Onthulling Indië tast diep in de beurs 8 DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER .Koningin Emma-monument te Amsterdam De begrooting EERBERICHT Een revolver-aanslag te Overschie Mooi weer op komst VRIJDAG 17 JUNI 1938. 81e Jaargang. No. 10598. Laan, Schagen, Tel. 20. Uitgave cfee NV. Uiig.-Mm. „hollands Noorderkwartier" £;S- vii Jtó' In tegenwoordigheid van de Koninklijke Familie is Donderdag op het Emmaplein te Amsterdam het Koningin Emma- monument onthuld. Tijdens de rede van den heer J. ter Haar Jr. Rechts: de Koninklijke Familie Rede van H.M. de Koningin bij de onthulling van het Konin- gin-Emma monument. Gistermiddag heeft H.M. de Koningin tc Amsterdam.' het monument van wijlen Ko ningin Emma onthuld. Zij was zooals wij. reeds meldden, vergezeld van Prinses Ju- liana en Prins Bernhard. Nadat de lieer J. ter Haar Jr. H.M. de Ko ningin en Prinses Juliana, alsmede Prins Bernhard in zijn openingsrede had begroet, schetste hij de tot standkoming van dit ge- denkteeken. Hierna beklom de Commissaris der Ko ningin het spreekgestoelte. In een vlotte, uitvoerige rede belichtte deze spreker de figuur van wijlen Koningin Emma en gaf in een historisch overzicht een opsomming van de uitnemende vorstin nen aan den Oranjestam ontsproten. Vervolgens ging Mr. Dr. Roell de levens loop van cle beminde Vorstin na en zcide het geen wonder te achten, dat ook in Amster dam een gedenkteeken is opgericht ter eere .van Hare hagedachtenis,. Een gedenkteeken. dat niet alleen de herinnering aan Hare even nobele als lie felijke trekken levendig houdt, maar waar in ook de emblemen zijn gebeiteld van Haar in één woord Koninklijk gemoed. Moge dit gedenkteeken, dat ik Uwe Majesteit thans eerbiedig verzoek te willen onthullen, aldus spr., ten slotte, tot in lengte van jaren het sprekende getuigenis zijn van de hulde, die het vaderland, die in het bijzonder Amster dam, aan de voeten van de Koningin-Moe der nedcrlegt. Hierna sprak H.M. de Koningin de vol gende rede uit: Mijnheer de Commissaris en Mijn heer de Voorzitter van het comité. Gaarne zal ik gevolg geven aan uwe uitnoodiging om dit monument voor Mijne geliefde Moeder tc ont hullen. Dat spontaan alle kringen in Am sterdam blijken gaven van belang stelling, ja, dat zelfs het penningske, dat noode kon worden gemist, met blijdschap geofferd werd, stemt Mij tot groote dankbaarheid en is voor Mij een bewijs te meer, dat het me deleven, do genegenheid en de war me belangstelling Mijner Moeder voor de bevolking van Amsterdam weerklank gevonden heeft in de har ten van zeer velen. Dit gedenkteeken zal niet alleen bij het nageslacht de herinnering aan Haar levendig houden door Haar beeltenis weer te geven, doch ook het zijne ertoe bijdragen de her innering aan Hare gcheele Persoon lijkheid te doen voortleven, waar het gewaagt van Haar groote opvatting van Haar plicht, Haar veelzijdigen arbeid en van Hare liefde en toe wijding voor den lijdenden mede- mensch. Het gedenkteeken zal voor Mij en de Mijnen steeds een zinnebeeld zijn van den zoo persoonlijken band tusschen Amsterdam en Mijne ge liefde moeder, die ook tijdens haar leven hier steeds zooveel blijken van oprechte genegenheid mocht ontvangen. Thans ga Ik over tot de onthul ling- Na deze plechtige onthulling heeft H. M. nog een bezoek gebracht aan het Koninklijk Paleis op den Dam om de restauratiewerk zaamheden, waarmee men druk bezig is om het. Paleis voor September a.s. zoover gereed te hebben dat het Hof er tijdens de feestelijk heden bij het 40-jarig regeeringsjubileum van II. M. de Koningin er zijn intrek kan- ne men, in oogcnschouw te nemen. De Koningin, vergezeld van een hofdame, arriveerde omstreeks vier uur aan den ach teringang. op de N.Z. Voorburgwal, waar Zij door den intendant van het Paleis ontvangen werd. Het bezoek, dat in een half uur zou zijn af- geloopen, heeft ruim een uur geduurd. De Koningin heeft in dien tijd slechts een ge deelte van het paleis kunnen bezichtigen en daarbij kunnen constateeren, hoezeer men met het werk vordert. Voor gisteren waren de werkzaamheden reeds tegen drie uur ge staakt, zoodat de arbeiders geruimen tijd voor het koninklijk bezoek het paleis had den verlaten. De sporen van den arbeid wa ren echter overal zichtbaar. Men zag vele ge broken of in aanbouw zijnde muren, en op tal van plaatsen staan nog steigers. De ver warming is echter vrijwel gereed. Tegen vijf uur verliet H. M. de Koningin het Paleis om in gezelschap van haar hof dame naar Soestdijk terug te keeren, waar heen Prinses Juliana en Prins Bernhard reeds terstond na afloop van de plechtigheid op het Emmaplein waren vertrokken. Het publiek, dat in dichte rijen op de N.Z. Voor burgwal op het vertrek van de Koningin had gewacht, juichte haar hartelijk toe. Défilé en bloemenhulde. 