Grootscheeps opgezet Fa. M. Klercq Zn. YIT VEWEE 28. KOOPJES WILLIGEN VAN WILLIGEN 1001 koopjes VAN Nieuwe lasten op den consument flOLUNDSCH KLEEDINGHUIS GEBR. K0S. Radioprogramma blijft onze enoïme woïïaad kaïftettcn Dttetcq: Diatftitttn in ontellwu denim, kwaliteiten en ptifzen Ons saccesBij ieder meubilair een passend karpet Waarom alleen Hollandsch Kleedinghuis? F"- NEELS ZOMER INTERLOOK rrrvntmp SMAAKVOL IJZERSTERK GOEDKOOP Koningstraat 12 18 Mevrouw maakt nu gebruik van onze fijne nieuwste PERMANENT WAVE pnjs f 5.00 laahnsUloW UPERBE (ORSETBAND VET EN MARGARINE DUURDER DOOR VERHOOGING VAN DEN ZOMERBOTERPRIJS. NOOD DER VEEHOUDERIJ DWINGT TOT NIEUWE MAATRE GELEN. Van officieele zijde vernemen wij het vol gende: De boterprijs is gedurende de zo merperiode, welke gisteren aanving, od 1.55 per kg. vastgesteld. Bij deze beslissing is het volgende over wogen. De zomerboterprijs bedroeg in 1939 1,30 per kg. Bij den aanvang van de win terperiode werd de prijs overeenkomstig de bestaande usance verhoogd met het gebrui kelijke prijsverschil ad 0,15 en dus ge bracht op 1,45. Met ingang van 19 Octo- ber werd echter reeds op grond van ver schillende voor het vcehoudersbedriif on gunstige omstandigheden een belangijke verhooging toegepast, n.1. tot 1,60. Waar het winterhalfjaar in den regel op 1 April eindigt, lag het aanvankelijk in het voornemen, den prijs van f 1,60 per I April j.1. te verlagen. Omdat de veehou derij door den langen en harden winter in een moeilijke positie verkeerde, besloot de minister, zooals hij in zijn radiorede van II Maart j.1. hekend maakte, den winter- hoterpriis van 1,60 ook nog gedurende de maand April te handhaven. Hierdoor werd voor dc veehouderij het doorkomen van deze maand met haar nog hooge productie kosten vergemakkelijkt. Naar inmiddels is gebleken, is de veehouderij de door haar in de af- geloopen maanden ondervonden moeilijkheden echter nog niet te bo ven gekomen. Het blijkt, dat de ziekten, welke onder het vee heb ben geheerscht. het gebrek aan hooi en ander ruw voeder, de hooge strooprijzen en de door dit alles ont stane lagere melkproductie nog steeds een ongunstigen invloed op de positie der veehouderij uitoefe nen. De minister heeft gemeend, hij de bepaling van den zomerboterprijs hiermede rekening te moeten hou den. Dientengevolge is deze prijs vastgesteld op f 1,55 per kg. Deze prijs ligt 20% hooger dan die van 1.30 in den vorigen zomer. Hier bij moet echter rekening mede ge houden worden, dat in dezen prijs een herziening van dc vccvoederprij- zen, welke eerlang tot uitvoering zal komen, reeds is begrepen. De vaststelling van den zomerprijs op 1.55 verhoogt den grondprijs van de bo ter met 10 ets. per kg.. In verband hierme de dient de heffing op margarine met 8 cem te worden verhoogd, terwijl ook de heffingen op oliën en vetten met eenzelfde bedrag moeten stijgen. Minister betreurt het, dat hij tot dezen maatregel, welke de kosten van levenson derhoud uiteraard zal verhoogen. is moe ten overgaan, doch in de gegeven omstan digheden is het hem in het belang der vee houderij niet mogelijk een ander stand punt in te nemen. De prijs van de volksmargarine en het volksvet zal niet gewijzigd- wórden, zoodnt het