Ebertiard - Faber Technisch Bureau A. KEESMAN AUTOBUSDIENSTEN ongewijzigd blijven. e Om den K.N.V.B.-beker Schagen 2-J.V.C 1 1-2 Zweefvliegtuig doormidden K. KOSSEN Azn., Wed. D. KEPPEL ADVERTEERT IN DIT BLAD A._R Wed. J. Spaans. 1. van Loenen g van Loenen-Rijs Boekhandel v.h. Trapman Co, KOOKT ELECTRISCH! ELECTRISCH FORNUIS Kookplaten enz. enz. Een matte of gebruinde teint staat altijd charmant I D6 gisteren gespeelde wedstrijden voor het tournooi om den K.N.V.B.-Bcker, hadden 't volgend resultaat: S.V.V.—V.S.V. 1—3 HelmondiaV.V.V. 63 Sn eekC.V.V. 01 U.V.V.De Meteoor 3—1 A.G.O.V.V.—De Volewijckers 6—1 HaarlemDe Musschen 50 V.U.C.Wageningen 31 (Om het Gouden Kruis). Het is tenslotte JVC geweest, dat Schagen 2 de eerste nederlaag sinds September j.1. toe bracht. Tegen het forsche spel van hun tegen standers waren de Schagen-reserves niet be stand. Wel trachtten zij na de rust met gelijke munt te betalen, maar den Spartanen ligt dat spel nu eenmaal niet. D. Schoorl b.v., die op de rechtsbuitenplaats schitterde, werd telkens zoo getackled, dat hij onmogelijk zijn gewone activiteit kon ontwikkelen. Dat hij niettemin toch opviel, dankt hij aan zijn tactische capa citeiten. Broer, die ditmaal op de backplaats stond opgesteld, hebben we wel eens beter gezien en aanvoerder Bremer oordeelde het dan ook raadzaam, De Wit, die spil speelde, in de achterhoede terug te trekken, toen de JVC- Stormloopen al te heftig werden. Voordien had De Wit nog maar weinig gepresteerd. Een toe komstige spil zien we in hem zeker niet. Op 'de backplaats deed hij beter werk, maar toch kon niet verhinderd worden, dat de Juliana- dorpers nog voor de thee twee gaten in het Schagen-doël boorden. Even van te voren had de paal bij een harden schuiver al redding ge bracht. Bij de tweede goal ging doelman Arnoldus niet vrij uit; het houdbare schot werd totaal verkeerd door hem beoordeeld. Na half time probeerde Boontjes het op de spilplaats en hij bracht het er lang niet slecht af, al waren er nog vele aanmerking op zijn spel te maken. Had JVC in de eerste helft gedomineerd, nu was meestentijds geel-zwart aan het bod. Er werd door de Schagei-s nu vinniger gespeeld; om succes te hebben bij de stoere JVC-backs was het doorzettingssysteem van den S.-aanval echter nog lang niet groot genoeg. Slechts de eer kon worden gered; een vrije schop, keurig door D. Schoorl genomen, werd even fraai door Steen ingekopt. Het was 11 en dat bleef het, hoe ook de halflinie de voorhoede steeds maar weer opstuwde. Bremer trok nog naar voren, zonder resultaat even wel. De JVC-verdedigers wisten van geen wijken en toen het eindsignaal klonk, had Schagen 2 haar eerste nederlaag sinds vele maanden geincasseerd. Een nederlaag, die in- tusschen niet aan het betere voetbal van de tegenstanders is te wijten geweest. BERGER SPORTVEREENIGING. B.S.V. 2 verliest van Vrone. We hadden in het begin niet gedacht, dat B.S.V. 2 het tegen Vrone 1 zou afleggen. De Bergenaren speelden met zoo n élan, dat er [binnen 20 minuten tijd al twee doelpunten *a het S. Pancras doel zaten. Het eerste as een prachtig diagonaal schot van Cor Toon, liet