Opening Sigarenmagazijn „De Loet". Wed. P. Stammes Bezoekt Bergen BEI 5BHHH Ml BEKENDMAKING. Uit onze omgeving SPORT Schagen-nieuws Fr.^osche „hartelijkheid" Predikbeurten Weduwe Becker volledig toerekenvatbaar Vijftig millioen Chineezen door het water bedreigd Razia onder de Berlijnsche Joden Heclen overleed, in den ouderdom van 6(5 jaren, na een zeer lang durig en geduldig lij den, onze' geliefde Broe der, Zwager, Oom en Huisgenoot, de heer Galtjo Jacob Jan Geerfzema. Uit aller naam, J. G. N, GEERTZEMA. Heemstede, 16 Juni. '38. Deteraardebestelling zal plaats hebben van uit Ivocdiefslaan 43, Heemstede, op Maan dag 20 Juni, des na- middags 2 uur, op de algemecne begraaf plaats te Hoofddorp. Eenige en algemeene kennisgeving. Terstond gevraagd: Een BAKKERSBED1ENDE, 17—18 jaar, A. SCHAGER, Loet 136, Schagen. MARTINE BRIGITTA, Dochter van C. J. MET. M. METNierop. Oudkarspel, 15 Juni 1938. Ondertrouwd: Ir. K. DONKER l.i. en ANNEKE MOLENAAR. Hoogwoud, 16 Juni 1938. Winkel, Huwelijksvoltrekking 29 Juni 1938. Receptie: Hoogwoud 19 Juni 35 n.t.; Winkel 26 Juni, 4—6 n.t. Te koop: Pl.m. 25000 ROODE en 10000 DENEN KOOLPLANTEN, extra soort, N.A.K. gekeurd, ontsmet zaad, jonge planten en 200 6-weeksche W.L. Hennen, bij K. SILVER, Langereis, Hoogwoud. ZATERDAG 18 JUNI a.s., n.m. 4 uur, opening van het Groote sorteering TABAK - SIGAREN en SIGARETTEN van le klas fabrieken.' Ruime keuze HOUTEN PIJPEN, enz. Beleefd aanbevelend, De Ouden van Dagen van Oudesluis en omgeving betui gen door dezen hun hartelij- lcen dank aan allen die hebben medegewerkt hun Woensdag jl. zoo een recht genoegelijken dag te bereiden. Gelegenheid voor groote Gezelschappen. Overkapte Openlucht Dancing. Luxe Speeltuin. Te koop: 2 beste vosbles VEULENS, koudblocd. N. W. KAAN, Twee wegen, Tel. 38, Wicringerwaard Gevraagd: Een zelfst. 4 DA.GMEISJE, voor direct. K. ZEILEMAKER, Winkel. Te koop: EEN BESTE BRIK, 4 persoons, voor f 12.50. - Jn, DE GRAAF, Oudesluis. Namens de Ministers van Sociale Zaken en Justitie wordt ter kennis gebracht van 'de ingezetenen dezer gemeente, dat een ieder zij gewaarschuwd voor de actie van de Stichting „De Koloniale Unie", geves tigd te VGravenhage, Schenkkade 313. Nadere inlichtingen worden desverlangd ten raadhuize verstrekt. Schagen, 16 Juni 1938. De Burgemeester, J. CORNELISSEN. BERGEN HET NIEUWE PAVILJOEN VAN DUINVERMAAK. Een mooie aanwinst voor deze zoo po-pulaire zaak. Indertijd hebben wij reeds melding ge maakt van den bouw van een nieuw tuin paviljoen bij Duinvermaak, de zoo populai re uitspanning aan het einde van de Brce- Jaan gelegen. Het paviljoen is thans geheel gereed en wij hebben er gisteravond een kijkje genomen. Wij kunnen inderdaad niet anders zeg gen, dan dat het paviljoen er keurig uit ziet en aan alle eischen voldoen, welke men er aan stellen mag. De groote 30X10 meter ruimte genoeg dus om er groote gezelschap pen in te bergen. Het paviljoen is aan drie zijden door breede glasvensters, waarvoor gordijnen hangen in een zcebruine kleur, afgesloten, zoodat men geheel beschut, zit tegen koude winden uit het Noorden. Rondom de groote dansvloer treft men gezellige zitjes aan. Natuurlijk ontbreken keurige toiletten voor dames en heeren niet. Zooals gezegd maakt het geheel een voor- treffelijken indruk en doet den bouwkundi ge den heer Jac. van Exter alle eer aan. Maar ook de uitvoerster, de firma Bijl uit Bergen heeft aan de afwerking van 't geheel alle zorg besteed. De betegeling van het teiTas is van de Gebr. Min en mag eveneens als uitstekend geslaagd heeten. Een ke trap over de geheele