JBL, - RADIO Pi llü dÊÈC tÜL '^jÊÈÊm wit' 3—ni i Z@@IM jpsafl J|f1 VAN i f i Twee nichten en twee neven Ir-U UuXalp>riU\l DOOR DGAR R I C E URROUGHS No. 7. De mensen in de schouwburg beleefden nu een vreemd schouwspel. De grote aap legde zijn poten om de schouders van de jongen en keek hem lang en ernstig in het gelaat. Een open glimlach gleed over de gelaatstrekken van de jongen, terwijl hij de harige kop van Ajax streelde en zachtjes tegen hem sprak. De aap scheen te twijfelen en aarzelde. Hij klaagde, mompelde, schudde Jack door elkaar en klom tenslotte in de loge, waar hij naast de jongen ging zitten. Het publiek klapte uit bundig, toen de aap- weigerde terug te komen op bevel van zijn trainer. Eindelijk, tot wan hoop gedreven bij dit vertoon van ongehoor zaamheid van dit voor hem zo waardevolle dier, dreigde de man met de zweep. Doch nu stond hij tegenover twee woedende vijanden inplaats van tegenover één, want de jongen, die opgesprongen was, had zijn stoel opge nomen en stond gereed zijn aapvriend te ver dedigen. Ajax ontblote zijn slagtanden en uitte woedende kreten. Het applaus veranderde nu in angstkreten. Er ontstond een paniekstem ming. Wat er gebeurd zou zijn, als er niet tijdig was ingegrepen, is niet te zeggen Intussen zat Lord Greystoke in zijn studeer kamer te luisteren naar de verontwaardigde gentleman van Oxford. ,.Ik verzeker U nog maals", zei de man, „Uw zoon heeft geen leraar noodig, maar een dierentemmer". En hij deed verslag van hetgeen hem zo juist was overkomen. Toen de jonge Mr. Moore de kamer van zijn leerling binnenkwam, keek hij verwonderd op, dat hij de toekomstige Lord Greystoke gekleed vond om uit te gaan in plaats van te gaan slapen. De jongen wilde juist door het raam verdwijnen. Maar toen hij zag, dat hij ontdekt was, draaide hij zich om en greep opeens zijn leraar beet, die hij boven zijn hoofd optilde. Australië uitstappen Het afscheid bij de proefvlucht van de K.N.I.LJÖ. Zooals wij gisteren mededeelden, is de proefvlucht van de K.N.I.L.M. naar Austra lië aangevangen. Dc leden van de bemanning, t.w. de heer J. Clhott, gezagvoerder, G. van Messel, 2de piloot, Veen, boordwerktuigkundige en .Verheyen, marconist, namen, in gezelschap yan majoor Versteegh, chef van de vlieg- diensten; een stevige lunch, waarbij ook het hoofd van het luchtvaartbureau, kapi tein van Lent, aanzat. In opgewekte stemiming aanvaardde men te 13.00 uur de vlucht, die o.a. ook benut wordt voor proefneming met de korte-golf- radioyerbinding, terwijl ook op verschillend ander gebied de diverse maatregelen aan de practijk zullen worden getoetst. Precies te 13.00 uur klonk de oproep, „Australië instappen" en kort daarna start te de P.K.A.F.O. in de richting van haar nieuwe bestemming, hartelijk toegejuicht door verschillende belangstellenden onder wie ook de vertegenwoordiger van de Au stralische luchtlijn, de Qantas, aanwezig was. Na een eercrondje, waarbij nog even de snelheid van het toestel aan de achter geblevenen werd gedemonstreerd, verdween het vliegtuig weldra uit het zicht, op weg naar Bali. Het beeft weer Uit verschillende deelen van de wereld komen weer berichten. Gisteravond om 10 en 11 uur werden te Kepandjing lichte aard trillingen waarge- 1 nomen. Het seismografische instituut te Jena heeft te 3.27 uur gisteren een krachtige be ving op ongeveer 11.000 kilometer geregi streerd. De beweging hield ongeveer an derhalf uur aan. Men neemt aan, dat het epicentrum in de omgeving der