In de Unie is werk te krijgen maar tempo! Wetsontwerp herziening omzetbelasting aangenomen Holland verkoopt z'n haring goedkoop Een schip verdween Tweede Kamer Green omzetbelasting op fruit. Zuiderzeebokking vrijgesteld. Bijzonder invoerrecht voor thee verhoogd. DE VRIJSTELLING VAN FRUIT KOST EEN MILLIOEN. =Heden: Oss 'Als de Voorzitter van de Tweede Kamer den. lieer Tippel, administrateur der Kamer, hij zijn afscheid heeft gehuldigd, en enkele formeele 'kwesties zijn afgedaan, wordt be handeling van de omzetbelasting herzien voortgezet. Minister de Wilde vervolgt zijn afgebroken rede met op te merken, dat na vier jaar de opzet, van de belasting wel .tuist, is gebleken. Zij moet echter eens op de helling, o.a. omdat buitenlandschc impor teurs werden bevoorrecht boven binncnland- sche fabrikanten. Omzetbelasting kan niet afgeschaft worden, zeïde de minister onder verwijzing naar nog veel zwaardere lasten in het buitenland. Aan den aandrang tot vrijstelling van thee en van benzine kan spreker geen medewerking vcrlccnen. liet gevolg van die vrijstellingen zou een aanmerkelijke vermindering van dc opbrengst geven. Zeer ernstig bezwaar moet spr. maken tegen de suggestie van den heer Kortcnhorst om dc machines en werktuigen vrij te stellen. Niet slechts omdat, ook daardoor de op brengst te zeer zou verminderen, maar mede, ómdat; het onbillijk zou zijn, rle eenvoudige gereedschappen, van den kleinen handwerksman niet en de machines c.d. wel vrij te stellen ten behoeve van den grootcn fabrikant of industrieel. Het denkbeeld van restitutie van omzet belasting bij gebleken wanbetaling door den consument, noemt de minister onuitvoer baar. Onder hilariteit, verklaart de minister dan, dat er al vrijstellingen zijn, bijvoor beeld Jenever met water! •vermengen. De wet is in het leven geroepen om de rijksmiddelen te versterken. De Kamer zou het in haar macht hebben aan de vrij stellingen vele toe te voegen, maar spr. moet daartegen ernstig waarschuwen. Omzetbelasting op fruit kan spr. hcele- maal niet missen. Dit zou de schatkist een millioen kosten. Een amendement van den heer Bach om het beroep bij navorde- ringsaanslagen te vereenvoudigen, neemt de minister over. De heer ter Laan (s.d. a.p.) heeft geen succes met zijn amende ment om de verhooging niet te doen gel den voor thee, wat het bijzonder invoer recht betreft. Het wordt met 42 tegen 27 stemmen verworpen (voor slemden s.d., lib., n.s.b., s.g. en c.d.) De lieer Kortenhorst trekt zijn amende ment- om de landbouwwerktuigen en ma chines vrij te stellen in, als de minister belooft deze kwestie nog eens te bekijken. Een amendement van den beer Bacli om de wetsbepaling welke fa brikanten die minder dan f 1000. omzetten, vrijstelt te behouden, wordt met 35 tegen 33 stemmen verworpen. Het is niet noodig, zegt de heer Kortcn horst dan om te vragen „meisje, wat zit er in je taschje" om te erkennen, dat een gewoon dames- taschje geen weelde-artikel is. Tegen deze opvatting blijkt de minister niet, bestand, hij neemt, liet amendement, over om dames- en kindertaschjes niét met 10 pet. maar met 4 pet. te belasten. Ook een amendement, om tot. lic'liaams- reiniging dienende stoffen slechts met 40 pet. te belasten, kan genade vinden in 's ministers oogen. Dan verdedigt dc beer Jac. Groen (r.k.) een amendement om fruit, de lieer Wagenaar (a.r.) om bepaald beeld houwwerk en de heer ter Laan (s.d.) om Zuiderzeeharing. (gerookte bokking) vrij te stellen. 