De slappe bestuursleiding bij de Lanyendijker gasfabriek Gratis Gratis Plaatselijk Nieuws. lezen!! Een matte of gebruinde teint staat altijd charmant Examen doen? Ingezonden Vrijdag 17 Juni 1938 Tweede blad De kwestie ambtenaar gas- rabriek—lid van den ge meenteraad in nieuwe ba nen. het gaat nu in de juiste richting naar een eind-beslissing. •Nu de „kwestie Abeelc" in nieuwe banen is geleid, kunnen we achter liet gebeurde eeti punt zeilen en ons bezig houden met 'de vraag, hoe de zaak er op het oogenbli'k .voorslaat en hoe zij zich verder zal ontwik kelen. Allereerst echter iets over de slappe, Jutlooze leiding. Uit de gepubliceerde notulen over de [laatstgehouden vergadering op het gemeen tehuis van Broek op Langendijk is wel ge bleken, dat daar het laatste bedrijf is op gevoerd van de tragi-koinedie, welke de heeren nu al een paar jaar heb ben gespeeld. Er moest nu mgar een streep gezet worden onder wat gepasseerd is, •meenden enkele heeren, om dan op een jschoone lei te beginnen. Het is intusschen wel jammer, als men althans prijs stelt op juiste weergave van gehouden besprekin gen), dat de lezers van de Schager Courant zich met een aftreksel heb ben moeten tevreden stellen en niet het aroom, het pittige, het werke lijk smakelijke van het gerecht hebben kunnen savoureeren. Het heele verslag is weer een duidelijk bewijs van de slapheid, waarmee de leiding wordt gevoerd. Die slappe leiding beeft zich ook gedemonstreerd bij de over dracht van het Gemeenschappelijk Electr. bedrijf aan het f.E.N. Daarbij moest zc als het ware meegetrokken worden. Eerst toen ze begon te merken, dat de overdracht, ge zien de voordcclige voorwaarden, toch wel niet tegen tc houden zou zijn, is men schoorvoetend wat naderbij gekomen, totdat ze ten slotte meeging, al moest alles dan ook, als gevolg van de ontstane vertraging, dp het'eind hals over kop gebeuren. Hetzelfde gangetje gaat het nu weer niet Lhet ambtenarenreglement. Het tegenwoor dige is reeds in 1032' door de Commissie .vastgesteld. In 1938 zijn de heeren tot dc (Ontdekking gekomen, dat. liet rech (geldig heid mist, omdat het niet door de raden is goedgekeurd. Tal van gemeenteraadsleden wa ren echter in de waan, dat dit wel was geschied, omdat het aan de gemeenteraadsleden was toegezon den met het. resultaat, dat er door geen enkelen raad eemige aan merking Op is gemaakt, We zetten dus ook hier maar een streep on der en sukkelen weer verder! Verleden jaar Augustus dan, was er van tien Minister via Ged. Staten een brief bij dc Commissie van Beheer en ook hij de 5 gemeentebesturen gekomen, waarin gewe zen werd op de niet-rechtsgeldigheid van 't Ambtenarenreglement en waarin de ge meentebesturen werden uifgenoodigd tc be vorderen, dat alsnog de rechten en plich ten der ambtenaren door de gezamenlijke tt'aden zouden worden vastgesteld. r Terloops zij hier opgemerkt, dat in het Ambtenarenreglement van 1932 de ambtenaar zonder eenige beperkende bepaling lid van den raad kon zijn. De 'burgemeesters zijn maanden na ont vangst. van bovenbedoelde missive- aan 't werk getogen, hebben een nieuw ambte narenreglement ontworpen bijna geheel gelijk aan dat van '32, doch met een ge wijzigd art. ton opzichte van het uitoefe nen van het lidmaatschap van de verte genwoordigende lichamen: Dat was de gansche opzet van de heeren! Toen ze, de burgemeesters, die ambtshal ve het Bestuur van de Gasfabriek vormen, 'daarmee klaar waren, hebben enkele wet houders roet in het zoo zorgvuldig toebe reide eten geworpen. Ze meenden, dat de Gascommissie het Ambtenarenreglement mag, kan en behoort voor te bereiden. Ook waren ze van oordeel, dat de Baden hun macht, om een Ambtenarenreglement vast 'ie stellen,,aan die Gascommissie konden delegeeren. Die wethouders werden voor onzinnig Uitgekreten