lengte van het pa viljoen, voerende naar den mooicn speeltuin voltooid het geheel. Wij twijfelen er geen oogenblik aan, of dit paviljoen zal voor Duinvermaak een groote attractie vormen! SINT MAARTEN VALKKOOG HENGELEN. De uitslag van den eersten wedstrijd van de vischclub luidt als volgt: lste prijs N. de Graaff, 2e A. Dompselaar, 3c P. Appel; 4e G. Bijpost; 5e A. Kossen; 6e C. Boontjes 7c G. Sloof, 8e D. Brommer; 9e Jn. Goot; 10c P. Baas; 11e R. Bijpost; 12e D. Kooi; 13e R. Blok, 14e IC. Boontjes; 15e IC. Wit; 16e A. lCos; 17e -In. van Schoorl In totaal werden er 274 stuks baars ge vangen. SINT PAN CR AS Politie. Verloren: dop van een wiel van een kin derwagen. Gevonden: een konijn. Geen werkloozen. Gisteren was het de eerste dag in 1938 dat alle werkloozen in het vrije bedrijf werk zaam waren, en er dus niemand in zorg was. ZIJPE 'T ZAND. Vergadering tooneelver. D.V.V. Gisteravond hield de tooncelvereeniging D.V.V. een ledenvergadering in het café van den heer ICrcijger ter bespreking van het uitstapje 1938. De voorzitter, de heer H. Kooi, opende de vergadering en deed mededeeling van het doel der bijeenkomst, n.1, een reisje te ma ken in samenwerking met de Esperanto- chib. Het voorstel van den heer de Leeuw is een reis over ZeistDriebergen, naar Apel doorn en over Amsterdam terug. De heer Kooi stelde voor iemand mede te nemen, die harmonika kan spelen; men zal prijsopgave vragen. Daarna verstrekte de heer C. Johannes eenige inlichtingen over den prijs en ver der over de mooiste plekjes in de omgeving van Apeldoorn. De prijs voor niet-lcdcn be draagt f 3.50 per persoon met inbegrip van warm eten, L kop thee en 1 kop koffie. De route werd vastgesteld als volgt: vertrek 't. Zand, 3 Juli, 's morgens 5.30, over Utrecht Zeist, Lecr.su m, Arnhem naar Apeldoorn, daarna terug naar Amsterdam, waar gedi neerd zal worden. Na het diner een bezoek aan de een of andere amusemcntsgelegcnheid, waarna de terugtocht, wórdt aanvaard. Volgt kascontrole door de heeren Zwaan en Lenghaus een en ander wordt in goede orde bevonden; de voorzitter brengt den heer Weij hartelijk dank voor 't goede beheer. Ingekomen was van de gemeente Zijpe een stuk betreffende de subsidie aan een commissie voor bijzondere nooden. Met algemecne stommen werd besloten f 2.50 aan deze commissie af te dragen. Na rondvraag sluiting. Gouden Huwelijksfeest. Gisteren vierden de heer en mevr. Slot in den Boschweg alhier hun 50-jarig hu welijksfeest. Beiden beschikken nog over een goede gezondheid; dagelijks kan men den heer Slot nog op de fiets door 't Zand zien rij den. We feliciteeren het echtpaar nog van harte. Uod&at RAUCHBEKER. Doordat Wieringerwaard voor kcrmis-Zon- dag met Succes had afgesloten, moest de Rauchbeker-finale, thuis tegen Purmcrsteijn worden uitgesteld. Deze wordt nu a.s. Zon dag gespeeld. Vorige week schreven we dat Wieringerwaard lang niet meer de oude ploeg was van de competitie. Maar zooals de roodbroekon Dinsdagavond met twee da gen kermis in de beenen B.IC.C. partij ga ven, wordt het oude peil toch nagenoeg weer bereikt en het verschil tiisschen toen en nu is in hoofdzaak terug te brengen op het ont breken van IC. Schenk, waaronder niet het veldspel maar wel de productiviteit te lij den heeft. Dit verschil mag inmiddels niet te laag aangeslagen worden al zal het feit dat Oostindiër met den dag beter wordt, de kloof misschien in de naaste toekomst over bruggen als Klaas tenminste definitief weg blijft, wat we niet zoo een twee drie kunnen gelooven. In dat geval zou zelfs het op den voorgrond komen van Oostindiër