't Laatste amendement neemt de minister in zijn geheel over,'t amen dement van den heer Wasrenaar na een redactiewijziging, waardoor de eigenhandige uitvoering wordt be perkt, tot de beeldhouwwerken. Het amendement-Groen om 't fruit vrij te stellen, wordt met 40 tegen 29 stemmen aangenomen. Tenslotte werd het wetsontwerp in zijn geheel met 50 tegen 8 stemmen aanvaard. I-Iedcn gaat de Kamer verder met de be handeling van het, enquête-voorstel Wende- laar inzake Oss. Als Engeland geen maatregelen neemtkan het niet concurree- ren! Tijdens de behandeling in dorde lezing van het wetsontwerp op de haringvisscherij heeft de Britsche conservatieve afgevaar digde Boothbv in het Lagerhuis verklaard, dat een ernstige bedreiging voor dit, bedrijf gelegen is in de scherp concurreerende prij zen, die de Nederlanders vragen op buiten- landsche markten. Voorts zcide spr. te gelooven ,dat de regeering gedwongen zal zijn maatregelen te nemen om de bedrijfskosten der in de ha ringvisscherij gebruikte stoomschepen te verlagen, aangezien men anders niet kon verwachten, dat het bedrijf tegen de Ne derlanders zou kunnen concurrecren. Wat de Nederlandsche concurrentie betreft zei- de Boothby verder, dat dank zij dc lagere prijzen, die de Nederlanders notecren, zij „verleden jaar er in geslaafd zijn honderd duizend vaten af te zetten in Liltauen, Po len en Duitschland." Boothby deed een beroep op den minister om de aandacht der nieuwe haringcommis sies te vestigen op de dringende wensche- lijkheid van een overeenkomst met de Ne- derlandsche regeering, teneinde, zooals spr. zeide, een einde te maken aan deze moor dende concurrentie". De volgende spreker, Sinclair, afgevaardig de der Oppositionecle Liberalen, verklaarde, dat het een groote fout was de Nederland- sclie concurrentie als onoverwinlijk te be schouwen. Spr. hoopte, dat de liaringvissche rij op een basisgeplaatst, zou worden, wel ke concurrentie met andere landen moge lijk zou maken. Onze uitvoer van kaas Nadere gegevens omtrent het be taling s contingent In ons blad van Woensdag namen Wij een en ander op omtrent liet betalingscon- tingent voor den uitvoer van kaas naar Duitscliland voor het 3e kwartaal 1938. Thans wordt van bevoegde zijde de aan dacht gevestigd op de volgende officieele gegevens: Het bctalingscontingent voor den uitvoer van kaas voor het derde kwartaal 1938 be draagt 72% van bet voor uitvoer in het overeenkomstige tijdvak van 1937 vastge stelde bedrag. Bovendien was in het beta- lingsconlingcnt voor het derde kwartaal 1937 een belangrijk bedrag als extra ver hooging begrepen, in verband met dc toen beschikbare ruimere middelcm Verder wordt erop gewezen, dat geduren de liet eerste kwartaal van dit jaar voor een bedrag, hetwelk neerkomt op nagenoeg 37% van liet thans vastgestelde waarde- bedrag, op het betalingsconüngent voor het derde kwartaal is geanticipeerd, welk be drag reeds bij voorbaat voor uitvoer is verbruikt en dus uiteraard het thans be paalde belalingscontingent belast. Te dure aardappelen Opheffing invoermonopoliehef- fing gevraagd. De Nederlandsche Bond van Handelaren in Aardappelen, heeft het volgende telegram gezonden aan den Minister van Economische Zaken „In verband met heden gebleken prijsver- hooging nieuwe oogst aardappelen op veilin gen Noordholland, dringen aan op annnlee ring monopolieheffing verliooging per 20 Juni a.s. In aanmerking nemend geringe