Bont Allerlei. DE LANGENDIJKER GROENTENVEILINGEN. Ernstige brand in een kapokfabriek te Nijmegen. Dc fabrieksbrand te Helmond. Brand bij het Wilhelminagasthuis te Amsterdam. Brutals inbreker. Aardappelen, wortelen en tomaten vormden In de af- gcloopen week den hoofdschotel van wat er werd aange voerd aan de Langendijker Groentenvellingen. De aard appelcampagne la In vollen gang en do hoeveelheden, welke In het bijzonder aan de velling der Langendijker Groentenccntrale werden aangevoerd, waren betrekkelijk gesproken vrij groot. Met de doorwerking der ziekte echeen het nogal los te loopen, doch naar men ons mee deelde, Is er de laatste dagen een kentering ln ongunstl- gen zin gekomen. Vooral de aardappelen ln Hugowaard moeten het erg to pakken, hebben. In Broek op Langen- dijk en SL Pancras ging hot vrij goed en meer noorde lijk het Ambacht in, was het beter dan ln Hugowaard. dooh minder goed dan in het rayon van Eroek en Pan cras. Tot nu toe bleken de knollen nog slechts in geringe mate to zijn aangetast, doch men deelde ons mee, dat aar. dc vellingen de laatsto dagen aangevoerde partijen zijn afgekeurd vanwege de zieke exemplaren, welke er zich dn bevonden. Dit ls wel jammer en het is te vreezen dat dit op den prijs van Invloed zal zijn. Het ls maar te hopen, dat dc prijs niet nog lager wordt, want aangezien het beschot tegenvalt, doordien de knollen aanmerkelijk kleiner zijn dan ln normale Jaren, dan zou de flnancleele uitkomst al zeer ongunstig zijn. Voor do tuin ders, die op een gunstig financieel resultaat van do vree- ge aardappelen rekenen, zou dit noodlottig zijn. Men den ke nog maar eens terug aan den afgcloopen winter, toen aan honderden tuinbouwers door de boerenleenbanken credlet Is verleend, onder garantie van provincie en ge meenten. En hoevelen zijn er niet geweest, die het nog maar niet hebben aangevraagd, omdat zU zich dan ahveer dieper ln de schulden staken. Als nu de vroege aardap pelen geen bevredigende uitkomst geven, hoe moeten de betrokken tuinders zich dan weer redden. Al schijnen de perspectieven voor den Hollandschen tuinbouw in het algemeen wat gunstiger te zijn, en al is eenigo verwach ting opgewekt voor betere economische verhoudingen, door mogelijke gevolgen van Hoovers moratorium-voor- stellen (Langendijker tuinbouw ls vooral aangewezen op een gezonden export naar het buitenland), toch ls het voor vele tuinders nog een benarden tijd, dien zU door maken. De naweeën van de laatste Jaren doen zich nog geducht geldon. Den eersten volllngsdag waren do prijzen der aardap pelen zeer goed: aan de Broeker veiling werd toen voor groote f 10.4014.20, voor drielingen f 5.908.30 en voor kleine f 23.40 betaala. Aan de veiling van den Noor- dermarktbond weken de prijzen weinig van de genoemde af. Dinsdag echter trad een verlaging in van f 2 tot bijna f 3, zoodat toen van f 7.5010.20 aan de veiling van den Noordermarktbond voor groote werd besteed, terwijl f 5.40—6.80 voor drielingen werd betaald en kleine f 1.40 3.40 opbrachten. Nog was hiermee de Ingetreden ver laging niet tot staan gekomen en viel den volgenden dag alweer een prijsvermindering te boeken: aan de velling van dc Langendijker Groentencentrale werd toen voor groote f 6.609.50 besteed; voor drielingen f 3.605.20, en voor kleine f 1—2.20, De volgende dagen viel een ge ringe verbetering te constateeren voor groote, zoodat Zaterdag aan de Broeker veiling f 6.809.60 kon worden gemaakt Voor kleine waren de prijzen evenwel lager en drielingen brachten ongeveer dezelfde prijzen op. Ge durende dc afgcloopen week werden aan do Broeker veiling ongeveer 161 spoorwagens van 10.000 Kg. aange voerd, aan die to Noordscharwoudo 42 spoorwagens. In de overeenkomstige week van het vorige Jaar waren deze aantallen resp. 410 en 135. Voor een gedeelto is