Plaatselijk Nieuws. Wieringermeer. De Kieswet gewijzigd. Weer relletjes te Orerschie. Auto-ongeval. Fa. Gebr. ROTGANS Uit onze omgeving. De Soc.-Dem. blader blijven in hun toon zeer ge matigd en alles wordt er blijkbaar op gezet om den nieuwen regeerings'ommissaris geen voorwendsel aan de hand te doen om in te grijpen of b.v. de ver kiezingen uit te stellen. Wat het afgezette ministerie zal doen. Het oude Pruisische kabinet heeft zijn standpunt tegenover de gebeurtenissen v- heden met algemee- ne stemmen als volgt vastgesteld: De benoeming van een Rijkscommissaris voor Pruisen, aan vvicn de geheele uitvoerende macht wordt overgedragen, is naar de meening van de Prui sische regeering in strijd met de rijksgrondwet, ten eerste omdat geen aanleiding voor een dergelijken maatregel aanwezig is, ten tweede omda^ de benoe ming geen „noodzakelijke maatregel tot herstel van de openbare veiligheid en de orde" is en ten derde omdat de benoeming veeleer andere doeleinden heeft. De Pruisische staatsregeering zal daarom onmid dellijk een beroep doen op het staatgerechtshof en zoolang dit geen definitieve beslissing heeft geno men, om een voorloopige beschikking verzoeken. Voor zoover op grond van artikel 48 van de Rijks grondwet onmiddellijk oi middellijk door den rijks commissaris inbreuk wordt gemaakt op art. 17 van de Rijksgrondwet (bijv. door het afzetten van mi nisters of benoeming van nieuwe ministers) of op art. 63 van de Rijksgrondwet (volgens hetwelk de staten in den Rijksraad slechts door leden van hun regeering vertegenwoordigd worden) zal de Pruisi sche staatsregeering een dergelijk ingrijpen als on geldig beschouwen. In kringen der rijksregeoring wordt sterk betwij feld, of het staatsgerechtshof een voorloopige beschik king zal geven, zooals in den regel slechts bij civiele processen geschiedt. Het staatsgerechtshof heeft dit tot dusver slechts hoogst zelden gedaan. Het Staatsgerechtshof komt bijeen. Op zijn vroegst zal het Staatsgerechtshof. waar voor het afgezette Pruisische ministerie het optre den van Von Papen heeft gebracht, heden Donderdag bijeen komen. Oproep soc.-dem. partijbestuur. Woensdagavond werd in Berlijn een extra-éditie van de „Vorwaerts" verspreid, waarin een oproep van het soc.-dem. partijbestuur staat afgedrukt. Daar in wordt verklaard, dat de strijd om het herstel van geordende rechtstoestanden in de Duitsche republiek vooreerst met alle kracht als verkiezingsstrijd moet worden gevoerd. Het Duitsche volk heeft het in de hand door een machtsuitspraak op 31 Juli aan den huidigen toestand een einde te maken, een toe stand. die ontstaan is door samenwerking van de rijksregeering met de nat. soc partij. De organisaties moeten zooveel mogelijk voor den strijd in gereed heid worden gebracht. Strengste discipline is meer dan ooit geboden. Tegenstand moet worden geboden aan wilde leuzen van onbevoegde zijde. Wat Hittler zegt Adolf Hittler voerde het woord op nat. soc. ver- kiezings-demonstraties in Kiel, Hamburg, Bremen en Lueneburg. Hij zette o.m. uiteen: Wij bevinden ons op het oogenbiik op het keerpunt van het Duitsche lot. Het gaat thans niet om het kabinet von Papen, maar thans gaat de roep: Hier centrum en socialisme en hier Duitsch nationaal socialisme. Dat zijn de beide wereldopvattingen, die met elkander strijden. Wan neer onze tegenstanders verklaren, dat de nat. soc. geen andere partij naast zich willen dulden, hebben zij gelijk. Wij willen, dat Duitschland eindelijk be vrijd wordt van den vloek der 30 partijen. Wanneer nationtle politici mij xoorhouden( dat ik voor de bur gerlijke partijen niet halt houden wil, antwoord ik hun: voor die eerst recht niet. De indruk