zui vere winst zijn bij het competitie-elftal ver geleken. Wanneer Rob er bovendien nog in slaagt direct na afloop van zijn schorsing 1 Sept. a.s. de oude hoogte te benade ren, hoeft de rood-witte aanhang voor de toekomst in het geheel niet te wanhopen. Vooral niet wanneer men eens wil letten op de werkelijk veel-belovende spelertjes van het. schoolelftal. Natuurlijk wil dit alles niet direct al plei ten voor 'en zege op Purmcrsteijn. Integen deel. Wij houden de bezoekers voor favoriet,. Maar de aspecten voor rood-wit zijn toch te gunstig dan dat pessimisten school mogen maken. Er zullen er zijn die na een neder laag tegen Purmcrsteijn willen beweren: dit was de vijfde achtereenvolgende nederlaag, liet is gebeurd met Wieringerwaard. Voor zulk een stemming is o.i. geen en kelen grond. GOUDEN KRUIS. We staan hier voor de finale. J.V.C. is er, naar verwachting, thuis door het sterke Zaandijk 2 uitgewipt (04), terwijl Vrone de pas voor het kranige Strandvogels 2 heelt afgesneden (2—0). De finale is dus VroneZaandijk 2 en wordt Zondag te St. Pancras gespeeld. Beide komen in IA uit en hun ontmoetingen ken merkten zich steeds door groote spanning. Ofschoon Zaandijk 2 wegens haar hoogerc, eindstand favoriet kan zijn, beschouwen we deze finale als een geheel open strijd, die Vrone, als het. haar ernst is, evengoed in haar voordeel kan doen eindigen. Wedstrijden voor Zondag a.s. Schagen 1—Helder 1 en 2 gecombineerd, aanvang 3 uur. P. Schoorl II. Middelbeek M. de Haas A. Slikker S. Grootes, L. Schoorl D. Schoorl, J. v. d. Ben, J. Peetoom, A. de Wit., C. de Moor Res.: Jb. Broersma Schagen 2—Helder 3 en 4 gecombineerd aanvang 1 uur. D. Arnoldus. Joh. Bremer, G. Zwaan J. Weeland. E. Rus, P. Boontjes, J. Broer, P. de Vries, J. Slikker, D. Ruig R. v. Haren. Res.: Joh. Franzen, P. Kistemaker, D. Leeuwenkamp. Daar trainer Homan a.s. Zondag bij de wedstrijden aanwezig zal zijn, verwachten we van de spelers dat zij zich geheel zul len geven (alsof het een Competitiewedstrijd geldt), opdat de trainer een goed over zicht op het. spelersmateriaal kan krijgen. Volgende weken wordt, er getraind op Dinsdag en Donderdag, Spelers, die dus an ders 's Woensdag aanwezig zijn, komen nu op Dinsdag! AtMetiek Seizoen nauwelijks ingezet. De athletiekbeoefcning ten plattelande in onze omgeving vindt haar centrum in het W.Waarder Sportpark en al zal men daar menigmaal enkele jongelui in trainingspak bezig zien, het seizoen is toch eigenlijk nog niet geheel begonnen. Blok en Van Ham worden daarvoor nog geheel door de voet ballerij opgeëischt,, Klaas Schenk moet nog om zijn knie denken en alleen Nel van Ba len Blanken is rèeds goed van wal gestoken. Zij traint echter ook des winters in Am sterdam als lid van „Sagitla", waarvan Fan- ny Koen eveneens lid is. Nel heeft. Zondag mc'egedaan op Nationale wedstrijden in Rot terdam, waar ze eerste werd op hoogsprin gen (1.45 M.) en derde op 80 M. horden-, loop (13.5 sec.) onmiddellijk achter de da mes Ter Braake en Doorgeest. De verwach ting is gewettigd, dat mej. van Balen Blan ken met deze beide dames op de 80 M. hor den zal starten op den Olympischen dag. Op Zondag 31 Juli vinden atletiekwed strijden te Wieringerwaard plaats. We zou den het echter zeer waardeeren als de da mes en heeren atlileten vóór dien tijd toch ook eens van zich deden spreken. Publiek bij den wedstrijd Italië Brazilië zou tegen Italië opge hitst zijn. Hei ltaliaansche blad Giornale d'Italia wijst er op, dat de te Marseille gespeelde voetbalwedstrijd tusschcn Brazilië en Italië van lijd tot tijd vergezeld ging