Scbager Courant Raad Zuidscharwoudf SIGARENMAGAZIJN G. GEUS. Tweede Blad. Binnenlandsch Nieuws. WIERÏNGEN. Predikbeurten. J. BUISMAN, RIJWIELEN, Dinsdag 31 December 1929. 72ste Jaargang. No. 8587 Storm langs Europa's Westkust. VERSCHEIDENE STREKEN ZWAAR GETEISTERD. De hevige storm, die Zaterdag en Zondag de geheele .Westkust van Europa heeft geteisterd, heeft hier en daar aanzienlijke schade aangericht. De harde wind- stooten bereikten boven Engeland en de Noordzee bijwijlen een snelheid van 135 K.M. per uur. Op v Iingelsche kust verkeerden een paar malen schepen in nood, terwijl het er op het land niet minder erg aan toe was. Te Manchester stortte een dak van een huis in, waardoor een weduwe met haar zesjarig dochtertje werd gedood. Door de vele regens werden sommige wegen onberijdbaar en overstroomden heele stukken land, waarbij ettelijke stuks hoornvee en schapen verdronken. In Frankrijk is 't in den nacht van Zaterdag op Zondag noodweer geweest, en eerst tegen Zondagmiddag nam de storm in hevigheid af. De windstooten waren zoo krachtig, dat zelfs een liecle spoorwegwagon omver werd ge worpen en te Saint Umer even voor het begin van den kerkdienst de klokketoren instortte. Aan de kust verkeerden schepen in nood. Te llavre woei een groo- te kraan om, die op een sleepboot in de haven terecht kwam, waardoor deze zonk en de drie opvarenden met zich in de diepte sleurde. In België nam op sommige plaatsen de storm de proporties aan van een cycloon en te Brussel bereikte de wind zelfs een snelheid van ISO K.M. per uur. Het aantal gesneuvelde schoorsteenen, daken, lichtreclames en ingedrukte winkelruiten in de hoofdstad is eenvoudig dan ook niet te tellen. Een paar maal zijn kinderen door do rondvliegende brokstukken getroffen en ern stig gewond opgenomen. Uit alle dcelen van het land komen soortgelijke berichten. In de Antwerpsche ha ven raakten verscheidene schepen op drift, maar ge lukkig kwam het niet tot ernstige ongevallen.. Ook in West-Duitschland heeft de storm in hevige mate gewoed en hadden in de groote steden als Keulen, Dusseldorf en Dort- imund verschillende ongevallen plaats, tengevolge van door den wind afgerukte reclame-borden en derge lijke. Tc Dortmund stortte een in aanbouw zijnde kerk in, terwijl in Duisburg een groote brand uitbrak, die door den storm geweldig werd aangewakkerd en eerst na urenlange bijna onmenschelijke inspanning gelukte het het vuur meester te worden. Er was toen voor een milliocn Mark schade aangericht In ons land woedde de storm niet minder hevig en uit alle doelen komen berichten binnen, dat aanzienlijke schade is aangericht. Bij Gorichcm is een Rijnaak gezonken. De schipper kon met zijn vrouw en vier kinderen bijtijds op een in de nabijheid liggend schip overstappen. De gezon ken aak ligt midden in de rivier en zeer gevaarlijk voor de scheepvaart. Bij IIedel is de schipbrug over de Maas weggesla gen, zoodat de verbinding UtrechtDen Bosch is ver broken. Te Rosendaal is bij een hevigen stormvlaag plotse ling de toren van de St. Janskerk rond geheel de torenspits ingestort en ook een deel van de koepel- spits daarboven is ingewaaid. Te Maastricht is Zondag een groot gedeelte van het dak van de St. Hubertuskcrk aan den Bosscner- weg naar beneden gekomen. Persoonlijke ongelukken kwamen er niet bij voor. In den Achterhoek werden vele boomen ontwor teld en aan ettelijke daken van huizen