aanvoe ren op producenten veilingen en vraag voor aardappelen van Belgische zijde, achten over blijvend aanbod te gering voor binnenland- sche consumptie. Advisceren derhalve te overwegen voorloopige algchecle annuleering van invoermonopolieheffing met restitutie op voorradige hoeveelheden geïmporteerde aardappelen. Aardappelen oogst '1937 zijn practisch niet meer beschikbaar." Het ziekenfondswezen in Nederland Bijna i millioen fondspatiënten. Op 1 Januari 1938 waren 3.747.100 perso nen bij ziekenfondsen aangesloten, d.i. 43,4 pet. van de Nederlandsche bevolking. Gedurende het jaar 1937 nam het ledental met ruim 5 pet. toe. Alle categorieën van fondsen hadden aan deze stijging deel, de maatschappijfondsen en de directicfondscn groeiden het sterkst, met resp. 8 en 5 pet. In Noordholland waren 960.008 inwoners verzekerd of 583 van de '1000, waaraiede deze provincie aan den kop slaat. Dure kippetjes Het Fordje was snel, maar de justitie nog sneller! Voor de Amsterdamsche rechtbank stond een Puttcnsche kippenkoopman terecht, die zeer leelijkc magere tuberculose kippen aan den man had trachten te brengen en zich bij deze edele negotie bediende van een oud Fordje om zijn smakelijke „koopwaar" te vervoeren. Toen een ambtenaar den koop man aanhield, en de lading eens wilde in- specteeren, sprong het Fordje plotseling weg. Echter de justitie was sneller. Vijf tien jaar staat er op het misdrijf, om wa ren aan te bieden, waarvan men weet, dat zij voor leven en gezondheid nadeelig zijn en dit verzwijgt, Voorloopig kan de kip penkoopman zich troosten met de gedach te dat de officier nog dertien jaar heneden dit maximum is - gebleven, want de eisch was twee jaar gevangenisstraf. 30 Juni zal de rechtbank vonnis wijzen. Stijging der landarbeidersloonen Dan ook stijging der werkver- schaffingsloonen! Het Tweede Kamerlid, de heer Hilgenga heeft aan den minister van Sociale Zaken de volgende vragen gesteld: Heeft de minister er kennis van genomen, dat sinds 1 Mei laatstleden in zeer vele landbouwstreken in verschillende deelen van ons land de landarbeidersloonen, welke in het algemeen den grondslag vormen van de werkverschaffingslooncn ten platte- lande, iets zijn verhoogd, meestal met 1 a 2 cent per uur? Hoeft in verband met de in vraag 1 ge noemde verhooging der landarbeidersloo nen reeds een herziening van de basisuur- loonon der in de werkverschaffingen te werkgestelde arbeiders plaats gehad, en zoo niet, kan die herziening dan binnen zeer korten tijd tegemoet worden gezien? Provinciale of streekorganisaties? Het congres van de Alg. Ned. Ver. voor Vreemdelingenver keer. Tijdens het voortgezette congres van de A.N.V.V. is de kwestie provinciale of streek- vereeniging behandeld; waarover een uitvoe rige gcdachtcnwisseling is gehouden. Tegen over dc meening van den heer Klomp (Alk maar) e.a. dat al te groote versnippering on- gewenscht is, bepleitten Mr. Breebaart (Hoofdbestuur) e.a. de wenschelijklieid van streekorganisaties. Men besloot tenslotte de zaak door den di recteur te laten onderzoeken. Besloten werd de congresvergadering 1939 in Leeuwarden te houden. Aan II. M. de Koningin werd een telegram van hulde gezonden. Bolleopelsters krijgen gedaan Een proef ze door werklooze man nen te vervangen. De Minister van Sociale Zaken heeft be sloten voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Voorhout en Sassenheim een regeling te treffen, welke er toe strekt