SPORTNIEUWS n Italië en Hongarije in de finale Groenewegen verrast achter den motor Geraffineerde oplichters gearresteerd De Rijksmiddelen Onderzeebooten en koopvaardijschepen Dc vrouw, die de klappen kreeg Post vluchten op Indië Duizenden regeeringssoldaten naar Frankrijk Noodlijdende gemeenten en luchtbescherming UoeiAai De wereldkampioenschappen Zware nederlaag der Zweden Ruw spel bij Italië—Brazilië. Op Zondag 19 Juni a.s. zal in het Colombesstadion te Parijs de finale worden gespeeld van de wereldkam pioenschappen tusschen Italië en Hongarije, een Europeesche eind strijd dus, daar Brazilië er in Mar- seille niet in is geslaagd van de titelhouders te winnen terwijl Zwe den te Parijs roemloos in den an deren halven eindstrijd tegen de Hongaren ten onder ging. HONGARIJE—ZWEDEN 5—1. De ontmoeting tusschen Hongarije en Zweden zal niet lang in onze herinnering blijven voortleven, daarvoor was het karak ter van den strijd te eenzijdig. Trouwens, de cijfers, 51, duiden voldoende op het groote overwicht der Hongaren. Den objec tieven toeschouwer zou het geenszins heb ben verwonderd, indien de Hongaarschc ploeg het lot dubbele cijfers zou hebben ge bracht. In technisch opzicht was er zeker een klasse verschil. Opnieuw hebben wij kunnen genieten van de prachtige balbehandcling der Hongaren, het fraaie kopwerk, het di rect stoppen van den hal en het keurig- doorgeven, kortom van een techniek, welke bewondering afdwong. De Hongaren hebben, naar wij meencn, nog niet alles gegeven, Dat was ook in de zen wedstrijd niet noodig, in de tweede helft was het volkomen overbodig toen de Zweden, over het algemeen veel zwaarder gebouwd en last van de warmte ondervin dend. een belangrijke inzinking kregen. Het gevolg was, dat de Hongaren een grootmi druk konden uitoefenen. Indien men een vergelijking zou moeten maken tusschen het Neder- landsche elftal, dat in de achtste fi nale tegen Tsjechoslowakije heeft ge speeld en dit Zweedsclie team, dan durven wij zonder overdrijving als onze nieeniiïg weer te geveii, dat Zweden met minstens drie doelpun ten verschil van ons land zou heb ben verloren. Als men zich dit reali- scert, vraagt men zich onwillekeurig af, hoe Roemenie en Cuba dan wel moeten hebben gespeeld, waar de Zweden niet bijna dubbele cijfers over de Cubanen hebbengezege vierd! Het begin van den wedstrijd was verras send. Na anderhalve minuut hadden de Zwe den de leiding. Jonasson passeerde prachtig naar den rechtsbuiten Nyberg. Deze liep met den bal recht op doel af en gaf met schuin, laag schot, den Hongaarschen doelvcrdcdigcr geen kans. liet duurde nog 20 minuten, voor en aleer do Hongaren er in slaagden, den gelijkmaker te Scoren. Van dat moment af kwamen de Zweden er eigenlijk niet meer aan te pas. N'adat de Hongaarschc voorhoede nog enkele eenvou dige kansen gemist had, gaf Titkos een tien tal minuten voor de rust zijn land de lei ding en even daarna maakte Szengeller, die zich als de este schutter ontpopte, er 31 van. Met dezen stand ging dc pauze in. In de tweede helft bleek al spoedig, dat de Zweden het tempo niet meer konden bij houden. Sfecds grootcr werd de Hongaar- sclie meerderheid. Sarosi, de intelligente Hongaarsehe mid- voor, die een prachtige partij voetbal liet zien, kopte uit een voorzet van Sas den hal in het net. Paal en lat hielpen Zweden op allerlei manieren. Vervolgens kon Szengeller er 5—1 van maken. Hel werd nu een beetje show voetbal van de Hongaren, dat. natuur lijk niet productief meer was. Zon kwam liet. einde van dezen halven eindstrijd met een verdiende 5—1 overwinning voor de Hon garen. ITAilë—BRAZILIë 2—1. Het is een spannende halve eind strijd geworden tusschen Italië en Brazilië, een