schade toe gebracht. Ook in de omgeving van Enschedé moesten ver scheidene daken en schoorsteenen het ontgelden. Betalen van belasting op postkantoren. HET WETSONTWERP IN DE EERSTE KAMER AANGENOMEN. Gisteren heeft de Eerste Kamer z. h. s. het wets ontwerp aangenomen, dat over het geheel land de gelegenheid opent om belasting te betalen op post kantoren. PRINSES JULIANA. Doctor honoris causa In de letteren en wijsbegeerte. De Academische Senaat van de Rijksuniversiteit te Leiden heeft aan prinses Juliana het eere-doctoraat ln de letteren en wijsbegeerte verleend. Als promotor is aangewezen prof. J. Hulzinga, decaan van de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Gisteren heeft prinses Juliana met goed gevolgd haar laatste tentamen in het Volkenrecht afgelegd. Luistert hedenavond om twaalf uur. Het geluid van de sirenen der stoomsche pen in de Rotterdamsche haven wordt per radio uitgezonden. Zooals men weet, zal de A.V.R.O. hedenavond om twaalf uur het geluid der sirenen van de stoom schepen in de de Rotterdamsche haven uitzenden. Deze uitzending zal in hoofdzaak geschieden voor de luisteraars, die niet in de havensteden wonen en een dergelijke sensatie nog niet kennen. Verschillende luisteraars vroegen ons, hoe deze uitzendingen ge schieden zal. Het antwoord hierop is vrij eenvoudig. Men zal een microfoon ergens aan den havenkant (Boompjes) plaatsen. Deze microfoon wordt verder op de gewone wijze doorverbonden. Gelijk men weet, zal een ander ook uitgezonden (heruitzending) door Londen. D^eman zegt, verschillende dlscussiën hierover te yjlezen, die nogal verschillende waren. Het gcbji bijna nooit dat een onderwijzer uit een plaa1 ecn hoogere klasse siaat, naar een lagere kia* Als een onderwijzer goed is, solliciteert hy a hoogere klase en wordt aangesteld. Zoo- doe<fc bet platteland zijn goede onderwijzers kwis voor adhaesie betuigen. jpu Burck is het met den vorigen spr. eens, ome te betuigen. Wij moeten het niet op de Vej'sed. Gemeenten laten aanloopen. Het gaat nuit onderwijs,maar het is een feit, dat het plaoveral nu op achter wordt gesteld. jKramer is het niet met E. cn W. eens, hij is vojsiebetuigen, evenals de heer Groen. jt besloten adhaesie te betuigen met de hee- re cn Bekker tegen. :en is het Prov. Blad met de regeling der jaar- wfl.n Burgemeester, Secretaris en Ontvanger. w»r deze gemeente zijn in de 2de klasse resp.: f 2300, en f 1000. Vorige regeling resp. f 2000, f f 700. De salarissen zijn premievrfj. terwijl de h de ambtswoning 15 pet. van het genoten sa- jf bedragen. r Kramer vindt het een eigenaardige behande- y zaken. Over de huur wordt beslist gehoord j, maar de raad is niet gehoord. Het verschil t f 225. De huur van f 600 is zelf aangeboden Burgemeester. Zoo wordt het georganiseerd ,ook al door Ged. Staten te niet gedaan. Ze ons maar naar huis sturen en de zaken in Hnar- •andelen. Hier is toch wel een protest op zijn er Du Burck vindt het ook In strijd met de geest •tter van de wet. Betreffende de huishuur is spr. niet eens met Ged. Staten. Als iemand een huis te verhuren moet hij 8 pet. rente ven het geld dat hij ln het huls gestoken heeft. Van die [welke wij nu zouden ontvangen blijft niet veel Lis de grondbelasting, het onderhoud enz. er af jan derft de gemeente de rente van het kapitaal eer Kramer is het met den heer Du Burck eens. echter onbegonnen werk. Het recht van de Kijks- worden