deze ge ringe aanvoer toe to schrijven aan het achterlijke en voor een ander deel ln het geringero beschot Werden de boswortelen in het begin der week nog ver kocht voor f 10.70—12.80 per 100 bos, Dinsdag trad een geringe daling ln van f 0.50—1. De volgende dagen ech ter lagen de prijzen tusschen f 7.20—9. Deze prijzen waren intusschen nog het dubbele van wat verleden jaar Sn de overeenkomstige week werd besteed. Toen beliep da aanvoer echter 46000 bos tegen nu 35000. De prijzen van tomaten konden zich vrijwel op het oude peil handhaven. Aanvankelijk kon voor A-eoort nog ruim f 42 per 100 Kg. worden gemaakt. Voor B-soort f 39, voor C zelfs f 43, ruim en voor CC f 36.90. In do tweedo helft der week trad een prijsverlaging ln voor do A-kwa liteit van ongeveer f 2 en voor CC van f 46. De overige aoorten bleven vrijwel gelijk in prijs. In totaal werden ruim 84000 aangevoerd. De aanvoer van bloemkool had nog weinig te beteeke- nen. De prijzen varieerden van f 1112.10 per 100 stuks. Voor het eerst kregen we deze weck roode kool aan gevoerd, n.1. op 25 Juni. Het vorige Jaar werd de eerste roode kool op 24 Juni geveild. Ze bracht f 12.10—14.80 op, prijzen die vrijwel met die van 1930 overeenkomen. Ongeveer 15 20000 kilo kapok door het vuur verteerd. Te Nijmegen, aan de Ruyterstraat, is Zaterdagmiddag tegen tweeën brand ontstaan ln de kapokfabriek van dp N.V. Eextile en Filature, directeur do heer Konert. Een groote voorraad kapok in vier z.g. kapokkamers en in de mot die lokalen door houten kokers in verbinding staan de kelderruimte, waarin alleen 15 d 20.000 kilo in balen verpakt, ls verloren gegaan. Urenlang heeft de brand weer gewerkt Het blusschingswerk werd bemoeilijkt door de sterke hitte van het in de groote massa voortwoeke rend vuur en de zware rook en damp. Doordat het vuur niet vlamde en men dus naar de plaats van de vuurhaar den slechts kon gissen werd In den blinde gespoten met tien stralen. Ook drie van de twaalf molens zijn door het vuur aangetast Vermoedelijk ls de brand ontstaan ln één van de vier geheel uitgebrande kapokkamers. Op het middaguur wa ren de fabrieksarbeiders heengegaan. De bedrijfsleider had om half twee nog door het gebouw een rondgang gemaakt en toen alles ln orde bevonden. De schade ls .::er groot Gebouw en inhoud zijn verzekerd op beurs- V/ClfS. Twee fabrieken door het vuur vernield, Twee millioen K.G. hooi en stroo en kost bare machines verloren gegaan. De schade op 3 ton geschat. Zooals wij reeds in ons nummer van Zaterdag kon vlon melden, had in den vroegen morgen van dien dag omstreeks 3 uur. een geweldige brand ge woed in de fabriekscomplexen der firma's van Dam cn lienny. stroohulzenfabrleken en golfpapierfabrick gelegen nabij sluis 7 aan de Zuid-Willemsvaart, even over de Helmondsche grens, in de gemeente Aarle- Rixtel. Toen de brandweer ter plaatse kwam. was het ge- lieele complex reeds een laaiende vuurmassa. De ge bouwen welke een oppervlakte besloegen van 5100 vierkante metei waarbij een gebouw van drie ver diepingen, benevens de hooi- en stroomijten, totaal bevattend circa 2 millioen K.G. hooi en stroo, en ver der een voorraad van drie vierhonderd duizend K.G. papier, was één vuurzee. De Helmondsche brandweer slaagde erin het belen dende huis „Karelstein" te behouden. Een prooi van het vuur zijn geworden de stroo- hulzen-, strookoord- en stroomattenfabriek der fir ma van Dam, de hooi- cn strooperserij van de zelfde firma, de golfpapierfabrick van de firma Henny, een woning met inboedel van een der bedrijfsleiders, het privékantoor van den heer Van Dam. benevens de geheele inventaris, waaronder kostbare machines ter waarde van circa honderdduizend gulden en de ge noemde voorraden hooi en stroo. De schade welke geraamd wordt op 3 ton, wordt door beurspolis Londen gedekt. Is