in Parijs. De gebeurtenissen in Pruisen van heden worden hier in het openbaar en in de dagbladen met de grootste belangstelling besproken. De Fransche bla den nemen een min of meer vijandige houding aan jegens de rijksregeering en verwijten haar alleen maar toegegeven te hebben aan den door Hittler uit- geoefenden druk. „Paris Soir" beschouwt de laatste gebeurtenissen van 'n buitenlandsch politie standpunt en verklaart dat het buitenland niet onverschillig mag blijven staan tegenover de ontwikkeling van den binnen- landschen toestand in Duitschland. Men moet zich bezorgd de vraag stollen, welke waarde het woord heeft van een Duitschland, dat óf aan de anarchie, óf aan de Hohenzollern is overgeleverd. De nationalistische „Liberté" stelt de Fransche re geering mede verantwoordelijk voor de gebeurtenis sen in Duitschland, aangezien zij door haar toege vendheid het nationalisme heeft, beschermd. Beieren protesteert bij Von Hindenburg. De gebeurtenissen te Berlijn hebben te Munchen geweldige opschudding gewekt en het Beiersche ka binet. dat uit andere hoofde zou zijn bijeengekomen, heeft zijn agenda onmiddellijk veranderd en deze ge beurtenissen besproken. Met algemeene stemmen heeft het kabinet Held besloten de oude Pruisische reseering te blijven erkennen en bij Hindenburg zoo wel als bij von Papen ten scherpste te protesteeren tegen de benoeming van een rijkscommissaris die te gen de grondwet strijdt. De Beiersche regeering heeft het hooggerechtshof te Leipzig terstond telegrafisch van haar opvatting in kennis gesteld. Geruchten over een algemeene staking. De gebeurtenissen te Berlijn, welke ten deele( be kend werden gemaakt in speciale edities der bladen, worden in het industriegebied van Rijnland-West Phalen levendig besproken. Er doen zelfs geruchten de ronde over een te verwachten algemeene staking. In kringen der vrije vakvereenigingen ziet men de morgen te houden zitting van de commissie van het Algemeen Duitsch Vakverbond met groote spanning tegemoet en verklaart te voren geen stelling te kun nen nemen nopens de maatregelen der Rijksregeering. De Christelijke vakvereenigingen nemen eveneens een zekere terughoudendheid in acht. In het indu striegebied van Rijnland-Westphalen is het overigens rustig. VAN" HET GOEDE PAD. Gister in den namiddag geraakte na het kolenladen bij de tramremise alhier een tramlocomotief van de rails, waarschijnlijk door het overhalen van den wissel cp een onjuist tijdstip. Hoewel aanvankelijk met eigen personeel getracht werd de locomotief „in goede ba nen" te leiden, bleek dit niet zoo gemakkelijk en moest des avonds nog een werkspoor met personeel uit Alk maar de behulpzame hand bieden. VERBOUWING. De verbouw van het café P. Bontes, alhier, is opge dragen aan den heer B. van der Hoven. Een geheel nieuw bovenhuis zal o.a. worden opgetrokken, terwijl daarnevens een nieuwe gevel zal worden aangebracht. Met de inwendige verbouwing der Rotterdamsche Bankvereeniging is bereids een aanvang gemaakt. Zoo als we reeds vermeldden zal in dit gebouw een nieuwe 6afé-inrichting worden gemaakt. HET KEGELCONCOURS. Het kegelconcours alhier, georganiseerd ter eere van de opening der Sohager banen is, zooals we reeds uit voerig hebben gemeld. Vrijdag 15 dezer aangevangen. Op !t moment dat we dit schrijven zijn er reeds 5 da gen om van de 10, welke dit grootsohe sportfestijn duurt. De animo is ontzettend, terwijl daarnevens de publieke belangstelling tot groote tevredenheid stemt. Voor een buitenstaander zal het o.i. wel goed wezen een en ander over de wedstrijden te vermelden, terwijl we ten slotte het verloop dezer dagen zullen vastleggen. Zooals bekend is, liggen er 3 banen in 