Laadruimte moet tot minstens 80 °|0 worden gebruikt Nieuwe 5.48 uur De vrijheid der zeeën DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Bepalingen gelden alleen voor beroeps-transport ondernemers Engeland en Roemenië „Generaal Honger" zal niet in Dnifschlaad heerschen 81 jarige op glad ijs Militaire strafzaken voor de gewone rechtbank Noodlottig ongelnk De oorlog in China Verduisteren VRIJDAG 10 JANUARI 1941. 85e Jaargang. No. 11389. Laan, Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. Üftgöve der N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier" De autobevrachtingen Ledige ritten zonder toestemming verboden Over de nieuwe verkeersmaatregelen, waar van het algemeen communiqué elders in dit blad is afgedrukt, hadden wij nog een na der onderhoud met den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor het verkeer, Dr. Pini, die begon met te zeggen, dat voor de maand Januai'i in Nederland dezelfde hoe veelheid motorbrandstof ter beschikking zal staan als in de laatste drie maanden en dat de hoop bestaat, dat niet tot verlaging van deze hoeveelheden zal behoeven te worden overgegaan. Toch, aldus Dr. Pini, is het noodig het weg verkeer nog straffer te organiseeren, opdat er geen. of althans zoo weinig mogelijk laad ruimte verloren gaat. Daartoe zal per 13 Januari a.s. een auto- bevrachtingsdienst in werking worden ge steld, die er voor zal hebben te zorgen, dat beschikbare laadruimte zooveel mogelijk ook wordt uitgebuit. In het algemeen zullen beroeps transportondernemers verplicht wor den minstens 80 van hun laad ruimte te gebri'iücii. Wanneer zij meer dan 20 pet. ledige ruimte heb ben, zullen zij ter verantwoording worden geroepen. Gereden zal slechts mogen worden in opdracht van den auto-bevrachtingsdienst (A.B.D.). Van deze regeling zijn voorloopig nog uitgezonderd: autobusdiensten op vaste tra jecten en transporten die zich uitstrekken over een afstand van minder dan 15 km. Ook transporten van vee, versche visch, melk, groenten, fruit, aardappelen, eieren, bloemen en planten, naar en van veilingen hebben voorloopig geen bijzondere vergun ning noodig. Overigens geldt ook voor deze groepen de verplichting dat minstens 80 pet. van de laadruimte moet worden benut. Ledige rit ten mogen slechts met toestemming van den Rijksinspecteur van het Verkeer plaats heb ben. De auto-bevrachtingsdienst (A.B.D.) is een staatsinstelling, waarvan de leiding berust bij de Rijksinspecteurs van het verkeer, ter wijl in de afzonderlijke districten agenten en sub-agenten zullen worden aangesteld. De A.B.D. treedt eigenlijk op als een enor me vervoerscentrale, waar de belangen van ,.den verlader en die van den vervoerder in overeenstemming worden gebracht met die van het algemeen. De beroeps-auto-transportondernemers zul len slechts die ladingen moeten vervoeren, welke hun van de zijde van den A.B.D. wor den toegewezen; de verladers hunnerzijds moeten zich'dus, voor zoover het niet gaat om de bovengenoemde uitgezonderde goede ren (vee, visch, melk, enz.) voortaan wenden tot de organen van den autobevrachtings- dienst 'om transportruimte te verkrijgen. Zooals reeds gezegd, aldus Dr. Pini, gel den de bepalingen van den autobevrach- tingsdienst voorloopig nog slechts voor be roeps-transportondernemers en slaan niet op eigen vervoer. De rijksinspecteur van het verkeer kan echter thans reeds vrachtauto's van vervoerders voor eigen bedrijf dwingen zich na het lossen der lading onmiddellijk bij den agent van den autobevxachtings- dienst te melden en transporten aan te ne men. Gasgeneratoren. In de laatste zes maanden, vervolgt