de brand aangestoken? Nader wordt nog gemeld, dat de schade alleen reeds door de vernieling van cia machines ongeveer f 100.000 bedraagt, In het geheel zijn 2 of 3 millioen K.G. stroo verbrand en is een half millioen K.G. pa pier in asch veranderd. De N.V. van Dam's Stroofa- brieken is niet, de Fa. Henny wel tegen bedrijfs schade verzekerd. Ondanks de malaise werd op beide fabrieken re gelmatig gewerkt. Zeer waarschijnlijk wordt het fa briekscomplex weer opgebouwd. Omtrent de oorzaak van den brand is niets met ze- korheid te zeggen. De heer Van Dam verklaarde, dat van broeiinR geen sprake is Zijn meening is, d a t d e brand meet zijn gesticht. De recherche steit een onderzoek in. De brand Is ontstaan in een der verst van de fabriek gelegen stroomijten. ongeveer op 30 M afstand der fabriek. Een der fabrieksgebouwen bestond uit vier verdie pingen. De schade zal zeker tussclien de 2 en 300.000 gul den bedragen. DOOR EEN* KOGEL IN HET HOOFD GETROFFEN. Lijk in een sloot gevonden. Zaterdagmiddag is ln een sloot op de grens der ge meenten Ruurlo en Zelhem het Hjk gevonden 'van den 30-jarlgen landbouwer G. H. De man had een schot ln het hoofd. Een geweer lag dicht bij hem. Men vermoedt een ongeluk. De man was gehuwd en vader van twee kinderen. Twee loodsen door het vuur verwoest. Kwaadwilligheid ln het spel? Zaterdagavond omstreeks half acht verspreidde zich ln Amsterdam het gerucht door het westelijk deel der stad. dat brand was uitgebroken in het Wllhelmlnagasthuls. Inderdaad zag men reeds van zeer ver op de plaats waar het gasthuis zich bevindt een geweldige rookkolom op stijgen en de opwinding onder de honderden menschen, die zich zoo snel als hun beenen hen konden dragen, naar het terrein van den brand spoedden, nam nog toe, toen men in de verte een zwaren plof hoorde, alsof er een dak Instortte. Gelukkig bleken de angstige vermoedens van velen on gegrond te zijn. De brand woedde niet in doch op het terrein naast het gasthuis, achter hei oude Pesthuis. Daarin ls, zooals bekend, de hulp voor onbehuisden on dergebracht De brand bleek nu te zijn uitgebroken in een van de loodsen, die achter het Pesthuis staan en waarin een timmermanswerkplaats was gevestigd. Hier bevond zich een groote hoeveelheid hout, dat het vuur overvloedig voedsel verschafte. Een beambte van het nachtasyl voor mannen, die de ronde deed, ontdekte het vuur en waarsohuwde de brandweer, die onmiddel lijk ter plaatse verscheen, en na een uur spuiten hei vuur meester was. Het geruoht ging. dat men hier te doen had met een geval van brandstichting Zaterdagmorgen is aan do mannenafdeeling van ..Hulp voor Onbehuisden" een ver pleegde ontslagen wegens wangedrag. Bij zijn vertrek heeft de man verschillende bedreigingen geuit en o.m. gezegd: „Dan kom Ik maar in de gevangenis". Het staat vast, dat de man zich ln den loop van den dag heeft ver toond op het terrein van H.V.O. aan de Constanten Huy- gensstraat, waar men niet wist, dat hij aan dc Wccspcr- zijde ontslagen was. Of de man echter inderdaad uit wraak heeft brand gesticht, viel nog niet uit te maken. Het is een gelukkige omstandigheid, dat de brand zoo spoedig is ontdekt, ware dit niet gebeurd, dan zou het vuur wellicht zijn overgeslagen naar do kinderafdeel in g waar op dat moment 150 200 kinderen te bed lagen. Door agenten achterhaald, maar later kans gezien te ontvluchten. Zaterdagnacht is een brutale inbraak gepleegd bij de firma de Haan, aan de Kerkstraat te Eindhoven. De dader had zich langs de achterzijde van het pand van de Hooghuisslraat af toegang verschaft tot het kantoor, waar hij alles onderstboven heeft gehaald. Daarna wist hij na verbreking van enkele ruiten den winkel te bereiken, waaruit hij de kassa wegsleepte en naar de binnenplaats bracht. Daar forceerde hij de kassa en stal er