n pensioenbijdrage te heffen is ons door Ged. Sta- itnomen. Het is een inbreuk op do rechten van de tnte. heer Zeeman zegt, er In de Staten op te hebben jen, Hij is niet tegen goede betaling van do amb- TER TELEFOON en- Doch de centralisatie wordt tegengewerkt. Als In den nfgcloopen nacht te ruim 12 uur la de woningein>eschikklngBrecht er was. zouden de ambtenaren van den heer C. Kieijn te Stroe, bewoond door de ge-l!aa,d afkomen. De salarissen zijn ver beneden peil. zinnen A. Vroone en F. Bodewitz. afgebrand. De oorzaV*omcn »s _,het pappJrt v,an de t0' °n' is ons niet bekend. De motorspuit Is ter assistentie uit"* van óo°l df" d'recteur d" Uel>tb*r#»Ml ge- geweest. n 5 P0*- uitbreidingen. f heer Kramer zegt, dat wij ons natuurlijk bij de •lusie van het rapport moeten neerleggen. Door de VAN ZlfN STANDPUNT BEKEKEN. gendijk Commissie wordt gewezen op de patriarchale (Esquella). Dijk bij Charleroi doorgebroken Duizenden kubieke meters afvalwater sterten zich ln de stad. Te Couillet bij Charleroi is in den nacht van Zon dag op Maandag de dijk van het twee hectaren op pervlakte hebbend reservoir van tienduizend kubieke nieter afvalwater der Usines Métallurgiques du Hai- naut Solvay, vermoedelijk onder den druk van den geweldigen storm doorgebroken. Het water stortte 50 meter in de Rue de Chateiet en andere straten, alles meesleepend op zijn doortocht. Weldra stond er an derhalve meter water in de meeste huizen, winkels en café's, waar groote schade aangericht werd. De bewoners moesten op de étages vluchten. Een jon gen blijken, beide beenen te zijn verbrand. In de mees te geteisterde huizen is in de kelders en gelijkvloers alles vernield. De schade wordt geraamd op 5 mil- lioen francs. In den loop van den dag stroomde het water geleidelijk weg. Alleen de kelders staan nog boordevol. Ook het tramverkeer kon weer worden hersteld. tanden aan den Langendijk. De Commissie heeft het erzoek uitermate patriarchaal uitgevoerd. ■e heer Groen is het eens met den heer Kramer. De k werpt wel een eigenaardig licht op de commissie dien tijd. Had de commissie het recht om deze be- igen toe te kennen? Spr. is niet bevredigd. )e heer Zeeman's rechtsgevoel is ln geen geval be- sdigd, maar wij moeten er ons bij neerleggen. Spr. is j dat de zaak aanhangig is gemaakt. Spr. hoopt, dat it nu voor eens en voor altijd uit is. De heer Du Burck wil over het rapport niets zeggen, e moeten er ons eenvoudig bij neerleggen. De eindconclusie is, zooals hij dat altijd al had ver wacht. Spr. is blij, dat er eindelijk een eind aan de man teling is gekomen, die den directeur is opgelegd. Spr. brengt hulde aan de commissie. Het is jammer, dat de ^vergaderingen van de Gascommissie niet openbaar zijn. Daar moest wat meer kennis aan worden gegeven. De heer Zeeman zegt dat de heer Du Burck zijn betoog niet heeft begrepen. De blaam is weg, de verheldering is gekomen. Over dit onderwerp wordt nog even verder gediscusseerd. Verzoek van G. Glas om ontheffing van de honden belasting te verleenen, waarop afwijzend wordt beschikt, daar de hond in het laatste halfjaar is afgeschaft. Rondvraag. B. en W. hebben een voorstel om f 100 beschikbaar te stellen voor de aankleeding van het Provinciegebouw. Hiervoor zou dan gezamenlijk met de andere Langendij- ker gemeenten en Sint Pancras een cadeau worden aan geboden. De heer Kroon is er tegen, evenals de heer Du Burck, die van