't kegelhuls, waarop gelijktijdig wordt geworpen. Men onderscheidt in dit concours korpswedstrijden, vrije baanwedstrijden, parenwedstrijden. Op de vrije ba nen werpen zoowel dames als heeren. Korpswedstrijden. Door elke vereeniging zijn één of meer 5-tallen samengesteld. Elke werper van zoo'n 5-tal gooit 10 ballen, waaruit volgt, dat per 5-tal 50 bal len worden gegooid, 't Hoogste aantal punten, dat zoo'n ploeg kan werpen is dus 450. Dat dit lang niet bereikt wordt, wijzen de uitslagen wel aan. Vrije baan. Hier kan een ieder aan deelnemen. Elke deelnemer werpt 5 ballen, terwijl 't resultaat wordt be reikt door de geworpen punten dan samen te tellen. Hier is dus 't hoogste 45 kegels. Men kan zoo vaak 5 ballen gooien als men verkiest, dus trachten zijn en andermans puntenaantal 'te overtreffen. Parenwedstrijd. De dame en de heer gooien ieder 3 bal" len. Een paar zal dus als maximum kunnen werpen 6 x 9 is 54 punten. Tenslotte de uitslagen tot heden: Korp6wedstr^den: De Club I 265 punten, Onder Ons 254 punten, Duim in 't Gat I 292 pupten, Duim in 't Gat II 270 punten, Met z'n tienen I 241 punten, Met z'n tie nen II 238 punten, Centraal I 249 punten, Centraal II 249 punten, Centraal II 228 punten, Op de Lat I 273 ^punten, E.V.A. I 242 punten, E.V.A. II 262 punten, On der Ons I (H) 275 punten, Onder Ons n (H) 268 pun ten, C.U.B.O. I 278 punten. C.U.B.O. II 270 punten, Hard gaat ie I 284 punten, Hard gaat le II 260 punten, Omsmijters I 234 punten, Omsmijters n 199 punten, Hout of Fout I 222 punten, Hout of Fout II 221 pun ten, Gooi geen poedels I 254 punten. Gooi geen poedels H 213 punten, Hout of Fout I (H) 250 punten, Hout of Fout II (H) 266 punten, Men heeft ze niet aan een touwtje 242 punten, 't Rollend Raadsel (dames) 228 punten, A.P.C. II 145 punten. De Unie 241 punten, On der Ons (dames) 270 punten. Ons Genoegen 235 punten, Onze Club I 260 punten. Onze Club II 228 punten. Vrije baan Heeren. Hoogste aantal punten 44 (2 x); idem Dames 42 punten; idem Paren 44 (3 x). Propaganda Heeren: de heer J. Zomerdijk (Schagen) (43); Dames: Mevr. C. Roggeveen (Schagen) 26. EVANGELISATIE-SAMENKOMST. A.s. Zaterdagmiddag om 4 uur vindt op het Slotplein alhier een groote evangelisatie-samenkomst plaats, met als onderwerp; De levensreis. Nadat het openingswoord door den cand. P. Robbers van Wieringen is uitgesproken, zullen 4 sprekers de verschillende onderdeelen van het onderwerp behande len. Verder zal het evangelisatie-zangkoor uit Den Hel der zijn medewerking verleenen. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. VREDESBEWEGING. Door het bestuur onzer S.D.A.P.-afdeeling is eenigen tijd geleden een brief geschreven aan den Engelschen partijgenoot Henderson, die sooals men weet voorzitter is van de Vredesconferentie. En daarin heeft het afdee- lingsbestuur gemeld, dat het alles zou doen om de vredesbeweging te helpen bevorderen en de oorlogs machtsmiddelen zooveel mogelijk beperkt te krijgen. Het bestuur beloofde zooveel in zijn vermogen was, Herider- son in zijn zoo hoogst moeilijk werk te steunen. Het bestuur ontving het volgende hartelijke ant woord Geneva* July, 1932. Dear Sir, Thank you for the Resolution in which you and your members welcome the United States Proposals for Disarmament and urge support for this and other drastic measures of Reduction. I am hoping that important decisions may be taken during the next few weeks and I would there for urge all the friends of peace to do their utmost to make known to their Governments that their peoples for reaching reduction of armaments. I am asking that your Resolution may be mentioned in the Journal of the Conference so that it may be brought