Schilder zelf Max v. Laarhoven. Üiedorper_ Kogge. RIET- met Glazuurverf 1643 Firma GEBR. ROTGANS Huisvlijt- KERMIS DANSEN. SCHOUW C. BREET SCHAGER ROOSJES Schilderszaak Polder Wieringerwaard MgemeeneVergadering Maandag 4 Juni 1934. Geld Nederlandsch—Spaansche handels betrekkingen. Woonwagen driemaal aangereden. fietser in de Mark verdronken. Spaart Uw oogen tegen zon en stof!!! W. C. VAN GEELEN Advertentiën. per kilo 75 cent M. C. Keuring Wieringerwaard. BURGER-DAME Schagerbrugger Paardenlot. ERM1NA VOORN, HERMAN, MAR1E JANNA. GURIE, J. de Ruijter, Molenstraat. SCHAGEH. Iel. 47 azijn H.H. Pluimveehouders. OPFOKVOER Korenmolen „DE BOCHT", Firma Wed. Jb. MOLENAAR BAARS OOSTERMAN Banne en Polder Schagen. Tentoonstelling „0.0.6." te Barsingerhorn, Zaterdag 2 Juni a.s, op WOENSDAG 30 MEI 1934, JULIANADORP. ter bespreking SCHOOLFEEST Wieringerwaard. 27, 28 en 29 Mei BAL met Cabaret. Oproeping. 6-8 persoons FORD 1931 Schagen's Teerhandel. Behangselpapier en bereide Verf Schapr Verlwinkel - Noord 71. 12»tons VLET-AAS. Barometerstand op Woensdagmorgen 8 uur: 773 m.M. Vooruitzichten: Mooi weer. Temperatuur: 12 gr. C. is 53 gr. F. Fa. Gebr. ROTGANS Schagen Moderne Ontwikkel- en Afdrukinrichtlng. Vraagt onze DIJO-illm, 50 ct., 8 opnamen. Verdrag geparafeerd. De sedert enkele weken te Madrid gevoerde Ne- derlandsche-Spnansche handelsbesprekingen hebben thans geleid tot het parafeeren van een handelsver drag en een contingentenregeling door de voorzit ters der heide delegaties, de heeren Lamping, direc teur van den oeconomischen voorlichtingsdienst, en Sehwarz. gevolmachtigd minister. Do heer Lamping heeft zich daarna naar Lissabon begeven teneinde te onderhandelen over een han delsverdrag met PortugaL Eerst het paard dood, toen een aato be schadigd en tot slot ,twee motorrijders be wusteloos opgenomen. Maanrlntravond reed een onverlichte woonwagen op den Rijksstraatweg Delfzijl—Appingedam. In een bocht van den weg naderde van den anderen kant o -n auto. waarvan de chauffeur juist voor een -fiets had moeten dimmen. Hierdoor merkte hij. aldus het „Nwsbl. v. h. N." den nnvcrlichten woonwagen te Iaat op en kon een aanrijding van het paard niet meer voorkomen. Het paard was op slag dood. de woonwagen bleef onbe schadigd. Precies vijf minuten later reed een auto uit Gro ningen voorbij, waarvan de bestuurder ook al weer in het donker den woonwagen niet goed zag, zoodat hij met een gedeukt spatbord de reis moest voortzet ten. F.n nog geen vijf minuten later reed een motor, die uit de richting Delfzijl kwam, pardoes tegen den wa gen op, waarbij de 2 motorrijders zoo ongelukkig te recht kwamen, dat zij beiden bewusteloos moesten worden opgenomen. Met de ziekenauto der firma van der Laan uit Delfzijl werden zij daarheen vervoerd, naar de woning van 6kn hunner (de andere was uit Groningen afkomstig). De dokters Rutgers en Bakker behandelden de slachtoffers, die ernstig gewond blo ken to zijn. Het motorrijwiel was vernield, maar de woonwagen is ook na een derde botsing onbeschadigd gebleven. DE GODSDIENSTSTRIJD IN