meening is, dat de inrichting yeel te luxe zal worden, f 300 voor een lamp in dezen tijd, dat' er zoo veel gedaan wordt, om de mindere klasse op te wer ken! Een arbeider richt voor f 300 zijn heele huis in. De heer Zeeman zegt, rlat men. maar eens moet kij ken naar het Centraal Bestuur. Alles wordt behan deld in het stadhuis van Haarlem. Spr. acht het meer ecn ntttenie voor het Bestuur, en vindt de houding van den heer Du Burck „Holland op z'n smalst". De Voorzitter zegt, dat het hem spijt, dat dit zoo breedvoerig moet worden besproken. De beer Du Burck: De heer Zeeman zegt Holland op z'n smalst, ik vind zijn standpunt Holland op z'n malst. Het is 6 ct. per inwoner. Het voorstel wordt aanvaard met de heeren Kroon cn Du Burck tegen. Weth. Kroon merkt op, dat er zooveel sneeuwbal len worden gegooid door bengels van een jaar of 12. Zou gaarne zien, dat de veldwachter er extra streng op lette. Voorzitter zegt dit toe. De heer Du Burck vindt het tijdstip voor het be talen van landhuur zeer ongeschikt, Spr. geeft in overweging clementie te gebruiken. Voorzitter antwoordt den heer Du Burck, dat B. cn W. toch moeten zorgen dat het gold bijtijds bin nen is, maar er zal met de personen rekening worden gehouden. De heer Groen informeert of het voorstel van Bloembollencultuur reeds in behandeling zal worden genomen. De vereenigingen zijn nog steeds verdeeld. Voorzitter antwoordt, dat niet langer zal worden gewacht als noodig is. De heer Zeeman klaagt over het slechte electrisch© licht. Spr. zou gaarne willen, dat er verbetering in kwam door een ondergrondschen kabel, zoo spoedig mogelijk. Voorzitter zegt, dat het reeds in onderzoek is. Hot net is overbelast. De heer Zeeman heeft onder de stukken gemist de Schoolartsen kwestie. Voorzitter antwoordt dat een convocaat is ingeko men voor de Ver. van Ned. Gemeenten om een ver gadering dienaangaande bij te wonen. De heer Zeeman deelt nog mee, dat de Provincie 50 (Ier kosten overneemt. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering met de beste wenschen voor 1930. POLITIE. Verloren: een beursje met ecnig geld. Ik volbracht een prachtige operatie. Ik' diegenen, nam lever, nieren en long weg van den,ol,llf von vr' patiënt. Hoe is die nu Dood. natuurlijk. NIEUWJAARSWENSCHEN WINKEL, 30 Dec. Appelen f 2—10, peren f 1—5, bieten f 1—L70, spruit- kool f 5—7, uien f 1—2 per 100 pond. DINSDAG SI DECEMBER 1929. EVANGELISATIE te: Schagen, nam. 7% uur, de heer Heeresma, v. Amsterdam. Breezand, nam. 7 uur, de heer Boon. Hippolytushoef, nam. 7 uur, de heer Bosma. WOENSDAG 1 JANUARI 1930. EVANGELISATIE te: Schagen, vooral. 11 uur, Dr. Kooi van Amsterdam. Breezand, voorm. 10 uur, de heer Boon. Hippo'.ytushoef, voorm. 10 uur. de heer Bosma. BOODSCHAP MEEGEVEN. (Passing Show). Tuffrouw: Als ie langs den toren vliegt, zeg dan even aan mijn man, dat zijn eten klaar staat. Maandagavond half acht vergaderde de Raf* bovengenoemde gemeente ten raadhuize, onder vor schap van den Ed. Achtb. heer Jhr. Van Spengl Afwezig de heer Dijkhuizen. De voorzitter opent de. vergadering met eer van welkom, waarna de notulen van de vorige 4e~ ring worden goedgekeurd. Op de in de vorige vergadering door den heerAn gedane vragen, deelt de voorzitter het volgen/*6 Dat opdracht is gegeven de transportbaan te Jlefn en in gebruik te nemen. Dat 1 man voldoend/1 nachts dienst te doen. De veiligheid is. verr De heer Zeeman vraag