BARDIA De problemen van 1941 DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER Opvallend artikel io Japansch blad Dc moderniseering van de Staatsloterij JUISTE MAATREGEL TE UTRECHT TURKYE TROUW Verduisteren 5.45 uur LONDEN EEN WEINIG TELEURGESTELD Geen voedsel uit Amerika naar Frankrijk WOENSDAG 8 JANUARI 1941. 85e Jaargang. No. 11387. Laan, Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier** roemvolle bladzijde in Italië's geschiedenis Het Italiaansche garnizoen vocht als een leeuw tegen een tlen- vGudige overmacht. Thans de „lichting der overwinning'' in het vuur De diplomatieke redacteur van Stefani schrijft; Bardia vormt een roemvolle blad zijde. Het Italiaansche garnizoen, dat in beperkte omgeving werd belegerd en aan een hevig bombardement was onderworpen, heeft heldhaftig, gedurende 25 dagen, stand gehou den tegen een sterk leger van onge veer 250.000 man, dat gesteund werd door een eskader slagschepen en een luchtvloot van ongeveer duizend toe stellen. Het verzet van Bardia was tevoren beraamd teneinde den vijandelijken opmarsch tot stilstand te brengen, de verdedigingslinie in orde te ma ken en de strategische stellingen te te verbeteren. Het garnizoen van Bardia heeft op heldhaftige wijze zijn taak volbracht, door een vijand die tienmaal sterker was in aantal, drie weken lang tegen te houden. Het Italiaansche volk brengt hulde aan den heldenmoed van generaal Begonzoli en zijn soldaten. Slechts van plaatselijke betee kenis. In het algemeen licht van dèn oorlog ge zien, heeft deze episode slechts een plaat selijke beteekenis. Toen de Italiaansche troepen de grens van Cyrenaica overschre den, lot aan Sidi el Barrani, hadden zij uim honderd vierkante kilometer woestijn achter zich. De woestijn bevindt zich thans achter de Engelschen. De verovering van dat woestijngebied heeft geen enkelen in vloed op het. lot. van Engeland en ver traagt den druk niet. waaraan de groote verantwoordelijke voor den oorlog wordt onderworpen. De strijdkracht van Italië is vrijwel intact en men kan zelfs zeggen, dat een groot deel van de strijdkrachten, waarover Italië besohikt, nog niet in actie is gekomen. THANS DE „LICHTING VAN DE OVERWINNING" IN HET VUUR. Ter gelegenheid van het volgens program onder de wapenen komen van de lichting 1921 heeft de Italiaansche onderstaats-secre taris in het ministerie van oorlog een rond schrijven gepubliceerd, waarin hij deze lich ting. die reeds „in het klimaat van het fascisme groot is geworden", en die er naar haakt zich aan te sluiten bij dè strijdende kameraden, de „lichting van de overwin ning noemt". Dit geweldige blok van jonge en fiere energie, aldus het rondschrijven, zal op geestelijk en stoffelijk gebied een. aan vulling en versterking zijn voor het mili taire organisme van Italië, dat in den strijd togen een hardnekkigen tegenstander de vanen te land en in de lucht hooghoudt. EEN DUITSCHE MEENING. De „Berliner Börsenztg." schrijft in een commentaar op de gebeurtenissen in Libye, dat Bardia, afgesneden van alle verbindin gen, vijf en twintig dagen lang heeft stand gehouden en dat de Britten er eerst in ge slaagd zijn, het in te nemen na een trom melvuur van VA etmaal van land- en zee zijde. Desondanks zijn de verdedigers eerst door een massalen aanval van Britsche tanks overwonnen, nadat hun munitie was opgeraakt. Hieruit blijkt op overtuigende wijze, dat, ondanks alle tegenslagen in Nrd.