Alkmaar viert zijn 8 October. De moordenaars van minister Pieracki. Pool-onderzoeker ernstig ziek. 3 U'T oe OMGEVING De invoer-Genehmigungen voor Duitschland, Arrondissements Rechtbank te Alkmaar. De herdenking van Alkmaars onjzet. Alkmaar, 8 October. Reeds Maandagavond zijn de feestelijkheden van Alkmaars ontzet ingezet met den traditioneelen rondgang van een famarecorps Gister bood de stad een sprookjesachtig en aanblik. Sinds enkele jaren geleden ook de katholieken be sloten aan de feestviering mede te doen, zijn er over al buurtvereenigingen gevormd en worden de voor naamste straten van de stad feestelijk versierd en des avonds geillumineerd. Om acht uur gistermorgen werd den burgemees ter jhr. inr. F. 11. van Kinschot door een groep kin deren de gebruikelijke serenade gebracht en werden de kinderen na het zingen van hun liederen ten hui ze van den burgemeester onthaald. De Chr. Muziek- vereeniging „Soli Deo Gloria" gaf vervolgens koraal- muziek van hot bordes van het stadhuis en werden er om tien uur op het Waagplein door postduiven- vereenigingen een duizendtal duiven opgelaten. Honderden kinderen lieten daarop ballonnetjes naar boven gaan, aan elk waarvan een label gebonden was. De vinders van de verst gekomen balonnen en ook de kinderen die deze heooen opgelaten, ont vangen prijzen. Om kwart voor twaalf begaf het bestuur van de 8-Octobcrrvereeniging zich, begeleid door de vaandel dragers van de vele Alkmaarsc/ie vereenigingen naar hete Victoriapark, om daar op de plaats waar men in 1573 het felst gestreden heeft een gedach tenisrede te houden. Deze werd uitgesproken door den voorzitter der vereeniging, rar. C. J. de Lange en door luidsprekers, tot in alle hoeken van het park voor de omstanders verstaanbaar gemaakt. Mr. de Lange wees er op, dat men, als het enthou siasme over verblijdende gebeurtenissen bekoeld is, zich wel eens afvraagt, of zij zoo belangrijk geweest zijn. De vreugde over de groote dagen in den wereld oorlog is in het niet gezonken bij het onnoemelijke leed, dat deze strijd gebracht heeft. Wanneer men slechts wist dat de offers niet tevergeefs gebracht waren, en andere wegen gevonden waren om de conflicten tusschen de volkeren te beslechten, dan zou men zich kunnen troosten. Maar er is weinig verandering ten goede te constateeren. Alkmaar is destijds Ue strijd upgedrongen en wij gaan dan ook niet in uitbundigheid met onze gedachten daar naar terug. De aardsche heerscher trachtte door brandschatting en pijniging de innerlijke gesteldheid zijner onderdanen, die een andere geloofsrichting hadden ingeslagen, in de door hem gewenschte ba nen terug te voeren en dat was de vonk, die het vuur voor den opstand deed ontbranden. Met is geen wonder, dat ook Alkmaar aarzelde of het niet beter zou doen zich aan de macht van Alva te onderwer pen. Maar die aarzeling werd overwonnen en spr. ging aan de hand van geschriften van Van Forecst na, hoe vrouwen en kinderen rneuehielpen, om voor allen de overwinning te behalen. Toen was de be volking volkomen eensgezinl. liet is eigenaardig, dat de strijd der belangen steeds voorop geplaatst wordt en over het samengaan der belangen vaak niet gedacht wordt. Wij zijn één volk en beoogen allen het welzijn van het vaderland en dat is het overdenken van de vraag, hoe'ons schip van Staat zich op de wereldzee zal bewegen. Dan lellen ook zeewaardig beid en kunnen der bemanning mee en dat zijn de eigenschappen die wij kennen verkrijgen, in ue woorden: „Niemand onttrok zich aan de bevelen van den gezaghebber", door Van Foreest geschre ven, ligr, zoo eindigde spr., de oplossing van het raadsel, hoe de bangste dag van Alkmaars