óf een geheel ander karakter zal aan- nemen. In plaats van een onderonsje te zijn, waar de lloogo Commissarissen uit Constantinopol de din gen bespreken mot Turken on Grieken, zal er eon woot, gala-conferentie noodig worden met Premiers en Opperste Raden en Raden van III, IV of V. ten einde een geheel nieuwen vrede te construoeren. Altijd met dit groote voorbehoud, dat do Turken' nog iets voelen voor oen anderon vredo dan zij met de wo.pens kunnen afdwingen. 'n Voorbehoud, waar over men niet te gering moot denken.... UITKIJK. Vergadering van den Raad der gemeente Oude Niedorp, gehouden op Vrijdag deni 8 September 1922, des namiddags ten 4 ure. Voorzitter Burgemeester Nagolhout, Al'wozig de hoer Jn. Ligthart. De voorziter opent de vergadering, waarna de no< tulen worden gelezen en goedgekeurd. Voorzitter doet. mededeeling dat door B. en W. behoudens goedkeuring van Ged. Sleten aan de fir ma Heemaf te Hengelo het maken van bet elec- triöch net in het Noordelijk gedeelte dezer gemeente is opgedragen voor f17653, gerekond op 106 uansiui- tingon. V.erder doelt voor*. mede, dat. do gewijzigde bouw- on wouingvorordoning goedgekeurd van God, Staten is terugontvangen. Ingekomen is: a. To bogrootinfc van de te Hoorn gezololde Gezondheidscommissie voor het dienst jaar 1923, geraamd op f 2003.57^ Jn ontvangsten en uitgaven. Voorzitter zegt, dat de berekening ia dat door de in het ressort Hoorn gelegen gemeenten 3 cents per inwoner wordt bijgedragen. Voor onze gemeente met hare 1260 zielen, wordt de bijdrage aizoo f37.80. Het voordeelig saldo van de rekening over 1921 was t' 388.57/4. Voor onvoorziene uitgaven staat op da begrooting f 58.67^. Voorzitter verklaart dat, hoewel het *t Dag. Be- stur tegenstond dat er 3 cents per inw. zal worden geheven, terwijl vorig jaar slechts 1 cent moest wor den betaald, toch geoordeeld werd, dat maar geen bezwaar moest worden ingebracht. De Raad kan er in meegaan om geen bezwaar in te dienen en de begrooting wordt goedgekeurd. b. Een adres van de Handeldrijvende en Indu- strieele Middenstandsvereen. te Schagen, om eon subsidie van f10 voor eiken leerling, die aan dezen cursus deelneemt. Aan onvermogonden wordt gratis, aan minvermogenden voor half geld les gegeven. B. en W. stellen voor om f 10 per leerling te geven tot een maximumbedrag van f30. Algemeen wordt goedgevonden een zoodanigen post op de gemeente- begrooting voor 1923 te plaatsen. De heer Fluister vraagt nog, hoeveel leerlingen uit onze gemeente er heengaan. Voorzitter verklaart, dat er vorig jaar uit onze gemeente geen enkele leerling heeft deelgenomen aan den cursus. c. Een adres van do Algemeene Nederl. Vereeni- ging „Het Groene Kruis" omj eene subsidie van min stons f10. te mogen ontvangen. Jn het adres wordt gewezen op het nut van het Groene Kruis, dat wil zijn algemeene vraagbaak voor allen die ziekenver pleging en volksgezondheid behartigen, dat voorlich ting geeft voor den Gezondheidsdienst, terwijl 2 maal 's jaars opleiding voor wijkverpleging en bakercursussen plaats hebben. Allemaal zaken, waarbij volgens het adres feitelijke iedere gemeente belang heeft. Het Groene Kruis heeft door dat alles echter behoefte aan meer personeel en aan meer geldelijke ondersteuning, reden, waarom het adres wordt ingediend. Voorzitter zegt. dat B. en W. dR adref hebben be handeld en dat nun advies niet gunstig luidt, aan gezien door deze gemeente reeds eon belangrijke subsidie aan bot Witte Kruis te N. NJedorp, afdee- ling