tweede was een prachtbal van .N. Jammer was het, dat Sicgerd de Haan icn penalty onbenut liet. Toch bleven in het veld de partijen tegen elkaar opwegen. Door twee fouten in de B.S.V. achterhoede.maakte Vrone echter ge lijk; met dezen stand ging de rust in (2-2) Wie gedacht had, dat de St. Pancrassers, die wel een beetje heel erg veel van hun lichaamskracht gebruik maakten, een zacht eitie zouden hebben, kwam bedrogen uit. De spil ten Herkei was het telkens weer, die z'n voorhoede opstuwde en ook Frcd. Urbanus was subliem Ofschoon Bergen beslist meer kansen kreeg wist ze daarvan niet te profiteeren. Integen deel Vrone' maakte er 32 en later in overduidelijke buitenspelpositie 42, En daarmede kwam 't einde van BSV 2 was 'n roemrijke Gouden Kruisdood gestorven! JULIANADORP. J.V.C.-nieuws. J.V.C. a ontving bezoek van Helder c voor het spelen van haar laatsten competitie-wed strijd. Of J.V.C. a van meening was, dat ze [zich niet erg hoefde in te spannen, of dat jhet warme weer de jongelui loom maakte, [*c weten het niet, maar hoewel J.V.C. a 'tet 4.1 won, speelden z ceen van haar iftchtste wedstrijden. Door dezen uitslag is J.V.C. a ongeslagen kampioene van haar af deel in g. In 14 wedstrijden maakte ze 77 doelpun ten, terwijl er slechts 5 doelpunten tegen gescoord werden. Hartelijk gefeliciteerd jongens en nu de zen zomer maar goed blijven oefenen. OUDKARSPEL. D.T.S. 1—WIERINGERWAARD 1, 1—1. Na den mooien wedstrijd van vorige week, is bet spel van D.T.S. gisteren danig tegengevallen. Tegen het door invallers verzwakte W.waard kon zij het niet verder [brengen clan een gelijk spel, maar hieraan Moet direct worden toegevoegd clat deze Uitslag l>ïj lange na niet de spclvcrbouding [Weergeeft. Daarvoor was D. te veel in den banval én kregen de W.waarders geen voet aan den grond. Maar het liep niet in de D.-voorhoede. Zoo productief deze linie vorige week w zoo'n grootc in productiviteit legde zijn nu aan den dag. IJct geluk had haar geheel don rug toegekeerd en keepe. Rezelman van WAV. mocht meermalen zijn handen dichtknijpen, dat het zoo goed afkwam. Ongetwijfeld hadden de bezoekers weer een goede steun aan hun spil M. Schenk, die, hoewel niet bijster opvallend, toch zeer veel nuttig werk beeft verricht. Zonder hem was »V. ongetwijfeld een wisse nederlaag tege moet gegaan. j Het spel was nog nauwelijks 10 mimi- den oud of er hadden zich al eenige zeer [gevaarlijke momenten voor Rezelmans hei ligdom -voorgedaan. Maar de hard werken de en stoere verdediging van de gasten wist steeds opluchting te brengen. Aan den an doren kant forceerden de roodbroeken eeni ge corners, maar ccnig gevaar kwam hier uit niet voort. doelpunten waren zeer duur en het ^uiirde tot na de rust eer er een geboren RtI' vvns een verdiende goal voor \v-, *0en ^ansci1 epn corner van De ÏJ.'n h, 'n/'ollr'- Maar een misverstand in de toe, v6'10 c'eo'' ^cze voorf;Pronff teniet. Van Ham hiervan profiteerde en de geheel verdedigende Wieringerwaarders wisten toen verder onheil te voorkomen en zich zoodoende in de volgende ronde te plaatsen. Overige uitslagen: Dirkshorn 1—D.T.S. 2 0-3; Alc. Vict.rix