belegering binnen drie weken kon voeren tot den blijden dag van Alkmaar's ontzet. In den middag werd een groote optocht gehouden, waarbij onder regie van den heer Kater een twaalf tal landen waren uiigebeeld, o.a. Nederland Rus land, Griekenland, Turkije, Italië Duitschland, Bel gië, Frankrijk, Schotland, Tyrol, Spanje en Zwitser land. Duizenden hadden zich larms den weg ge schaard om den stoet te zien passeeren. Op ver schillende plaatsen werd gestopt en werden folklo ristische dansen uitgevoerd. Gisteravond is onder leiding van Corn Jonker een concert in de Groote Kerk gegeven, waarbij o.a. het Vrijz. Herv. Zangkoor en de soliste Helene Cals ihun medewerking verleenden. Het beeld echter, dat de stad telken jare bood de duizenden mensahen, die tot laat in den avond langs verlichte straten en pleinen trokken, werd gisteravond wreed ver stoord door de giclbuien die zich boven de stad ontlastten. Binnenkort zal het proces tegen hen be ginnen. "Warschau: De behandeling van het met groote spanning verwachte proces tegen de moorde naars van den vroegeren minister van binnenland- sche zaken, Pieracki, zal op 18 November voor de districtsrechtbank te Warschau beginnen. Het onderzoek in dezen moord, die in Juni 1934 werd gepleegd, is in het grootste geheim gevoerd, zoo dat eerst thans, nu de 110 bladzijden omvattende dag vaarding is gepubliceerd, de namen der beklaagden bekend worden, evenals de naam van den eigenlijken dader, Maciejko. Macicjko is indertijd naar hot buitenland gevlucht en tot dusverre is hij niet gevonden. Wegens voorbe reiding en medeplichtigheid bij den moord, resp. we gens begunstiging van de vlucht van Maciejko zijn twaalf personen tusschen 20 en 30 jaar aangeklaagd, onder wie twee vrouwen. Alle beklaagden zijn Oekra- insche studenten. Hoofdbeklaagde is Stefan Banders, die het plan voor den aanslag heeft uitgewerkt. Men verwacht, dal het proces ongeveer vier weken zal duren, daar 144 getuigen zijn gedagvaard. De beklaagden worden verdedigd door Oekrainsche advocaten. Washington: Generaal A. Grcely, die meer dan 50 jaar geleden de eerste Amerikaansche weten schappelijke expeditie heeft geleid naar het Poolge bied, is ter behandeling opgenomen in een zieken huis. Zijn toestand wordt ernstig geacht. Toen hij in 18811884 als Amerikaansch officier commandant was aan de Lady Franklin Raai, bereikte hij in 18S2 83° 24' N. 42° 45 W. het Noordelijkste punt., dat, in dien tijd was bereikt. Twee hulp-expedities trachtten te vergeefs hem te bereiken, en toen de derde onder- C.aptain Schley hem te Cape Sabine redde, was zijn heele expeditie op 7 na uitgestorven. Hij was een der meest vooraanstaande Amerikaansche generaals in de periode voor 1914. Hij schreef eenige werken op meteorologisch, electroloeisch en eeoerrafisch terrein. OUDE GRIEKSCHE STAD «ONTDEKT. Nicolaef (Rusland). In de nabijheid van de Zwarte Zoo zijn straten gevonden en resten van huizen, afkomstig van een oude Grieksche stad. Opgravingen brachten archeologische vondsten te voorschijn van groote waarde, o.a. een marmeren buste met verschillende opschriften. HOOGWOUD De Langereis heeft Zondag en Maandag j.1. op ge zellige wijze kermis gevierd. Zondagmiddag was er op het terrein achter café Visser een gecostumeerde voetbalwedstrijd tusschen de veteranen van Veenhuizen (gem. Ileerhugowaard) en van de Langereis te Hoogwoud. Hoogwoud toon de zich in dezen vermakelijken wedstrijd, die op een buitengewoon slecht terrein, waarin kuilen en plas sen waren, gespeeld werd, de sterkste en won met •i—3. Des Maandags hadden de traditioneele kinderspe len plaats, welke groote belangstelling trokken. De