MEXICO. Priesters vluchten nlt Sonora. De regeering van den Mexicaanschen staat Sonora heeft besloten alle kerken te sluiten, aangezien zij de geestelijkheid verantwoordelijk stelt voor de schoolstaking. Verscheidene priesters hebben thans een toevlucht gezocht in de grensstad Nogales. Talrijke Katholieken gaan over de grens, ten einde daar hun godsdienst plichten to vervullen. Vermoedelijk geslipt en te water geraakt Bijna nog gered, doch zijn krachten be gaven hem. Toen ©en landbouwer bij het riviertje de Mark in Noord-Brabant aan het werk was, zag hij plotseling een man drijven. Hij riep om hulp en een arbeider van de betonfabriek van Gebr. Vriens stak den dren keling een langen staak toe. De krachten van den to water geraakten man schoten echter te kort; hij zonk weg in de diepte en kwam niet weer boven. Eerst na geruimen tijd dreggen werd het lijk van den onge lukkige opgehaald. Het bleek te zijn de 43-jarige A. V. uit Breda. Vermoed wordt, dat hij al fietsende ge slipt is en zoodoende te water geraakt. V was gehuwd en vader van zeven kinderen. „KOM OP CUBA SCHEIDEN!". Ook een maaier om vreemdelingen te trekken. Havana. Ter bevordering van het vreemdelin genverkeer heeft de Cubaansche regeering besloten do echtscheidingswetten te wijzigen. Na een verblijf van 6 47 maanden op Cuba kunnen vreemdelingen- op gemakkelijke voorwaarden echtscheiding verkrij gen, in plaats dat zooals vroeger, een verblijf van twee jaar noodig was. Hierdoor hopen de autoritei ten talrijke vreemdelingen te trekken. IN ZWITSERLAND EEN BETERE PINKSTER. Record-vervoer op de stations. Bern. Op de verschillende Zwitscrsche stations heeft het Pinkstervervoer een record bereikt. In Bern waren 83, in Zurich 103 en in Bazel 115 extra treinen in gereedheid gebracht. STOFBRILLEN vanaf 40 ct. ZONNEBRILLEN vanaf 30 ct. enz. enz. Een enorme keus. Gedipl. Opticien, Lagezijde B 40, Telef. 26. SCHAQEN GRANAAT ONTPLOFT. Vier jongens gedood Bij het dorp Zwijzen in Polen Is een uit den wereld oorlog afkomstige granaat ontploft. Vier knapen, die het projectiel wilden demontoeren, zijn gedood. EEN „ZEEMONSTER" IN DE MORAY FIRTH. Een riemvlsoh. Te Findhorn in Engeland Is een „zeemonster" ge vangen van ongeveer.4 M. lengte en van zilvergrijze kleur. Het beest was bij het vallen van het water in een poel achtergelaten. *waar een zalmvlsscher het trachtte te vangen. Het zwom toen uit zichzelf naar het droge. Sir Alexander Gordon Cunning uit Altyre heeft het beest gedetermineerd als een riem- visch., behoorende tot de familie der lintvisschen. De riemvisch behoort tot de familie der traehypteriden en wel tot het geslacht regalecus. De visch komt voor in den Indischcn Oceaan, maar ook in de Middelland sche Zee en den Atlantischen Oceaan, doch was tot dusver alleen in warme streken aangetroffen. Daar de trachyptoriden tot de diepzeevisschen behooren, is er weinig omtrent hun levensgewoonten bekend. De regalecus wordt ook wel haringkoning genoemd, uit de naar het schijnt onjuiste veronderstel ling, dat zij de haringscholen zou volgen. Den naam riemvisch