Philip- pijncn ligt. Het observatorium van Ukkel (België) heeft gisterochtend te2.28'6"u. Greenwicht, een sterke aardbeving geconstateerd, waar van het epicentrum lag op een afstand .van 9400 K.M. in Japan. Sedert Maandag 13 Juni te 4 uur in den ochtend is in België geen aardschok meer geconstateerd. Dat valt een kwartje mee Voor automobilisten en motor rijders. Het centraal bureau voor de afgifte van bewijsstukken van rijvaardigheid verzoekt ons, mede te deelen, dat met ingang van 1 Juli a.s. de kosten voor het afleggen van 'een proef ter verkrijging van een bewijs stuk van rijvaardigheid zijn verlaagd van 13— tot f 2.73. Mag een reclasseerings- ambtenaar zwijgen? Geen verschooningsrecht, meent de voorzitter van het Genoot schap. In de jaarvergadering- van het Genoot schap tot zedelijke verbetering van gevan genen, gisteren te'Amsterdam gehouden, is een belangrijke kwestie behandeld. Mag een reclasseeringsambtcnaar, wien natuurlijk vele geheimen van menschen, die met de justitie in aanraking zijn of dreigen te ko men, zich op eenig verschooningsrecht be roepen? De voorzitter van het Genootschap, Mr. Kranenburg, meende, van niet. De vertrouwenspositie, welke dc reclas- secringsambtenaar zooveel mogelijk moet innemen ten opzichte van den rcclassant, kan hean voor morcelc conflicten plaatsen, maar hieraan ontleent hij niet bet recht om mededeelingen, welke hij zou kunnen doen, aan de justitie te onthouden. Het verschooningsrecht kan alleen steunen op ambt of beroep. Het ambt van den re- classeeringsambtenaar brengt juist mede, dat hij de justitie zoo volledig mogelijk moet inlichten. Mededeelingen, welke hij onder geheim houding ontvangen heeft, mag hij niet voor zich houden. Het moreele conflict vermij de hij dus door nooit mcdedeelingen van re- classanton, die hun gemoed uitstorten, on der belofte van geheimhouding aan te hoo- ren. Dit behoeft geen nadeel te zijn voor de vertrouwelijke verhouding tussohen hem den reclassent, als de reclasseerder zich maar op het zuivere standpunt stelt. De reclassent, die hem in het vertrouwen wil nemen, en zijn geimoed wil uitstorten uit behoefte, zal dit even goed doen zonder belofte van geheimhouding. Bij de rondvraag zijn diverse kwesties besproken betreffende de organisatie en de uitvoering van het reclasseeringswerk. 's Middags Heeft mr. M. Ch. de Jong, di recteur vah het centraal bureau van de ver- eeniging van reclasseeringsinstellingen, een inleiding gehouden over: „Verbetering van het toezicht op voorwaardelijk veroordeel den en voorwaardelijk in vrijheid gestel- den". Een rondje kon wel lijden Betaald werd toch niet! De 30-jarige koopman J. K. hoeft onder voorwendsel vertegenwoordiger te zijn een firma in landbouwwerktuigen, waarmede hij demonstraties zou geven in de omgeving van den Ilaag, bij lal van hotelhouders al daar gelogeerd zonder te betalen, terwijl hij ook vele rondjes gaf, eveneens zonder deze af te rekenen. Zoo was ook een hotel-hou der te Pijnacker het slachtoffer van zijn handelingen geworden. De rechtbank legde K. een gevangenis straf van een jaar en zes maanden op. Zoef waren de huichelpraafjes Vrouwenbedrieger voor de balie. Vier vrouwen waren voor de Amsterdam- sche rechtbank gedagvaard, die allemaal dezelfde ondervinding hadden opgedaan met den beklaagde. Achtervolgens hoorde men de buiten- landsch klinkende namen, welke hij hij de kennismaking gekozen had en het soort be roep als artist, journalist, impressario e.d., Door O. werd een