ontmoeting, waarbij 30.000 toeschouwers tegenwoordig waren en welke op volkomen ver diende wijze met 21 door Italië is gewonnen. Brazilië was sterk gehandicapt door het feit, dat de midvoor Leonidas, wegens een dijbeenblessure niet kon meespelen. Eerst kort voor den wedstrijd werd adar in een beslissing genomen en nu zat men met do moeilijkheid, wie de belangrijke mid- voorplnats moest, bezetten. Eerst heeft men hef met Rorneo geprobeerd en later mot T.nigino, maar geen van beide ontpopte zich als de ware aanvalsleider. Hoe geheel an ders was het hij Italië. Hier speelde Piola een schitterende partij voetbal, waarvoor men nog grootere. bewon dering krijgt, indien men bedenkt, dat dc Braziliaansche verdediging hem letterlijk en figuurlijk op de huid zat. Was er in speltype tusschen dc Tsjechen en dc Brazilianen een groot verschil, het kwam dan ook in dezen wedstrijd tusschen de Italianen en de Zuid Amerikanen op- nieuw tot uiting. Italië heeft overigens veel beter gespeeld dan tegen Noorwegen in de achtste finale. Over liet algemeen waren de titelhouders meer in den aanval en talrijke malen is 't Braziliaansche doel in gevaar geweest, veel talrijker dan het Italiaansche. Technisch waren de Italianen ook beter en over 't al gemeen was de opbouw van hun spel logi scher en vooral doeltreffender dan bij liun tegenstanders. Brazilië heeft overigens zeer veel te dan ken aan zijn doel verdediger. Schitterend heeft Wal ter zich geweerd, vooral in dc eerste helft: toen hij er een aantal op het oog onhoudbare schoten van Piola, met veel bravour er uit hield. Trouwens, ook Olicvieri, zijn collega van den anderen kant, is nog steeds een doel vcrdcdigcr van groote klasse. In de eerste helft word er niet gescoord. Vooral in deze periode stond het spelpeil op groote hoogte. Van ruw spel, was geen sprake. Dc hvcede helft was nog geen kwartier oud, toen Ferrari uit een voorzet van Meaz- za keurig inschoot. Het spel kreeg na dit doelpunt plotseling een veel ruwer karakter, cn de scheidsrech ter was genoodzaakt de strafschop toe te kennen aan Italië wegens unfair spel van den Braziliaanschen bark Domingo. Meazza schoot hot leder onhoudbaar in. Met nog een half uur te spelen, leidde Italië met 20. Het laatste gedeelte van den strijd had echter een zeer onsportief verloop. Vooral Domingo ging zich nogal eens tc huiten en toen Lopcx er in slaagde een tegenpunt te scoren en de spanning volop was teruggekeerd, had de scheidsrech ter de grootste moeite den wedstrijd tot een behoorlijk einde tehrengen. Domingo cn Piola zalen elkaar voortdurend in dc haren en zelfs het publiek bemoeide zich er medfv Gescoord werd er niet meer, zoodat, Ita lië ten slotte een verdiende 21 overwin ning behaalde. D.W.V.'s DOELMAN OVERLEDEN. Woensdagnacht is te Amsterdam de be kende doelverdediger van D.W.V., Thijs Sin- keldani, aan de gevolgen van een ontste king aan zijn hoofd, overleden. WieZteMizti DE RONDE VAN DUITSCHLAND. De zevende etappe van de ronde van Duitschland ging van Fricdrihshaven naar I-reiburg over een afstand van 241.2 K.M., het was een bcrgtraject. Dc Franschman Le- vcl bewees de beste klimmer tezijn cn won dc étappe met een voorsprong van 2 minu ten. Tweede werd Kyewski, derde Bautz, vierde Bonduel en vijfde Schild. Nog steeds heeft Schild in het algemeen klassement de leiding; de Belg Bonduel volgt echter op slechts vier minuten. Spannende duels met den Ita liaan SevergninL De wedstrijden op de Amster- damsche Stadionbaan. Wat de temperatuur betreft, had het Oc- tober kunnen zijn gisteravond in het, Am- sterdamsche Stadion. Het was koud, erg koud zelfs, maar het was toch in ieder ge val droog en dat was op een avond als deze van