en met. een zekere minachting niet vreemd van eigenwaan, werd hun Voor de voeten geworpen, dat men geen staats- en gemeenterecht van hen behoef de te leeren. Als ooit gebleken Is, dat bet zeer onvoorzichtig moet worden geacht te zeggen, dat men op zeker gebied niets meer te leeren heeft, dan is dit hier wel het geval geweest. Een zoo ernstig falen een zoo weinig ter zake kundig zijn, bleek hier zoo in het oogloopend, dat een peccavi hier zeer wel op zijn plaats zou zijn. Dit nog te meer, toen de slapheid, het hinken op twee gedachten, het gemis aan alle zelfstandigheid een en ander nog meer accentueerde bij de reeds genoemde vergadering op liet gemeentehuis te Broek op Langendijk. Daar was men bijeenge komen om het Ambtenarenreglement te be handelen, men behandelde er echter niets en men besloot, het Bestuur opdracht te geven met voorstellen te komen de Ge meenschappelijke Regeling te wijzigen. We komen nu aan de nieuwe banen hierboven aangehaald. Doch alvorens die uit te stippelen, leggen we er den nadruk on. dat als een roode draad door de heele slappe leiding duidelijk is op te merken de opzet; een ambtenaar van de Gasfabriek geen lid van den raad. Bewijzen kunnen we het niet, maar onze ronde overtuiging is het, dat, als dat eerste raadslid liiet was een militante, krachtige strijder doch een zoete jongen we de heele actie niet hadden gezien! De leden van de Gascommissie leven dus nu in afwachting van den inhoud van deze wijzigingsvoorstellen, n.1. van de Ge- ineenschapp. Regeling. Deze regeling is vastgesteld in 1917, dus 21 jaar geleden. We willen wel verklappen, dat verschil lende artikelen niet werden opgevolgd, en we kunnen slechts de hoop uitspreken, dal na de wijziging meer levendig zal zijn het besef, dat. een reglement er is om te wor den nageleefd. We meenen niet ver van de waar heid af te zijn, als we constateeren, dat men met voorstellen zal komen, om de Commissie de macht te geven het Ambtenarenreglement vast te stellen. Dit zou dus een afwijking zijn van wat de Minister wenschte. Deze zal dit echter wel in overwe ging hebben gegeven, omdat de gezamenlijke raden het kunnen doen zonder wijziging van de Ge meenschappelijke Regeling en dit niet bij dezen bewindsman voorop heeft gestaan. Een delegatie te dezen aanzien' van macht aan de Gascommissie zou dit vóór hebben op een vaststellen door de geza menlijke raden, dat de behandeling in het eerste geval door écn college kan geschie den en in het laatste geval door 5. Zou het op de laatste wijze gebeuren, dan zou moeten worden bepaald, onder welke voorwaarden het kon worden geacht te zijn aangenomen of verworpen. Dit is b.v. het geval met de begrooting. Als drie of meer gemeenteraden zich voor de begrooting, door de Gascommissie ontworpen, verkla ren, dan is ze aangenomen, in het tegen overgestelde geval verworpen. Stellen de gezamenlijke gemeenteraden het Ambtenaren-reglement vast, dan zijn er heel wat moeilijkheden te verwachten. De wetgever heeft die bij de behandeling in de Tweede Kamer van art. 133 der Ge meentewet al voorzien en heeft het middel aangewezen, om die moeilijkheden te om zeilen. Het antwoord van de reecering in Verslag Wijzigingswet 1931 luidt te dien aanzien immers als volgt; „De ondergeteekende acht het een nood zakelijke consequentie van de getroffen (ge meenschappelijke) regeling, dat de veror deningen eener commissie worden gesteld hoven die van den raad van een der bii de samenwerking betrokken gemeenten. Hij zou vreezen. dat, als men dc verordenin gen van een commissie en de gemeentever ordeningen geheel gelijkwaardig zou ma ken, verschillende langdurige conflicten daarvan het gevolg zouden zijn en ook, dat de aanwezigheid van gemeentelijke veror deningen het dan menigmaal men denko aan gevallen van een