op de basis van vrijwilligheid ge durende dit jaar aldaar een proef te nemen met de vervanging van vrouwelijke door mannelijke arbeidskrachten. De Minister van Sociale Zaken heeft In een circulaire daarvoor de medewerking van de betrokken gemeentebesturen gevraagd. Gerucbtmakende moordzaak in Indië Daders veroordeeld. De Raad van Justitie te Semarang deed uitspraak in de geruchtmakende Warangan- moordzaak. De beklaagde, de inlandsche vrouw Nort Wouters, werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, onder aftrek van den tijd in preventiefe hechtenis doorge bracht. De eisch was twaalf jaar, aldus dc N.R.Ct. Maar een moteder blijft geloove: in den terugkeer van haar zoon De 'grijze mevrouw Helen Cameron Hat dv, de moeder van den radio-telegrafis van een vermiste vrachtboot, de „Anig| Australian", weigert te gelooven in deigg dood van haar zoon en zegt maar steeds „Ik weet zeker dat m'n jongen bij me rug zal, kom en." Het verloren gaan van de Anglo:Australiai en haar geheele bemanning in den Ailanï tisehen Oceaan ergens in de buurt van d« Azoren, nu drie maanden geleden, i zoo zegt de Daily Express het vreemdl ste scliecpsongeluk, dat in vele jaren voorgekomen. Op den veertienden Maart werd door bet schip per radio geseind, dat het Fayal was gepasseerd. Het weer was slecht, maar alles aan iboord was in orde. Sindsdien heeft tmen taal noch teeken van de boot vernomen. Eiken morgen gaat de ongelukkige m'oe| der naar de kerk te Edinburgh, welk® dichtbij haar huis is gelegen, om te 'bidj den, dat het schip van haar zoon worden gevonden. Enken morgen opent zi vol hoop de courant en verwacht het toe richt te vinden, dat het schip terecht is,1 Zij zeide tot den verslaggever van de Daily Express: „Ik geloof wel, dat ik het weten).1 zou, als mijn zoon voor altijd van me was heengegaan. Een moederlijke intuïtie zou. mij «dat zeggen. Daarom kan ik onumo- geiijk in zijn dood gelooven. Ik kan het eenvoudig niet." Zijn laatste reis De zoon, John Cameron Hardy voer alreeds vele malen de wereld rond en het tragische is,- dat dit zijn laatste reis zou zijn. Hij wilde de zee vaarwel zeggen, om aan land te blijven en in den handel te gaan. Twee dagen voordat hij z'n laatste radio-j™ ■bericht uitzond, stuurde hij een radio telegram aan z'n moeder. Hef. luidde! We hebben goed weer en 't is heerlijk aanl boord. Ik hoop, dat allen het goed maken! We komen ongeveer 12 April in Yancou-jDi ver aan. Ik zal van Panama uit schrijvenjjn Veel liefs van John". Sindsdien verdween het schip en het zon derlinge is, dat nergens wrakhout van di Agio-Australian is gevonden. De scheep: maatschappij tast dan ook volkomen in hel duister en ofschoon op een terugkeer var de boot niet meer wordt' gerekend, tolijftfF de moeder rotsvast gelooven, dat eens opF1 een dag haar zoon weer in de ouderlijke^ woning zal terugkeeren. DE DOOD LOER£ OP DEN WEG. Inj In de vorige maand werden er in Enge- land 445 menschen gedood door ongelukken I op den weg: 19.005 werden er gewond, lui de maand Mei van het vorige -jaar bedroe-7- gen deze aantallen respectievelijk 5S4 ertP 22.370. f Aan den kop van de lijst staan de weg-!1 renners op de fiets,'waarvan er, volgens def Daily Express, 6.075 werden gewond en 103 den dood vonden. 