minst draag krachtige deel onzer bevolking niet wordt getroffen. Do verhooging der heffing op margarine, vetten en oliën is gisteren ingegaan, zoodat de prijzen hiervan eveneens van dien datum af overeenkomstig zijn verhoogd. OOK DE KAASSTEUN VERHOOGD. Ten slotte kan worden medegedeeld, dat de minister in de zeer sterke daling van de knasprijzen in de laatste weken aanlei ding heeft gevonden niet ingang van 28 April j.1. den kaassteun te verhoogen tot 3/5 van het steunbedrng op het melkvet in de boter, derhalve tot het peil van vóór 19 October j.1. Do minister behoudt zich echtor voor. hierop terug te komen, zoodra de omstandigheden zulks wenschelijk moch ten maken. Intusschcn zal het gehcele steun stelsel van de kaas in nadere studie worden genomen'. Op bon 19 suiker ZE WORDT METEEN EEN CENT PER POND DUURDER. Gedurende het tijdvak van Vrijdag 3 Mei (dus heden) tot en met Donderdag 23 Mei n.s geeft het met „19" genummerde bon der rijksdistributiekaart recht op het koo- pen van één kilogram suiker. Woensdag is dc suikeraccijns met 2,25 per 100 kg. verhoogd. In verband daarmede wordt de detailprijs van heden af met 1 ct. per halve kilogram verhoogd, dus gebracht op 26 cent per halve kg. ZATERDAG 4 MEI 1940. Hilversum I. 1875 en 414.4 m. KRO-ultzending. 4.00500 HIRO. 8.00 Berichten ANP. 8.059.15 en 10.00 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstig halfuur. 12.00 Berichten. 12.15 Musiquctte. 12.45 Berichten ANP, mededeelingen, gr.muz. 1.15 KRO-orkest. 2.00 Voor de jeugd. 2.30 Gramofoonmuziek. 2.45 Kinderuurtje. 4.00 Gramofoonmuziek. 4.05 Causerie: „Triomfeeren wij?" 4.20 Gramofoonmuziek. 4.25 Lezing: „Het Nedcrlandsche Jack-Lon- don-Verbond en een nieuwe wereldorde". 4.40 Gramofoonmuziek. 4.45 Causerie: „Prijsstijging en loonsvorm." Ondanks het feit, dat wij de laatste weken vele honderden karpetten afleverden, zijn onze collectie en onze prijzen nog steeds ongeëvenaard dank zij de geweldige vroegtijdige inkoop een naam synoniem met degelijkheid en goede smaak Alvorens U besluit tot het aanschaffen van een karpet...... wendt U dan eerst tot Spoorstraat 8-10 Tel. 206 Den Helder Het Huis van Vertrouwen Omdat het reeds jarenlang bekend is dat wat het ANKERPARK 4 - DEN HELDER levert, in kwaliteit het hoogst, in prijs veruit het laagst is. ONZE NAAM BETEEKENT WAARBORG Door den omvang van onze zaak met 35 verkoop magazijnen over geheel Nederland en aigen fabrieken zijn wij in staat iedere concurrentie ver achter ons te laten. „BE VA" OVERALLS de BESTE met bovendien gratis verzekeringspolis. Ztjn verkrijgbaar bfl den Hoofdvertegenwoordiger Den Helder Wö rijn alt\jd goedkooper dan ieder ander. hemdjes en broekjes vanaf 30 ct. Week-ond shirts, met veters. 95 ct. American shirts, polo- en schillerhemd inéén 1.49 Trainingepakjes vanaf 1.48 Trainingsbroeken vanaf 85 ct.' Kinderoveralls, kleurecht, 95 ct.< Vastboord hemden 1.95 Zelfbinders 39 ct. Witte borst hemden 1.95 Spoorstraat 116 - Tel. 703 Den Helder TAPIJT 80 Een kamer 3 X na- kost inclusief vllt- papier en legloon nu nog Alléén bij Den Helder een jaar garantie Ook zeer geschikt voor fjjn en lang haar Bruidjes kappen met «luier in huur f 2.50 Manicuren f 0.75. Massage f 0.25 Fa. L. SCHOONHOVEN - Tel. 639 - Spoorstraat 22 Den Helder 5.00 Gramofoonmuziek. 