a—D.T.S. a 6-0. WXetunnen. Succes voor Kuiper Onze kranige Jaap Kuiper boekte een tweede fraai succes in deze week door in den moeilijken omloop van Henegouwen, een weg race voor onafhankelijken over 185 kilometer, den vierden prijs te bemachtigen. Kuiper, die van start af op het voorplan had gestaan, was de eenige van het half dozijn voor dezen wed strijd vertrokken Nederlanders, die tot het einde den tred der sterksten had bijgehouden. De race werd beslecht in een eindstrijd tus- schen een kopgroep van zeven man. De klas seering dier eerste zeven luidde: 1. Jacquet, 185 kilometer in 5 u. 24 m.; 2. Sneyders, 3. Slos, 4 Kuiper (Ned.), 5. Stevene, 6 Joly, 7. Simons, allen wiel aan wiel. SCHAGEN AANRIJDING. Zaterdagmiddag reed een auto, komende van de Laagzijde, vlak voor den winkel van Albert Heijn een fiets aan van den jonge heer G. Biom, die juist wilde opstappen. Voorwiel en vork van het rijwiel werden geheel vernield, terwijl de onfortuinlijke jonge berijder op den grond viel, doch ge lukkig geen letsel bekwam. De automobilist, die volgens ooggetuigen ietwat slingerde, reed door. flennii. SCHAGER S.T.C.—ZAANDAM 5-3. De Schager Tennisclub heeft zich tijdig weten te herstellen van haar inzinking, die tengevolge had dat zij de laatste plaats in nam. Zondag hebben de Schagers uitstekend werk verricht door de Zaandammers met een 5—3 nederlaag naar huis te sturen. Mej. C. Bronder heeft zeker een woord van lof verdiend voor haar krachtig spel dat z\j Zondag ten beste heeft gegeven. De gespecificeerde uitslagen luiden als volgt: le Heeren enkelspel: Mr. Dr. J. A. E. Buiskool verliest van H. de Jong met 4G 46. 2e Heeren enkelspel: Chr. J. Monnekes slaat R. Zwikker met 63 64 ITeeren dubnb"el, Mr. Dr. J. A. E. Buis kool en Chr. J. Nonnekes slaat Spachthonlz en R Zwikker met Gn G4 le Dames enkelspel. Mej. E. T. Igesz ver liest van Mei. N. de Vr»°< mnt 1—6 46. 2e Dames enkelspel: Mej. E. T. Igesz verliest van mej. N. de Vries met 16 46 2e Dames enkelspel: Mej. C.. Bronder wint van Mej. G. Schipper met 79; 60; 6—3 Demesdubbelspel: Mej. E. T. Igesz en Mej. C. Bronder slaan mej. N. de Vries en Mej. A. Hinnes met G3; 62 le> Gemengd dubbelspel: Mej. E. T. Igesz en Mr. Dr. J. A. E. Buisknol verliezen van Mej. A. Hinnes en H. de Jong met 06; 6 4; 4—G 2è Gemengd dubbelspel: Mej. C. Bronder en Chr. J. Nonnekes slaan Mej. G. Schip per en Spachtholz met 97; 6—8; G4 Zondag a.s. gaat Schagen bij Beverwijk II op bezoek. De comnetitiestand is thans: Beverwijk II 3 3 0 0 6 20— 4 Schagen 3 1113 16—14 Zaandam 3 1 0 2 2 11—13 Julïana (Hoorn) 3 0 12 1 7—17 Piloot er wonderlijk goed afge komen. Gistermiddag omstreeks halfvijf is op het vliegveld „De Eendenkooi" te Hoogerheide 't laatste zweefvlieg tuig van de Bergen-op-Zoomsche Zweefvliegclub, een type E. S. G., bij een verkeerde landing totaal vernield; de inzittende leerling, de oudstayer Jo van Boxel uit Bergen op Zoom, is er met enkele builen en schrammen wonderlijk goed afgeko men. Gedurende den geheelen dag werden, aldus het N. v. d. D.. op het vliegveld door de leden van de vliegclub oefeningen met de startlier gehouden en in totaal