to the attention of the Delegatlons. Tours sincerely, HENDERSON, President. Vertaling: Dank U voor de resolutie waarin u en uw medeleden de Amerikaansche voorstellen tot ontwapening toe juicht en aandringt op ondersteuning van deze en an dere krachtige maatregelen tot venmindering der bewa pening. Ik hoop. dat belangrijke beslissingen genomen mogen worden gedurende de eerstvolgende weken en lk wil daarvoor bij alle vredesvrienden aandringen hun uiterste best te doen hun regeeringen te laten weten, dat hun volk wil steunen alle maatregelen ten doel hebbende vermindering van krijgsmachten. Ik zal vragen of Uw resolutie gemeld mag worden In het verslag van de Conferentie, zoodat dit onder de aandacht van de dele gaties wordt gebracht. Namen van polderafdeelingen, dorpen, we gen, enz. In de „Staatscourant" zijn thans officieel afgekondigd de aardrijkskundige benamingen in de Wieringermeer, wat betreft de polderafdeelingen, dorpen, wegen, kana len, vaarten en tochten, elk met een kleine toelichting er bij. De vier polderafdeelingen heeten het Hooge Land, het Oude Land, het Nieuwe Land en het Lage Land. Deze benamingen spreken voor zich zelve. Bij de dorpen, die nu in wording zijn, is het anders. Bij de terp komt Wieringerwerf te liggen. Dan krijgen wij Robbenoord, dat eenlgszins aan Nova Zembla her innert, vroeger was daar echter een robbenplaat, Honkea- sluis en Ulkesluis heeten naar sluizen. Nieuw Gawijzend is een herinenring aan het voormalige dorp Gawijzend en Nieuw-Almersdorp heet zoo naar het vroegere dorp van dien naam. Als tegenstelling met Opperdoes heet een dorp Lagerdoes. West Zeug, Oude Zeug en Sloot- dorp zijn nog eenige namen van bevolkingskernen. Bij de wegen vinden wij o.m. den Schelpenbolweg. Wierweg, Havenweg, Sluitgatweg en ook Oom-Kees» weg. Hoe men aan laatstgenoemde benaming komt, blijkt niet. Dolfijnweg, Praamweg en Schervenweg zijn begrijpelijker; de Praamweg herinnert aan een wrak, dat op die plaats onder het zand werd gevonden en de Schervenweg loopt langs kuilen, waar scherven uit vroeger eeuwen werden aangetroffen. De Paardetocht Is zoo genoemd, omdat men er een vrij volledig paardenskelet heeft gevtnden. Ook is er een Ntormantocht en een Waterkaaptocht om nog enkele benamingen uit de lange lijst ln de „Staatscourant" te noen» en. Tel. ZUIDERZEEVISSCHERIJBAAD OPGEHEVEN. Lüeten Indienen wordt veranderd. D© restzetels. Tot wijziging van eenige artikelen der Kieswet heeft de regeering thans een wetsontwerp ingediend. Meer malen is terecht gewezen op het feit, dat bij de ver kiezingen tal van candidaten plegen te worden gesteld op lijsten, te wier aanzien van te voren vaststaat, dat zij niet een voldoend aantal stemmen zullen verwerven, om zelfs slechts voor één der te vervullen plaatsen in aan merking te kunnen komen, zegt de toelichting. De mi nister meent, dat het beoogde doel, om aan dezen mis stand een einde te maken, goeddeels zal worden be reikt, indien als eisch wordt gesteld, dat de hand- teekeningen van bevoegde kiezers, die de candidatuur steunen, moeten worden gesteld ter secretarie van de gemeente, waar het hoofdstembureau is gevestigd. Het uitlokken van een gang van den kiezer naar bedoelde secretarie zal den promotors van niet-serleuze lijsten allicht veel bezwaarlijker vallen. De ontworpen regeling, welke voor alle verkiezingen geldt, komt hierop neer, dat gedurende 14 dagen vóór de candldaatstelling op de genoemde secretarie iedere kiezer de gelegenheid krijgt zijn handteekening te plaatsen onder een can- didatenlijst, die hij zelf aanbiedt, of die door een ander kan worden aangeboden. Ten einde de versnippering van stemmen in verband met de talrijkheid