naar de kosten varb6P" stellen der transportbaan. Voorzitter antwoordt, dat prijsopgave zal,en gedaan door de firma, die het werk zal uit1- Ze zullen niet hoog zijn, de motor moet alle/*11^*^ worden nagezien. Ingekom/*1*1®11* Aanwezig is het procesverbaal van de re van kas en boeken bij den gemeente-ontvanger.18 was en moest zijn een bedrag van f 519.70%, t op de Boerenleenbank f 2S000 is geplaatst De mg3*6** hebben bedragen f 68.771.61%, de uitgaven*51'91'^ Ingekomen was een dankbetuiging van «jldwach- ter voor de salarisverhooging en van de!n- -1161 Witte Kruis" over de vreleende subsidie. Goedkeuring van Ged. Staten op de a*6"*1® be~ paling in de politieverordening. Van Ged. Staten de gemeenterekening ofó' Dankbetuiging van de R.K. Bibliothe&,r de ver" leende subsidie. Bovenstaand voor kennisgeving a&ngC* Van de Commissie van Beheer der i/dHJ1*®» '3 een schrijven ingekomen, dat zij na b'oer*ge be" sprekingen hebben besloten om niet ovei®-811 *o1 bel instellen van een Dienstcommissie en h<organlseerd Overleg. Den heer Zeeman doet het leed, dat de •1'33*e 6r 200 licht overheen is gegaan. Er staat wel Foerl&' maar het is povertjes, dat over zulk een bels** onderwerp geen behoorlijk geargeumenteerd ant*1 wordt Se' sturd. Er is breedvoerig over gesprokc den raadHet is niet goed, dat technische dingen Jnfaden moeten worden besproken. Spr. betreurt het'» dttl be" sluit door de Commissie is genomer De heer Du Burck wil gen uitvoere,do°* houden. Toen hij het voorstel deed van het g overleE '3 bet hem zeer meegevallen dat er zoo'n 'e meerderheid voor was. Daar de Commissie uit conl*'eve vertegen woordigers bestaat, heeft zij het verworpen. De Gascommisie geeft niet de me« van de K3**611 weer. Spr. zou gaarne de argume hooren. en ze ontzenuwen. Het spijt spr., ook, de Comissie d*t besluit heeft genomen. Voor kennisgeving aangenomen. Van de Vereen, tot de beharti van de Maat schappelijke belangen van Zenuw Ziels-zieken, een verzoek om als lid toe te treden. n voor dit advies bij de volgende begr1*» *6 behandelen. A!dus besloten. De heer Zeeman vraagt of de ^ens 6nz- niet eens bij de leden kunnen clrcuieeren. Voorziter antwoordt, dat er s °P egen ls' Van de Vereenlglng van Burg/3*®1"3 en Secretaris sen uit 4 Kantons is een Verzon8ekomen' adhaesie te willen betuigen aan de Twe Kamer en den Mi nister van O.. K. en W. met door hen gezond6» adres, ter opheffing der classi^e- en 8*6l*en voor dit schrijven voor kennv*n& aan le »cmen- die mij na dat on geluk van 17 Juli zooveel belang- itelling hebben betoond, ben ik joer dankbaar; dit geldt ook mijn Nicht, die mij toen best heeft ver- jorgd. en ook den heer Bleker, die veel voor ons heeft gedaan. Allen wensch ik een gelukkig Nieuwjaar toe. Vrouw Brouwer. Schagen, 1 Jan. 1930. Tooneelvereen. „In Eigen Kring", wcnscht hare Donateurs ecn Geluk kig Nieuwjaar. Penningmeester, C. GROOT ES. Schagen, 1 Jan. 1930. J. Ruig en Echtgenoote. Roggeveenstraat. Schagen, 1 Jan. 1930. m.g. P. Hoogland. A. Hoogland—De Geus. Schagen, 1 Jan. 1930. m.g Gelukkig Nieuwjaar Clientèle en Begunstigers, Familie en Vrienden. P. Keijzer. M. Keijzer—Druif. 1 Jan. 1930. Hartelijke gelukwenschcn aan Fa milie en Kennissen. Jb. Witsen. St. Maarten, 1 Jan. 1930. C. Bregman. G. BregmanBeeldman, wenschen allen Geluk en spoed in 1930. Stroet St Maarten, 1 Jan. 1930. Voor Wed. J. BregmanKoorn, wenscht Familie, Vrienden en Be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. Stroet, St. Maarten. 