Wijkverpleging wordt gegeven. Wel is bet be drag van die subsidie inplaata van f480 nu f320 geworden voor de wijkverpleging, maar toch vindon B. on W. bet niet npodig om aan het Groene Krule subsidie te verleenen en atellen B. en W. voor af wijzend op het adres om subsidie te beschikken. Dienovereenkomstig! wordt met valler instemming nesloton. Het verslag van het Provinciaal Waterleidingbe drijf over 1921 is ingekomen, doch wordt wegens zijne uitgebreidheid niet voorgelezen. Het zal bij den Raad circuleoren. Adros van do vakteekenschool te 8chagen, waar* in or onder meer op wordt gowozon, dat do reke ning over den afgeloopen cursus met oen nadeolig saldo sluit. Verzocht wordt om voor eventueele leer lingen uit deze gemeente 110 subsidie per leerling te mogen genieten. Voorzitter zegt, dat dit verzoek' is behandeld door het Dag. Bostuur, dat voorstelt om f 10 subsidie voor olkon leerling hier vandaan toe te kennen, tot een maximum van f30. Spr. zegt, dat er uit de wijken Zijdewind en 't Veld. wel leerlingen dl© school bo* zoeken. Algemeen wordt door den Raad goedgekeurd om overeenkomstig het voorstel va4i het Dag. Bestuur subsidie toe te kennen. Vaststelling gemeenterekening over 1921. Deze is nagezien door eene commissie bestaande uit do 5 raadsleden buiten B. en W. Het oudste raadslid, de heer Over, doet op verzoek van voorzitter rapport van onderzoek. De heer Over rapporteert, dat alles in orde is be vonden bij het controleeren van rekening en be scheiden en d© commissie adviseert, de rekening goed te keuren op de aangegeven cijfers, zijnde: ontvangst f35696.04H, uitgaven f 30524,05, voordeelig saldo f 54J1.99H. De heer Bakker heeft een kleine opmerking, en meent, dat er een klein verschil is rr»«i. betrekking tot de afgelezen cijfers, doch het blijkt al spoedig, dat de hoor Bakker zolf zich vergiste en deze, dit erkennende, trekt ztjne opmerking in, zoodat de aangegeven cijfers algemoen worden goedgevonden. De rekening wordt met aller instemming goedge keurd. Aanbieding gemeentebegrooting, dienst 1923. B. en W. bieden deze aan in ontvangst en uitgaaf op f35832.10, met een bedrag van f2848.57 voor onvoor zien. Er wordt gerekend op een Hoofdei, Omslag van f7000. Voorzitter zegt: Tot mijn genoegort kan ik mede- deelen, dat hot niet noodig is om de 40 opcenten op de personoele belasting ie heffen; het kan nog HJ- don om die te schrappen. De begrooting wordt op de aangegeven cijfers mot algemeene instemming goedgekeurd. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van eene geldleening groot f18000. tegen eene rente van ten hoogste 6 pet., af te lossen in 30 termijnen van f600. te beginnen in het dienstjaar 1924. Voorzitter'zegt, dat deze geldleening is in verband met stichting van oloctr. bedrijf in het Noordelijk deel onzer gemeente, waarvan de kosten zullen zijn f 17653.-. Goedgevonden wordt, deze geldleening op de ge noemde voorwaarden aan te gaan. Voorzitter zegt, dat wanneer we voor minder dan 6 procent rente kunnen klaar komen, dat natuurlijk gedaan zal worden. Aan de orde is de vaststelling van het saiaris voor den lljnwerker bij het eloctrisch bedrijf. B. en W. stellen voor dit te bepalen op f200. De benoeming van een administrateur kan nog wachten, maar de lljnwerker moet behulpzaam zijn bij den bouw van Ijet net. De aannemer van dezen bouw, de firma Heemaf, zal de te benoemen lijn- werker in haar dienst nemen. Algemeen wordt het salaris van f200 goedgevon- den. Er waren voor deze