van gefluit van het Fransche publiek, aan het adres der Ttaliaansche spelers. Het blad laakt,in krachtige bewoordingen wat het ironisch deze nieuwe uiting van Fransche „harte lijkheid" jegens Italië noemt en besluit: „Zoolang de volksmassa's door de agenten van de Fransche regeering zelf opgehitst, bij alle gelegenheden zelfs bij een vreedza me gebeurtenis alse en sportwedstrijd, open lijk aan haar vijandelijke gezindheid je gens Italië uiting geven, is geen verbetering der betrekkingen mogelijlo. ZONDAG 19 JUNI. Ned. Hcrv. Gemeente. Schagen, voorin. 10 uur, Ds. Eikema. Extra collecte. Bartingcrlxppn, naim, 2 uur, Ds. Eikema. Doop. Dirksborn, vooitm. 10.30 uur, Ds. de Leeuw. Onderwerp: 'Gevoel van Eigenwaarde. Oude Niedorp, voorm. 10.30 uur, Ds. Krop. Nieuwe Niedorp, geen samenkomst. Hecrhugowaard, voorm. 10.30 uur, Ds. ten Broek. Vccnhuizen, voorm. 10.30 uur, Ds. van der Kam. Westerland, 's av. 7.30 uur, Ds. v. Beek. Wieringerwaard, voorm 10.30 uur, Ds. Wit kop. Burgerbrug, geen dienst. St. Maartensbrug, geen dienst. Oudesluis, nam. 2.30 uur, Ds. Witkop. Doop. Petten, voorm. 10.30 uur, Ds. Van Beek. Schagerbrug, zie Oudesluis. Groet, voorm. 9 uur, Ds. A. J. P. Boeke. V roegpreek dienst. Schoorl, zie Groet. Warm en huizen, vm, 10.30 uur, Ds. Boeke. Anna Panlowna, vm. 10 uur, Ds. Vorstman. Hoogwoud, 's av. 8 uur, Ds. Baudet. Aartswoud. voorm. 10.30 uur, Ds. Los. Doopsgezinde Gemeente. Barsingerborn, geen dienst. Nieuwe Niedorp, voorm. 10.30 uur, Ds. P. Keuning, van de Rijp. Hippolytusboef, vm. 10 uur, Ds. de Wilde. Geref. Kerk. Schagen, Landbouwstraat, voorm. 9.30 uur, Ds. Kuipers, van Oosthem. Nam. 5 uur, Ds. Kuipers. H. Doops- bediening. Kolborn, voorm. 10 uur, Cand. Feenstra, van Den Helder. Kolhorn, nam. 3 uur, Cand. Feenstra. Evangelisatie. Schagethrug, 's av. 7.30 uur (bij van Twigt) de heer A. Romein, van Vlaardingen. Breezand, voorm. 10 uur, de heer Boon. Nam. 3.30 uur, de beer Boon. Hippolytusboef, voorm. 10 uur, de heer O. Deen. Den Oever, nam. 4.30 uur, de beer O. Deen. Schagerbrug, Bijeenkomst. Chr. Jongeman nen ver een.i ging a.s. Woensdagavond om 8 uur in Evangclisafiegebouw. The Star of Hope Mission. Julianadorp, voorm. 10 uur, Ds. N. de Zeeuw, van Echten (Fr.) 's Av. 7.30 uur, Ds. N. de Zeeuw. De jury drinkt thee met diqita- line! Het groote proces tegen de weduwe Becker in gisteren voortgezet; in de voormiddagzittingen worden twee psychiaters geboord, die een onder zoek hebben ingesteld naar de geestvermogens van de weduwe Bec ker. Beiden gaven, volgens bet Hsb., als hun meening te kennen, dat de weduwe volledig toerekenbaar is. Zij is gezond en evenwichtig van oor deel; zij weet zeer goed wat zij doet, beeft een uitstekend geheugen zij reageert stug, maar zij heeft een leugenachtig karakter en is zeer hartstochtelijk van aanleg. In haar familie zijn geen gevallen van gees teszwakheid of zwakzinnigheid voor gekomen, en er is dus in dit opzicht geen erfelijke belasting. 's Middags hebben getuigen verklaard, dat geen enkel recept teruggevonden is waarin de weduwe Becker digitaline zou zijn voorgeschreven. De inspecteur van politie, Schmidt, gaf vervolgens een relaas van de arrestatie van de beklaagde, waarbij hij bijzonderheden mededeelde ten aanzien van de anonieme brieven en de telefoongesprekken, benevens de klachten, die de aandacht van de justitie hebben getrokken en de arrestatie hebben uitgelokt. Er wordt acte genomen van een verklaring van dokter Barra, die niet den indruk heeft gehad, dat mevrouw Castadot teékehen vertoonde van vergiftiging. Wat echter het geval