5.15 Internationale sportrevue. 5.30 Gramofoonmuziek. 5.45 KRO-Nachtegaaltjee. 6.15 Gramofoonmuziek. 6.20 Journalistiek weekoverzicht. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00 Berichten. 7.15 Geschiedkundige lezing. 7.35 Actueele aetherflitsen. 8.00 Berichten ANP, mededeelingen. 8.15 Meditatie met muzikale omlijsting. 8.35 Gramofoonmuziek. 8.45 Gevarieerd programma. (In de pauze: gramofoonmuziek 10.30 Berichten ANP. 10.40 Declamatie met muzikale omlijsting. 11.1012.00 Gramofoonmuziek. Hilversum n. 301.5 m. VARA-uitzcnding. 10.00—10.20 v.m. en 7.30—8.00 VPRO. 8.00 Berichten ANP., gramofoonmuziek. 10.00 Morgenwijding. 10.20 Voor de arbeiders in de continu-bedrijven. 12.00 Gramofoonmuziek. 12.45 Berichten ANP. gramofoonmuziek. 2.00 Esperanto-uitzending. 2.20 Muzikale causerie. 3.00 Reportage. 3.30 VARA-orkest. 4.30 Vragenbus. 4.50 VARA-orkest. 5.30 Filmland. 5.50 Orgelspel. 6.15 Fricsche uitzending (opn.) 6.45 Kinderleesclub. 7.00 VAR A-kalender. 7.04 Felicitaties. 7.09 Politiek radio-journaal. 7.30 „Mobilisatie-problemen", toespraak. 8.00 Herhaling SOS-berichten 8.03 Berichten ANP. 8.15 Puzzle-uitzending. 8.30 De Ramblers. 9.10 VARA-Varia. 9.15 Radiotooneel. 9.30 Orgel en zang. 10 00 En nuOké! 11.15 Berichten ANP. 11.25—12.00 VARA-Strijkorkest. BREEZAND NAAR DE BOLLEN? Zijn er al bloeiende bollen in Breezand cn loont het dc moeite er een tocht heen te maken werd ons van verschillende zij den gevraagd en, daar we cr mischicn meerdere lezers mee gerieven, willen we proberen cr in onze krant maar even ant woord op te geven. Met de eerste vraag zijn we gauw klaar. Ja, de bollen bloeienDe narcissen volop, de hyacinthen niengen hun kleuren tus- schcn over heerschende geel van de eer sten en de vroegste tulpen beginnen te ont luiken. Maar nu de tweede vraag: Loont een be zoek de moeite? We zijn niet uit hetzelfde hout gesneden als sommigen correspondenten van de z.g. „groote pers", die zoo tegen den Zondag kolommen vol schrijven over alles wat den bezoekers van de bollenvelden te wachten staat en dan kalmweg in het Maandagoch tendblad consfateeren. dat het met de bol len toch eigenlijk nog niet ie „dat" was. En daarom wijzen we er allereerst op, dat de bollenstreek in Brcezand heel sterk is ingekrompen. Wie vroeger Breezand in den bollentijd bezocht en nu z'n bezoek her haalt. zal dat terstond merken. En, vraagt gc nu weer: „Loont het dan nog wel de moeite", dan antwoorden we„Dat hangt geheel van uzelf af. lezer!" De één geniet van een klein, afgeplukt boempje en wordt in verrukking gebracht door de kleuren weelde van één enkel veld. een ander vindt duizend aaneen gelegen bloeiende velden eigenlijk nog maar zoo. zoo. Onze bollenvelden liggen thans minder aaneengesloten dan vroeger en ziin minder in aantal, zeiden wc reeds, maar als gc werkelijk een minnaar zijt van Flora's kin doren. oog hebt voor de mooie kleuren in het prille voorjaarslicht, dan zeggen we bezoekt Breezand. als 't kan op een zonni- gen dag en geniet met een zonnig humeur niet alleen van de bollen, maar van alles wat in onze wijde verten tc genieten valt. Het waait hier wel eens oen beet ie. maar onze wegen ziin