functie twee sollicitanten, n.1. C. Scholten en L. J. Valk, beiden te Zijdewind. B. on W. boden als voordracht aan: 1. Scholten, 2. Valk. De eerste wordt met algemeene stemmen be noemd. Bepaald werd nog, dat het salaris zal ingaan van af don datum dat de functionnaris bij Heemaf in dienst treedt. Tot leden van de commissie voor reclames hoofde- lijken omslag, worden benoemd de heeren J. Nagel hout, C. Over en J. Ligthart, respectievelijk met 6, 5 en 5 stemmen. Do heeren J. Bakker en J. Pluister hadden elk 1 stem. De heeren Nagelhout on Over nemen hun benoeming aan. Voorzitter brengt ter sprake den pensioengrond slag voor de Burgerlijke Ambtenaren, in verband met de nieuwe wet 1 Juli J.l. in werking getreden. De bijdrage voor de ambtenaren was tot 1 Juli 12 waarvan 8 door de ambtenaren en 4 door do gemeente worden gedragen. Thans is de geheele bij drage bepaald op 15^ De gemeente kan op de ambtenaren verhalen 8^ en moet zelf betalen 7 B. en W. hebben gemeend dat waar de ambtenaren thans 8 betalen, dit zoo te laten en dus 7# voor rekening dor gemeente te nemen. Voor de amb tenaren wordt dan de bijdrage niet verhoogd. Da pensioenen voor de ambtenaren zullen zijn 70 van hun jaarwedde over het volle aantal dienstjaren, n.1. 35. Ook het weduwen^ en weezenpensioen is verhoogd. Ook Polder- on Banmebesturen zullen pen- flioenplichtig zijn, dus ook daar zal deze zaak spoe dig aan de ordo komen. Met algemeene stemmen worden de voorstellen van B. en W. goedgekeurd. Aan de orde is thans de verordening op de keu ring van vleesch en vee. Voorz. zegt dat voor deze ge meenschappelijke keuring voor 9 gemeenten, gister vergadering is geweest. Zaterdag zal in de Schager Ct. een advertentie verschijnen, waarin 2 hulp keurmeesters zullen worden gevraagd. Was dit sala ris eerst bepaald op f2200, thans zal het zijn f2000 met 5 tweejaarlijksche verhoogingen van elk f50. Er zal óén keurmeester-veearts benoemd worden op een begin-salaris van f1500 met 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100. Eerst wasdat salaris be paald op f2500. De hulpkeurmeesters zullen van dit salaris hun fiets en verdere gereedschappen moeten aankoopen en onderhouden. Eén hulpkeurmeester zal wonen te Winkel, één te Schagerbrug. 1 October zullen zij in functie treden. Nevenbetrekkingen zullen zij niet mogen bekleeden. Wij moeten hen een menschwaai*- dig bestaan geven, willen zij vrij en onomkoopbaar kunnen zijn. De verordening hierboven genoemd, wordt alge-' meen goedgekeurd. Ook de Gezondheidscommissie te Hoorn had gunstig geadviseerd. Wordt aangeboden de verordening regelende de voorwaarden en tarief voor de levering van electri- citeit. Dit is een concept van den ingenieur Boom en in B. en W. behandeld. Algemeen ongewijzigd goedgekeurd. De noodslachtingen zullen plaats hebben bij den heer B. Kamp te Zijdewind. De slachtingen die deze zelf verricht zal hij gratis doen. Wanneer anderen slachten, zal hij f 3.ontvangen voor elke slach ting, voor schoonmaken slachtplaats enz. B. en W. achten deze regeling billijk en de Raad keurt haar met algemeene stemmen goed. Achter zijn huis zal grond disponibel zijn voor het begraven van afval en afgekeurde dieren. Als huur eischt hij f 10 per jaar en voor het begraven der cadavers f 1.25 voor een koe en f 0.75 voor eenig ander stuk vee. De gemeente zal bekostigen het on bruikbaar maken van de cadavers. Algemeen goedgevonden. Hierna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1922 | | pagina 9