zeer groote heteekenis. Een daverend sneces. De meest interessante wedstrijd van dezen avond was de eerste ontmoeting tusschen de A-stayers over een afstand van 40 K.M. Een mooiere en spannender race is zelden aan schouwd. Zij werd een daverend succes voor onzen landgenoot. Dirk Groenewe gen, die de knappe prestatie leverde om oude ratten als den Italiaan Se vergnini en den Duitscher Merkcns achter zich te laten. Groenewegen vocht als een leeuw, en met succes! Tientallen malen deed de kleine, pittige Italiaan energieke pogingen den jongen Ne derlander voorbij te komen, maar oven dik wijls en even energiek sloeg Groenewegen deze felle, aanvallen terug. Het enthousias me hij liet publick was uiteraard bijzonder groot. De belangstelling concentreerde zich ge heel op dit minutenlang duel tusschen de ze twee tegenstanders cn het. behoeft geen betoog, dat onzen landgenoot aan het slot een daverende ovatie werd gebracht. Tot in de laatste rondo bedreigd, ging hij tenslotte met nauwelijks 30 meter voor sprong door de finish. Dc tijd van Groene wegen was 30 minuten 56 seconden, een knappe prestatie, waarbij echter rekening gehouden moet worden met het feit, dat de rol achter de motoren deren avond op 50 c.M. cn dus niet op 60 .M. waren ge monteerd. Wals eindigde in deze race als derde en Merkens op de vierde plaats. De andere rijders bleven ver achter. Formidabel en snel. De tweede ontmoeting eindigde in een overtuigende zege voor Merkens, die zoo formidabel snel en regelmatig reed, dat de anderen geen schijn van kans kregen den achterstand in te halen. De Italiaan bezette ook nu weer de tweede plaats, waar door hij in het algemeen klassement als eerste eindigde. Groenewegen moest zich in de tweede race met dc vierde plaats tevreden stellen. Dc inspanning, welke de eerste wedstrijd van hem had gevraagd, speelde hem blijkbaar parten. Zooals ook reeds in de eerste race i-eed Pijnenburg erg teleurstellend. Ook Snoek en van der Wulp hieven op den achtergrond. Merkens en Groenewegen ein digden in het algemeen klassement beide op de tweede plaats. Ooms won, zooals verwacht mocht wor den, den sprintwedstrijd. In de finale "-af Smits hem intusschen uitstekend partij, liet verschil was uitermate gering. i?.cAaken. Euwe verliest van Keres Het t o urn ooi te Noordwijk. De uitslagen van de partijen, welke gis teravond in de zesde ronde gespeeld zijn, luiden: Bogoljubov verliest van Pirc. Tartakower remise met Spielmann. Keres wint van Euwe. LandauSchmidt afgebroken. Sir Thomas verliest van Eliskases. De stand luidt thans: 1. Eliskases 5 punten; 2. Keres 3A pt., pl. 1 afgebroken partij; 3 en 4. dr. Euwe cn Pirc, ieder 3A pt.; 5. Sir G. A. Thomas 2'A pt., plus 1 afgebroken partij; 6. Boboljubov 2 pt. plus 1 afgebroken partij; 7 cn 8. Spiel mann cn dr. Tartakower, ieder 2 pt.; 9. Schmidt VA pt., plus twee afgebroken par tijen: 10. Landau V/2 pt., plus 1 afgebroken partij. Allerlei ongelukken in scène gezet. De politie heeft, de band weten te leggen op een complot oplichters, hetwelk op ge raffineerde wijze is te werk gegaan en waar door verschillende verzekeringsmaatschap pijen in het land voor groote bedragen zijn benadeeld. De feiten, waarvan zij worden beschuldigd, zijn in den loop van enkele jaren gepleegd, zonder dat men ecnige argwaan tegen hen koesterde. De acht thans gearresteerden maakten er hun werk van aanrijdingen te esceneeren, waarbij vooral dc klemtoon werd gelegd op het aanrichten van zooveel mogelijk schade, teneinde hooge verzekc- ringsuitkeeringen te kunnen bemachtigen, hetgeen hen steeds gelukte. Natuurlijk werden de voertuigen, waar mede de aanrijdingen volgens een voor uit opgezet ontwerp zouden moeten