Wciss betreft, be vestigt de dokter, dat de weduwe Becker, toen zij hem aan de telefoon riep om zijn hulp te vragen ten behoeve van mevrouw Weiss, op wie zij paste, togen hem gezegd heeft, dat het geen dringend geval betrof, tenvijl de zieke twee uur later reeds was overleden, Geen pretje. Het is geen pretje lid te zijn Aan de jury, die straks in liet proces- Becker antwoord zal hebben te ge ven op de schuldvraag. De juryle den zijn voor het mecrendeei mid denstanders, die hun eigen zaken hebben en daar nu plotseling door het. lot, dat hen tot lid van de jury heeft aangewezen, voor ten minste vier a vijf weken uit zijn gehaald. Heel don duur van het proces immers moeten zij dag aan dag op post zijn, schrijft het blad, en het is dus te begrijpen, dat de heeren over het algemeen de vervulling van dezen staatsburgerplicht slechts met ge mengde gevoelens hebben aanvaard. Naar het schijnt, is het grootend cel s op hun aan dringen geweest, dat men gisteren den dag waarop het voor alle takken van han del en nijverheid in België beursdag is geen zitting heeft gehouden, teneinde de heeren juryleden in de gelegenheid te stel len, na een week lang liet. verloop van de besprekingen met aandacht te hebben ge volgd, nu ook weer eens even hun eigen zaken te kunnen behartigen. Een verrassing. 's Middags wachtte den juryleden nog een verrassing, die zij eveneens slechts matig op prijs schenen te stellen. Dezer da gen had een der verdedigers van de we duwe Becker voorgesteld den juryleden eens een kop thee met een paar druppels digitaline te laten drinken, opdat de heeren er zelf over zouden kunnen oor- deelen hoe bitter dit goedje smaakt. Over dit voorstel had men eens hartelijk ge lachen. Gisterenmiddag echter, na afloop van de ochtendzitting, trad een politicdok ter de zaal binnen met een tablet, waar op een aantal glazen thee stonden, zorg vuldig deed hij wat digitaline in ieder der glazen en bood ze vervolgens den juryleden aan. Men kan niet zeggen, dat de heeren gretig toegrepen. Zij aarzelden eenige oogonblik- ken, maar de meesfen namen toch met een argwanend gezicht het glas van het tablet en proefden er heel voorzichtig een klein slokje van. Te oordèelen naar de leelijke grimassen die zij trokken, smaak te het goedje inderdaad niet al te lekker. Verschillende juryleden vonden het ech ter klaarblijkelijk wat al te veel gevergd, om hier niet alleen hun tijd te verliezen, maar nu ook nog vergif te moeten inne men en lieten 't glas onaangeroerd staan. Binnen 48 uur beslist of zij red deloos aan de elementen zijn overgeleverd. Reeds 100.000 dooden? HET WATER VAN DE JANGTSE STAAT TOT AAN DEN KRUIN DER DIJKEN. Binnen de komende 48 uur ver wachten Japansche deskundigen de beslissing of de overstroomingsramp zich nog zal uitbreiden, waardoor zij zal uitgroeien tot een der grootste rampen, waardoor de menschheid ooit werd geteisterd. Het gaat er thans om, of het wa ter van de Hoangho, zich over de groote meren met het water van de Jangtse zal verbinden. Indien dit ge beurt, zijn de provincies Honan en Anhweï, met rond 50 millioen inwo ners, waarschijnlijk reddeloos aan het water overgeleverd. Reeds 100.000 dooden? Domei verneemt uit Kaifeng, dat de gaten in de dijken langs de Gele Rivier in zoo sterke mate grooter worden, dat alle pogin gen om Ilonan voor het water te bescher men ijdcl schijnen. Er zijn nog geen nauw keurige berichten over het aantal slacht offers, doch men overdrijft niet, als men aanneemt, dat reeds ..100.000 menschcri om het leven gekomen zijn. Volgens de Japanneezen hebben de Chi neezen