- Afrika, de strijdlust van de daar vechtende Italianen dezelfde is gebleven. Het blad vervolgt: „Het militaire succes van den vijand te loochenen komt geen oogenblik in ons op. De totale strategische positie valt. echter eenzijdig ten ongunste van Engeland uit en daaraan kunnen gedeeltelijke Britsche suc cessen, zooals dat van Bardia, niets veran deren. Van belang en doorslaggevend zijn de veldslagen die de troepen dag aan dag in en om Engeland verliezen. Overigens, aldus besluit de „Berlinor Börsenztg." heeft het zenden van Duitsche vliegergroepen naar Italië bewezen, dat. de hoop van den vijand, door een aanval op Italië met. de ge balde vuist van het Empire beslissingen van vèrstrekkenden aard te veroorzaken, il lusoir is. De As is geen parallel, nuaar een eenheid, politiek, ideëel en voor alles mili tair". SPAANSCHE PERSSTEM. Over den val van Bardia schrijft de „A. B. C." o.a., dat men den kolonialen oorlog niet met den oorlog in Europa kan vergelij ken, De groote afstanden van de steunpun ten brengen geheel nieuwe problemen en moeilijkheden met zich mee. De strijd golft heen en weer. Het verlies van Bardia is slechts één bepaalde episode in den oorlog en is zonder invloed op de verdere ontwik keling van den strijd tegen Engeland. De „Arriba" zegt, dat Italië's soldaten met wanhopigen heldenmoed gestreden hebben. Dat. zij afstand hebben gedaan van een ge bied, welks beheersching uitsluitend afhangt van goede steunpunten, beteekent, niet, dat men aan het succes van de Engelschen al te groote beteekenis moet toekennen. Zware fabrieksbrand te Tilburg DEEL VAN GEBOUWEN VAN N.V. J. BROU- WER'S LAKENFABRIEKEN IN ASCH GELEGD. Gisteravond om negen uur is brand uitgebroken in een fabrieksgebouw van de N.V. Brouwers' Lakenfabrie ken aan de Korte Schijfstraat te Til burg. In dit gebouw, dat twintig me ter hoog en honderd meter breed is en vijf verdiepingen heeft, zijn ge vestigd een weverij, een natappara- tuur, een vollerij, een kettinscheerde- rij, een spoelerij en een twernerij, ter wijl de bovenverdiepingen als droog zolders in gebruik waren. Op het oogenblik, dat de brand uitbrak, was er geen personeel in de fabriek aanwe zig. Er werd niet gewerkt. Personeel uit een ander gebouw van de fabriek zag een vuur gloed en waarschuwde onmiddellijk de brandweer. Deze was zeer spoedig met groot materieel ter plaatse, te meer, omdat in dit pand celwoï wordt vervaardigd en het ma teriaal zeer brandbaar is. Groote hoeveelheden water werden in de vlammen gestort, doch er viel niets meer te redden. Al spoedig sloegen de vlammen aan alle zij'den uit en het was voor de brand weerlieden een hopelooze strijd. Om kwart over tien stortte een belangrijk gedeelte van het gebouw in en de brandweer bepaalde zich er toé, de dichtstbijzijnde perceelen voor brandgevaar te behoeden. Na anderhalf uur was het geheele pand totaal uitgebrand Alle machines, de weefgetouwen en een groote voorraad werden een prooi der vlammen. De schade is niet te schatten, doch zal zonder twijfel zeer belangrijk zijn. De N.V. is tegen brandschade verzekerd. Uiteraard waren spoedig na het uitbreken .van den brand vele belangstellenden toege stroomd. Men mag van geluk spreken; dat het blusschingswerk zonder ongelukken is verloopen. HET CENTRUM DER MOEILIJKHEDEN VERPLAATST ZICH NAAR DEN STILLEN t OCEAAN. Het nationalistische Japansche blad „Koekoemin Sjimboen" schrijft in een zeer opvallend hoofdartikel on der het opschrift: „het centrum der verwikkelingen beweegt zich naar den Stillen Oceaan", dat de ineenstor ting van Engeland en de kwestie der deelneming van de Vereenigde Sta ten aan den Europeeschen oorlog, de beide groote wereldvraagstukken van het nieuwe jaar zijn. De toestand in Europa laat een vastberaden en van de overwinning bewust Duitschland zien, dat van de definitieve zegepraal in dit jaar overtuigd is. Engeland daarentegen be vindt zich reeds in het stadium van een over wonnen land. De vraag is slechts, hoe lang Engeland, nu zijn strijdvaardigheid afneemt, nog verzet zal kunnen bieden. Overgaande tot de houding van de Vereenigde Staten schrijft ljet blad: De Vereenigde Staten heb ben de grenzen der neutraliteit reeds over schreden en zich daarmede aan schending van hun neutraliteit schuldig gemaakt Tokio en de boodschap van Roo- sevelt. Van officieuze Japansche zijde is de opmer king