Dr. Pini, zijn reeds 3200 vrachtauto's met gas generatoren in bedrijf gesteld, ongeveer de helft voor houtgas, de andere helft voor an- thracietgas. De capaciteit voor houtgasgeneratoren is thans bereikt. Hiervoor zullen geen vergun ningen meer worden afgegeven. Thans is reeds voor nog 700 vrachtauto's toestem ming tot het monteeren van generatoren gegeven. Het betreft hier ongeveer 100 turf- gasgeneratoren en 600 anthracietgcnerato- ren. Achthonderd aanvragen moeten nu nog behandeld worden. Voor turfgas- en anthracietgasgcneratoren zijn nog vol doende brandstofvoorraden beschikbaar, zoodat dit aantal nog grooter worden kan. Opgemerkt dient echter te worden, aldus onze zegsman, dat gasgeneratoren niet beschikbaar worden gesteld voor personen auto's. De -vrachtauto's, met generatoren uitge rust zullen niet voor weermachtsdoelein- dep worden aangekocht, bij toewijzing van banden zooveel mogelijk voorrang krijgen, terwijl daarenboven de vroegere belasting- verhooging, welke werd geheven bij het gebruik van een andere brandstof dan ben zine reeds is opgeheven. Dr. Pini sprak tenslotte woorden van groote waardeering Voor het werk der Ne- derlandsche Rijksverkeersinspecteurs, die door hun nauwgezette arbeid hebben be reikt, dat ondanks de drastische vermin dering van het kwantum motorbrandstof, dat Nederland mag verbruiken, geen en kele verkeersstremming heeft plaats gehad. Hen slotte geven wij nog enkele algè- meene maatregelen. Vervoerders zullen zich moeten melden bij de agenten of sub agenten van den A.B.D., waar hen een identiteitsbewijs voor de auto wordt ver strekt. Deze kaart is geel. Verder ontvan gen zij een witte (ritten-) kaart, die dient om de voor de A.B.D. uit te voeren ritten te noteeren. Vanaf dat oogenblik mogen dus alleen die ladingen worden vervoerd, welke den vervoerder door den A.B.D. worden aan gewezen. Als de vervoerder zelf een lading bij agent of sub-agent van den A.B.D. aan brengt, beteekent dit nog allerminst, dat juist hij voor het vervoer van die partij zal worden aangewezen. Vervoer mag alleen plaats hebben als het gedekt is door een control ©bewijs, afgege ven door den .agent, of, op diens aanwijzin gen door den sub-agent. Na lossing van de lading moét de vervoer der zich weer direct melden bij het dichtst bijzijnde kantoor van den agent of sub-agent van den A.B.D. Dit kan ook telefonisch ge schieden. Hij krijgt dan van dien beambte verdere opdrachten. - Is geen lading aanwezig, dan kan het voorkomen dat verlof wordt gegeven met de ledige auto naar de garage terug te keeren. Het Is echter verboden dat de vervoerder deze ledige ritten op eigen initiatief onder neemt. De A.B.D. bemoeit zich voorloopig niet met de verrekening van den vrachtprijs. De agen ten of sub-agenten innen slechts de door den vervoerder te betalen provisie voor de diensten van den A.B.D. verschuldigd. Wel ligt het in de bedoeling in de toe komst de verrekening van den vrachtprijs over den A.B.D. te doen loopen. Het ligt daartoe in de bedoeling een beurt- vaartadres, bestaande uit drie deelen, in te voeren. Zooals vanzelf spreekt, is door deze orga nisatie van het vervoer aan den vervoerders een vervoersplicht opgelegd. Zij moeten dus die vrachten uitvoeren welke hun door den A.B.D. worden opgedragen. Stijd tegen Engeland, ook strijd van Roemenië. De Roerneensche Buna Vestire wijdt een uitvoerig artikel aan de houding van Enge land tegenover Roemenië. Roemenië, aldus schrijft het blad, is door Engeland met voor liefde uitgekozen als doel van zijn inmen ging op het vasteland. Het Engelèch-Jood- sohe kapitaal is in den tijd van de