een bedrag van f 10 uit. Blijkbaar met dezen buit niet tevreden, begaf hij zich naar de slaapkamer der bewoners; dezen werden door het gestommel wakker en riepen om hulp. Daarop nain de inbreker de vlucht, doch hij werd achterhaald door twee politieagenten. Toen dezen hem opbrach ten naar het politiebureau, hoorden zij onderweg op nieuw hulpgeroep. Meenende, dat het van de woning kwam, waar de inbraak was gepleegd, keerde een der agenten terug. Van deze gelegenheid maakte de arrestant gebruik om den anderen agent een stomp tegen de borst te geven, tengevolge daarvan strui kelde de agent over zijn fiets, waarop de inbreker de vlucht nam. Hij werd door eenige agenten achter volgd, waarbij van vuurwapenen werd gebruik ge maakt, doch men slaagde er niet in hem te achter halen. f 25.000.000 LOON-SCHULD AAN ONDERWIJZERS ea Amerika ansche gemeenten in nood. De gouverneur van Pennsylvanië, Plnchot, heeft het wetsontwerp goedgekeurd, waarbij het gemeentebestuur van Philadelphia toestemming krijgt tot het uitgeven van een leening van drie millioen dollar, teneinde op deze wijze het tekort op de gemeentebegrooting te dek ken. Te Chicago hebben de onderwijzers bij het lager on derwijs een groote vergadering gehouden, waarin be sloten werd, geen genoegen te nemen met het hun door het gemeentebestuur gedane voorstel tot schrapping van de achterstallige salarissen, Geelscht wordt volledige be taling van alle achterstallige salarissen. De stad Chicago heeft een schuld van bijna tien milli oen dollar aan achterstallige salarissen aan onderwijzers en andere gemeenteambtenaren. DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. De ongelukkige op slag gedood. Vrijdagnamiddag is op den Rijksweg tusschen Sys- teren en Nieuwstad de fabrieksarbeider H. Til- mans, afkomstig van Aalst bij Eindhoven, terwijl hij zich met zijn rijwiel in de richting Sittard bewoog, aangereden door een luxe auto. De ongelukkige werd tegen een boom geslingerd en was op slag dood. Naar vernomen wordt, is de bestuurder van den auto in hechtenis genomen. Tilmans was vader van 9 kinderen. De verongelukte was juist Donderdag te Eindhoven ontslagen. Hij begaf zich naar Lutterade, waar twee zijner zoons op de mijn werkzaam zijn, om zich aldaar te vestigen. De „Graf Zeppelin". Onderzoekingstocht In het Noorden. Het N.T.A. meldt uit Friedrichshafen, 26 Juni: Nu de tocht van de „Graf Zeppelin" naar de Noord pool dit jaar niet doorgaat, zal het luchtschip de volgen- do maand een onderzoekingstocht naar Noordelijke stre ken ondernemen. De financiering van dezen tocht, die groote kosten vergt, is nu opgelost Men beschikt ten eerste over de middelen, door Hearst ter beschikking gesteld, welke niet terugbetaald hoeven te worden. Verder nemen Duitsche dagbladondernemin gen en andere belangstellenden aan de onkosten van den tocht deel. De Russische ijsbreker „Malygin", die tot taak heeft naar eventueele resten van de reddingsexpeditie van Amundsen te zoeken, zal op Frans Jozef si and een ont moeting met de „Graf Zeppelin" hebben en post uitwis selen. Waarschijnlijk zal de zeppelin op 20 Juli uit Friedrichs hafen vertrekken. Te Berlijn wordt een tusschenlanding gemaakt, om de Duitsche deelnemers aan boord te ne men. Daarna gaat men naar Petersburg. Hier komen de Russische deelnemers aan boord en wordt de noodige brandstof Ingenomen. Van Petersburg uit wordt dan de eigenlijke tocht on dernomen, die 5 a 6 dagen zal duren. Onderweg zullen cartografische opnamen en geografische en meteorolo gische metingen gedaan worden. Voor zoover reeds vaststaat, zullen van Dultschen kant eon meteoroloog en 2 landmeters, van Russischen kant 2 geografen en een meteoroloog en voorts een Zwccdsche aardmagneticus aan de expeditie deelnemen. Voor dezen tocht zullen ln de „Graf Zeppelin" eeniga