®Tïjle T E Brandstoff enschaa rschts Vermisten van de „Soemba" 25 Dnt- T Gillette mê Vit Alkmaar „De muziek" zet de schouders er onder! Maandag 20 Januari 1941 Tweede blad SCHAGEN ONZE OUD-PLAATSGENOOT, GEZAGVOER- i der J. P. LEGUIT, ONDER DE SLACHT OFFERS. De Stoomvaart Maatschappij „Nederland" deelt mede, dat zij van den lsten stuurman van het s.s. „Soemba" telegrafisch bericht heeft ontvangen, dat de gezagvoerder, de heer J. P. Leguit uit Amsterdam, de 2de ftnurman de heer F. Legger, uit Emmen, en de volgende leden van de bemanning worden vermist: bootsman A. Kok uit Egmond aan fee, timmerman E. Middelberg uit Amster dam, kwartiermeester S. Bosma uit Wormer, de matrozen C. A. Heyer uit Amsterdam, P. Duyn Jzn. uit Katwijk aan Zee, D. Visser Pzn. nit Hollum (Ameland), J. v. Duin Azn. uit Noordwijk aan Zee, C. v. Duyvenbode uit Katwijk aan Zee, de lichtmatroos W. Woo- nink uit Amsterdam, de olielieden K. T. Hamstra uit Amsterdam, J. Ase uit Amster dam, A. Greuter uit Monnikendam, hof meester W. C. de Boer uit Hilversum en kok S. Haantjes uit Amsterdam. Op 10 Januari j.1. werd, naar D.N.B. meld de, uit New York bericht, dat het in dienst yan Engeland varende Nederlandsche stoom- schip „Soemba" op den Atlantischen Oceaan gezonken is, en dat een deel der opvarenden in een Oost-Canadeesche haven aan land was gezet BRID GENIE UWS. Onder groote belangstelling hield de Scha- ger Bridgeclub gisteren haar maandelijk- sche vrije wedstrijd in café de Beurs. De uitslag is als volgt: Oneven paren groep A: 1 Mevr. Rezelman—Mevr. Oosterhout, Scha gen. 18 pnt., 2e prijs. 3. Mevr. PortePorte, Winkel, 19 pnt. 5! G. Anneveldtr—Spruit. Schagen, 17 pnt., l&te prijs. 7. Mevr. J. de Vries—J. de Vries, Schagen, 9 Mevr. J. G. Barneveld—J. G. Barneveldt, Schagen. 22 pnt. 11. Mevr. D. de Graaf—D. de Graaf. Julia- nadorp, 25 pnt. Even paren groep A: 2 v. Geldervan Engel, Schagen. 20 pnt. 4'. Mevr. G. Appel—G. Appel, Burgerbrug, jf K. J. C. Hoppe—J. J. Michielse, Valk koog. 26 pnt. 8. D. Broersma—Mei. G. Borst. Barsinger- horn. 16 pnt.. 1ste prijs. 10. Mevr. P. Dekker—P. Dekker. Schagen, 12. DA.f Coltof—Mevr. S. de Vries, Schagen, 20 pnt.. 2e prijs. Oneven paren, groep B: I Mevr. A. Coltof—S. Coltof, Schagen, 22% pnt. 3. J. v. Ketel—RatelbandSchagen. 28 pnt. 5. Mevr. Broersma—J. Buis. Barsingerhorn, 9 pnt.. 1ste prijs; 7. NiemvlandPreijde. Breezand. 28% pnt. 9. Mei. R. Vrielink—P. Mulder. Schagen. 20% pnt. 11. Bakker—Borst, Oudkarspel, 17% pnt.. 2e prijs. Even paren, groep B: t 2. C. Bakker—F. Bakker. Schapen, 21% pnt. 4. Mevr. C. Boontjes-de Veer—Mevr. A. de VeerSchenk. Schagen. 23% pnt. 6 J. Schenk—J. Blaauboer. Barsingerhorn. 25% pnt. 8 DekkerSteinbergen. t Zand. 24 pnt. 10. Mevr. C. J. Barneveld—C. J. Barneveld, Schaepn. 19 ont.. 2e prijs. 12. Bel—J. Kwel dam. Schagen. 12% pnt.. lstfi prijs. Oneven paren, groep C: 1 BrasemOosterkamp. 't Zand. 16 pnt. 3. .Tan.«made Bopr, Petten. 19 pnt, 5. Pronk—S. de Vries. Schagen, 13 pnt., 1ste prijs. 7. Mevr. B. y. d. Hoven—B. d. Hoven, Schagen. 13 nnt., 2e priis. 9, Preijde—Ruiisenaar. Breezand, 14 pnt. Even naren, groep C: 2. Dr Bmckens—Mevr. Mulder. Winkel. 13 pnt,. 1e prijs. 4. Zh'h'nga—A'. Heijhlok, Schagen, 14 pnt.. 2e priis. fi. P. Rczelman—Oosterhout., Schagen. 15 n. 8. G. Kousehand—G. Molenaar, Schagen 16 pnt. 10. C. Kuijs—Koomen. Breezand, 17 pnt. TAFELTENNIS. Gisteravond hield de besloten tafel tennis club in haar clublokaal. Café de Beurs een drive, tegen de tafeltennisclub Lycurgus. welke onder buitengewone animo werden gesneeld. De uitslagen waren als volgt: Eerste wedstrijd dames: Afd. Lycurgus: Mvr. Cappelle-K. Blaauboer 219 218 A. Sleutel—A. Volten 71—1? 