Roe- meensch-Joodsche democratie in het geheele land belegd en ziet thans zijn bronnen van inkomsten opdrogen. Dat is de oorzaak van den Engelschen haat tegen het legionnaire regime in Roemenië, een haat, die tot uiting komt in iedere uitzending van den Brit- schen omroep. Het Joodsch-Engelsche im perialisme heeft zich zonder gewetenswroe ging gemengd in de lotsbepaling van het Roerneensche volk, n.1. bij den moord op Codreanu. Het is voor niemand een geheim, dat Londen bij de voorbereiding van deze afschuwelijke misdaad een belangrijke rol heeft gespeeld. Zonder den Britschen rugge steun zou geen Roemeen den moed voor de zen moord gehad hebben. De strijd tegen Engeland, aldus het officieuze blad, is ook een strijd van het Roerneensche volk. Leven gaaf normaal zijn gang. De bekende Bulgaarsche schilder Boris Deneff, die onlangs een tentoonstelling in Berlijn geopend heeft, geeft iri het blad Slo- vo in den vorm van feuilletons zijn indruk ken weer van zijn verblijf in Duitschland. Tot dusver zijn drie artikelen verschenen, dié op het Bulgaarsche publiek een bij zonder goeden indruk gemaakt hebben, zegt het. A.N.P. Uit de beschrijving van Denef blijkt, dat het leven in Duitschland volko men normaal zijn gang gaat. Van de En- gelsohe luchtaanvallen merkt men weinig en het eenige, wat den Bulgaar ongewoon voorkwam was de verduistering. Wat het leyensmiddelenvraagstuk betreft, schrijft hii. dat „Generaal Honger" nooit in Duisch- land zal heerschen. Rantsoenen ongewijzigd. De volgende bonnen zijn voor gebruik aangewezen: Boter en vetten. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 11 Januari tot en met Vrijdag 17 Januari geeft de met 25 genummerde bon van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van een half pond boter, of een half pond margarine, of twee ons vet naar keuze. De met 25 genummerde bonnen, die op Vrijdag 17 Januari nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag 24 Januari. Brood en gebak. Gedurende het tijdvak van Maandag 1 Januari tot en met Zondag 19 Januari geeft elk der met 23, genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram roggebrood of ander brood of het koopen van één rantsoen ge bak. De op 19 Januari nog niet gebruikte bon nen blijven voorts nog geldig gedurende de week van 20 tot en met 26 Jan. met dien verstande, dat zij gedurende laatstgenoem de week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. Eieren. Gedurende het tijdvak van Maandag 13 januari tot en met Zondag 19 Januari geeft de met 111 genummerde bon van het alge meen dist.ributiebonboekje recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 19 januari nog niet zijn gebruikt, blijven geldig tot en met Zondag 26 Januari, met dien verstande, dat zij gedurende de week van 19 tot en met 26 Januari niet gebruikt mogen worden in hotels, restaurants e.d. Een kwieke onde dame op de baan. STEEKT JONGEREN DE LOEF AF. Gisteren reed op de baan van het woon schuithaventje aan den Buiksloterweg over het IJ te Amsterdam, de bijna 81-jarige „Opoe Verschoor". Met eenige van haar kleinkinderen genoot zij naar hartelust van de vaderlandsche wintersport. Het was een lieve lust het kwieke oude vrouwtje over de baan te zien gaan. Velen jongen men- sche stak zij de loef af. want zij rijdt nog een forschen slag, welken de meeste jonge vrouwen haar niet na durven te doen. Valt het nog mee. Opoe, op dien leeftijd een baantje te rijden? vroegen wij. Daar kregen wij een verbazingwekkend antwoord. Och, mijnheer, dat baantje rijden is niet veel. Het is nog te gevaarlijk voor tochten, maar andersDan gingen we er lange dagen op uit. Verleden