installaties worden aangebracht voor de wetenschappe lijke instrumenten. De pooiuitrusting wordt reeds te Frie drichshafen aan boord genomen. AMERIKA ANSCHE WERKLOOZEN TEN AANVAT- Terwijl de minister confereert over steun maatregelen. Uit Winnlpeg: Veertien politie-ogenten, o.w. drie inspecteurs, moesten gewond naar het ziekenhuis worden overgebracht na een nachtelijke strijd met 'n duizendtal werkloozen, die, aan gevoerd door een vrouw, een gebouw wilden binnendrin gen, waar de minister van arbeid besprekingen voerde meet de plaatselijke autoriteiten over te nemen maatre gelen ln verband met de werkloosheid. Eerst toen reserve-politie was aangerukt, kon aan de zen stormloop een einde worden gemaakt Twaalf ma nifestanten zijn gearresteerd. AANTAL SLACHTOFFERS DER HITTE IN DE V. S. STIJGEND. Uit New York: Uit het Midden-Westen en Zuiden der Vereenlgde Sta ten wordt een voortduren der hittegolf gemeld, ten ge volge waarvan sinds Donderdag reeds 49 personen zijn omgekomen. Talrijke personen verloren het bewustzijn. DOOR BIJEN AANGEVALLEN EN GEDOOD. Te Hussingen bij Augsburg is een 81-jarlge weduwe van een landbouwer door een bijenzwerm aangevallen en zoo ernstig aan handen en gelaat gewond, dat zij eenige uren later la overleden. NOODWEER BIJ DE CANADEESCHE GRENS. Tijdens een hevig onweer in het Canadeesch merenge bied zijn zes personen ln de buurt van Cleveland door den bliksem getroffen en gedood. Ook Detroit werd geteis terd door een hevigen storm, die een snelheid bereikte van 53 mijl per uur. „Trader Horn" gestorven. Een man met een zeer onpewonen levensloop is te Londen gestorven op een leeftijd die tusschen 78 en 82 moet liggen hij zelf wist het niet meer. Hij was eerst sedert weinige jaren vermaard geworden in de Engclsch sprekende wereld onder den naam van Trader Hom. ln werkelijkheid heette hij Alfred Aloy- sius Smith. Zijn gescheidcnis is wel het treffendst bewijs, dat men nooit den moed om fortuin te ma ken moet opgeven. Een man van in de zeventig kwam als venter toet klein keukengerei aan de deur van mevr. Ethelreda Lowis, een Zuid-Afrikaanschc schrijfster te Johan- nisburg. Hij kwam in gesprek met de vrouw des hui zes en vertelde iets van zijn levenservaringen als handelaar in rubber in ivoor op de Ivoorkust. Dat was zoo interessant, dat de schrijfster hem aanraad de, zijn herinneringen te boek to stellen. De mars kramer had opvoeding genoeg gehad om daartoe in •laat te zijn. Hij probeerde het, en in 1927 verscheen fijn verhaal. Het werd onmiddellijk een „best seller". Van zijn eerste boek werden in Amerika alleen in één enkel jaar 120.000 exemplaren verkocht. Men schat de nalatenschap van Smith nu tegen de driekwart millioen gulden! Tijdens zijn zwerversleven in de romantische pe-» riode van het kustgebied van Afrika, is hij, half koopman, half bandiet, van alles geweest. Nu eens was hij belastinggaarder voor den sultan van Zan- zibar, dan weer voor de koningin van Madagascar. Hij was een nutoriteit op het gebied van goudwas- schen, van dranksmokkelen, van zeevaait en van bergingswerk. Hij heeft het rooversbedrijf uitge oefend in de woestijn, waar hij karavanen aanhield met hun transport van vrouwen voor de harems. Hij werd bloedbroeder van kannibalen en leefde lang ouder wilde volken. Hij trouwde er eon prinses, maar werd als echtgenoot ontslagen, omdat hij een van hiar heilige krokodillen had doodgeschoten. Hij bevrijdde een halfbloed meisje dat als godin in een knekeltempel gevangen werd gehouden, door zelf aanhanger van den godsdienst te worden en op een nacht den priester stomdronken te maken. Zwem- toend wist het meisje te ontkomen. Zoo vertelt hij tenminste zelf. F.n zoo staat hij voor de fantasie van de Engelsche lezers. Hij begon als 18-jarig bediende in den handel in ivoor en rubber in