21— C. BronderS. de .Tong 2117 21 12 Mvr KeesmanM. Vrielink 1121 1521 Mvr. Room—M. Timmerman 21— 9 21—11 Heeren: CannelleSmit 21-tl 216 KeesmanRus 1121 321 RoomG. J. Boontjes 1221 1521 Cannelle—de Vries 2110 2922 KeesmanS. Koning 421 821 RoomE. v. Barneveld 2280 H21 16—21 Cannelle.T. Boontjes 2110 219 Hiermede behaalde de afdeeling Lycurgus 7 punten en de Besloten Club 5 punten, zoo- da' Lycurgus deze drive won met 75. Een tweed wedstrijd werd gespeeld met de volgende uitslag: Lvcureus heeren: Cannellede Vries 2117 15—21 1921 RoomRus 10"21 1921 KeesmanF,, v. Barneveldt 1521 521 Cannelle—G. T. Boontjes 21—16 21—11 RoomS. Koning 21 1721 KeesmanSmit °1 1021 Als U zich gaarne scheert met een zeer dun mesje, dan is er iets zeer bijzonders in den handel op dat gebied. n.L het DUNNE GILLETTE MESJE. Dit scheert schooner en zachter en gaat langer mee, dan andere dunne mesjes. De lage prijs- 7 ct. -is voor niemand een bezwaar. De dunne Gillette Mesjes, evenals alle andere GILLETTE artikelen, staan in kwaliteit weer aan de spits. Vraag nooit naar 'dunne mesjes', maar naar dunne GILLEITE Mesjes. Ze zijn goudkleurig en zijn voorzien van het bekende handelsmerk. Vergissen is dus uitgesloten. 70 ct. per 10 stuks Ze passen op elk scheerap- paraat I Dames: Mvr. CappelleL. de Jong 2110 214 A. Sleutel-M. Vrielink 19—21 21—14 21—15 Mvr. KeesmanA. Volten 2116 1121 16—21 Mvr. RoomKI. Blaauboer 2112 21—13 C. BronderM. Timmerman 2112 Hiermede verwierf Lycurgus 5 punten en de Besloten Club 6 punten, waardoor de Besloten club won met 65. DE BONNEN ONTIJDIG VER KOCHT! In de afgeloopen weken was hier af en toe wel eens een eventueel e brandstof fen- schaarschte ter sprake gekomen. De enkele gevallen echter, die zich zouden hebben voorgedaan, bleken bij nader onderzoek ech ter zeer mee te vallen. Aanleiding tot be zorgdheid echter bleek niet aanwezig te zijn. Dat daarin een plotseling verandering is gekomen, werd iedereen duidelijk, die Vrijdag j.1. een blik sloeg in dp „bonnen- beurs" van de Alkmaarsche Post. Het aan tal personen, dat kolenbonnen vroeg was legio en de tegenprestatie bestond uit bon nen voor allerlei overigens zeer begeerens- waardige artikelen als koffie, vet, enz. We vernamen, dat zich bij iemand, die een kolenbon had aangeboden tegen ont vangst van koffiebons, tot een hoeveelheid van 1 pond, niet minder dan 100 liefhebbers haddon aangemeld. Zulke gevallen spreken boekdeelen! Tnt.usschen interesseerde het ons te we ten, hoe het komt, dat deze schaarschte zich zoo plotseling heeft bemerkbaar gemaakt, terwijl elders van bepaald gebrek geen spra ke is. We konden daarbij verschillende oorza ken vaststellen en wel: te. het feit, dat voor kleine woningen in totaal slechts 16 bonnen beschikbaar zijn gesteld, terwijl degenen, die 21 bonnen ont vingen in den regel ook slechts in één ver trek stoken. 2e. in veel gevallen hebben juist degenen, die slechts 16 bonnen ontvangen, geen gas- aansluiting. De kolen moeten bij hen dus tevens het gas vervangen. 3e. Maatschappelijk Hulpbetoon is dit jaar reeds half October begonnen met het ver strekken van gratis cokeshnnnen, teeen an dere jaren op 2 November of later. Dit heeft wellicht een ruimer verbruik gedurende de tweede helft van October in de hand ge werkt. 