gedwongen samen werking. welke tegen den zin van ver schillende gemeentebesturen is tot stand gekomen een commissie zeer moeilijk zou kunnen maken, om te hereiken, wat men zich voor oogen heeft, gesteld." Waar het in het onderhavige geval 5 ge meentebesturen geldt in deze. zeer ver schillend denken over het Ambtenarenre glement. in het bijzonder over de gelijktij dige bekleeding van het ambt. van raadslid en beambte hü de Gasfabriek, staat het dus hier in alle duidelijkheid te bezien, dat er tal van conflicten zouden ontstaan uit een vaststelling door de gezamenlijke raden, tenzij in de gemeenschappelijke regeling voor zieningen waren getroffen ter on- lossing of voorkoming dier eonflic- 1en. Nu staat de zaak echter zoo, dat. de gemeenteraden de Gemecn- sehappelüke Regeling bij gemeen schappelijk besluit van ten minste drie gemeontpraden ondpr goedkeu ring van Ged. Staten kunnen wij zigen. De aldus tot stand gekomen wijzi gingen zijn verbindend voor de vijf gemeenten. De conclusie! Uit het vorenstaande volgt ongetwijfeld voor ieder oplettend lezer de wenscheliik- heid. dat de raden deze gemeenschappelijke regeling in dien zin aanvullen, dat, ook na de totstandkoming van de Ambtenarenwet, de Gascommissie de noodige instructies vast sleld, waarbij de rechten en verplichtingen yan het personeel worden geregeld: Dit Amilda-crême, die tevens zoo goed is voorde huid, is verkrijgbaar in deze twee begeerde teinten. Mat en Bruin. Doos 50 en 25 ct. staat al in de Gemeenschappelijke Regeling doch door de invoering van de Ambtenaren wet kwam dit uit den aard der zaak te vervallen en moesten de rechten en ver plichtingen door het. bevoegd gezag, in ca- su de gemeenteraden, worden vastgesteld. De Gemeentewet gaf echter het middel aan om die macht, aan een Commissie voor ge meenschappelijke regelingen te 'delegeeren. Niets eenvoudiger zou dus zijn dan dit tc doen Doch uit alles, wat al over de z.g.n. kwestie-Van den Abeelc is geschreven, is wel duidelijk ge worden, dat hier 2 partijen sterk tegenover elkander staan: de eene, die den ondergang van het Gasbe drijf, door het lidmaatschap van den raad van een ambtenaar van dit bedrijf, zich in zijn verbeelding al ziet voltrekken .de andere, die in dat lidmaatschap geen enkel l»waad, integendeel een voordeel, ziet en bovendien zich op de wet beroept, waarbij de hoogste recht spraak-instantie heeft uitgemaakt., dat beide ambten tegelijk kunnen worden vervuld. Waar de zaak zoo staat, behoeft het geen betoog, dat de eene partij de Gemeenschap pelijke Regeling niet zóó wil wijzigen, dat daardoor haar eigen graf wordt gedolven m.a.w. waarbij zij zich haar eigen nederlaag bezorgt. Tn de Gascommissie is n.1. een groote meerderheid, die het beruchte nieu we artikel van het Ambtenarenreglement zoodanig wil wijzigen, dat een ambtenaar, lid van den raad van een der 5 gementen wordend, op non-actief wordt gesteld met stilstand van jaarwedde. De machtsdele gatie aan de Gascommissie zonder meer be- teekent dus invoering van dat artikel! Maar de meerderheid van de ge meenteraadsleden is tegen dit arti kel. We vergissen ons wel niet, als we zeggen, dat van de 35 gemeen teraadsleden er zeker 21, misschien wel 22 tegen dat artikel zijn! En als men iedere gemeenteraad in zijn geheel neemt, dan staat het zoo goed als vast, dat 3 van de 5 5 raden zich tegen bedoeld artikel zouden, verklaren. De aandachtige lezer zal ongetwijfeld dc opmerking maken, hoe het toch mogelijk is, dat de gemeenteraden, bestaande uit leden met een oordeel over deze materie, een commissie benoemen, die in groote meerderheid er anders over denkt: men vaardigt toch geen leden af, die in belang rijke vraagstukken anders denken dan zij, die afvaardigen. In de eerste plaats zij er op gewezen, dat in de Gascommissie, die