uitslagen waren als volgt: Voor kinderen van 6 en 7 jaar, hoedjebal: le pr. IJ. de Graaf, 2e pr. M. Kleppelaar, 3e prijs M. Zwa german en ie pr. G. de Ruiter. Kinderen van 8 en 9 jaar, centen- uit het zand zoe ken: le pr. A. Kleimeer, 2e pr. N. Kroon, 3e pr. J. Druif, 4e pr. K. Bossen, 5e pr. Tr. van Leyen, 6e pr. C. Bruin, 7e pr. C. de Beurs, Se pr. C. Bood en 9e pr. P. van Breugel. Jongens 10 en 11 jaar, zakloopen: le pr. P. Wig- gers, 2e pr. P. Bossen, 3e pr. D. de Jong en 4ë pr. K. Éoomsma. Meisjes 10 en 11 jaar, hardloopen met bal op een blaadje: le pr. A. Groen, 2e pr. A. van Leyen, 3e pr. A. Bijvoet, 4e pr. A. Smit, 5e pr. R. Druif, 6e pr. L. Galis. Jongens 12 en 13 jaar, hardloopen met hindernis sen: le pr. N. Arts, 2e pr. P. Lak en 3e pr. F. van Breugel. Meisjes 12 en 13 jaar, koekhappen: le pr. A. Druif, 2e pr. M. Bruin, 3e pr. Tr. van Leyen. Fietsrijdcn met hindernissen voor dames en hee- ren: le pr. J. Rentenaar, 2e pr. S. Bakker, 3e pr. U. Sieperda, 4e pr. Y. Edam en 5e pr. M. Vlaar. Voor het gemaskerde bal, dat des avonds gehouden werd, bestond groote deelname en vele aardige cos- lumes vielen er te bewonderen, waardoor de jury voor een moeilijke taak gesteld werd. De uitslag hiervan was: le pr. De commissie van 5, bestaande uit de heeren H. Lak, P. Groen, W. Mantel, P. Elsin- ga en D. Ruiter; 2e pr. Mevr. Lak met Thee voor 2; 3c pr. K. Zeeman en echtgenoote met Hengelaar; 4e pr. Mevr. Nap met Hooirook; 5e pr. Mej. L. Benit met Vredesengel. AARTSWOUD. De Najaarskermis is weer achter den rug. Was 't Zondagmiddag regenachtig, hetgeen aan het bezoek afbreuk deed, des avonds was de danszaal van Vis ser geheel gevuld met danslustigen uit den wijden omtrek, want Aartswoud is nog al in trek. Prima muziek van Van Meurs met de welbekende Zilver, houden er den moed wel in. 's Maandags mooi weer, hetgeen 's middags tijdens de kinderspelen wel tot uiting kwam. Veel volk was er op de been. Uitslag Kinderspelen: Zakdoeken ophangen voor meisj'es beneden 10 jaar, 19 deeln.: 1 Vr. Polsrna; 2 J. Mienis; 3. M. Koning; 4 A. Schoonewïl; Voor jon gens beneden 10 jaar Knikkers uit zaagsel zoeken, deeln. 16: 1 Jb. van Peenen: 2 G. Haming; 3 G Sciholten; 4 K. van der Bel. Water in tarwe verande- deren was voor meisjes boven 10 jaar, deeln. 11: 1 B. Visser: 2 C. Raa: 3 T. Louw, 4 L. Buisman. Voor iongens mandenrace. deeln. 17: 1 R. Boldendal; 2 W. Hartog; 3 P. Schekkerman: 4 K. de Vries. De niet-nrijswinnaars kregen ten slotte allen een troost prijs. Het was een mooie middag, die vlot en vlug verliep. Des avonds gemaskerd bal. dat dank zij het mooie weer in den openlucht, op het flink ver lichte terrein van Visser kon worden gehouden. Er was als gewoonlijk groote animo voor en zonder uitzondering hadden ze er veel werk van gemaakt. Achtereenvolgens zagen we in den ring verschijnen: Enkelingen: 1 Jachtkanitein. 2 Weldons, 3 Ouder- wetsche Baker. 4 De onbewaakte overweg, 5 De Zee. 6 Overüsselsche Kleederdracht. 7 Theeroos, 8 Spin- neweb. 9 Parelkoningin. 10 de Zweefmolen. 11 Vroo lijk Paschen. 12 Reclame Nederl. fabrikaat. 13 Uit verkoop, Paren en Groepen: 1. Winteravondsnelen, 2 Tndianenpaar. 3 Paar uit de film „Het meisje met de blauwe hoed". 4. Twee crisisboerties. 