1 Jan. 1930. J. v. d. Ham. P. v. d. HamSchoen. St. Maarten, 1 Jan. 1930. m.g N. P. Homan, J. Homan—Peetoom, wenschen al hun Clientèle. Vrien den en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. St. Maarten, 1 Jan. 1930. K. Visser. Café „Burcht". Eenigenburg, 1 Jan. 1930. J. Kant Sr. en Echtgenoote. Beurtschipper. Dirkshorn, 1 Jan. 1930. m.g P. Wink. In Manufacturen. Dirkshorn, 1 Jan. 1930. Alkmaar, 1 Jan. 1930. O. NIEDORP VERLAAT. Mijn beste wenschen voor 1930. J. Snijders, A. SnijdersVan Leijen, wenschen Familie. Vrienden en Be gunstigers een Gelukkig Nieuwjaar toe. Verlaat. Oude Niedorp, 1 Jan. 1930. D. Sanders. M. SandersDe Hoop. Mr. Smid. Oude Niedorp, 1 Jan. 1930. m.g. Mijn beste wenschen in het Nieu wejaar. Jb. de Boer. Vceknippcr. Verlaat. Oude Niedorp, 1 Jan. 1930. Aan Familie en Vrienden een Ge lukkig Nieuwjaar. P. de Jong. A. de Jong—Swart. Harenkarspel, 1 Jan. 1930. Aan Familie en Vrienden een Ge lukkig Nieuwjaar. G. Jongejan. G. JongejanDe Jong. Waarland, 1 Jan. 1930. Bij de intrede van 't jaar 193Ó. wenschen wij onze geachte Vrien den en Clientèle een gelukkig Nieuwjaar. W. Verhaar en Echtgenoote. Auto-vrachtrijder. Zijdewind, 1 Jan. 1930. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Familie en Vrienden. L. K. Vader. L. Vader—Hopman. Stolpe. Schagerbrug, 1 Jan. 1930. W. den Adel. Binnenveer 9. Weesp, 1 Jan. 1930. m.g. Jn. Smit. C. A. SmitNoot. Diepsmeer. Oudkarspel, 1 Jan. 1930. m.g. Alle Jongedames wenschen wij in 1930, Veel pleizier en ook veel heil cn Zegen, Vooral op Zondagsavondwegen. Gondenploeg. Schoorldam, 1 Jan. 1930. J. H. ter Burg en Echtqenoote. Schoorldam, 1 Jan. 1930. m.g. Familie KESTING. Hotel Centraal. Damrak. Amsterdam, 1 Jan. 1930. P. Zander. T. ZanderRademaker. Bergen, 1 Jan. 1930. P. Tromp, Manufacturenhandel en aanverwante artikelen, wenscht zijn geachte Clientèle een Gelukkig Nieuwjaar. Zijdewind, 1 Jan. 1930. Veel Heil en Zegen in hot Nieuwe jaar aan Familie, Vrienden er. Cliëntèle, K. Zeeman Pz. Ag. ZeemanBakker. Café „De Toekomst". Lutjewinkel, 1 Jan. 1930. P. Schrijver. T. Schrijver—Droog. Dirkshom, 1 Jan. 1930. J. Kant Jz. S. Kant—Vader. Dirkshom, 1 Jan. 1930. m.g. Een gezegend Nieuwjaar tocge wenscht B. J. van Laar. Schoenhandcl Electr. Schoenmakerij Dirkshom. 1 Jan. 1930. Aan Familie cn Kennissen een ge lukkig Nieuwjaar toegewenscht. K. Swager Czn. G. SwagerWagemaker. Noordscharwoudo, 1 Jan. 1930. Veel Heil en Zegen. K. Bakker en Echtgenoote. Galanterieën. Kolhom, 1 Jan. 1930. Gelukkig Nieuwjaar toegewensch' aan Familie, Vrienden en Begun stigers. A. W. H. de Wit. A. de Wit—Vos. Callantsoog, 1 Jan. 1930. P. C. Geel. A. Geel—Breed. Hotel. Hoorn, 1 Jan. 1930. R. van IJperen. G. M. van IJperen—Kant. Eierland. Texel, 1 Jan. 1930. m.g. Gelukkig Nieuwjaar aan Fumilie cn Kennissen van C. K. SlagmolenConstant. Utrecht 1 Jan. 1930. P. Stapel. J. Stapel—Rentenaar. Druivelaan 25, Alkmaar, 1 Jan. 1930. m.g. R. Bolmeijer. A. BolmeijerReek. Hoorn, 1 Jan. 1930. m.g. SASSENHEIMSCHE MOTORREEDERIJ G. WESSELING, Motorbootdiensten Sassenhelm, Leiden, Rotterdam, Alphen, Amsterdam, Zaanstreek, Anna Panlowna cn tusschengelegen plaatsen, wenscht zijn geachte Cliënten en Begunstigers een Gelukkig en Voor spoedig Jaar. Sassenheim, 1 Jan. 1930.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1929 | | pagina 5