jaar ben ik nog naar Marken en Haarlem geweest. Baantje rijden, daar geef ik niet veel om. Je moet de beenen eens flink aan één stuk door kunnen uit slaan! De schaatsen, die ik onder heb, kreeg ik dertig jaar geleden van mijn broer cadeau op mijn verjaardag. Ik heb in mijn leven drie eerste prijzen gewonnen, steeds in wedstrijden voor mannen en vrouwen. Den laatsten op mijn vijftigsten jaar. Ik kan nu niet meer meedoen aan wedstrijden. Ik kan nog hard genoeg, maar ik houd het niet meer vol. Mijn man, die ook al dik in de tachtig is, blijft achter de kachel. Straks is ie even wezen kijken. Hij voelt niet veel voor het ijs. Maar ik niet nog, hoor en vind het fijn. Zoo praat het vitale vrouwtje verder. Ze is nog bruisend van levenslust en het is moeilijk te gelooven, dat daar een 81-jarige vrouw over de baan zweeft., zegt de Tel, MILITAIRE BIJZITTERS. Alle miltaire strafzaken, welke nog behan deld hadden moeten worden, voor de inmid dels opgeheven krijgsraden, de Zeekrijgsraad inbegrepen, zullen, naar wij vernemen, thans spoedig geleidelijk dienen voor de gewone rechtbanken, die hiertoe waarschijnlijk met militaire bijzitters versterkt zullen worden. Naar verluidt, is de bedoeling, de zaken zoo veel mogelijk naar de plaats, waar de te ver volgen daad gepleegd is. over de rechtban ken te verdeelen. Met deze toewijzina en de bestudeering van de dossiers zal nog wel eenige tijd gemoeid zijn. Beaoemiag prijzencommissaris bouwbedrijf ia ziebt Bijstand aan den gemachtigde voor den wederopbouw. (Van onzen Haagschen correspondent) Naar wij vernemen zal binnenkort ondei- den algemeen Gemachtigde voor den We deropbouw, dr. ir. J. A. Ringers een Prij zencommissaris worden benoemd. Het is n.1. de bedoeling, dat de bevoegdheden van ir. Ringers nog verder zullen worden uit gebreid in 't bijzonder in dezen zin. dat hij ook zeggenschap krijgt over alle bij de bouwnijverheid betrokken takken van in dustrie voorzoover dit noodzakelijk en ge- wenscht blijkt in het kader van den weder opbouw dan wel« tot stabiliseering van de toekomstige normale bouwbedrij vigheid waaromtrent onlangs reeds mededeelingen zijn gedaan. Hierbij behoort ook een be- heersching van de prijzen van bouwmate rialen en hiertoe zal nu in den Staf van den Algemeen Gemachtigde voor den We deropbouw en voor de Bouwnijverheid een nieuwe organisatie in het leven worden ge roepen, welke onder leiding zal komen van een vooraanstaande persoonlijkheid uit het particuliere bouwbedrijf. Onder den groentenwagen ge raakt. De groentenkoopman H. te Didam, die gis teren met paard en wagen den boer op ging, .is noodlottig om het leven gekomen. Op een gegeven oogenblik sloeg zijn paard op hol. H. werd van den wagen geslingerd en kwam zoo ongelukkig ten val, dat de wagen he mdwars over het lichaam ging. Hij liep ernstige inwendige kneuzingen op. Men vervoerde hem naar het ziekenhuis te Zevenaar, waar hij kort na aankomst over leed. Japanscho resultaten in Decem ber. In den loop van de maand December heb ben volgens een Domei-bericht uit Nanking Japansche troepen, die aan de beneden- Jangtse opereerden, in 273 gevechten met 36.000 man vijandelijke troepen slag gele verd. De vijand zou 218 dooden op het slag veld hebben achtergelaten. De Japanners maakten 297 gevangènen. Zij zouden voorts 3 loopgraafmotieren, 23 zware machinegewe ren, 540 geweren en meer dan 800 handgra- naaen buitgemaakt hebben. De Japansche marinevliegtuigen hebben gisteren aanvallen ondernomen op Donking de hoofdstad van de Chineesche provincie Anhwei, waarbij zij het Chineesehe militai re hoofdkwartier en andere inrichtingen met bommen vernield hebben. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 9 47 uur Al is er veel gedistribueerd, de houder van het oud Hoilandsch „koekeo- zoopie" weet zijn klanten nog wel een tractatie voor te zetten (Foto Pax-Holland^ Een verdediging van Duitsche handelwijzen in het verleden. WAARSCHUWING AAN DE NEUTRALEN. De bekende diplomatieke medewerker van de Boersenzeituing Karl Megerle, houdt zich heden, steunend op de onderzoekingen van den Berlijnschen volkenrechtskundige, Vik- tor Bruns, waarvan c|,eze het resultaat heeft neergelegd in, de Britsche handelsoorlog en het geldende oorlogsrecht ter zee, met de „vrijheid der zeeën" bezig. Megerle begint met vooral president Roosevelt te verwijten, dat hij over dit thema, hoewel het woord vrijheid bij hem een even grooten rol speelt als bij de Britsche propaganda, vol komen gezwegen heeft en toont aan, hoe het stelselmatige onderzoek En geland als den totalen 'internationa len rechtschender aan de kaak heeft gesteld. WAARSCHUWING AAN DE NEUTRALEN. Aan het adres van de neutralen richt de schrijver dan nog eens de ernstige waar schuwing zooals van het begin af aan herhaaldelijk van Duitsche zijde geschied is zich wel te bedenken wanneer zij zich actief en passief in het blokkadefront van de Westelijke mogendheden laten opnemen elke neutrale diende te weten, dat elke niet nadrukkelijk bij oorlogs of neutrali. teitsrecht toegestane inbreuk op zijn han delsvrijheid een rechtssohendina is, waar voor hij tegenover de andere oorlogspartij tot afweer verplicht is. Hij kan b.v. zich niet tegen een oorlog voerende verplichten en de andere partij de aanvoer afsluiten. Hij mag niet met de eene partij een overeenkomst aangaan, waardoor hii de facto aan den handels* oorlog tegen de andere partij deelneemt. Zoo was het ook, aldus onderstreept Megerle, in het geheel niet met de plichten der neu traliteit vereenigbaar. wanneer een neutra le staat eenzijdig zonder overleg met de Duitsche regeering een overeenkomst met de Britsche regeering sloot Het Britsche blokkadestelsel zou zonder medewerking van de neutrale landen in het geheel niet functio- neeren. Zij schikten zich er echter niet alleen in, zij werkten zelfs mee, door de Britsche oorlogsorga nisatie in hun landen te dulden en deze hun eigen autoriteiten ter be schikking te stellen. Dat is het resultaat eener zakelijke op heldering van de werkelijke rechtspositie, waarin de neutralen door Engeland ge bracht zijn. Daaruit blijkt, dat Duitschland ook tegenover hen bij alle maatregelen, welke het ter bescherming van zijn be langen en tot afweer van den Engelschen aanval noodig achtte te pemen, zich in een volkomen volkenrechtelijke positie be vindt. Duitschland heeft, zoo betoogt Me gerle, van dit recht gebruik gemaakt met een gereserveerdheid, welke niet overal naar waarde geschat is. 'Vlotte Japaosch-Fraoscbe ooderhaodeliogeo Over Fransch Indo-China. Naar Domei verneemt, hebben de onder handelingen tusschen Japan en Frankrijk betreffende Fransch Indo China een vlot verloop. Gistermiddag is de vierde be spreking tusschen de Fransche en Japan sche delegaties gehouden, waarover de Ja pansche regeeringspersdienst het volgende communiqué heeft uitgegeven: De Japansche ambassadeur, Matsoemiya, heeft een onderhoud gehad met den leider der Fransche delegatie, Robin, ten bureele van den plaatsvervangenden minister van buitenlandsche zaken. In deze bijeenkomst is de gedachtenwisseling over concrete1 aan gelegenheden der economische betrekkin gen tusschen Japan en Fransch Indo-China voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1