dankt zij aan den eigenaardigon vorm van haar buikvinnen, die aan het einde verbreed zijn en daardoor op roeiriemen gelijken. Daar de beendoren van de lintvisschen zeer poreus, bros en licht zijn, zijn zij tot allerlei slangachtige bewegingen in staat. Bovendien worden zij vrij lang en zijn zij heel smal. Het is dan ook niet onmogelijk, dat sommige zee- slangverhalen op het zien van lintvisschen berusten. Het is overigens wel merkwaardig dat een diepzee- visch aan de oppervlakte komt en daar zelfs het le ven behoudt. Te koop: Een gebruikte MAAIMACHINE, voorzien van nieuwo mesvingers. Wordt geleverd op proef van goede werking. D. GORTER, Barsingcr- horn. Te koop: Een mooie jonge BRUINE KET met tulgen en dresseerkar, bij v. d. BEL, te Winkel. Hoenderpark „Leglust", Fokker 703. voor direct Overj. FOKHA- NEN '33 en 6-weeksche FOK- HAANTJES k fl.-. C. NIEUWE- BOER, Nieuwe Niedorp. Te koop: Goed bevruchte GOUDFAZANTENEIEREN. J. BORST, Barsingerweg. Wierin- gerwaard. Te koop oen goed onderhouden TRAPNAAIMACHINE, merk „New Home" bij Jn. SMIT Cz. Molenbuurt D 21, Oudesluis. Te koop: Gebruikto ITALIAANSCHE 5-rijer, met 120 bassen; prijs billijk. JOH. v. STIPRIAAN, Barsingerhorn. Te koop: Driewielde kar met breede wielen, Ransomes Hark, zware Mc. Cor- mick Maaimachine, alles in besten staat. A. SCIIOORL, Noord, Scha gen. Gevraagd: NET MEISJE, wegens huwelijk der tegenwoordige voor d. of d. en n. bij II. DE WIT, I.utjewinkel. MOOI BENEDENHUIS te huur f3.50 p. w. Adres: WISSE, Zandvaart 22, Breezand. Gevraagd: Een BOERENKNECHT. Persoonlijk aanmelden bij G. KOOIJ, Hasselaarsweg, Heerhugo- waard. Noord. EEN SCHILDERSKNECHT gevraagd bij C. GOET, Oudesluis, Tevens een zoo goed als nieuwe Verfspuit te koop. Hoogzljde Schagen VRIJDAG 8 JUNI, 9.30 uur, te Aangifte tot 30 Mei k 50 ct., bij F. A. MELCHIOR, Groetpolder, Winkel. gevraagd, als compagnon. Nette werkkring. Deelname nader bespre ken. Brieven onder no. G5 Bur. van dit blad. Koopt nu nog een Rij eiken lotendebitant verkrijg baar. TE HUUR: Een best beklante rnet recht van koop. Huurprijs zeer billijk. Direct te aanvaarden. Te bevragen bij A. SLEUTEL, Makelaar, Schagen. Zoolang voorradig: 5 pond hard dik GEROOKT SPEK voor 11.25. JAC. KUIPER - Loet - Schagen. Heden overleed onze Moe der en Groolmoeder, weduwe van J. van 't Riet. in den ouderdom van ruim 80 jaar. Namens d© Familie, A. VAN T RIET. Renswoude. 20 Mei 1934. IN PLAATS VAN KAARTEN. Geboren: Zoon van JOH WILLEMSE en G. WILLEMSEde Graal. Schagen. 22 Mei 1934. W. v. Beijerenstraat C 41. IN PLAATS VAN KAARTEN. Geboren: Dochter van J. J. BOS en N. BOS-Toes. Groote Keeten, 't Zand. 20 Mei 1934. Geboren: Dochter van F. APPEL. N. APPEL—Swager. Noordscharwoude. 