187 voetgangers werden gedood en 5.6-48 gewond. On de wegen voor snelverkeer wa ren dit er resp. 152 en 5.110. Tot de maand Mei waren er 2.453 dooden en 82.792 gewonden. Dit beteckcnt een ver meerdering van respectievelijk 40 en 587 in de eerste vijf maanden van het vorige jaar, In de Londensche City werden 76 perso nen gedood, 4.835 gewond. Dezelfde mnd. van het vorige jaar noteerde men 94 dooden en 5.737 gewonden. en Brieven uit Zuid-Afrika Eerste eisch: leer Engelsch Strenge keuring voor de goudvelden v. In mjjn vorigen brief heb ik zoo een ander medegedeeld over een avondwandeling, in deeling huizen en over de natives. Nu zal ik mij meer bepalen op het gebied van de kan sen op werk. Voor hen, die plannen mochten koesteren zich naar Zuid-Afrika te begoven voor een broodwinning, zou ik ten eerste willen raden: zorgt vooral U eenigszins te kunnen redden met de Engelsche taal, want al hebben som migen aardig school-Engelsch gehad, het te spreken en te verstaan is in een Engelsch- sprekend land voor de meesten nog een zeer groote moeilijkheid en zy, die er hoegenaamd niets van kennen, hebben veel moeilijkheden- te overwinnen en men moet standvastig we zen een groote dosis doorzettingsvermogen hebben om niet spoedig den moed te verliezen. Het is hier een tweetalig land: Engelsch en Afrikaansch en is het wel makkelijk, dat het Afrikaansch veel op Hollandsch gelijkt, doch met Engelsch kan men hier overa'. terecht. Met Afrikaansch of Hollandsch is dit niet 't geval. Tevens kunnen wij Hollanders een Afri kaan gauwer verstaan dan hij ons. Als je een Afrikaan in het Afrikaansch vraagt: „Hoe kom, kan jij mij nie verstaan nie?" dan zegt hij: „die Hollanders praat so baie vin nig" (vinnig is vlug). „As jij net stadig praat, sal ek jou verstaan, je weet?" Over het algemeen voelen wij niet veel voor de Afrikaansche taal, daar het in onze ooren juist klinkt als een kind dat pas begint te praten, Voor onderwijzers, kantoor- of winkelbe dienden is het hier dan ook niets gedaan, want men moet tweetalig wezen. De couranen staan vol met betrekkingen, doch de meesten eischen tweetaligheid, ge tuigschriften of diploma's en wat voor scho len doorloopen enz. enz. De meesten stellen hooge eischen. Worden er Carpenters, Bricklayers of der- gelijke gevraagd, dan staat er meestal „first class wanted". Is men in Holland werkelijk vakman, dan valt het hier soms toch nog niet mee en mede door de eenigszins andere manier van wer ken, waarvan men niet afwijkt al .lijkt het in on£ oog ook op de Hollandsche manier stuk ken beter. Ik ïeb een timmerman gezien, die sloten in de deuren moest maken en op Hollandsche manier ze eenigszins dieper inliet om bij eventueel zwellen der deur iets af te kunnen schaven. Hij wist oudergewoonte niet beter, doch kreeg denzelfden dag ontslag zonder eenige op- of aanmerking. Ze houden er hier een manier op na om zich niet nader te ver klaren; wie niet werkt k la Zuid-Afrika gaat er uit, zonder commentaar. Zoo langzamerhand moet je de manier van werken afzien en leeren en vooral vlug aan pakken en evengoed netjes werken. Voorts vlug begrypen, want men houdt ook niet van uitleggen of lang praten. Dit zijn mijn persoonlijke ondervindingen ook geweest, als is het misschien weer op eenigszins andere dingen, doch wanneer men hier een jaartje is gaat het best en zou ik niet gaarne naar Holland terug willen of het moest voor een vacantiereisje zyn, want is men hier buiten betrekking geraakt, dan duurt het slechts enkele dagen of men heeft reeds weer wat anders, wat in Holland meestal maanden of soms jaren kan duren. Voor jonge menschen van 