4e. Sommigen hebben op hun bonnen turf of briketten betrokken, wat onvoordeeliger schijnt. 5e. Rij enkelen' heeft zich oorspronkelijk een misverstand voorgedaan. Deze monschpn waren van meening. dat. waar ze hun cokes toch gratis van het M.H ontvingen, zij geen distributiebonnen noodig zouden hebben. Ze hebben deze bonnen toen verkocht teeen in den regel f 1.per stuk. Het schijnt inder daad een feit, dat eenige maanden geleden tegen dezen prijs gemakkelijk kolenbonnen te krijgen zijn geweest. Dit was dom! F.n de domheid trad aan den dae. toen blepk, dat men naast, de bon van het. M.H. ook een distrihntïehon moest inleveren. Uit dit. alles blijkt, dat de schaarschte ten deele misschien js terug te voeren on eigen schuld, dat daarnaast de tegenwoordige re geling enkele kantjes bezit, die bijgevend dienen te worden. Evenwel, zoo dit laatste geschiedt. zaT dit slechts kunnen na verloop van tiid. Onmid dellijke verbetering is er nauwelijks van te verwachten. Wat. men dan kan doen? Het. Is een moeilijke kwestie. De heter eesitneerden zullen zich met hpt veel duurdere hout kunnen behelpen. Dit schijnt nog wel in voldoende mate voorradig te zijn. JTet ergst.© is evenwel, dat het euvel zich voornamelijk schijnt voor te doen onder de minder goed gesitueerden. Het aantal van degenen, die hulp zochten bij het M. H., is de laatste dagen zéér groot geweest. Om streeks het midden van de week begon dit, met den dag nam de stroom op schrikbaren de wijze toe. En toch het. M.H. staat hier machteloos. Had men te doen met een enkele uitzon dering, er zou misschien raad te verschaffen zijn.. Onder de thans bestaande omstandigheden staat men machteloos. De overheidsvoor schriften zijn geheel bindend en het M.H. heeft geen vrijdom van distributiebonnen. Zonder deze kan ook deze instelling niets betrekken. De eenige, die in sommige gevallen uit komst kan brengen, is de dokter. Op dokters attest, dat mede is get,eekend door den chef van de gemeentelijke gezondheidsdienst, kan een extra rantsoen kolen worden ter be schikking gesteld. Doch dit kan slechts in geval van ziekte. Het ziet er somber uit! De eenige raad, welke wij kunnen geven is deze: men ga op bpzoek bij iemand, die nog wel kolen heeft. HET GYMNASTIEKONDERWIJS AAN DE OPENBARE SCHOLEN Sedert enkele weken is de nieuwe rege ling van kracht geworden, die betrekking heeft op de lichamelijke opvoeding. Het gymnastiekonderwijs is te Alkmaar daar bij overgelaten aan de gewone klasseonder wijzer. Daarbij intusschen is geen rekening gehouden met het feit, dat in sommige ge vallen, ook met de beste wil van den on derwijzer, dit onderwijs niet door hem kan worden gegeven. Naar we vernemen gaan er stemmen op, die het daarheen willen leiden, dat in zul ke gevallen een onderwijzer met vakbe voegdheid wordt ingeschakeld. HET MUZIEKPARK VERPACHT Onze lezers herinnëren zich de lijdens geschiedenis met het fraaie ..\lkmaarsche muziekpark, de schitterend gelegen tuin, die het maar niet wil doen. De een zoekt de oorzaken daarvan hier, de ander daar. En het is duidelijk, dat enkelen meenden, dat het aan de pachter kon liggen. Het gevolg is geweest, dat B. en W. daar voor een ander hebben gezocht. We verne men thans, dat de pacht is gegund aan den heer J. Juyn te Epe. Hopen we, dat het van nu aan beter gaat. OFFICIEELE OPENING VAN DE CENTRALE KEUKEN. Gelijk we reeds berichtten zal de Centrale Keuken worden geopend op Dinsdag, 21 Januari a.s. Deze opening, waaraan een of