gemaakt, dat de boodschap van Roose- velt „niets nieuws" bevat en slechts een uit breiding van Roosevelt's rede van 31 Decem ber beteekent. Al heeft Roosevelt het vraag stuk van het Verre Oosten niet rechtstreeks aangesneden, hij heeft toch een verdere steun- verleening aan Tsjang Kai Sjek, alsmede steun aan Engeland en Griekenland aange kondigd. Hieruit blijkt, dat hij de bedoeling heeft, den Europeeschen oorlog en het Chineesche conflict te verscherpen en uit te breiden, het geen een slag in het gezicht van de zoo vaak verkondigde Amerikaansche vredespolitiek is. Alle Japansche ochtendbladen uiten zich op overeenkomstige wijze en veroordeelen de politiek van een zoogenaamd vredelievende democratie, die in werkelijkheid een onver bloemde dictatuur van een naar oorlog drij vende plutocratische kliek is. VREEMDE BOMMEN OP IERLAND Buitenlandsche bladen hebben de laatste dagen herhaaldelijk gemeld, dat in de nach ten van 1 op 2 Januari en van 2 op 3 Ja nuari vliegtuigbommen zijn geworpen op het gebied van Eire. Enkele splinters zouden hebben uitgewezen, dat hét hier om Duitsche bommen ging. Het D.N.B. wijst in dit verband er op. dat de Britsche propaganda hiervan een doelbe wuste Duitsche uitdaging van Eire tracht te maken, waarbij de Britsche actie boven Marseille, Genève, Zurich, Bazel enz. wordt vergeten. Ondanks dit alles heeft de Duit sche régeering een onderzoek doen instellen dat nog niet is geëindigd. Thans staat ech ter reeds vast, dat er in den nacht van 2 op 3 Januari zeker geen Duitsche bommen op Dublin zijn geworpen. Op 6 Januari heeft de regeering van Eire echter, naar aanleiding van het werpen der bommen, een diplomatieken stap te Berlijn gedaan, waarbij zij ook heeft gewezen op enkele bijzonderheden. Ook deze bijzonder heden worden op het oogenblik nog onder zocht. Zou alsnog blijken, dat Duitsche vlieg tuigen zelfs maar een aandeel zouden heb ben gehad in de gebeurtenissen van den nacht van 1 op 2 Januari, dan zou de Duit sche regeering niet aarzelen hiervoor haar leedwezen te betuigen en schadevergoeding aan te bieden. Ia het dierenpark te Wassenaar is dezer dagen een Sambahertje geboren, hetgeen in gevangenschap een groote zeldzaamheid is. Voor het diertje werd met behulp ven warme kruiken een behagelijk bedje gespreid. (Foto Schimmelpenningh) IN JULI IN WERKING? (Van onzen Haagschen correspondent) Zooals men weet, is een omvangrijke re organisatie en moderniseering van de Staatsloterij sedert eenigen tijd in voorbe reiding. De bedoeling is o.m. het tempo der trekkingen te versnellen, de indeeling van de prijzen aantrekkelijker te maken en voorts zal waarschijnlijk de positie der collecteurs en collectrlces gewijzigd wor den. Ook zou uitbreiding van het aantal loten in overweging zijn. Omtrent een en ander is nog geen beslissing genomen, doch ter bevoegder plaatse veronderstelt men zoo vernemen wij, dat de trekking in Juli a.s. de eerste zal kunnen zijn welke op grond van de nieuwe regeling wordt ge- honden. Fietsen-parkeerverbod tijdens duisternis. Gisteren heeft, blijkens openbare kennis geving, de burgemeester van Utrecht ge bruik gemaakt van de hem in artikel. 12 van de wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen verleende bevoegdheid, maatregelen getroffen tegen het euvel van het plaatsen van rijwielen op den openbaren weg bij duisternis. Eigenaars, houders en bestuurders van rijwielen mogen ingaande heden hun rijwie len niet meer op den openbaren weg laten staan in den tijd tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zons opgang, tenzij dit geschiedt op plaatsen, wel ke kennelijk voor het bewaren van rijwielen zijn bestemd en onder behoorlijke bewaking staan. Fiétsers in overtreding worden met strenge straffen bedreigd. De kracht van het leger neemt dagelijks toe. Ter gelegenheid van het begin van het parlementair reces heeft de premier, Say- dam, een