20 Mei 1934. IN PLAATS VAN KAARTEN. Ondertrouwd: CO BAUMANN RENS BLAAUBOER. Rotterdam, 22 Mei 1934. Hiermede betuigen wij onzen op rechten dank veor de vele bewij zen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Vrouw, zorgzame Moeder, Behuwd en Grootmoeder, ANTJE ROOS In het bijzonder aan den WelEerw. Heer Ds. van Wlchcn voor de troost volle woorden tot ons gesproken en tenslotte aan de Begrafenisvereeni- glng „De Laatste Eer' voor de nette begrafenis. Namens de Familie, M. ZON Sr. Julianadorp, 23 Mei 1934. Voor de vele blijken van belang stelling op 17 Mei ondervonden, be tuigen wij, ook namens onze Kin deren, onzen hartelijken dank. K. BOOD. IJ. BOOD—Singer. Barslngehorn, Mei 19G4. Onzen hartelijken dank voor dc vele blijken van belangstelling bij ons 12J4-jarig Huwelijksfeest on dervonden. H. v. WINSUM. T. v. WINSUM-Brantenaar. en Kinderen. Schagen. Mei 1934. De beste en goedkoopste manier om Uw bont te bewaren isalle motten te dooden Met Shell Toxl Afdoendt Versch vet Spek. Dirk Raat, Schagen. Tel. 29. 3 pond SAUCIJSJES 3 pond GEHAKT. OSSE- en VARKENS- 5 pond GEDRAAID SPEK 5 pond DIK. VET GEROOKT SPEK 5 (Kind MAGER GEROOKT SPEK 5 pond DIKKE BLADREUZEL 4 pond PAARDENGEHAKT 4 pond DOORREGEN PAARDENLAPPEN fl.— f 1.— f 1.25 f 1.50 f 1.75 f 1.50 f 1.— f 1.— DE OUDSTE AZIJN TER WERELD ENDE BESTE WORDT SINDS 1 564 vervaardigd. MAAS'AZIJN FABRIEKEN N.V. HAARLEM Als resultaat van langdurige proefnemingen kun nen wij U thans een leveren dat U vele guldens op Uw voederrekening zal besparen. In dit voer is verwerkt Bonda's voederkern Pro- vimi. speciaal voor kuikens samengesteld. De prijs van dit voer is per 50 K.G. No. 1 1$.—. No. II f 5.25 St. Maartensbrug. Brandstoflenhandel, Loet E 154, Opger. 1860, Schagen beveelt zich beleefd aan voor de levering van alle soorten BRANDSTOFFEN voor Huisbrand, Industrie en Centrale verwarming. ln „DE FORTUIN", op 26,27 en 28 Mei 1934. Inlevering werkstukken op Don derdag 24 Mei a.s., tusschen 4 en 8 uur (n.t.). Verschillende attracties I Mooie prijzen! HET BESTUUR. 5 pond vet gerookt Spek 5 pond mager gerookt Spek 5 pond ranw Koevet 5 pond Reuzel 11.(0 11.75 11.75 i 1.50 Beleefd aanbevelend. over alle slooten, dus ook over de spheidingslooten tus schen perceelen, aan één eigenaar toebehoorende. D. P. TIMMERMAN. Voorzitter. P. HOPMAN, Secretaris. op VRIJDAG 25 MEI, 's avonds 8 uur (z.t.) in de School te fulianadorp. Zaal SCHENK. Zondags: Maandags optreden van Plaatsbespr. aan de zaal. Entrée f0.60. Aanv. 8& u. N.T. Dinsdag: Muziek van de Red Jeckers. op HET BESTUUR. HOUDERS VAN LOTEN Holl. Grondkredietbank, Witte Kruis, Panama. Congo, Antwerpen enz. worden verzocht naam en vol ledig adres op te geven onder no. 40 Bur. van dit blad. gevraagd onder le hypotheek voor een zaak. Brieven letter A, Hulp postkantoor, 't Zand. te huur met en zonder chauffeur. C. JOHANNES, Tel. 20 't Zand. Carbolineum. 0 Bruine-en zwarte Teer GROENE CARBOLINEUM bij elke hoeveelheid, franco thuis. Lage prijzen. TEERKWASTEN. ASPHALTPAPIER, enz. MOORD A 37. TEL. 67. SCHAGEN H Donderdags op de Markt, Hotel .Centrum". Het adres voor is de Doeke Wit, Schilder- met diploma K.N.G.V., heeft Woens dag en Zaterdag nog disponlbeL Brieven onder letter BZ. Bur. v. dit blad. Te koop: voor aannemelijk bod: Ta bez. Werf Lastdrager. Te bevr. F. FELS, Weststraat 46, Den Hel der.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1934 | | pagina 3