van partijen met slechts één verte genwoordiger in de Tweede Kamer te verhelpen, wordt voorgesteld het percentage van 75 pet. van den kies- deeler, hetwelk thans geldt voor de verkrijging van restzetels, te verhoogen tot 90 pet. Deze verhooging zal alleen gelden bij de verkiezing voor de Tweede Kamer en de Prov. Staten. Voor de gemeenteraden, bij welker verkiezing als gevolg van het minder aantal te vervullen plaatsen het thans mogelijk is, dat een partij met even 40 pet. van het totaal aantal uitgebrachte stemmen de absolute meer derheid der zetels verwerft, zal veeleer de bestaande bepaling moeten worden verzwakt en wel in dier voege, dat het minimum van 75 pet. enkel zal gelden voor het verkrijgen van den eersten restzetel. Voorts wordt voor gesteld een vervroeging van de stemming, door den dag der candidaatstelling te bepalen op den tweeden Dinsdag der maand Mei. Een mislukte bijeenkomst De menigte uit elkaar gejaagd. Gisteravond is het te Overschie, voornamelijk ln de buurt Schiewijk, weer heel rumoerig geweest. De O.S. P. had een vergadering uitgesohreven in het Vereni gingsgebouw, op welke vergadering geprotesteerd zou worden tegen de „politieterreur" te Overschie", zulks in verband met het gebeurde op j.1. Donderdagavond; voorts was de vergadering belegd om te protesteeren tegen het rapport-Weiter. De burgemeester van Over schie heeft deze vergadering evenwel verboden. Tevoren had hij een verbod uitgevaardigd van demonstratie en optochten. Omstreeks 7 uur verzamelde zich een niet zeer groote groep leden van de O.S.P., bij wie zich een aantal com munisten had gevoegd op de Heulbrug alhier, waarna in twee afdeelingen naar Overschie werd afgemarcheerd. Ook uit de richting Delft was op dat tijdstip een troep O.S.P.-ers en communisten naar Overschie onderweg. In deze gemeente had men evenwel uitgebreide voor- zorgsmaatregelen genomen. Assistentie was verzocht van de marechausee te Den Haag. <iie een detachement van 10 man had gezonden en van de militaire politie te Rotterdam, waarvan eveneens 10 man waren geko men. Later op den avond is dit laatste aantal tot 25 uitgebreid. Aangezien men had gehoord, dat een aanslag op het woonhuis van den burgemeester was beraamd, hebben marechaussee en een patrouille politie den geheelen avond dit huis onder bewaking gehouden. De politie had voorts te beschikking over een paar auto's, waar mee druk gepatrouilleerd werd. Voor het Vereenigingsgebouw had zich tegen half acht een groot aantal nieuwsgierigen verzameld, dis door de politie werden verspreid, waarbij van sabel en gummistok gebruik werd gemaakt. Den bewoners van de huizen in de buurt werd aangeraden, zich in het be lang van eigen veiligheid niet buitenshuis te begeven. Tegen 8 uur kwam de groep demonstranten uit Rot terdam bli Overschie aan en op den nieuwen verkeersweg nabij de hulpbrug over de Schie, had het eerste samen treffen met de politie plaats. De nieuw aangekomenen werden met sabel en gummistok teruggedreven. Zij vluchtten terug langs de Zestienhovenschekade ln de richting Rotterdam, sommigen zochten op de erven langs dien weg een goed heenkomen. Vier mannen zijn gekleed in de Schie gesprongen en naar de overzijde ge zwommen. Terwijl de politiemannen de vluchtenden nazetten heb ben andere demonstranten een barricade van keien en planken opgeworpen op de Oudendijksche Schiekade, welke zich aan de andere zijde van den niuwen verkeers weg uitstrekt. Na deze demonstranten te hebben ver jaagd. heeft de politie deze belemmering opgeruimd. Nadat er nog eenige charges waren verricht, zijn de demonstranten teruggegaan naar Rotterdam. Bij den tol op den Schieweg alhier, werden zij opge wacht