rede gehouden, waarin hij sprak over de lijn van de Turksche buitenlandsche politiek. Het is het eenige doel wn Turkije bedacht te zijn op handhaving v#i de eigen veilig heidszoo verklaarde Saydam. Turkije volgt aandachtig eii rustig alle politieke en mili taire gebeurtenissen en blijft den gesloten bondgenootschappen trouw. De premier ver zekerde, dat de door het parlement goedge keurde loyale buitenlandsche politiek van Turkije geen enkel land aanleiding tot er gernis of ongerustheid geeft. De kracht van het leger neemt dagelijks toe. Omtrent de algemeen© situatie in Turkije betoogde Saydam, dat dp regeering besloten is aan de bevolking een minimum aan le vensonderhoud, kleeding en stookmateriaal te waarborgen. De regeering richt haar aan dacht voornamelijk op vermijding van woe ker en prijsopdrijving, op de inrichting van rijksopslagplaatsen voor voorraden, op de dringende noodzaak tot verhooging der agrarische productie en op ordening van den invoer. Den importeurs verweet hij, dat zij hun eigen belangen boven die van het algemeen stelden. De regeering zal er niet voor terugdeinzen den detailhandel tot staatsmonopolie te maken. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 9 48 uur De kleine aapjes van het dierenpai* te Wassenaar worden extra vertroeteld met een warm dekentje ter beschutting tegen de koude (Foto Schimmeipenningh) Engeland zou gaarne daden van Roosevelt zien. Naar de Londensche correspondent van de New York Times meldt, schijnt de jong ste rede van Roosevelt te Londen eenige teleurstelling te hebben gewekt, daar Roose velt zich niet nader omtrent den omvang van de Noord-Amerikaansche hulp aan En geland heeft uitgelaten. De Engelschen zou den daarenboven gaarne eenige der moedige woorden spoedig in daden omgezet willen zien. In Engeland is men van meening, dat Roosevelt in zijn jongste rede niet ver uit gegaan is boven datgene wat hij reeds eer der heeft gezegd. Roosevelt heeft niets ge zegd over het zenden van schepen in Ame rikaansche convooicn en dat is juist, wat de Engelschen hel beste zouden kunnen ge bruiken. Vliegtuiggeschut en ander oorlogs materiaal baten den Engelschen niets, wan neer het In de havens opgeslagen blijft of op den bodem der zee terecht komt. De New York Daily News laat zich over de rede van Roosevelt sceptisch uit en geeft als haar oordeel te ken nen dat, zoo Engeland zou streven naar een st.atus quo van Europa, zoo als deze voor den oorlog in Polen bestond, Amerika zich zou moeten instellen op een langdurigen oorlog of op een reeks van oorlogen. Dan moet men er ook rekening mede hou den, dat Engeland vroeg of laat sol daten uit de Ver. Staten zal verlan gen. De gewezen gouverneur van Wisconsin, Lafolette, verklaarde in een radiorede, dat Roosevelt in zijn boodschap de leer der bangheid heeft gepredikt. Zin voor zin heeft Roosevelt het zelfvertrouwen der V. S. ge schokt. Hij heeft beweerd, dat de V. S. zich achter de erg geteisterde Britsche vloot moeten verbergen en dat het lot der V. S. m Europa beslist wordt. Iets dergelijks heeft nog geen president der V. S. gedaan. Leahy ontvangt Amerikaansche journalisten te Vichy. Volgens berichten uit Vichy heeft de Amerikaansche ambassadeur Leahy de in Vichy vertoevende Amerikaansche journa listen ontvangen en daarbij zijn taak om schreven als een van volstrekt normaal di plomatiek karakter De ambassadeur sprak tegen, dat. de Vereenigde Staten liet voorne men hebben op het Fransche Antillen- eiland Martinique een vlootbasis te vesti gen en hierover bij Frankrijk stappen te ondernemen. Met betrekking tot de vraag, of de Vereenigde Staten zendingen levens middelen voor Frankrijk zullen toelaten, zeide Leahy, dat hij de hoop heeft opge geven deze kwestie te zien opgelost. Leahy zal hedenmiddag aan maarschalk Pétain zijn geloofsbrieven overhandigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1