uit 15 leden bestaat, uit elke gemeente drie 5 burgemeesters ambtshalve zitting hebben. Deze zijn alle vurige voorstanders van het beruchte artikel. Dan zitten er nog een paar leden in, die dit niet zijn op grond van evenredige vertegenwoordiging, doch uit overweging, dat ze er al zoo lang in zaten. Bovendien hadden zij in 1932 zonder ecni- gen tegenstand en met hun volle medewer king het Ambtenarenreglement helpen vaststellen, waarhij een ambtenaar alle vrijheid en faciliteiten werden verleend, het raadlidmaatschap te vervullen. Uit dit alles moge het den lezers duide lijk worden, dat de gemeenteraden niet zonder meer hun macht aan de Commissie zullen delegeeren. Daarbij zal nog noodig zijn een wijziging in de samenstelling. Al lereerst zal het ambtshalve-zittïng hebben van de burgemeesters moeten vervallen en zal alleen, de mogelijkheid moeten worden opengelaten, dat zij als lid van de Commis sie door den raad worden gekozen. Daarbij kan dan mede een eind worden gemaakt aan een toestand, die bij velen aanstoot geeft, n.1. dat één persoon twee stemmen uitbrengt als burgemeester van één ge meente! Verder zal, wil de delegatie worden ver leend, de overgangsbepaling moeten worden ingevoegd, dat, alvorens de Commissie tot uitoefening van die macht kan geraken, al le leden cn plaatsvervangers behooren af te treden, en er door de diverse gemeente raden een nieuwe benoeming moet plaats vinden. Hoe dit alles ook zal verloopen, dit is zeker, dat men nu op den goeden weg is naar een uiteindelijke beslissing. Het zal nog wel met wat horten en stooten gaan, doch de route is nu zuiver afgebakend. Met de snelheid van een vliegmachine is men hier niet. gewoon te werken. Doch verwacht mag worden, dat, al zet men er minder kracht achter, dan de motor in dat ver voermiddel kan ontwikkelen, we vóór dc gemeenteraadsverkiezingen van het vol gend jaar toch wel klaar zullen zijn. De nieuwsgierig zijn naar den uitslag van het op handen zijnde tournooi, zullen dus nog even geduld moeten oefenen. U zuil geen last hebben van „zenuwen", indien U 'n "AKKERTJE" neemt Anna Paulowna, 16 Juni 1938. Geachte Redactie, ïn Uw blad van 13 Juni geeft de heer ITooimeijer antwoord op mijn ingezonden stuk. Hoewel ik vast van pian was, niet moer te reageeren, moet ik dat wel doen, omdat liij mijn naam, die in den gcheelen polder gehoord mag worden, bekladt.! Ik had nooit gedacht, dat de heer Hooimeijer zoo laag bij den grond zou worden! En dat nog wel van iemand, die zelf den weg op gaat om een ander het goede voor te hou den! Enfin, wat ik nog de moeite waard acht, zal ik beantwoorden. Mijn standpunt ten aanzien van feest en hal heb ik duidelijk uiteengezet, dat behoeft geen nader betoog. Ik wil er den heer H. ten overvloede op wijzen, dat ik zijn be doeling zeer goed begrijp. Dat de heer Hooimeiier zoo bang is om de vermake lijkheidsbelasting den een vrij te geven en den ander niet, kom. kom, dat zal zoo erg niet zijn! De heer H. weet toch wel, dat uitsluitend is gegeven voor de bestaande er kende Oranjeverenigingen, dus dat de ge heide gemeenschap er van kon profitperen! Dan schrijft de heer H. dat ik gewoon lid ben van de Oranjeverenigingen. Dit gaat. den heer H. nreries niets aan! Wat wèl onbegrijpelijk is, is, dat een lid van den raad dit punt naar voren brengt. Dat hoort niet zoo! Och, ik ben al jarenlang raadslid, en on getwijfeld heb ik véél gezondigd, maar toch heb ik nofr nooit een aanmerking gehad. Ik ga door te. doen en te zeggen zoo ik de zaken het beste, zie, en... vraag zeker niet aan den heer TI. wat ik doen of laten moet. De heer H. heeft het nog over het aloude vrijheidsbegrip. Daar is niets op tegen, nooit geweest, ook, maar iemand die ander denkt dan de heer H. doet., heeft, ook recht op vrijheid. Minstens evenveel