door de Rotterdamsche politie, die een paar maal de telkens weer samenkomende menigte bij de demon stranten hadden zich inmiddels vele belangstellenden gevoegd met zachten drang heeft verspreid, eerst in de buurt van de Heulbrug en later op den avond ln de omgeving van het Slagveld. Het gerucht, als zou een aantal mensctoen tengevolge van sabelhouwen gewond zijn, konden wij gisteravond niet officieel bevestigd krijgen. Slechts was bekend, dat aen man, die afkomstig bleek uit Voorburg, een sabel- wond had gekregen. Hij is naar Voorburg op transport gesteld. (N.R.Ct.) Eén doode. Woensdagavond ongeveer zes uur reed een auto. waar in als passagier gezeten was een zekere heer Jansen uit Hilversum, op den Leeuwarderweg bij Deersum in de richting Sneek. Toen een groentewagen uit een zijweg kwam, wilde de chauffeur van de auto daarvoor uitwij ken. doch reed daarbij tegen een boom. Hoewel de snel heid niet groot was, ongeveer veertig kilometer, was het gevolg van de botsing rampspoedig. De ingezeten heer Jansen werd zwaar gewond. Een been was op twee plaatsen gebroken en een kaak ontwricht, en hout splinters waren hem in den hals gedrongen. De zwaar gewonde werd door den dokter uit Deer sum voorloopig verbonden en daarna naar het St. An- tonius-ziekenhuis te Sneek vervoerd, waar hij kort na aankomst is overleden. De chauffeur werd niet gewond. De wagen is vernield. VOOR EEN KOOPJE. Als 't malaise is. Op een publieke veiling te Bussum van de in staat van faillissement verklaarde nalatenschap van een ban kier is een zevenpersoons Rolls Royoe-auto, groot model de zoogenaamde „silent ghoste", met luxe-cairosserie en alle benoodigdheden, o.a. een reiskoffer, die alleen reeds bij aanschaffing zeker f 500 gekost zal hebben, bij op bod voor duizend gulden van de hand gedaan, zonder dat bij afslag gemijnd werd, Barometerstand op Donderdagmorgen 9 u.: 763 m.M. Vooruitzichten; Waarschijnlijk regen. Temperatuur: 17 gr. C. is 62 gr. F. SCHAGEN's GOEDKOOPSTE FOTOHANDEL. Kodak-, Agfa-, Gevaert-. Lumière-, Seliofilms, 6 X 9. 60 cent. Hoogglans afdrukken, 6 X 9, 8 cent. Goedkoope en toch uitstekende CAMERA'S. Ontwikkel- en Afdrukinrichting. HOOGZIJDE E 103. SCHAGEN DEN HELDER Ongeluk met luxe auto. Dinsdagavond reed de heer B. uit Alkmaar nog laat met zijn „Chevrolet" naar huls. Vermoedelijk door de duisternis heeft hij toen op den terugweg een ongeluk gekregen, dat. gezien de omstan digheden nog redelijk is afgeloopen. Bij een hoek die de weg maakte heeft de heer B. de macht over zijn stuur verloren met als gevolg dat de auto een zwenking maakte naar den kant van den weg en daar op een wo ning toevloog. Tegen het hek botste de wagen aan. De schok was zoo hevig dat de inzittende heer met zijn hoofd tegen de ruit vloog en geruimen tijd buiten be- wijstzijn was. Op 't geraas kwamen de bewoners naar buiten en zagen het vreemdsoortige geval. Direct werd de bewustelooze man naar binnen gedragen alwaar de vrouw poogde hem weer bij te brengen. Wat ook na eenigen tijd geschiedde. Aanvankelijk wist de man zich niets meer van het gebeurde te herinneren, maar spoedig keerden zijn ge- daohten terug en kon de eigenaar van de „Chevrolet" de overblijfselen van zijn eens zoo mooie karretje gaan bekijken. Deze was zeer beschadigd. Van voren geheel Ingedeukt en aan de kanten op allerlei plaatsen bescha digd. Een wiel was er afgeloopen en een band van het andere gescheurd. Ook de motor was er niet zonder kleerscheuren afgekomen, maar weigerde eveneens. Tot zoover het belangrijkste van dit geval. De auto] is den anderen morgen door een firma uit Alkmaar op gehaald, terwijl de onfortuinlijke chauffeur Mn »n- dere manier thuis gekomen