5 Zon, maan en sterren, 6. Boerenmeiden, voorheen en thans. De Juryleden bestonden uit mevr. Hoogen- boom alhier en de heeren T. Oepkes en F. Groot uit Hoogwoud. Deze hadden geen gemakkelijke taak. Bij monde van den heer Oepkes werd de uitslag na het demasqué hekend gemaakt. Toen bleken er vele en groote verrassingen. Voor enkelingen werd de lste prijs toegekend aan de Onbewaakte Overweg, de heer M. Groot, allhier; 2e prijs Vroolijk Paschen, mej. Jopie Jongerling uit Schagerbrug; 3e prijs Spinneweb, mej. VisserBruin uit Lambertscha&g; 4e prijs Uitverkoop, mej. M. Pijper, .alhier; 5e prijs Reclame Nederl. Fabrikaat, de heer G. Steijn, al hier. Voor paren en groepen: le prijs Zon. maan en sterren, de dames J. Steijn, B. van Peenen en C. Zweet, alhier; 2e prijs Boerenmeiden voorheen en thans, de dames T. RaaHam en M. van der Bel Kleen. alhier; 3e prijs Winteravondspelen, de dames G. Veerman, Jannie Koorn. I. Bakker, alhier en M. Koomen van Sijbekarspel. Aan de Zweefmolen werd ten slotte nog een troostprijs toegekend. En toen allen naar de danszaal, waar de prijzen, welke in contanten bestonden, werden uitgereikt. Vermelden we vooral nog dat Van Meurs en Zilver met hun luchtige muziek op het terrein meewerkten om het feest te verhoogen. Het was een mooie middag, maar niet minder een mooie avond, waarop de Com missie met trots kan terugzien. Het bleef nog lang gezellig in de danszaal, waar geen wanklank werd gehoord.Kramen en stalletjes warenschaarsch vertegenwoordigd. Alles te samen een mooie, ouder- wetscbe najaarskermis. LANGEND IJ K De Tuinbouwconsulent. Zooals uit verschillende verslagen blijkt, worden pogingen in het werk gesteld om voor den heer Ir. Hazeloop in de plaats weer een Rijkstuinbouwconsu- lent met standplaats Alkmaar te krijgen. Thans is de Rijkstuinbouwconsulent uit Hoorn, Ir. Rietsema belast met geheel Noord-Holland boven Am sterdam. Naar men ons meedeelt wil dit niet zeggen, dat voor Alkmaar geen Rijkstuinbouwconsulent meer zal worden benoemd. Het beteekent een tijdelijke maatregel. Het is dus niet uitgesloten, dat voor Alkmaar een Rijkstuinbouwconsulent wordt benoemd. De zuurkoolfabricage is in vollen gan<T, zou althans in vollen gang kunnen zijn, als er voldoende witte kool aan de markten werd aangevoerd. Het schijnt, dat de witte kool-oogst zeer tegenvalt. Andere jaren kon men bij de diverse zuurkoolfabrieken groote sta pels witte kool zien liggen. Daarvan bemerkt men thans heel weinig. Het is zelfs zoo sterk, dat een der zuurkoolfabrikanten te Zuidscharwoude zijn los per soneel gedeeltelijk moest ontslaan wegens gebrek aan te verwerken witte kool. OUDKARSPEL. Door de tooneelvereeniging „Jong Leven", regie H. Slikker, is voor het komende seizoen in studie genomen het mooie blijspel „De Privé Secretaresse." W r R R N GE N Winkelweek. De uitslag der dagprijzen waar j.1. Maandag naar is gegooid, laten wij hier volgen: 1. Jb. de Wit, Hippolytuslioef, f20.—, met 9991 pun ten; 2. S. Bakker Den Oever, f 10.met 9928 pun ten; 3. D. Bakker, Den Oever f5, met 9909 punten; 4. W. Metselaar, Den Oever f2.50, met 9S70 punten; 5. C. Kooij, Hippolytuslioef, f2.50, met 9867 punten; 6. v. Loon, Wieringermeer. f2.50, met 9838 punten; 7. D. Tijsen, Den Oever, f2.50, met 9838 punten. Op dezen dag zijn bijzonder veel bonnen ingeleverd om te gooien. Ongerustheid over de „Noordstar" Naar wij vernemen is het scheepje „Noordstar", ka pitein J. Huikema, waarover ongerustheid bestaat in verband met het lange uitblijven, na op 23 Sep tember j.1. voor het laatst te Medemblik te zijn ge signaleerd in den voormiddag van 24 September te Den Oever naar de Waddenzee geschut. Op het IJssel- meer kan het schip dus niet zijn vergaan. Tijdens den hevigen storm van 25 September bevond de „Noord star" zich dus op de Waddenzee, zoodat met de mo gelijkheid dat het schip aldaar in den storm is ge bleven, ernstig dient te worden rekening gehouden. Zelf-export op restant-Genehmigungen. Protest van den handeL In verschillende tuinbouwvereenigingen komt d$ vraag meermalen naar voren, of het niet beter