als de heer H. zelf. U spreekt, heer Hooimeyer van een kuiken dat geen kip moet worden. Dan kan ik even gemoedelijk zeggen, een Hooimeyer moet geen haan willen zijn. Als dat. zoo was kon hij desnoods zijn hersenen een beetje hij laten werken, an ders werden de hennen ook nog hang. Het zou trouwens weinig haten, wij worden het toch niet eens! Mijnheer de redacteur, U dank'ik vriendelijk voor de plaatsing. Ik kom er niet meer op terug, ik kan mijn tijd heter gebruiken! Met de meeste hoogachting, G. KUIKEN, 'Anna Paulowna. THEATER ROYAL. De Europeesche Chaplin. Wij hebben nog niet zoo lang geleden op onze filmpagina een en ander verteld van den Duitschen komiek Heinz Rülumann, die met recht en zonder overdrijving den Euro- peeschen Chaplin genoemd kan worden. Het is dan ook van de directie van Theater Royal een goede gedachte geweest deze Heinz Rühmann in de kermisweok in Scha gen zijn grappen en grollen op het witte doek te laten verkoopen. Men zal gieren en brullen om een zijner nieuwste creaties „De modelechtgenoot!" De groote bladen zijn en thousiast. over dit Universal product, dat in Amsterdam een uitbundig succes oogste. Het Handelsblad schrijft o.a.. „De Model-echtgenoot", uitbundige klucht, waarin Heinz Rühmann onweerstaanbaar!! Het. publiek is méér dan tevreden met. dit product, en dat terwijl zeker een procent of twintig van hetgeen de onnavolgbare Heinz Rühmann zegt, verloren gaat, niet. omdat hij onduidelijk begint te spreken, maar omdat de langdurige lachsalvo's in de zaal de ar- tisten op het doek onverstaanbaar maken. Het zou ons niet verwonderen als deze week vele bezoekers van het City Theater thuis komen met stijve kaken en een verrekten lachspier, want Heinz Rühmann stelt deze lichaamsdeelen zwaar op den proef, en wie bij zijn kolossale clownerie ernstig kan blij ven, heeft zichzelf heter in bedwang dan ondergeteekende, cn dan de velen die het slachtoffer worden van lachkrampen en lachstuipen, symptomen van een bijzonder hardnekkige lach-epidemie, die vriend Heinz ontketent, en zonder mededoogen met de uitgeputte toeschouwers laat voortduren tot aan den laatsten centimeter film In haar genre niet te overtreffen, de lach- sform in de zaal wordt een orkaan... ITei/r/. Rühmann... de begenadigde komiek, die de heele film door een brilletje op heeft, cn die men zonder overdrijving den Europee- sollen Chaplin kan noemen. Men weet. nu waar men aan toe is. wie tranen pleegt te lachen, moet ziin zakdoek niet vergeten... ,.De Telegraaf": Het is geen clownerie, want hij blijft in zijn karakteren ik herinner me niet ooit zon gelachen te hebben! Ook de Katholieke pers is eenstemming in haar lof. Wij lezen in de. Maasbode: Rühmann bewijst, dat hij inderdaad een komiek van den eersten rang is... De „model-echtgenoot" is alles bijeengenomen een prettig amusement Kermis vraagt nog een extra-attractie. Ook daar is voor gezorgd. De Niotna's. een variété-wereldnummer, treedt ter afwisse ling op. Wat ze brengen? 't Is aardiger, dat het een verrassing blijft, maar't schijnt prima prima te zijn. MARKTOVERZICHT. De aanvoer van vette koeien was gister vrij goed, vorige weken vergeleken. Er wordt stpeds meer aangevoerd. De handel was trekkend, zooals elders. De zwaarste koe werd gekocht door slager P. Snijders, Den Helder en was afkomstig van den heer H. Nobel, Ba rsi neerhom. Deze koe werd gekocht, voor f 390.—, kwam op onge veer 36 ets. Beste melkbeesten aangevoerd; hoogste noteering f 306.