is. De heer B. zou tegen verkeersongevallen verzekerd zijn. Den Helder als doorgangs-plaato voor to©. risten en kampeerders. Het is opvallend zooveel toeristen en andere personen die in plus-fours en sportkleedij op reis gegaan zijn, er dit jaar via Den Helder naar de eilanden gaan, of juist daarvan komende de andere richting opgaan. Naar wij vernemen, heben de Texelaars niet over slecht bezoek te klagen en het beste kunnen wij dit merken aan de groote hoeveelheden passagiers, welke de dienst op Texel steeds te vervoeren krijgt. Vooral de laatste jaren heeft men een doorgevoerde reclame-campagne gevoerd om de eilanden ln de Wad denzee meer bekendheid te geven. Dat men hierin ge lukt is, getuige het groote aantal vreemdelingen dat nu iederen zomer derwaarts gaat Zooals wij reeds zelden, het zijn voor den Helder door trekkende reizigers, die met den trein aankomen, de bus instappen en zoo gauw mogelijk per Texelsche boot ver trekken. Toch is er een klein kwantum dat hier één of meerdere dagen verblijft. Het zijn diegenen die de dui nen intrekken en van de schoonheid der zee wenschen te profiteeren. Het aantal „trekkers" dat hun verblijf zoekt in de steeds meer populair wordende Jeugdher bergen Is ook vrij groot te noemen. Dit behoeft ons niet te verwonderen, als men eens even nagaat op welks goedkoope leest men een dergelijke reis kan opmaken. Met troepjes van 5 en 7 ziet men ze eiken morgen naar de booten gaan, gepakt en gezakt als landver huizers. Hoe het ook zij. nadeel beteekent het voor de gemeente Den Helder in geen geval, al profiteert Texel, en de overige eilanden niet te vergeten, ln een veel grootere mate van het vreemdelingenbezoek. WINKEL Door kerkvoogden en notabelen der Ned. Herv. Kerk is het besluit om aan de landpaohters 30 pet reductie te verleenen. op den eersten termijn \an de paoht, inge trokken en besloten de betaling van den eersten termijn op te schorten tot het najaar. Door het AJg. Burg. Armbestuur is besloten aan de huurders van landerijen van dit bestuur uitstel te ver leenen van betaling van den eersten huurtermijn, tot aanstaande najaar. Van de ingeschreven dienstplichtigen voor de lichting 1933, zijn aangewezen tot gewoon dienstplichtigen: J. Groet, J. Korver. A. W. J. Mul. C. Rol en S. v. d. Wal. Tot buitengewoon dienstplichtigen: A. P. Bart, G. van der Bel, C. Keetman, P. v. d. Klooster, J. Koster, M. v. d. Oort. P. van der Wal en N. Wijn. Terwijl C. W. Brugman, C. de Geus. J. G. H. Korff. J. Kwantes en A. Sasmes voor goed ongeschikt zijn ver klaard. LANGENDIJK ZUIDSCHARWOUDE. In publieke veiling is verkocht de schoenwinkel met woonhuis en erf van de wed. C. Hinke voor f 3530 aan de heeren K. Jongert te Haarlem en A. Mooij alhier; het woon- en winkelhuis van de erven van P. Woesten- burg voor f 2350 aan de wed. C. Keizer alhier en een huls, bestaande uit 2 woningen, eigendom van Mej. N. Kliffen alhier, voor f 980 aan den heer G. Kooij te Alk maar. Van de 3e naar de 4e klasse der R.H.B.S. te Alkmaar is bevorderd onze plaatsgenote J. C. du Burck. BROEK OP LANGENDIJK. De jongeheer A. Troost alhier is bevorderd van de eerste naar de tweede klase der H.B.S. te Alkmaar. OUDKARSPEL. Van de tweede naar de derde klasse der R.H.B.S. te Alkmaar zijn bevorderd onze plaatsgenooten R. Schrle- ken en D. Meereboer, BEVORDERD. Aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar zijn o.m. bevorderd: van klasse 3 naar 4 K. Slot, van klasse 2 naar 3 F. Gorter. Bij K.B. van 16 Juli is te rekenen van 1 Juli j.1. opge heven de sedert 20 Maart 1911 voor de visscherij in de Zuiderzee bestaande Vissóherijraad,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1932 | | pagina 2