vast plan gevolgd, reis-, verloving- en trouwbeloften volgen elkaar- snel op, er werd geleend en heleend door de „aanstaande" en als het geld „op" was, verdween verdachte. De verdachte ontkende alles en beschul digde zijnerzijds dc vrouwen van oneerlijke bedoelingen. Zoete huichelpraafjes waren het, zei de officier van justitie. O, de beklaagde, was een gevaarlijk individu, die zijn slachtoffers uitperst en in iedere vrouw die hem zijn oor leent, een buit ziet. Ilij eischte twee en een half jaar gevangenis straf. De verdediger concludeert tot vrijspraak, op grond dat de wet geen lichtvaardige „avontuurzin" behoeft te beschermen en van oplichting geen sprake was. Uitspraak over 14 dagen. Drie boerderijen afgebrand Gisterochtend vroeg is brand ontstaan in de boerderij van den. landbouwer E. Dun- ninlc te Rouveen, gemeente Staphorst. De brandweer kon niet verhinderen, dat ook cie boerderijen van de landbouwers Troost en Bisschop geheel uitbrandden. Een vierde boerderij kon de brandweer gedeeltelijk be houden. De brand is vermoedelijk ontstaan door broeiing in de plaggenbult. Bisschop was niet verzekerd, de anderen gedeeltelijk. Dat is nog eens een klokje! Het nauwkeurigste uurwerk ter wereld. Zwitserland aan den spits. Aan het. internationale chronomcteronder- zoek te Tcddington (Engeland) werden in totaal 505 uurwerken ter controle voorge legd. De grootste nauwkeurigheid bleek een Zwitsersch uurwerk te hebben, dat 97,3 punten kreeg bij een theoretisch maximum van 100 punten. Dit. heteckent, dat de chro nometer in 24 uur slechts een afwijking toonde van enkele honderdste seconden. De twintig beste uurwerken waren alle van Zwitsersch fabrikaat. Een ontaard vader Twee jaar en acht maanden achter de tralies. De rechtbank te 's Hertogenbosch heeft den 53-jarigcn arbeider A. W. K., wonende te Mill, die gedurende de maand Decem ber 1937 en de maand Januari van dit jaar zijn driejarig zoonlje Willem zoodanig heeft mishandeld, dat het. kind aan de gevolgen is overleden, tot twee jaar en acht maan den gevangenisstraf veroordeeld. De eisch was twee jaar. PROGRAMMA Zij riskeerde een millioen Huwelijk uit liefde! Ofschoon de achttienjarige Andrea Luc- kenbach het risico liep een fortuin te ver liezen van een millioen dollar, wilde zij gaan trouwen met Billy Dobbc, een klein handelaar in boter en kaas en een ama teur-jockey. Zij ontmoetten elkander op een paardententoonstelling te New York. Het was de bedoeling van Andrea om dit huwelijk tot „de gebeurtenissen van het sei zoen te maken." Maar de geestelijke zeide pertinent, dat hij dc twee niet in den echt wenschte te vereenigen. Hij verklaarde, dat hij als principe had aangenomen, nooit een paar te zullen trou wen, als er zulk een groot standsverschil was tusschcn man en vrouw. Andrea stampte van woede met haar klei nen voet op den grond en blameerde haar vader den millionnair Edgar Luckenback; lezen wij in de Daily Express. Hij heeft mij gedreigd, zeide het meisje, om mij mijn deel van de erfenis, zijnde een millioen dollars te onthouden, maar ik zal toch Billy niet in den steek laten. Het kan me weinig schelen of ik m'n vader ooit te rug zie, maar als de geestelijke ons niet wil trouwen, dan zullen wc een geheim huwe lijk sluiten, waarbij dan slechts twee men schen tegenwoordig zullen zijn. EEN MODERNE BLAUWBAARD. De man met de veertig vrouwen Uit Colombo wordt aan de Daily Express gemeld, dat er in de heilige stad Anuradha- pura een man woont, die door de Recht