werden 25 vluchten gemaakt. Bij de bovenbedoelde vlucht was de inzittende leerling op de ge bruikelijke wijze gestart en hij bad zich on de gewenschte hoogte losgekoppeld. Hij maakte toen eenige bochten waardoor hij bo ven een buiten bet vliegveld gelegen terrein terechtkwam. Daar recht vooruit 'n bosch was, kon bij de landingsmanoeuvre niet ver richten. daar hij anders in de hoornen te recht zou komen. De leerling probeerde nu een bocht te maken om weer boven bet terrein te komen: door de geringe hoogte die hij had en mede door het feit, dat hij den wind in den rug kreeg, gelukte dit niet geheel, zoodat het toestel met eenige snel heid met den neus in het mulle zand terecht kwam. Het vliegtuig sloeg over den kop, waarbij de romp brak en de vleugels werden versplinterd. De bestuurder, die half versufd was, werd spoedig uit de resten bevrijd, doch bleek geen ernstige verwondingen te hebben op- geloopen. De schade is zoo groot, dat het toestel niet meer gerepareerd zal kunnen worden. Het vliegtuig was eenigen tijd geleden be schikbaar gesteld door bet Nationale Lucht vaartfonds; de schade wordt door verzeke ring gedekt. Van de drie beschikbare toestel len op „De Eendenkooi" is thans geen en kel meer bedrijfsklaar. BREEZAND. Brug aanbesteed. Door het Polderbestuur is aanbesteed: het maken van een brug van gewapend beton over de Zandvaart tegenover den Konings weg. Ingeschreven is door: A. C. van Bezooijcn, Alkmaar f 6200 P. Buis, Oudorp f 5S10 Doedens en Schilder, 't Zand-Alkm. f 5665 C. Kossen, Anna Paulowna f 5317 A. K. Pik, Barsingerhorn f 4983 Jac. van Veldhoven, Hoorn f 4778 P. Schouten, Breezand f 35S8 Het werk is aan den laagsten '«schrijver, dus den heer Schouten, gegund. Bij dezen vervullen wij den treurigen plicht kennis te geven van het overlijden van onzen lie ven Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, den Heer in den ouderdom van 85 jaar en 5 maanden. Kolhorn, 15 Mei 1938. I. KOSSEN-de Boer. Beemster A. KOSSEN. G. KOSSEN— Liefhebber. Kolhorn KOSSEN. Barsingerhorn: j. de IONG. j. de jONG—Kossen. Middenmeer |b. KOSSEN. A. KOSSEN-Bakker Klein- en Achter kleinkinderen. Begrafenis zal plaats hebben op de Algemeene Begraafplaats te Kolhorn, Woensdag 18 Mei a.s., des nam. 2 uur Z.T. In het Westcrlicht te Alkmaar overleed op 15 Mei onze geliefde Schoonmoeder, Groot moeder en Overgroot moeder, Mej. geboren G. Stuurman, in den ouderdom van ruim 84 jaar. Namens de Familie, M. VISSER. Oudkarspel. 16 Mei '38. De begrafenis zal plaats hebben op de Alg, Begraafplaats te Oudkarspel op Donder dag 19 Mei, om 3.15. Het nieuwe Droste-album: „Het Water op!" Het album over onze mooie watersport en ons waterrijk Nederland. Buitengewoon prettig geschreven door H. C. A. van Rampen en mooi geïllustreerd. Spaart plaatjes voor dit nieuwe Drosje- album Prijs f 1.;, Postrek. 