16 of 17 jaar is hier ook een moeilijkheid. De meeste jonge lui loopen tot 16 jaar school of bezoeken na de school een ambachtsschool. Na de ambachtsschool moet men een plaatsing zien te krijgen als apprentis (leer ling) Men komt dan bij een patroon voor drie maanden proef. Gaat dat goed en zit er iets in en men is ijverig genoeg, dan wordt een contract gemaakt voor 5 jaren leerlingschap en moet de patroon zorgen dat men voldoen de bekwaamheid verkrijgt in dat tijdvak. Men krijgt periodieke verhoogingen van loon tot men na die 5 jaar op het volle salaris staat. Oogenschijnlijk een goede maatregel, want de patroon mag je dien tyd ook niet ont slaan of moet je aan een ander overgeven, doch vele patroons ondervinden daar soms geen prettige ervaringen mee. De jongens doen soms drie maanden hun uiterste best en denken dan: het is in orde; de vijf jaar staan vast. Komen nu jongens uit het buitenland op dien leeftijd hier, dan begint de moeilijkheid om een Apprentisship te krijgen. Voor de Ambachtsschool is men gauw te oud en moet men zich ook al tijden vooruit opgeven om geplaatst te worden. Is men 18 jaar of ouder, dan is men gauw te oud voor leerlingschap en zonder bewijs, dat men tot een of andere vakafdeeling behoort, krijgt men niet spoe dig een plaatsing of men moet zich aan dienen als handyman, dat is zoo'n beetje manusje van alles of zoo ze dat hier noemen „Jac all trade". Voor spoorwegbeambte en brievenbestel lers of andere baantjes moet men een paar jaar in het land zyn om een kans te krijgen ei\ deze worden meestal laag gesalarieerd. De goudmynen zijn goed, wat verdienste be treft. Daar is ook veel kans voor arbeid, doch men moet een strenge keuring onder gaan en is men goedgekeurd dan krijgt men een red ticket (roode kaart) voor een plaatsing. Krijgt men een kaart met één groene streep diagonaal dan moet men na borstver- wijding of dergelijke na 6 of 12 maanden voor de herkeuring verschijnen, doch krygt men een kaart toegezonden met een groen diagonaal over de vier hoeken, dan is men voor al tyd afgewezen. Vele bouwkundige teekenaars, welke hier komen, begeven zich al spoedig op de bouw werken als timmerman, daar dit beter wordt betaald. Alleen het schilderwerk heeft hier weinig te beteekenen. Timmerlieden, electriciens, loodgieters, stu- cadoors en metselaars hebben weinig met werkloosheid te kampen en verdienen over het algemeen de hoogste loonen. Er wordt door hen naar gelang in welke streek men zich bevindt, van 3 tot 4 shilling per uur verdiend en het loon varieert van 6 tot 8 pound per week. Toch heb je hier veel up and downs. Dan is het weer zeer druk en dan soms weer slap en vooral tegen Kerstmis en Nieuwjaar, wanneer vele patroons of zakenmenschen met vacantie gaan, wordt het overgroote deel ontslagen en geen nieuwe krachten worden aangenomen. Met Kerstmis en Nieuwjaar is 't n.1. de warmste tijd hier en zij, die het eénigszins kunnen doen, trekken er dan op uit naar strand, gebergte of bosschen, want het is nu juist niet overal even mooi in Afrika, zooals ik dat reeds schreef. In 1936 werden wy ook 23 December naar huis gezonden en konden 4 Januari d.a.v. we der bij dezelfde firma beginnen. Over eenige betaling wordt niet gedacht; dit is hetzelfde met regenverzuim, ziekte of werkloosheid. Wie niet werkt ontvangt ook niets. Men kan hier gauw wat geld verdienen, maar is men om een of andere reden uit betrekking, dan gaat men ook hard