Afrika. Ondernemend en onver vaard als hij was raakte hij bevriend met jagers, avonturiers, inboorlingen van het wildste soort. Hij werd op den duur ook leverancier van wilde dieren aan dierentuinen. Gorilla's waren zijn speciaal ar tikel. In 1928, na het succes van zijn eerste boek, is hij naar Amerika gegaan, waar hij een tijd van open bare glorie heeft beleefd. In 1929 maakten de „tal kies" zich van hem meester. De film van zijn avon turen werd een wereldsucces Zoo groeide de stok oude man nog steeds in beroemdheid en vermogen! In een kliniek is hij den doorhem verachten stroo- dood te midden der beschaving gestorven. Hij had nog naar Afrika terug gewild, naar hij zeide, met den stillen wensch, om in de woestijn te sterven. De dood is hem voor geweest. Een vlakte bezaaid mot doode ooievaars. Men heeft reeds meer gehoord dat het wegblijven van den ooievaar in vele streken van Duitschland zeer betreurd wordt. Maar ook uit andere streken van de aarde komen verontrustende berichten, bij voorbeeld uit Natal. Een paar gendarmen, die in het laatst van Februari dus het einde van den Zuid- Afrikaanschen zomer bij den Katarinaberg pa trouilleerden, zagen plotseling beneden zich uitge strekte witte vlakte; het leek net of het gesneeuwd had. De politiemannen gingen bergafwaarts en von den de vlakte bezaaid met doode ooievaars, die een voudig opgehoopt lagen. Er wordt in de berichten van duizenden doode vogels gesproken. Bij nader onder zoek is men tot de ontdekking gekomen dat de bees ten door een geweldigen hagelstorm overvallen zijn geworden. De vogels hadden zich juist voor de groote reis naar Noorderlijker streken verzameld, toen de storm losbrak, die in geheel Natal veel schade aan gericht heeft. Duitsche rozentuinen. Er zijn eene massa steden in Duitschland die met den eeretltel „rozenstad' pronken. Eltville b.v. in de Rijngauw. dan Kreuznach, dat zich de stad van de rozen en de nachtegaals noemt; de oude Frankenstaa Koburg; Bachenstein in Holstcin, waar de rozen met den rooden baksteen van de huizen in kleurenpracht wedijveren; Zweibrucken in de Pais, waar in 1912 een rozentuin met 50.000 planten werd aangelegd, enz. Maar do meesten van deze kinderen Floras kan men toch vinden in Sangerhausen in den Harz. Hier vindt men niet alleen het beroemdste rosarium van Duitschland, maar ook de grootste publieke rozenver- zameling van heel Europa. De „Verein Deutscher Rasenfreunde" stichtte dezen rozentuin hier in het jaar 1903. Tegenwoordig telt men in dit paradijs 300.000 rozenstruiken van 9000 variëteiten, waaronder 800 soorten van wilde rozen. Het rosarium beslaat 20 morgen gronds met inbegrip van een proeftuin, die voor reserveu en voor het nemen van allerhande experimenten dient. In dit rozenmuseum is ook die rozengroep uit Goethes tuin in Weimar onderge bracht, waarop de dichter zijn botanische proeven ondernam. Hoe de dikhuiden levend gevangen worden. Vooral de Indische olifant wordt gevangen om hem af te richten tot een voor den inlander nuttig dier. Zijn groote lichaamskracht stelt hem in staat zwaar werk te verrichten, mits hij geleerd heeft zich aan den wil van zijn meester te onderwerpen. Weten de inboorlingen ergens in de omliggende bosschen een eenzaam rond dolenden, van zijn kudde verjaagden olifant, dan gaan zij er met een paar tamme wijfjesolifanten op af, die er op afgericht zijn, den niets kwaad vermoedenden natuurgenoot te ver leiden. Op ieder der beide tamme dieren zit dicht ineengedoken een inboorling, door een donkeren mantel voor het oog verborgen. Onder het plukken van het jonge loof naderen de wijfjes ongemerkt haar slachtoffer, dat zich dan da delijk bij haar voegt. Verheugd dat hij weder olifan ten ontmoet, die hem niet probeeren uit te stooten, gaat hij al takken en bladeren plukkende met de tamme