niet alleen de dijken langs de Gele Rivier vernield, maar ook dijken in het -Noorden. Luitenant-kolonel Kiroaka, clie een reis naar het overstroomde gebied heeft ge maakt, verklaart de de Gele Rivier thans meer dan acht kilometer breed is. De overstroomingen bedreigen ook de Chi- noesche troepen, daar het water in do rich ting van Jcntsjen stroomt en zijn loop naar de grens tusschen Anhwci en Honan schijnt te nemen. Daar de militaire operaties ten Zuiden van den Loenghai spoorweg tot staan gekomen zijn, verscherpen de Japanneezen hun offen sief aan den noordelijken oever van de Jangtse in de richting van Hankau. Succes der Chineezen? De Chineezen beweren Liocsjausjano (bij Anlcing) te hebben bezet. Ook beweren zij, dat Chinecsche artillerie zes Japansche motorbooten en twintig vouwbootcn, die probeerden op de Zuidelijke en Noordelijke oevers van den Yangtse troepen aan land te zetten, hebben tot zinken gebracht. Steeds scherper maatregelen ook ten opzichte van de regi stratie der bedrijven. ALS ééN JOOD IN DIRECTIE OF RAAD VAN TOEZICHT ZIT, IS EEN ONDERNEMING JOODSCH! Sinds Dinsdag is de Berlijnsche politie buitengewoon actief met het instellen van een onderzoek in jood- sche kringen. Tal van personen zijn aangehouden en een aantal wordt in hechtenis gehouden. Volgens mededeelingen der politie zou deze actie als voornaamste oor zaak hebebn de bestrijding van den handel in verdoovende middelen, waaraan de Joden zich zouden schuldig maken. De Joodsche koffiehuizen op de Kurfürstendamm zijn bijna geheel leeg, daar de politie alle dagen in vallen doet in dit soort zaken. De Joden, zoo hoort men zeggen, hebben zich uittartend gedragen, waarmede mag zijn gedoeld op het in groepen verblijf hou den op de terassen van cafés aan drukke straten, hetgeen men ook dooi- sommige Joden als in de bestaande omstandigheden onvoorzichtig cn riskant had hooren noe men, maar men moet toch wel als hoofd motief voor deze actie, liet streven beschou wen om meer druk achter de emigratie Ie zetten, die vooral daardoor langzaam in zijn werk gaat, omdat men vrijwel nergens o]i immigratie van de uit Duitschland emi- grecrimde Joden gesteld is. Parellel aan deze maatregelen loopen die, welke betrekking hebben op de registratie van de Joodsdie bedrijven in Duitschland. Deze bepalingen worden steeds krapper. Een Maatschappij op aandeelen wordt reeds als Joodsch beschouwd, wanneer één Jood in directie of raad van toezicht zit. Een onderneming geldt reeds als Joodsch, wanneer een vierde deel van het kapitaal aan Joden toebehoort. EIERVEILING SCHAGEN, 16 Juni. Aanvoer: 60.000 kipeieren: 56—58 Kg. 3.25 —3.35, 5S—60 Kg. 3.25—3.35, 60—62 Kg. 3.30 3.4a, 62—65 Kg. 3.40—3.85, per 100 stuks. KELDERSCIIE EIERVEILING, 16 Juni. Aanvoer; 20350 kifieieren; 52-54 Kg. 3. 55—57 Kg. 3.20- 3.40, 58—60 Kg. 3.30—3.70, 61—63 Kg. 3.50—3.70, 64—67 Kg. 3.60—3.90. 270 eendcieren 2.50—2.90, per 100 stuks. IIOORN, 16 Juni. 8 stapels kleine Boerenkaas f 21.50, 4 stapels Boeren Comim. Kaas f 24.—. Totaal 12 slapels, wegende 3751 Kg. Handel vlug. MEDEMBLÏK, 16 Juni. Aardappelen: Schotsehe muizen 6.10—6.45 kleine muizen 4.50—4.90, kriel 2.90—3.30, per 50 Kg. BROEK OP LANG END IJK, 17 Juni. Aanvoer: 750700 Kg. aardappelen: Schob- sche muizen 1314.30, drielingen 12—13, kleine 9.20—11, 1600 bos peen 4—6, 2500 Kg rabarber 0.60—1.40,1 250 stuks bloemkool 6.607.30, diio 2e soort 5.60. XOORDSCIIARWOUDF17 Juni. 6400 Kg. aardappelen: Schotsehe mui-zen, 12.40—13.10, drielingen 0.2011.10, kleine 6.40—7.S0,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 6