bank werd veroordeeld, omdat hij zijn vrouw met een mes had aangevallen. Een inspecteur van politic verklaarde voor den rechter, dat deze vrouw de veertigste was, die de man had gehad. De inspecteur voegde er aan toe, dat de vrouw den beklaagde verliet en er met een anderen man van door ging. Hij heeft z'n vrouwen altijd slecht behandeld! ZATERDAG 18 JUNI 1938. Hilversum I. 1875 en 415.5 m. KRO-Uitzending, 8 009.15 Gramofoonmuziek (Om 8.15 Ber.), 10.00 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstige causerie. 12.00 Berichten. 12.15 De KRO-Melodisten, m.m.v. solist. (1.001.20 Gramofoonmuziek.) I.15 Postduivenberichten. 2.00 Voor de rijpere jeugd. 2.30 Vervolg concert. 3.00 Kinderuurtje. 4.00 Berichten, KRO-orkest en gramofoon muziek. 5.45 De KRO-Nachtegaaltjes. 6.15 Gramofoonmuziek. 6.20 Journalistiek weekoverzicht. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00 Berichten. 7.15 Causerie over het Wit-Gele Kruis. 7.35 Berichten ANP, Mededeelingen. 7.45 Inleiding volgende uitzending. 8.00 2de en 3de acte opera „Siegfried" (Om 9.10 Overpeinzing met muzikale om lijsting. Om 9.25 Muzikale causerie). 10.55 Gramofoonmuziek. II.00 Berichten ANP. 11.10 Filmpraatje. 11.2512.00 Gramofoonmuziek. Hilversum n. 301.5 m. VARA-Uitzending. 10.0010.20 v.m. en 7.30—8.00 VPRO. 8.00 Gramofoonmuziek. (Om 8.16 Berichten) 10.00 Morgenwijding. 10.20 Uitzending voor Arbeiders in de Con tinubedrijven. 12.001.45 Gramofoonmuziek (Om 12.15 Ber.) 2.00 Causerie „Overal veilige speelplaatsen voor de jeugd". 2.15 Zang en piano. 2.45 Gramofoonmuziek. 3.15 Schaaknieuws. 3.30 Revue-uitzending (Gr. opn.) Declamatie. 5.15 Gramofoonmuziek. 5.40 Literaire causerie. 6.00 Orgelspel. 6.30 Groningsche uitzending. 7.00 Filmland. 7.30 Bijbelvertellingen. 8.05 Herhaling SOS-Berichten. 8.07 Berichten ANP, VARA Varia. 8.15 C. Steyn's accordeonorkest, toespraak en „The Four Blue Stars". 9.15 „En nu... Oké!" 10.30 Berichten ANP. 10.35 Gramofoonmuziek. 11.00 Schaaknieuws. 11.05 Souvenir-orkest m.m.v. solist. 11.3012.00 Gramofoonmuziek. FEUILLETON. Naar het Engelsch 18. „Ik zag door het venster juist even het puntje van den staart van Dane", schertste hij, „en toen dacht ik wel, dat hij u tot ge leide zou hebben!" Dick was een bijzondere flinke, knappe ver schijning in zijn los toegeknoopte regenjas, vond Betty. Wel zat ze er wat over in, of hij ook soms de woorden van de vrouw zou ge hoord, of héar haastige beweging, om den brief weg te stoppen, zou gezien hebben. De verhoogde blos maakte haar gezichtje nog één zoo bekoorlijk en hij meende daaruit te mogen opmaken, dat zij even aangenaam ver rast was door deze ontmoeting als hij. Zoodra ze de bibliotheek uit waren, wilde hij absoluut het boek voor haar dragen. Daar zij geen paraplu bij zich had en hij wèl, hield hij die boven haar hoofd. Nu was het maar een klein eindje van de bibliotheek naar huis, maar toch deden ze er tamelijk lang over. „Ik wilde u en moeder vanavond mee naar den schouwburg nemen," zei hij, „dan kunnen we eerst buitenshuis dineeren. U heeft den laatsten tijd veel te hard gewerkt en de boog kan toch niet altijd gespannen zijn!" „Dat heeft u verleden week ook al ge zegd, toen u ons naar het concert in Queen's Hall heeft genomen en naar het Russisch ballet en de week te voren, toen we tweemaal een tochtje .op de rivier hebben gemaakt". „Maar die uitstapjes zijn u toch geen van slecht bekomen, is 't wel, Betty?" Ze schrikte: hij had haar nog nooit bij den voornaam