6850, Haarlem NET MEISJE gevraagd voor dag en nacht, genegen alle werkzaamheden te verrichten. Hotel „De Roodc LeeuwSchoorl, N.II. CöCSOQOOOQOCSOOiO ooooooooaocioao Den 20en Mei -hopen onze geliefde' Ouders, hun 25-jarige Echtver- Q eeniging te herdenken, q Q Hun liefhebbende S 0 Kinderen, 0 Q R. RIJS 8 0 M. RIJS—v. d. Bel. 0 GER. Q 0 JAN NI. 0 Dirkshorn. Mei 1938. U Q Receptie Zondag 22 r Mei. 2—5 uur. V CfOOOÖOÖOCOQOCiO Ondergelcekeiule maakt be kend, dat de OudkarspelStroetAlkmaar en Dirkshorn—Alkma ar ingaande 15 Mei 1938 KALVERDIJK G 4. Den 20cn Mei hopen onze geliefde Ouders, Q hun 25-jarige Echtver- Q eeniging te herdenken. 0 a Hun liefhebbende q s Kinderen, q 0 GEER. O Q GRI. D. 0 MARIE. 2 WIM. Dirkshorn, Mei 1938. Ö0CX)Ö0(X)CX)Ö0C>0 het potlood van supe rieure kwaliteit is zoo wel in blikverpakking van 10 stuks als per stuk verkrijgbaar in EINDELIJK REGENI1 zuchten de slakken, en beginnen hun vernielende vraatzucht weer met nieuwe moed. Alleen jELITOX',' het beslist alle slakken doodende middel, zal U helpen Ook bij vochtig weer behoudt Elitox zn krachtdadige werking en is onschadelijk voor huisdieren. In prijzen van f0.25. 0.45, 0.75, 1.30. Iedereen vraagt „Elitox". Alleenverk t jan BUISMAN Jr.,Noord 12, Schagen Land-, Tuin- en Bloemzaden. - Tonkingstökkcn - Rietmat ten - A.S.F. Korrels - A.S.F. Kamerplantenvoedsel, raffia, enz., Beêt en niet duur. Als het getij verloopt moet men de bakens verzetten Nu is het een goede gelegenheid zich aan te passen aan de moderne, èn doel matige kookwijze. Bereidt uw spijzen op een maar op een goed fornuis. Bij ons vindt U alles op dit gebied. THERMA INVENTUM FORNUIZEN HOMAN DamesWij noodigen U uit onze interessante kookde monstratie bij te wonen op Woensdagmid» dag a.s., in Hotel Igesz. Nadere aankondiging volgt! NOORD SCHAGEN WIER1NGERMEER DE HERV. EVANGELISATIE STUURLOOS. De heer Van Oeveren verzoekt ons, naar aanleiding van ons artikel van Zaterdag j.1. over het optreden van den heer Kiewiet, te willen mededeelen, dat niet hij, doch de heer Essevoort de motie van wantrouwen tegen het Bestuur indiende. Overigens merkte de heer van Oeveren op, dat de notulen der bestuursvergadering vrij willig zijn voorgelezen en van een weige ring door het Bestuur geen sprake was. Dit laatste blijkt bij nadere informatie in derdaad juist te zijn. Bevredigd heeft de ze voorlezing echter niet allen, die aanwe zig waren. liet wilde velen n.1. voorko men terecht of ten onrechte dit laten wij in het midden alsof enkele stukken uit de notulen werden overgeslagen. Daar echter niemand der aanwezigen pro testeerde, gaat het Bestuur hier vrij uit. BERGEN N.V. BERGEN EN SCHOORL. Voor de Nederl. Verccniging tot afschaf fing van alcoholhoudende dranken hield Za terdagavond in het Oranjehotel mevr. Ploeir- Ploeg, lid van den Voogdijraad te Utrecht een lezing over „Kinderbescherming". De heer L. Schuil, voorzitter der N.V. Ber gen heette allen welkom en verzocht daar op mevr. Gunthert (Den Helder) als en mevr. Kamermans den avond ie openen Aan de piano mej. G. van Dijk. De dames zongen op zeer verdienstelijke wijze eenige liederen. Daarna trad mevr. Ploeg op om te spre ken over „Kinderbescherming." Sinds 1874 werd het kind beschermd en sedert 1901 werden de ouders erin betrokken. Maar ide aal was deze bescherming zeker niet. Door een viertal wetsontwerpen werden de kin derwetten ingevoerd, de ouders bleven nummer 1 bij de opvoeding