ge schieden, hoog geassureerd. Men gaf een mede-geïnteresseerde de op dracht met zijn auto op een bepaald punt tegen een boom tc rijden. Dc overige leden van het complot stonden dan dichtbij de „plaats des onheils", de noodlottige botsing af te wachten. De be stuurder bleef, zooals begrijpelijk is, steeds ongedeerd. Na de aanrijding kwamen dc leden der bende tegenover een veldwachter of agent van politie getuigen, hoe het onge luk zich had afgespeeld, waarbij men zeidc, dat de auto plotseling moest uitwijken. Vaak betroffen het ook vrachtauto's, wel ke met een Jvosjhare la,dipg.-waren gevuld, welke bij dc hotsing ^eveneens verloren ging. In de vpi-ige lnaahd is a|Ics aan het licht gekomen, toen- -de oplichters een aantal wassen étalagëpoppcn, welke getranspor teerd moesten worden van Amsterdam naar Maastricht, te Leenden (Noord-Brabant) in brand staken en hiervoor de verzekerings maatschappij wilde aanspreken. Ditmaal lukte het niet. Reeds de veldwachter, die proces-verbaal opmaakte, koesterde argwaan. Hij schreef een uitvoerig rapport en zond dit naar de hoofdstedelijke poli tie, die de zaak terdege onder zocht, met bovengenoemd resultaat. Belastingopbrengst valt mee. De opbrengst van de directe belastingen heeft tot ultimo Mei j.1. bedragen f 47.259.701.tegenover f 4-4.191.681.op ultimo Mei van het vorig jaar, hetgeen dus een hoogcre opbrengst betcckent van 3.06S millioen gulden. Mei een record. Wat dc opbrengst van de overige mid delen betreft, heeft de maand Mei een nieuw record gevestigd en wel met een opbrengst van f 41.403.504.69 of wel f 5.634.754 meer dan de maandelijkschc ra ming en ruim f 6.4 millioen meer dan in Mei van het vorig jaar. Deze opbrengst is slechts overtroffen door die van de maand Juli 1937, toen ruim f 43.717.000 werd ont vangen. Hoewel ded ividend- cn tantièmebelasting in de afgcloopcn 5 maanden ruim 2.6 mil lioen meer opbracht dan het vorig jaar, bleef dit middel toch nog f 2.664.964.on der de raming. Dc renten op den invoer bleven f 2.457.792 onder de verwachting en de om zetbelasting f 167.932.terwijl toch laatst genoemde belasting ruim 1.6 millioen meer opbracht, dan het vorig jaar en daarmede kwam tot een opbrengst van ruim f 31 millioen. Een opmerkelijken vooruitgang toonden de rechten van boelen en. successie, welke f 5.458.489.— boven, de raming kwamen en f 7.775.527. meer opbrachten dan het vorig jaar Het gedistilleerd toonde in vergelijking met het vorig jaar een achteruitgang van f 235.859.— cn het bier een vooruitgang van f £16.290. Wat de inkomsten ten bate van het ge meentefonds betreft, deze waren tot en -met Mei f 66.497.305 of f 3.882.390.— meer dan 't vorig jaar en f 3.357.305 meer dan de loo- pendc raming. De inkomsten ten bate van het werkloos- heidssubsidiefonds waren tot en met Mei f 27.310.2S7.— (gcheele raming voor den dienst 1938 f 52.300.000.—). Ten bate van het verkeersfonds waren de inkomsten over de eerste 5 maanden f 12.223.842.bij een totale raming van f 31 millioen. Prinses Juliana bij Spar taFey enoord Ten bate van den bloedtrans fusiedienst. H.K.H. Prinses Juliana zal morgen tc Rotterdam den voetbalmatch bijwonen tus- schen Sparta en Feycnoord, waarvan dc opbrengst ten goede zal komen aan den bloedtransfusiedienst van het Ncdcrlandsche Roode Kruis. Meerdere vrijheid voor de regee- rihg tot aangaan van overeen- komsten buiten het parlement om. Verschenen is het verslag der commissie in zake toetreding van Nederland op 30 Sep tember 1937 tot de regelen betreffende het optreden der onderzcebooten ten aanzien van koopvaardijschepen, vervat in het op 6 November 1936 te Londen geteekende pro ces-verbaal. Hieruit blijkt dat in 1922 het streven voor