achteruit. Kappers hebben hier ook een goed loon van 6 tot 7 pound per week en het haar knippen is op het moment 2 shilling voor volwassenen, wat onlangs nog op V/2 shil ling stond. In de permanent wave prijzen is, net als in Holland, concurrentie; de kapperszaken zijn echter meestal lang niet zoo proper als in Holland. Wat de kansen van werk krijgen betreft, dit hangt ook veel van het geluk af, de een zoekt soms den geheelen dag of langer, ter wijl de ander 's middags wordt ontslagen en den volgenden dag weer bij een ander begint. Werk zoeken te voet is hier een bijna on doenlijk vermoeiend werk; meestal zoekt men op de bouwwerken, maar dan moet men soms vele stories hoog klimmen om den voor man te pakken te krijgen en klimt men dik wijls onverrichter zake maar weer af voor een volgende toer. De meeste arbeiders hebben hier een mo- torcar (wat wij een auto plegen te noemen). Daar kan men hier haast niet buiten. De auto's zyn hier nieuw over het alge meen erg duur, doch zijn op makkelijke af betalingssystemen gauw voor ieder bereik baar. Men woont hier liever met 2 of 3 ge zinnen samen, dan zonder car te zyy,^ Ire De meeste menschen leven hier boven hun stand vanwege het overal doorgevoerde afbe talingssysteem. Pracht radiotoestellen, ijs kasten, auto's, electrische kookfornuizen mooie meubelen ziet men bij de meeste men schen, die door arbeid in hun onderhoud moe* ten voorzien. Vele menschen trouwen hier erg jong, meisjes soms al op 16-jarigen leeftijd. Mengas gaat eenvoudig naai- den meubelh'andelaar, maakt een contract op „easy terrns" en laat het huis meubileeren. Voor sparen, zooals in Holland, hebben dejiai meesten geen tijd, men leeft hier gemakke lijk, maar je moet als Hollander dikwijls hoofen, dat je te veel op de centen kijkt. Ik kocht een tweedehands radio goedkoop in een zaak, waar ook nieuwe verkrijgbaar waren en de handelaar hield niet op of hij! zou mij een nieuwe op proef zenden. Ik bleef weigeren een nieuwe te koopen en kreeg toch: 's Maandags daarop een nieuw toestel ge-; plaatst waarop ik Han Hollander kreeg mee de match Oost- en West-Europa.' Ik had het' toestel een week in huis, toen er nog een firma zijn diensten kwam aanbieden... Later hoorde ik van iemand, die er zoo 3 in zijn huis gehad had... In verhouding naar de vërdienste is over het algemeen de prijs van levensonderhoud en huren niet duurder dan in Holland en het vleesch is hier zeer goedkoop. Er wordt hier veel gegeten. De gewone huishuur is hier van 5 tot 7 pound per maand, bestaande meestal uit een of twee slaapkamers, woon kamer, badkamer, keuken, pantry en waran da, boy's room en W.C. De flats zijn over het algemeen duurder. Licht en water is meestal niét veel meer dan 10 shilling per maand of wel een pound. Goede schoenen kosten hier ca. 1 of meer en een behoorlijk pak is in den pry'3 van 4 5 f. Groenten meestal zeer goedkoop, voor 3 penny kan men voor een maal van 3 of 4 personen groenten krijgen. Aardappelen daarentegen zin weer duur en meestal niet vr x Hollandsche kwaliteit Melk ook 3 penny een halve liter, dus ongeveer 11 cent en roomboter 1/9 =r l shilling 9 penny. Marga rine is hier niet verkrijgbaar. Fruit is er in overvloed en ook meestal zeer goedkoop, vooral perziken en pruimen zijn er in overvloeden worden bij kistjes vol van 50 of meer stuks voor 1 of 2' shilling verkocht. J. v. W. kl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1938 | | pagina 8