der kinderen. Al leen bij het plegen van een misdaad konden de ouders worden uitgeschakeld. De Raden van Voogdij vormden de tusschensehakel; zij eeven hun arbeid belangeloos aan de kin derbescherming. Niet de Voogdijraad beslist doch dat doet de rechtbank. Met den Voogdijraad is er een grooje verandering gekomen in de macht de rouders. Nu heeft men een stok achter den deur. Er is verschil tuschen de ontheffing en de ontzegging van de ouderlijke macht. Bij de ontzetting uit de ouderlijke macht, staan de ouders de kin deren vrijwillig af. Wij doen alles wat wij kunnen, om den band tusschen de gezinnen zooveel mogelijk te bewaren. De onthcffingsgevallcn noemde spr. veel zieliger. Behalve de ontzegging en ontheffing, heb ben we ook de „onder toezicht stelling". Het is in alle gevallen mogelijk het lrind weer in het gezin terug te brengen. Over de gezinsvoogdij sprekende zeide mevr. Ploeg, dat deze eerst in 1921 kwam. Deze gevallen komen voor den kinderrech ter. Zonder toezicht van een kindervoogd of een kindervoogdes en met toestemming van de ouders, kan niets gebeuren. Als de kinderen niet willen, dan neemt de kinder rechter andere mataregelen o.a. opneming in een tuchtschool). Spr. zette uiteen, dat Voogdijraden zeer verschillend werkten. Tenslotte noemde spr. nog een bijzonder geval van „toezichtstel- ling". Nadat mevr. Ploeg eenige vragen had be antwoord, beëindigde zij haar belangwek kende rede. (Applaus). Hierna volgde Nocturne es dur van Cbo- pin en Polonaise.. De heer R. Schuil, voorzitter der N.V., be dankte mevr. Plocg-Ploeg voor hare fraaie lezing. Hierna lieten mevr. Gunthert uit den Helder en mevr. Kamermans zich nogmaals hooren, waarna mej. Ilan van Gulik op zeer verdienstelijke wijze een drietal verzen van Vondel declameerde. Deze goed geslaagde avond was hiermede ten einde. BARSINGERHORN VERKOOPWAARDE LANDERIJEN. De gemiddelde verkoopwaarde van de lan derijen gelegen in den Polder Waard en Groet is gebracht op f 2100 per bunder in clusief opstal. WIEJtlNGEN Openbare verkooping. Zaterdagavond had in hotel De Haan een openbare verkooping plaats ton verzoeke van den heer C. de Wit Pz. te Alkmaar. Aangeboden werd: 1. Een woonhuis met erf en schuur en aanbehooren in de Belt No. 35, Wierïngen sectic C. N. 3197 groot 5.77 A. 2 sn. bewoond destijds door nu wijlen den beer P. de Wit. Hoogste bod Jb. Lont Pz., f 1740.— Kooper N. Lont Ez., f 1850.— 2. Een bouwterrein in de Belt kad. C No. 3862, groot 2.14 Hoogste bod KI. Boer- scn f 340.—; kooper Ant. Keyzer f 3G0. „Harmonie" thans Koninklijk! Ter gelegenheid van baar 50-jarig bestaan is aan de muziek vereen igïng „I-Iarmonie", alhier, directeur de heer P. Kreijger, bij Kon. Besluit het praedicaat „Koninklijke" ver leend. Het is dus voortaan de Koninklijke Mu ziek verccniging Harmonie. In verband hiermede werd gisteren aan burgemeester Kolff een serenade gebracht, waarbij door den voorzitter der verceniging het woord werd gevoerd. Burgemeester Kolff antwoordde met har telijke woorden, en feliciteerde directeur en leden met de heugelijke gebeurtenis. Dat men algemeen in deze vreugde medeleeft, bleek wel uit