goed. Gij.Heldcrschen. ver geet niet. zoodra ge over dc vlotbrug bij de Kooy zijt gekomen en even de bocht om gegaan. direct rechts af cn omlaag den Polder in te rijden of te stappen. En allen, ook die uit Zuid cn Oost komen en langs Molenvaart en Zandvaart Breezand berei ken. zullen op hun weg reeds lang? mooie velden en veldjes komen. Breezand's cen trum is daar. waar de nieuwe openbare vermoeiden een rustig zitje biedt. Vandaar school gebouwd wordt cn café Borst den uit kunt ge verschillende wegen inslaan, maar vergeet niet even naar den spoordijk te gaan, naar de oude halte plaats, en even rondom tc zien. Het is altijd één van dc mooiste plekjes. De menschen zijn hier heel welwillend. Vraagt eens, of ge eens even tusschen de bloembedden moogt dwalen. Maar vraagt hetEn blijft anders op den weg in ieder geval met uw handen van de bollen af. Ge kunt zoo gauw veel bedcr en en dat kan nu. nu de kweekers toch al zoo'n slechten tijd doormaken, lieelemaal niet lijden. PINKSTERRECLAME! I dat de en bustehouder Uw figuur verbetert: 1. overhangende rugdilcte verdwijnt 2. de buste wordt op de juiste wijze gesteund 3. rug wordt gesteund: pijn verdwijnt 4. draagt den buik, voorkomt vermoeidheid SUPERBE CORSETBAND Bij elk costuum een prima Kof fer, maat 55, bij ieder Sport- costuum of Jongenspakje, bij elke Regenjas een aardige Kof fer maat 50 GRATIS. Door onzen voorraad' zijn de prijzen nu ook nog beduidend veel lager dan straks. ANNA PAULOWNA. 40 EMAILLE EMMER diverse kleuren 78 ct, wit 68 ct, EMAILLE FLUITKETEL met kop.fluit EMAILLE PAN grote maat OMWASBAK groot, rond MELKKOKER 2 L. inhoud div kleuren STEELPAN diverse kleuren ZOUTPOT emaille met houten deksel GROOTE SCHAAL wit emaille ZAKKETEL grote maat GOOTSTEE WERGLET zwaar emaille ZEEPPOT diverse kleuren STOFBLIK zwaar plaatijzer 74 ct, 96 ct, 58 ct, 32 ct, 64 ct, 29 ct, 1.64 29 ct, ZEEMLAP flinke maat, onze bekende prima kwaliteit 89 ct. PLATEEL BLOEMPOT diverse kleuren 84, 64 89 ct PLATEEL VAAS handbeschilderd diverse modellen 40 ct GLASVAAS geslepen 49 ct. THEEZEEF MET LEKBAKJE chroom 56 ct THEELICHT met transparant 98 ct. KUIPBLAD mah. gepolitoerd 1.30 GRATEXBAKJE chroom 20 ct THEEPOT pors. met décor 69 ct. KOP EN SCHOTEL pors. met mooi décor 19 ct 3 stuks voor 53 ct WATERSTEL mooi glas, nieuw model, 4-delig 1.48 PEPER- EN ZOUTSTEL gekleurd glas 32 ct, LEPELVAASJE gekleurd glas 18 ct, MESAAN ZETTER prima kwaliteit 38 ct; PORTEMONNAIE sterke kwaliteit 38 ct. BEURS met ritssluiting, leder 34 ct, TOMPOUCES mooie dessins 98 ct. THEEMUTS chintz, luxe uitvoering L20 THEEBEURS mooi model met houten beugel prima uitvoering 1.45 SCHRIJFBLOK 100 vel prima houtvrij papier 25 ct. ENVELOPPEN prima wit, ondoorzichtig per 25 stuks 18 ct. per 100 stuks 45 ct, PALMOLIE ZEEP prima vette zeep alleen nu 3 stukken voor 17 ct, HUISHOUDZEEP Dobbelman, kwal no. 1 2 pak voor 19 ct. CLOSETPAPIER prima zyvare rollen nu nog 5 rol voor 29 ct. LUCIFERS, Klaverblad prima Holl. fabrikaat 3 pak voor 22 ct THEELICHT prima kwaliteit per doos 17 \/t ct MEUBELWAS prima kwaliteit grote, jampot 84 ct ZACHTE SCHUURPOEDER grote strooibus J ct. en nog Koningstraat Den Halder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1940 | | pagina 0