is, dat de consenten voor uitvoer naar het buitenland aan de veilingen worden verstrekt inplaats van aan de exporteurs, waardoor deze laatst en in de gelegen heid worden gesteld, zooals de gcdachtengang bij ve len is, om een extra winst te maken. Een en ander is ook dezer dagen tot uiting gekomen in een door een Kamerlid aan den Minister gestelde vraag. Deze verstrekking van de consenten hangt echter nauw samen met de door de Duitsdie regeering ver leende Genchmigungen, wordt hierop veelal geant woord. Ook in kringen van den handel wordt over deze zaak wel eens van gedachten gewisseld. In de verga dering van de Nederlandsche Vereeniging van fruit en groenten-exporteurs werd de export naar Duitsch land op Duitsche Genehmigungs-resten door enkele bevoorrechte personen ter sprake gebracht. Daar werd medegedeeld dat de Genelimigungen zijn uitgegeven aan Duitsche importeurs, met het vorige seizoen als basisjaar. Speciaal voor de kleinere im porteurs bracht dit moeilijkheden mede: soms zijn de bedragen te klein om van beteekenis te impor teeren, dan weer heeft men geen interesse voor een zeker artikl, waardoor onbenutte betalingscontingen ten ontstonden. Onze regeering stelde zich op het standpunt, dat in ieder geval deze overschotten niet ongebruikt mogen blijven. Daardoor zijn op order van den Regeeringscommissaris en de Duitsche Ueber- wachungsstelle in de laatste dagen door bemiddeling van een Rotterdamsche firma, verschillende partijen aan één Duitsche firma verladen, echter onder voor behoud, dat, mocht winst gemaakt worden, die ge bruikt zou moeten worden om het Büro des HolL Ausschusses für Gartenbau Erzeugnisse te finan cieren. Hierover is reeds een conferentie gehouden met den Regeeringscommissaris, waarhij, volgens de me- dedeeling in het C. O. voor den Groenten- en Fruithan del de gevaren van een dergelijken gang van zaken naar voren werden gebracht. Het Centraal Bureau voor de Veilingen heeft vol gens den handel een terrein betreden, dat aan den handel behoort, want deze zelf-export is ter hand genomen op instignatie van het Centraal Bureau. Er heerscht ernstige ontstemming en ongerustheid over de wijze waarop de export naar Duitschland op deze restant Genelimigungen plaats vindt. In een motie werd de afkeuring van deze geste van het C. B. uitgesproken en aan den minister van Landbouw en Visscherij dringend verzocht, die maat regelen te nemen, waardoor de weinige voordeelen die bij den beperkten export naar Duitschland nog te behalen zijn, ook ten volle aan den handel worden verzekerd. ESSOLUBE. DE SMEEROLIE VAN DE STANDARD De American Petroleum Company organiseert voor haar smeerolie de Essolube, welke zij nu ruim een jaar geleden aan de markt bracht en reeds algemeen bekend is in Nederland momen teel een reclameweek en wij hebben dan ook al bij diverse garagehouders aardige Essolube-étalages gezien, terwijl ter gelegenheid hiervan ons tevens aan de vele „Standard"-nomnen' in Noord-Holland de bekende Essolube-wimpels opvielen. Het kan niet anders of de F.ssolube zal hierdoor nog.meer onder de aandacht komen van de auto mobilisten. ZURE SCHAGERBRUG. Verbetering in de postverzending. Naar men ons mededeelt is er een verbetering aan gebracht in de postverzending hier ter plaatse. Voortaan zal er n.1. 's Zondagsmorgens kwart over 8 uur post worden verzonden in de richting Amsterdam C. S. OUDE N I EDORP 'T VELD. Bij gelegenheid van de viering van het 2e lustrum van de R.K. voetbalverecniging „Rood-Wit" werd op het terrein de wedstrijd Geel-Zwart IIRood Wit I gespeeld, welke match eindigde piet een 31 over winning voor Geel-Zwart. Verloting. Bij de verloting ten bate van de voetbalvereeniging Rood-Wit", Zondag jl. gehouden, ten lokale van den heer J. Brouwer, werd de hoofdprijs (een hee- nnrijwiel) gewonnen door den heer J. H. Verlaan te 't Veld. 469e STAATSLOTERIJ (Niet officieel) 5de klasse, 13de lijst Trekking van Dinsdag 8 Oclobci 1!U5 Hooge Prijzen 15000.