's Avonds hebben de bij het centraal co mité van nationale en Oranje-vereenigingen te Amsterdam aangesloten organisaties de nagedachtenis gehuldigd van wijlen Konin gin Emma, door het houden van een défilé en het brengen van een bloemenhulde bij het 's middags onthulde standbeeld. Daar toe hadden de deelnemende organisaties zich om half negen op het Museumplein op gesteld en waarna de rijkelijk met vlaggen- versierde stoet met muziek voorop naar het Emmaplein trok. Voor het standbeeld be vonden zich eenige fluweelen kussens, in den vorm van kransen, waarin de deelne mers de door hen gekochte bloem konden prikken zoodat meer en meer de kransen tot kleurige bloemenkransen werden, sym bool van de wijze, waarop ieder der deelne mers afzonderlijk wilde bijdragen aan de huldiging van de nagedachtenis der grijze Vorstin, die zoozeer de sympathie van alle volkslagen heeft gehad. Telkens bij het naderen van een groep, traden de vaandeldragers uit den stoet om zich bij het standbeeld op te stellen, waar tenslotte, toen alle organisaties gedefileerd hadden en er tegenover stonden opgesteld een kleurige groep van vaandels en vlag gen bijeen stond. De voorzitter van het comité hield nog een korte toespraak, waarmede de plech tigheid ten einde was. De groepen werden weder op het Museumplein ontbonden. Millioenenuitgaven voor leger en vloot en openbare werken. De begrootingen van leger en ma rine vormen in Nederlandsch Indië de grootste tereinen van hernieuw de activiteit, waarbij, ten aanzien van de begrooting van het departe ment van oorlog, wordt medege deeld, dat de nieuwe maatregelen omvatten de aanschaffing van vecht- wagens, de aanleg van eenige ver dedigingswerken, de uitbreiding van de automatische wapenen, in het bijzonder ten behoeve van de troe pen in de buitengewesten, de uitrus ting van die troepen met stalen hel men en de vermeerdering van oor- logs-voorraden. Van deze begrooting kan worden verklaard, dat de uit gaven voor het leger voor 1939 wor den geraamd op ruim f 95.000.000. waartegenover ruim f 11.500.000 staat aan ontvangsten. De uitgaven voor marine, met in begrip van den scheepvaartdienst, wordt geraamd op f 69.000.000, waar tegenover bijna f 32-000.000 aan ont vangsten staan, zoodat de uitgaven voor leger en marine tezamen voor 1939 in totaal ruim f 121.000.000 be- loopen. Tenslotte valt nog op te merken, dat gewag wordt gemaakt van de instelling van een maritiemen pro- pagandadienst, welke intusschen ten deele reeds werkzaam is. Uit de stukken van de Indische begrooting blijkt verder dat diverse havens, zooals te Tandjong Priok en Belawan* zullen worden uitgebreid. De dienst van P.T.T. ondergaat een personeelsuitbreiding. Wat de openbare werken verder aangaat, blijkt, dat op een noodzakelijke verbetering van de wegen in Atjeh wordt gerekend, waartoe f 200.000 wordt uitgetrokken, tegen over f 80.000 in 1938. Ook zal voor de vol tooiing van de doorgaande verbinding naar Menado, via Kwadank en Gorontalo wor den uitgetrokken. Diverse werken zullen worden uitgevoerd ten laste van het onlangs ingestelde rub berfonds, waarvan in 1038 f 352.000 is ver werkt, doch in 1939 f 3.200.000 zal worden verwerkt. Hieromtrent zullen nadere ge gevens later aan den Volksraad worden aangeboden. Voor 1939 zal ten behoeve van bruggen en wegen in totaal meer dan f 5.500.000 ter beschikking zijn, ter verwerking in de bui tengewesten en op Java. Belangwekkend zijn de begrootin gen van de gouvernements land bouwbedrijven, waaruit blijkt, dat de raming van de rubberproductie 500.000 kilogram lager is gesteld in verband met t hoogere restrictie percentage, zoodat mede door an dere factoren, waardoor de ver koopsprijs het exploitatie-saldo voor 1939 voor dit product voor de gouvernementsondernemingen op f 2.500.000 lager is gesteld dan voor 1938. In deze begrooting staat men verder stil bij dc ongunstige perspectieven voor de kof fiecultuur, waarvoor de oogst, evenals in 1938 op 500.000 Kg. is geraamd. Het personeel van den vecartsenijkundi- gen dienst en boschwezen wordt uitgebreid. Voor de aanschaffing van een nieuwe vieebaggermolen is op de begrooting f 3.200.000 uitgetroken, met de mededeeling, dat de bouw daarvan aan een Nederland- sche werf zal worden opgedragen. Tegenover de meerdere uitgaven welke aan het boschwezen ten koste worden ge legd, staan hoogere inkomsten. De raming der ontvangsten van het boschwezen voor 1939 