zat, den invloed der staten-generaal in deze materie te vergrooten, in de aanvankelijke regcoringsred actie werd daarom voor alle „verdragen en andere overeenkomsten" de goedkeuring van het parlement vercischt. Men meent thans dat als de tractaatvorm is gekozen, dan goedkeuring door de staten- generaal is vercischt. Is echter een andere vorm gekozen dan kan met een eenvoudige medcdecling worden volstaan. In het onder havige geval is sprake van het. „toereden" tot cenige „regelen", die een onderdeel uit maken van een tusschen andere mogendhe den gesloten traclaat. Grenzen... De commisio wil overigens niet onvermeld laten, dat naar haar oordeel de regeering verplicht zal zijn, den tractaatvorm tc kiezen althans de parlementaire mede werking in te roepen in al die gevallen, waarin reeds het oude artikel 59 de goed keuring der staten-generaal cischtc. Afgezien echter van deze gevallen, kan aan de regeering formeel de bevoegdheid niet worden betwist om in overleg van zelf met de wederpartij den naar haar inzicht passenden vorm te kiezen voor te sluiten verbintenissen. Dat materieel voor de regeering hier gren zen heslaan cn critick op het door haar ge volgde beleid ook ten dezen steeds mogelijk blijft, behoeft hierbij nauwelijks in her innering te worden gebracht. Hardhandig motoragent staat terecht. Het mocht zegt de of ficier. Het was een ongelukkig toeval, dat de bejaarde juffrouw P. zich met haar bood- schappenmandjc in de buurt van het relle tje voor liet gebouw van Maatschappelijke steun tc Amsterdam bevond. Natuurlijk moest ze als rasechte Amstcrdamsche het naadje van de kous weten cn toenviel de klap. Het was een rake klap, gegeven door een motoragent. De geneeskundige dienst kwam er zelfs aan te pas. Toen dc juffrouw weer bij haar positieven was, kwam ze tot de conclusie, dat ze zooiets „niet had te nemen", cn gisteren wierp ze als getuige triomphantelijkc blikken op den agent, die als verdachte voor de Amstcrdamsche recht bank zich had te verantwoorden. Hij erken de tc hebben geslagen, de juffrouw was niet ineengezakt, maar op het trottoir gaan zitten. Eenige getuigen vertelden, wat er dien dag voor het stempellokaal was ge beurd. Een zeeman verklaarde, dat de agent „een knuppel" had getrokken, zelf had hij een klap gekregen en nadat het volk uit elkaar was gestoven, had de agent juffrouw P., die niet weg kon, opnieuw geslagen. Een andere juffrouw, die in het stempel lokaal geprotesteerd had tegen het inhou den van haar loon, en het relletje veroor zaakt had, zeidc dat juffrouw P. net zoo lang was afgerammeld, tot ze in elkaar zakte. Officier: „Denkt u, dat de klappen eigen lijk voor u bestemd waren?" „Ik denk het wel, maar ik blijf liever uit doktershanden". De agent kwam er voorloopig metc cn ver maning, om niet onnoodig ruw op tc tre den, af, want blijkens dc politie-instructic mogen dc agenten van hun wapenslok ge bruik maken, wanneer er dreigend gevaar is bij volksoploop. De officier achtte dezen toestand aanwe zig en hij meende, dat hier geen vercordee- ling kon plaats hebben op grond van het feit, dat. de agent op ambtelijk hevel had gehandeld en hij vroeg daarom ontslag van rechtsvervolging. Vonnis 30 Juni. Dc taxi's in Amsterdam gaan weer rijden Overeenstemming bereikt. Naar wij vernemen, hebben de onderhan delingen. welke gedurende de laatste dagen tusschen de werkgevers in het blokband- taxibedrijf en de vertegenwoordigers der werknemers-organisaties in verband met het conflict in het taxibedrijf zijn gevoerd, tot overeenstemming geleid. In de vergadering van de vijf bij het taxi conflict betrokken organisaties, zijn daarna de voorstellen van het bestuur aanvaard. Morgen zal het bedrijf worden hervat, Vertrek van Aankom.it te Cheenreis) !SinBap- 16 JunlBamL 16 ,uni lAthcI!e 16 J»ni|A'dam 16 Juni (heem^efs)1 jBasra Juni |jodhp. 