— 7211 10000.— 7831 1000_ 15840 17676 19104 400.— 18738 200.— 1535 8805 10348 15977 12'? 9 '-8253 18474 100.— 733 1482 2702 4649 6439 8146 8739 9893 J0722 12130 13518 16944 20417 Prijzen van 70. 205 256 348 419 449 499 811 829 886 1079 1092 1098 1126 1169 1207 1320 1583 1891 1955 1968 2313 2348 2358 2413 2473 2626 2683 2819 2930 3254 3297 3545 3556 3603 3611 3797 3976 4075 4135 4183 4239 4492 4544 4699 4739 4756 4860 4917 5063 5126 5363 5490 5512 5515 5567 5639 5641 5647 5763 5981 6047 6059 6098 ol52 6268 6365 6367 6585 6698 6778 6803 6306 6831 6874 6878 6903 7037 7039 7062 7131 7268 7274 7305 7326 7766 7788 7911 Tb-54 3009 8054 8176 8188 8332 8363 8403 8496 8572 8651 8671 8782 8789 8808 8862 8878 8943 8965 9177 9182 9271 9340 9464 9468 9544 9553 9570 9571 9581 9692 9699 9710 9811 9935 10286 10287 10565 10587 10781 10818 10941 11C57 11172 11231 11275 11288 11361 11442 11455 11533 11626 11704 11828 11851 11906 11965 11981 11996 12029 12074 12267 12308 12340 12435 12443 12528 12780 12834 12842 12910 12968 12989 13042 1J048 13086 13141 13157 13259 13271 13275 13318 13348 13361 13396 13409 13656 13665 13674 13888 13941 14094 14101 14222 14278 14343 14528 14547 14569 14581 14592 14738 14801 14888 14894 14951 15118 15124 15205 15216 15229 15232 15598 15614 15646 15717 15781 15795 15869 15871 15902 16209 16278 16314 16403 16483 16519 16628 16684 16725 16739 17097 17146 17169 17277 17304 17330 17377 17476 17584 17677 17724 17877 17901 17942 17996 18091 18125 18199 18242 18270 18310 18335 18387 18388 18588 18739 18771 18811 18834 18946 18971 19004 19025 19093 19205 19289 19322 19351 19526 19918 20080 20118 20184 20246 20261 20263 20286 20311 20322 20330 20387 20444 20564 20661 20701 20753 20393 20961 VERVOLG POLITIERECHTER ZITTING. Oude N i e d o r p. EEN POLDERDIJK DOORGEGRAVEN. Een veehouder uit Oude Niedorp. Jacob v. d. M., stond terecht omdat hij op 3 Augustus een geul had gegraven, in een polderdijk, waardoor water was geioopen in een droog slootje Dit oppermachtig op treden ging buiten de perken en ondervond Jacob thans de minder aangename gevolgen. De burge meester en brig. v. Ens waren in 't geweer geroepen om tegen den roekeloozen boer te getuigen en een situatiekaart die de halve groene tafel der gerech tigheid vulde, werd met zorg door het geheele door luchtige gezelschap geconsulteerd, zulks met hei voor Jaap verpletterende resultaat, dat hij en dat nog wel mei buitengewone clementie, want op het schandelijk feit is alléén gevangenisstraf gesteld, veroordeeld tot f50 boete of 25 dagen, 'n rib uit z'n lijf! Een ernstige les voor onvoorzichtige polderia- ncn, om in 't vervolg met hun fikken van de pro vinciale waterwerken af te blijven. Hoorn. EEN GEVAARLIJKE KEREL. Het schijnt wel. dat de koopman Fokke van K. uit Zwaag soms bloeddorstige inspiraties heeft. die hem gevoegelijk als een gevaarlijk individu kunnen hestempelen. Althans had hii in den Hoornschen kermisnacht van 15 op 16 Augustus zékeren Jan Branties zonder eenige naspeurbare reden eensklaps een por met 'n mes toegediend, en stond nu te dier zake terecht ondanks zijn pertinente ontkenning, waartegenover stond de verklaring van 3 beëedigde getuigen van onverdachte reputatie, werd Fokker niet malsch behandeld en veroordeeld tot 1 maand lik-separatie alsmede betaling van 7 gld. smarte- geld aan het slachtoffer