wijfjes mede. Zonder dat hij er erg in heeft, wordt hij tot vlak bij een zwaren boom geleid. Als het zoo ver is, dan komen de jagers in actie. Heel voorzichtig en ongemerkt laten zij zich van den rug hunner dieren afglijden, kruipen tusschen haar pooten door en leggen behoedzaam een strik om een der achterpooten van den wilden olifant. Aan de bin nenzijde van den strik zijn scherpe ijzeren punten aangebracht: het touw. waaraan de strik bevestigd is. binden zij stevig vast aan den stam van den boom. Een en ander eischt groote koelbloedigheid en be hendigheid. maar als tot zoover alles goed is gelukt, gaat het verder gemakkelijk en zonder gevaar. De ja gers stijgen weer voorzichtig op en verlaten met hun tamme dieren den bedrogen olifant, die nu gevangen zit. Hij wil natuurlijk zijn pas verworven kameraden volgen, maar merkt dan, dat hij daarin wordt ver hinderd door zijn vastgebonden achterpoot. Hij trekt tevergeefs aan het touw. Hij spant zich meer en meer in, probeert den boom omver te loopen, maar het lukt niet De jagers kennen zijn groote kracht en hebben een der grootste en zwaarste boomen uitge zocht en ook de touwen van den strik zijn bijzonder sterk De olifant geeft het evenwel niet op. Met zijn tan den woelt hij den grond rond om den boom los en graaft de wortels bloot. Dan werpt hij zich wederom met de volle zwaarte van zijn log lichaam tegen den stam. maar deze is zwaar en stevig genoeg om daar aan weerstand te bieden. De olifant werpt zich op den grond, komt weer overeind, rukt en trekt om los te komen, maar alle pogingen blijken ijdel te zijn. De strik blijft stevig om den achterpoot gekneld, de ijzeren pennen drin gen dieper en dieper in het vleesch Ten slotte raken zijn krachten uitgeput en moedeloos geeft hij de po gingen om zich los te rukken, op. Als het zoover gekomen is. nemen de jagers, die de worsteling uit de verte hebben gadegeslagen, dt gelegenheid te baat om hem te naderen en het touw van den boom los te maken. Zij brengen het uitge putte dier naar een omheinde plaats en richten hem daar verder af. En gewoonlijk is hij binnen een paar maanden zoo tam, dat bij de bevelen van zijn mees ter gewillig opvolgt. De reislustige Amerikaan. Een Amerikaansch toerist heeft onlangs in vier maanden tijds een bezoek gebracht aan 84 steden van Duitschland. Hij heeft gedurende deze reis met de Duitsche spoorwegen een afstand van 4C35 K.M. af gelegd. Vroolljke voorstelling! Het was geen vroolljke voorstelling Zondagmiddag jl. in het Circus Hagenbeek te Weenen. In den nacht van Zaterdag op Zondag had een storm de tent dus danig geruinoerd, dat de menschen Zondagmiddag vrijwel in de openlucht zaten. Dat kan best in de heerlijke Junimaand. O, zeker, maar het was heele- maal niet heerlijk, het was koud en het begon tot overmaat van ramp hard te regenen. Toen gingen de parapluis op, maar de menschen die achteraan la ten protesteerden, omdat zij nu niets meer konden zien. Zij begonnen te schreeuwen en te schelden en toen dat niet hielp, de regenschermen te vernielen. Eindelijk was de maat vol; de politie verscheen, ge lastte de voorstelling te staken en ontruimde de tent of liever het overschot. Fluitende putten als barometers. In de Fransche Academie der wetenschappen is een mededeeling gedaan over zekere putten uit het land van Caux. die volgens de wisselingen van het weer groote hoeveelheden lucht uitblazen of inzui gen. Ze staan door middel van onmerkbare spleten van den grond in verbinding met millioenen cubieke meter lucht, die in het terrein besloten is. Door den waterrijkdom van de putten te meten heeft men zeer nauwkeurige gegevens over wat de barometer gaat aanwijzen. Als weervoorspeller schijnen die putten uitstekend dienst te doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1931 | | pagina 2