16 Juni fterUKl'cis) lRanK' 16 JulÜ |J°dhP' 16 IUm' Nandoe (heenreis) A'dam 16 Juni Athene 16 Juni Oehoe Band. 16 Juni Medan 16 Juni (terugreis) I SPANJE De 43e divisie geeft het op. Rechtsche vlag aan de Fransche grenst De Spaansche regeeringssoldaten hebben de verdediging van Bielsa op gegeven. Vanmorgen waren reeds vier duizend soldaten de Fransche grenzen bij Arreau gepasseerd, waar onder kolonel Beltfrau, de hevelheb ber. Ontwapend, Zoodra de manschappen over de grenzen! kwamen, werden zij ontwapend en werd het gebruikelijk referendum gehouden, over de vraag naar welk gedeelte van Spanje zij te ruggebracht wilden worden. Velen gingen terug naar Barcclona en blijven dus aan de zijde der regeering strijden. Nog 10.000 man wordt verwacht. De regeering geeft thans toe, dat Castellon is ontruimd. De uittocht van burgers duurt voort. Dertigduizend vluchtelingen zijn tot dusverre in Valencia aangeko men. De rechtsche troepen hebben Real, een; stad 10 K.M. ten Zuiden van Castellon be zet. De Fransche grens bereikt. Na de bezetting van Bielsa hebben de rechtsche troepen de Fransche grens be reikt, waar heden op de douanepost niet eenige plechtigheid dc vlag van het recht sche Spanje zal worden geheschen. Reuter meldt, dat wel ecnige krijgsge vangenen werden gemaakt, doch dat de meeste rcgccringsgctrouwe soldaten via den Pinetapas ontsnapt zijn. Zij voerden burgerbevolking van Bielsa cn de omlig gende dorpen met zich mede. Na de ont ruiming werden de dorpen met dynamiet opgeblazen. Kinderroover veroordeeld tot den electrischen stoel McCall, de ontvoerder van Jimmy Cash, is ter dood veroordeeld. Hij zal door middel van den electrischen stoel worden terecht gesteld. Meer geld noodig, meenen sommige Kamerleden. Verscheidene leden van de Tweede Ka* nier betreuren het, al is weer f 75.000. voor luchtbescherming aangevraagd, dat gasmaskers en gaskleeding voor de bur gerbevolking ontbreken. Zelfs voor het per soneel der luchtbeschermingsdiensten schij nen zij niet in voldoende mate aanwezig te ziin! De inspectie is voorzeker ijverig genoeg, maar om de voorlichting van de burgerij tol haar recht te doen komen, zal zij over ruimere geldmiddelen moeten be schikken. Noodlijdende gemeenten zijn er in dit op zicht al heel slecht aan toe, want 10 cent per inwoner wordt immers reeds te hoog geacht. De regeering is in gebreke geblc-j vc1 om de toezegging, gedaan hij de tot- sfandkoming. van de wet betreffende be scherming tegen luchtaanvallen, gestand la doen. Dientengevolge zijn verschillende ge meenten er toe moeten overgaan, zonder steun van de regeering de noodzakelijkste maatregelen te treffen. Deze leden zouden nog gaarne vernemerf| of de minister voornemens is, de luchtbe scherming met een even groote voortva rendheid ter hand te nemen als in bijna al ld andere landen van Europa aan den dag wordt gelegd en zoo ja, welke 's ministers voornemens zijn om den hier bestaande» achterstand zoo spoedig mogelijk in te ha len? Gevraagd wordt, of de minister een uit cenzetting zou willen geven van de finati cieele verplichtingen vande gemeenten in verhand met dc luchtbescherming. Men had aanvankelijk den indruk, dat, tegen de ooi' spronkclijke bedoeling in, dc gemeenten te zwaar worden belast. Gevraagd wordt, of het waar is, dat di Nederlandsche industrie in staat is, 'n vo doend aantal gaskleeding en volksmaskers te vervaardigen. Mocht dit het geval zijn dan verwachtte men, dat deze bescherming? middelen in Nederland zullen worden ge kocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 2