de zeer vele vlaggen, welke hij het bekend worden der blijde mare, wer den uitgestoken,. En wie niet minder in deze vreugde deel de, was wel de oude heer P. Bruid, thans nog werkend lid der verceniging, die ruim 25 jaar directeur der nu Kon. Vereen, is ge weest! SCHAGEN 3—SUCCES 4 6—1. Schagen 3 heeft de competitie besloten met een goede 61 overwinning op Succes 4. Cijfers, die nog meer spreken, als men in aanmerking neemt, dat het grootste gedeelte van den wedstrijd werd gespeeld met 10 man, en het andere zelfs met 9 man! De Wieringers vertoonden echter zulk een onsamenhangend spel, dat zijn hun numerieke meerderheid niet in doelpunten tot uitdruk- 1 -g konden brengen. Toch waren zij het, die al spoedig de score openden en derhalve het vooruitzicht voor de Spartanen weinig hoopvol deden zijn. Maar toen duidelijk aan het licht trad, dat de geel zwarten technisch belangrijk beter waren, stond voor ons de Scnagen-overwinning al vast. Starreveld bracht met een geweldigen kogel de partijen op gelijken voet en de adspirant G. C. Anneveldt zorgde nog voor rust voor een. 21 voorsprong. Jammer was het, ^lat Leeuwenkamp op de spilplaats zijn gewone spel niet kon ontwikkelen; een oude spierver- rekking hinderde hem merkbaar. Zwaan en Nau*s gaven een vlotte backpartij weg en in laatste instantie was daar nog keeper Slik ker, die weer veelbelovend werkte. Na half-time is het spel gelijk op en neer gegaan; de Successers oefenden soms zelfs een klein overwciht uit. De Schagen-aanval- len hadden echter een- veel gevaarlijker ka rakter. Een vrije schop, tactisch door J. Slikker genomen werd door Starreveld benut (31) en met een prachtig hoog schot bracht Slik ker zelf den stand op 41. P. Kistemaker, die we nu eens op den linkervleugel aantrof fen nam no. vijf voor zijn rekening,, terwijl tenslotte Starreveld met een mooi vleugel schol. het halve dozijn volmaakte, daarmede tevens de hattrick verrichtende (61). Voor scheidsrechter Bergkamp hopen we, dat hij een ongelukkigen dag heeft gehad. ALKMAAR, 14 Mei. Öp rle boden .gehouden botermarkt was de prijs voor: groothandel GO—70 cent. en kleinhandel 72*475 cent per Kg. Han del matig. Kipeieren (groothandel) 3.35 3.55 en eendeieren f 3.10. Handel rnatiar. ALKMAAR. 14 Mei. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer cn prijzen als volgt: 1 nuchter kalf prijs niet genoteerd; 85 schaven f 16— 23; 3S8 lammeren f S11; 12 bokken en/of geiten f 0IR. kleine f 0.503. ALKMAAR, 1G Mei 1938 83 vette koeien 170—320 6 vette kalveren 50S2.50 per kg. 0.600.90; 11$ nuchtere kalveren 0—17; 21 vette schapen 2S—30; 24G vette varkens 0.49—0.53. Handel stug. NOORDSCIIARWOUDE, 16 Mei 1938. Geen aanvoer. BROEK OP LANGENDIJK, 16 Mei 1938. 0000 kg. rabarber f 8.10—11.00; 300 kg. bloemkool f 20—20.50; dito 2c soort f 5—15. TEXEL, 1G Mei. Eerste groote Lanunerenmarkt. Aanvoer 4500 lammeren, opgave half 10. Weinig is cvrkocht. Prijzen tot heden S—10 vorig jaar 12—18. Amilda-crême, die tevens zoo goed is voor de huid, is verkrijgbaar in deze twee begeerde teinten. Mat en Bruin. Doos 50 cn 25 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 7