is op ruim f 2.200.000 hooger gesteld dan voor 1938. Volksgezondheid. In twee regentschappen van West-Java zal een „demonstratie-gezondheidsdienst" worden opgericht, welke als voorbeeld zul len dienen voor zelfstandige gemeenschap pen opdat deze later in eigen ressort soort gelijke diensten kunnen oprichten. In het bijzonder treft dan nog de begroo ting voor het binnenlandsche bestuur waar in de bestuursüitbreiding met f 500.000, de uitbreiding der politie met f 1.600.000, de kolonisatie van Javanen naar de buitenge westen met f 100.000 en de snellere afschaf fing van heerendiensten met f 400.000 hoo ger is gesteld dan in 1938. Hiertegenover staan echter enkele verminderingen, als ge volg van het herstel van zelfbesturen. Op het landingsterrein voor vliegtuigen te Batavia zullen twee startbanen worden aangelegd, Voorts zal een vliegveld worden aangelegd te Padang en zal het vliegveld Talang Betoetoe bij Palembang een nieuw stationsgebouw krijgen en andere verbete ringen ondergaan» Dit nummer bevat 8 pagina's DB BILT SEINTi Verwachting: Matige tot zwak ke wind, in het Noorden uit Noordwest tot Noord, in het Zuiden uit Noord tot Noord oost, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, koele nacht, iets warmer overdag. Verdere vooruitzichten: Opkla rend, zachter. De getroffene, een kantoorbe diende, slechts licht gewond. - Een 40-jarige vrouw de daderes. Gisteravond 0111 half acht heeft op den Kanaalweg bij den Rotterdarnschen tol te Overschie een 40-jarige vrouw uit Rotter dam op drie meter afstand uit een revolver een schot gelost op een 29-jarigen kantoor bediende, eveneens uit Rotterdam, De man werd in den rechterbovenarm getroffen. De kogel verliet echter het lichaam weer. Daar na richtte de vrouw de revolver op zich zelf, doch het wapen ketste. Zij is toen op de fiets naar Rotterdam gevlucht, waarbij zij door een aantal mensclien, die getuige waren van den aanslag, wercl nagezet. Een agent van politie, aan wien zij werd aan gewezen, heeft haar gearresteerd, waarna zij naar Overschie is overgebracht. De man is ter behandeling naar liet ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd. De kantoorbediende was een kostganger geweest van dc vrouw en had haar pen sion korten tijd geleden verlaten. Hij had een verhouding met haar gehad, doch zich thans verloofd met een ander uit Den Haag. Dc vrouw, die hierover zeer gebolgcn was, had hem reeds eenige malen gedreigd en thans had zij uitvoering gegeven aan liaar wraakplan. Na een herfstachtige periode. Nu het weerbericht iets hoopvoller doet stemmen en het uitzicht op zo merweer grootcr doet worden, be ginnen we ons al bij voorbaat iets behaaglijker te gevoelen na de herfstachtige periode van de laatste week, welke echter niet zoo abnor maal is, als velen wellicht zullen denken. De weerkundige medewerker van het Hsb., schreef hierover, dat dc maand Juni „model-koud" is geworden, met den 15den als den koudsten dag. Deze koude tegen half Juni komt. zoo vaak voor, dat haar optreden nog constanter is dan dat van de IJsheiiigen in Mei, wat ge concludeerd is uit de gemiddelden van 130 jaren te trekken. De oorzaak was ook thans de hardnek kige aanwezigheid van een gebied van hoo- gen druk in het Westen, aan welks Oost zijde de koude lucht uit liet Noorden over Europa stroomde. Gunstige wending. Thans maakt deze hooge druk aanstalten om zich in onze richting te verplaatsen. Reeds is de barometer bij ons de 770 mm gepasseerd cn de stijging gaat nog door. Er kan dus in het eerstvolgende etmaal een opklaring verwacht worden en in ver band met de nabijheid van het centrum van den hoogen druk zwakke wind. Dat kan een kouden nacht geven (als de bewolking, dan reeds is verdwenen), doch voor Vrijdag overdag staat de zon op het programma met stijging van temperatuur. Ook voor de volgende dagen zijn de voor teekenen niet slecht voor zoover daarop in onze gewesten vertrouwd mag worden. Soerabaja krijgt een nieuw terrein voor de civiele luchtvaart aan het havencomplex Tandjong-Perak, gren zend aan liet marinevliegkamp, waarvoor buiten het station, han gars, gebouwen en nachtverlichting, een bedrag van f 530.000 wordt uit getrokken lezen wij vorder in de N.R.C. Voor het onderwijs vinden diverse uitgaven vermekt. Kolonisatie. Ten behoeve van de kolonisatie van Ja vanen nabij Soekadana zal het bevloeiings werk worden voortgezet, waarvoor wordt geput uit de z.g. welvaartsbijdrage van Ne- ^erJnon Uit deze biidraf?e zal nog f 1.300.000 m 1939 worden beschikbaar gesteld voor de drie provincies op Java»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 1