—, handel matig. Eyenzoo was de handel matig in, gelde- koeien. Van den prijs der nuchtere kalve ren was wel f 2.per stuk af. Dc handel was dan ook trekkend. Nu was de hoogste noteering f li.Fok'kalveren 2023 gld. Dc tijd van oude slachtschapen is weer zoo voorbij. Overhouders handel matig. Lammeren zeer stug en de kale vette scha pen brachten ook niet veel op. De handel in wolvee was wel bijzonder stil! Magere schapen', handel matig. Het koude weer had wel invloed op den handel. Weinig paarden aangevoerd, handel ma tig. De handel in vette varkens kon men hier goed noemen, hoogste noteering 25 ets. De prijs van de biggen was ook lager; nu was de noteering van 7-wóeksche biggen 1417 gld. en van 12-wecksche 17—21 gld., handel aan den stuggen kant. Een aardig gezicht leverden de drie zeugen met 11 en 12 biggen. De noteering was f 110—f 160. Drachtige zeugen f 90f 105. De handel in kippen, konijnen, enz. was goed. Jammer dat er zoo weinig komt, er is wel vraag naar. Zij, die zich thans op de Schager Courant abonneeren, ontvangende nummers tot 1 Juli a.s. PROVINCIAAL KEGELCONCOURS. Korpswedstrijd. De uitslagen van gisteravond luidden: Baas boven Baas, A'dam 311; De Prins, Haarlem 302: Rollend Raadsel, Helder 291; Volharding, Haarlem 290; Onder Ons, Hel der 279; Vriendschap op dc Plank A'dam 242; Op de Lat, Alkm. 299. Dames: Rollend Raadsel, Helder 15S; Mevr Boersma, Helder 58. Afd. B. drietallen: Vriendschap op de Plank, A'dam 1S0; On der Ons, Helder 180; Rollend raadsel. Hel der 158 (Dames); Volharding, Haarlem 153; Vriendschap op dp Plank A'dam 134: Onder Ons, Helder 120; Centraal Alkm. 11S; Op de Lal 118; Stand afd. A: 1 O.K.A., Alkmaar 316: 2 Baas boven Baas. A'dam 311; 3 Twee Duif jes A'dam 307; 4 Sc hagen Schagen303, 5 De Prins, Haarlem 302; 6 Op de Lat, Alkmaar 299; 7 Richten en Rollen. Haarlem 297; 8 Rollend Raadsel, Helder 291; 9 Volharding Ha riem 290; 10 NAV.T.L. A'dam 289. Afd. B.: Richten en Rollen Haarlem 193; NAV.T.L. A dam 186; O.K.A. Alkmaar 183; De Burg Alkmaar 181; Vriendschap op de Plank A'dam 180 28 treffers; Onder Ons, Helder 180 27 treffers. Hoogste korpswerpers: afd. A. D. Breemer I-Iaarlenx 77; Afd. B. G. Schouten, Haarlem 79. 'ALKM A AH DIE SCHöPFUNG IN DE GROOTE KERK. Het vrijz. hervormde zangkoor gaf gister avond in de Groote. Kerk een uitvoering van het oratorium „Die Schöpfung" van Joseph H-aydn. De uitvoering werd door een vrij talrijk publiek bijgewoond en stond op hoog peil. De leiding van den eminent en dirigent Com Jonker te Schoorl was pretentieloos, doch getuigde van een volledige toewijding en overgave. De solistenrollen, die in dit oratorium een belangrijke plaats innemen, waren in goe de handen hij Ankie van Wiekevoort Croni- melin, die de partijen van Gahriël en Eva vertolkte, hij Miehei Gobets als Uriel en den baszanger Otto Couperus als Rapliaël en Adam. Het omvangrijke koor kweet zich uitste kend van zijn taak. Machtig, ontroerend, een diepen indruk nalatend, klonken vooral de korpn: „Es werde Licht unel es ward Licht" „Stimmt an die Saiten." „Die Himmel er- zahlen die Eli re Gottes" en „Vollendet ist das grosze Werk". Het met enkele goede krachten versterk te Zaanse.be Symphonieorkest vervulde cor rect en toegewijd zijn taak. Na de slotwoorden: „Des Herren Rnhm. er bleiht in Ewie Keit" verliet 't. publiek, diep onder dep indruk van het geestelijke kunst werk, stil en ingetogen het kerkgebouw. ALKMAARSCHE WIELERBAAN N.V. A.s. Zondag zullen op de Alkmaarsche Wielerbaan de Baankampioenschapppn van de Federatie voor Wielerclubs in Noord- Holland boven het Y, verreden, worden en wel Sprint voor de nieuwelingen en 59 K M. persoonlijkewedstrijd voor de Amateurs en onafhankeliiken. Renners van de aange sloten clubs uit de Zaanstreek. Beverwiik Hoorn, Medemblik. Wieringen. Dep Helder' Langendijk en Alkmaar, totaal 35 renners' zullen elkander om dc titel bekampen. Vo rig jaar bestond voor deze wedstrijd zeer veel belangstelling en zullen a.s. Zondag vermoedelijk eveneens zeer vele deze span nende wedstrijden willen volgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 5