genoemd. „Als uw moeder gaan .wil, dan... zal ze mij wel meenemen". „En gaat u dan enkel uit een soort plichts gevoel?" Ze waren nu vlak bij huis en stonden onder de portiek. Ze strekte de hand uit, om het boek van hem aan te nemen. „Doe je het dan enkel uit plichtsgevoel?" herhaalde hij, „en is het je geen genoegen, om met mij mee te gaan?" Zenuwachtig trilde haar hand, zoodat ze het boek liet vallen. Dick bukte zich, om het op te rapen, en de brief gleed er uit. Toen hij een spetje slijk er afveegde, moest hij wel zien, dat het een ongeopende brief was, geadresseerd met een mannehand, al thans daar had Janie's schrift veel van; ook kon het poststempel uit Chatbeck hem zijn opgevallen. Hij moest zich herinneren haar verlegen heid, toen zij den vorigen keer een dergelijken brief ontving en als hij de woorden van de vrouw uit de bibliotheek had verstaan, dan konden die hem al een heel eind op weg ge bracht hebben, om de afkomst van den brief te verklarenPijnlijk was haar verlegen heid nu: ze bloosde tot in de wortels van haar mooi goudblond haar, toen hij haar dien brief overreikte. Zooals de afspraak was, dineerden ze bui tenshuis en gingen toen naar den schouw burg. Maar de avond was al half voorbij, eer Betty iets had aan het stuk. Dick was wel heel beleefd en oplettend voor de dames, maar hij was toch stil en ver strooid en Betty zou dolgraag zijn gedachten gelezen hebben. De intrigue van het stuk ontlokte .mrs Warrener den uitroep: „Maar die man is dan toch al heel makke lijk te bedriegen! Ik denk, dat jij, Dick. toch een te goed rechtskundige zoudt wezen, om je zóó te laten misleiden?" „Och, moeder, juist een goed rechtskundige zou er in een geval als dit, inloopen. De be wijzen spreken eveneens te duidelijk!" „Maar welke man zou nu op de bewijzen afgaan, als het karakter van de vrouw zoo duidelijk spreekt! Zelfs een man, die geen liefde voor haar voelde, zou toch zien, dat zij onschuldig is!" „Ik geloof, dat u gelijk hebt," zei Dick met ernstigen nadruk. Iedereen met een grijntje verstand, moet wel inzien, dat zij niet in staat is tot eenig kwaad en dc man, die haar, on danks alle bewijzen, niet vertrouwen kan, is haar dan ook niet waard." Zij blik rustte niet op de heldin van het stuk, maar op het jonge meisje naast hem. Elizabeth's oo.ien ontmoetten de zijne en er had een zwijgende uitwisseling van gedachten plaats, een vraag en een antwoord, wat een stralende bekoorlijkheid op haar lief ge laat te voorschijn riep. Bij de ontknooping werd de heldin in alle eer hersteld, maar Elizabeth en Dick schon ken hier niet veel aandacht aan. Ze richtten de blikken wel naar het tooneel, maar in ge dachten waren ze slechts vervuld van elkaar. De rit terug naar Burlington Gardens was. hun veel te kort. Mrs. Warrener sluimerde in haar hoekje en Elizabeth zat in droomerijen verdiept. Eerst toen de auto voor de deur stil hield, viel het haar in, dat zij den brief van Janie nog niet gelezen had. In de eetkamer, waar nog het een en an der voor hen gereed stond, lagen een paar brieven op tafel. Dick sorteerde ze en over handigde er een aan Bétty. Tot haar verbazing zag ze, dat het adres geschreven was met de hand van haar zuster. Had Janie zélve dan haar dringend verzoek vergeten, om haar adres geheim te houden? Elizabeth deed de enveloppe open. Mrs. Warrener was naar haar studeerkamer ge gaan. Dick was bezig met zijn eigen corres pondentie. Hij wilde iets tegen Betty zeggen, maar niet nu: zijn moeder kon immers