van zijn amokbevlieging. Wognum, JURIDISCH SUCCES VAN MR. WINKEL. Een 30-jarige slager uit Wognurn, Petrus Tr., had de vrijheid genomen om als chauffeur op te treden met gebruikmaking van een nummerbewiis dat ten name stond van een andere staatsburger. Een bekeuring bleef niet uit en daar de justitie een der gelijke vaart onder valsche vlag als iets verschrik kelijks schijnt te beschouwen, verscheen hij. als verdacht van misdrijf voor den politierechter. Maar de slager kwam ook niet onbeslagen ten ijs en had zich voorzien van een actief pleiter in den persoon van mr. Winkel, advocaat te Hoom. die onmiddellijk het offensief opende en onder aanvoering van blijk baar deugdelijke motieven, vernietiging verzocht van de dagvaarding. De Officier, die gewoonlijk ook het antwoord niet schuldig blijft, scheen hiervan niet terug te hebben refereerde zich aan *t oordeel van den politie rechter. die den advovaat in 't gelijk stelde en de dagvaarding nietig verklaarde. Castricum. EEN AGRARISCHE HOLLYWOOD-STER OP DE CASTRICUMMER KERMIS. Do heer Cor Beentjes, die het voorrecht heeft zich 'n plattelandelijke adonis te kunnen noemen, waar op alle aardige meisjes van Castricum, om zoo te zeggen, gek zijn, had op Zondag 11 Augustus ter ge legenheid van de kermis eerst aangepapt met de bevallige Trijntje Brakenhoff, doch vermoedelijk werden haar bekoorlijkheden weer in de schaduw gesteld door de aanwezigheid van zekere mej. T. Duin, en werd deze jongedame met de gunst van den onweerstaanbare» Cornelis begunstigd, zulks tot he vige verontwaardiging van liet versmade Trijntje, dat aan haar jalouzie lucht gaf, door haar begun stigde mededingster tegen haar schenen te schop pen. Ter zake deze mishandeling stond de jonge maagd dan in het avonduur terecht en bracht deze van rozengeur en maneschijn doortrokken zaak nog een aangename afwisseling. De officier had er zelfs méér van verwacht en be klaagde zich dat de affaire, juist toen zli interessant begon te worden, als n nachtpit uitging. Gevorderd werd f 12 bpete of 6 dagen, doch de politierechter achtte 8 gulden boete of 4 dagen als correctie voor het toch al door zooveel liefdeleed geplaagde meisje, ruimschoots voldoende. Zwaag. Ae, SIET, HOE SOET EN LIEFLYCK IS HET. ALS BROEDER Uil HET SELFDE riUït>, EEN- DRAGLYCK TE SAMEN WONEN, zingt onze groote Vondel, maar deze lofzang op broe derlijke broeders kan helaas niet worden toegepast op Klaas Hart, 'n 27-jarig tuinbouwer, te Zwaag, wiens hart is verhard tegen zijn broeder H. Hart, met wien hij voortdurend overhoop ligt en hem dientengevolge op 28 Juli te Hoorn op een stomp tegen zijn kin onthaalde. Zijn broeder keerde hem echter niet de andere kinhelft toe ter verdere be werking, doch gaf den Politierechter gelegenheid broeder Klaas te straffen door het opleggen van f4 boete of 4 dagen. Alkmaar. OUD, ARM EN AAN DE BRANDSPIRITUS VERSLAAFD. De 60-jarige Bertel de Vr., 'n Alkmaarsche vodden- kooper, was ten slotte afgezakt tot een zonder mid delen van bestaan rondzwervende landlooper. Hij werd alstoen opgepakt door inspecteur Stienstra en compareerde thans in de bekende pilow pensionaats- kleeding voor den politierechter. De oude man zag er ellendig uit, wat niemand ma.g verwonderen, want behalve dat hij als landlooper een treurig, sober le ven lijdt, schijnt hij ook verslaafd te zijn aan de voor de gezondheid zoo schadelijke brandspiritus. De rampzalige grijsaard werd veroordeeld tot 1 jaar schansdeportatie, met vooraf 1 dag hechtenis. Hierna sluiting van de Politiezitting, die van half 0 (of ruim half zeven had geduurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1935 | | pagina 2