ieder oogenblik binnenkomen. Ineens hoorde hij een onderdrukten uitroep. Betty, die in een stoel bij de tafel zat, hief haar doodsbleek gezichtje op. Slechtinieuws?" vroeg hij, naderbij tre dende. „O, ik moet dadelijk gaan!" riep ze wan hopend. „Ik had er al eerder moeten zijn!" - „Betty, in 'shemelsnaam, wat is het?" „Mijn neef... en ook de uwe..., Rorke..." „Rorke Gilchrist? Wat is er met hem?" Betty, wat is hij jou?Waarom schrijft hij je?" Zij zat met het hoofd op de hand geleund, terwijl haar elegante avondmantel half open viel. „Ik heb hem nooit gezien!" antwoordde ze. „Die brief is van mijn zuster Janie. Ze ver- keeren in vreeselijke droefheid op „The Grange" en daar is zij; daar is ze aldoor ge weest. We konden geen andere plaats voor haar vinden; toen heeft ze haar achternaam maar weggelaten en ia bij de Gilchrist inge trokken als „hulp voor de moeder". Ze wilde niet, dat ik er van spreken zou. Zij vond het maar een spelletje. En nu... O, 't is afschu welijk! Ik moet er haar dadelyk weghalen. Maar tante is niet in Engeland en ik weet geen huis, waar ik haar brengen kan." Dick trad nog nader, legde de hand op den rug van haar stoel en zei zacht: „Betty..., breng haar hier!" „Naar het huis van je moeder?vroeg ze, naar hem opkijkend. „Neen, naar het mijne! O, kind, je wéét, dat ik je lief heb!Heel den avond heeft mijn blik je dat gezegd!Trouw met mij en breng je zuster dan hier, naar je éigen huis. Naar óns huis, Betty!" HOOFDSTUK XV. Janie zal nooit vergeten het tooneel. dat haar oogen trof. toen ze ademloos Charlie's kamer binnenliep, onmiddellijk gevolgd door Rorke! In het eerst dacht zij, dat het bed leeg was. Mrs. George stond aan het voeteneinde, met loshangend haar en een blik, als versteend van schrik. Het dek was geheel scheef getrok ken; de kussen lagen over den vloer en half daartusschen verborgen, roerloos en stil, lag Charlie, zacht kreunendeNaast hem lag een gebroken glas en een plasje water. „Hij vroeg om drinken en ik wilde het hem al geven," zei z'n moeder op schrillen huileri- gen toon, die Janie verschrikkelijk in de ooren klonk. Waarom wilde hij het van mij niet aannemen?Hij is toch mijn eigen kind, en hij zou niet zoo bang zijn geweest voor mij, als anderen hem niet opgestookt hadden! Hij schreeuwde en wrong zich in allerlei bochten, tot hij ten slotte uit het bed viel en toen brak het glas. Ik denk, dat hij er zich aan bezeerd heeft". Onder het spreken boog zij zich over het kind heen en het haar viel haar over het ge laat. „Zag u er zóó uit, toen u hem te drinken wilde geven?" vroeg Janie onwillekeurig. En de gedachte flitste haar door het hoofd van de spookhistorie van de vrouw met het haar, dat haar over het gelaat viel!... Maar al te goed begreep ze nu zijn ontzetting bij het ontwaken. Ze knielde op den grond naast hem en zag, dat hij een gapende wonde in de dij had, waar het bloed uitgutste. In een ommezien stond Rorke naast haar en hield met kracht de vingers tegen de wonde, terwijl hij beval: „Stuur Ludlow; een dokter; dadelijk! Anders zal het kind nog doodbloeden!" In een oogenblik was heel het huishouden op de been: Selina stond gereed en gekleed m de kamer en verontschuldigde zich, dat ze niet voldoende had gelet op haar mersteresse. Mmnie. met haar mantel over ha-v nacht japon, verscheen op den dremp i. Overal brandde licht, werden er voetstappen en stem men vernomen en in den stal klonk hoefge trappel. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 7