ficieel tintje wordt gegeven, zal plaats heb ben in het hoofdbureau aan de Brillesteeg des voormiddags 11 uur. Door B. en W. zijn de leden van den Raad met hun da mes uitgcnocdigd daarbij tegenwoordig te zijn. CALLANTSOOG „Alles sal reg kom" organiseert een propaganda-avond voor de Noord en Zuidholl. Redding Mij. In de barak waar de Heldersche vluchte- lingenvereeniging „Alles sal reg kom" ver blijf houdt, is Zaterdagavond een propagan- da-avond voor de Noord- en Zuidhollandsche Redding Maatschappij gehouden. In zijn openingswoord heette de voorzit ter der vereeniging, de heer C. Geurts, al len welkom, in het bijzonder den explica teur voor den avond, den heer Witpen. voorts de aanwezige oud-redders van Cal- lantsoog en ook de pers, die, zooals spreker opmerkte, voor het eerst de weg naar de „Vereenigingsbarak" gevonden had. (Opge merkt moet worden, dat tot nu toe de pers nooit een uitnoodiging ontvangen had en wij niet zoo brutaal zijn om in een anders huis ongenood binnen te dringen.) De heer Witpen geeft een interessant over zicht van het ontstaan der reddingmaat schappij en van haar zustermaatschappij (in ons land hebben we heusch wel twee red dingmaatschappijen), terwijl hij een vlotte uiteenzetting gaf van de middelen die voor de redders ter beschikking zijn. Het laatste wordt zeer verduidelijkt door de film der N.Z.H.R.M., die een duidelijk beeld geeft van het mooie, edele werk. Dit alles was niet onbekend voor ons Cal- lantsoogers èn Helderschen, die het zoo vaak van nabij meemaakten en van ouder op ou der hebben hooren vertellen. Dat de film nauwlettend gevolgd werd, blijkt wel uit het volgende. Een gedeelte van de film was onder den naam Petten opgenomen te Callantsoog. Callantsooger duinen, Callants- ooger menschen en Callantsooger paarden. Heel begrijpelijk een protest-gemompel in het kamp van de oudredders uit onze plaats, die nog steeds er naar hunkeren om nog eens een *boöt tév Cslhrïrtsoog ^ë^tatiönnfe'erd te zien. Wanneer? Na de pauze werd nog een flim over de zee, t.w. „Code der Zee" gedraaid. Inderdaad „Alles sal reg kom" heeft goed gedaan dezen avond te organiseeren. Alleen komt het. ons voor dat het begrip „ordelijk heid in de zaal" nog wat. onbekend is voor de bezoekers. Bij het entree kregen we stel lig den indruk dat alles keurig in orde zon zijn. Buffet, garderobe, alles in de perfectie. In de zaal het eerste uurtje gezellig en toch rustig, maar 0I1dan barst de zaak los. 'n Geschreeuw en gejoel. Nee dat moet o.i. anders worden. We hedoelen nu natuurlijk niet dat een sfeer geschapen moet worden als in een tehuis voor ouden van dagen, in tegendeel er moet een opgewekte vroolijke stemming heerschen en niet zoo uitbundig en losgelaten als Zaterdagavond het geval „HULP IN NOOD" VERGADERT. Zaterdagavond vergaderde in de zaal van den heer J. de Waal, alhier, de vereeniging „Hulp in Nood". Aanwezig waren slechts 14 leden. Voorzit ter de heer Jb. Bakker Azn., secretaris de heer A. Toes, en penningmeester de heer J. Weij Pzn. Te ruim half negen opent de voorzitter de vergadering en heet dc aanwezigen welkom. De notulen der vorige vergadering wor den door den secretaris voorgelezen en on der dankzegging goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen vraagt de heer Jb. Mooij Mzn., naar de oplossing van bet conflict, met een werkgever, waarop de voorzitter uitleg geeft over den gang van zaken. Ingekomen is een schrijven van den pro vincialen bond van Ziekenkassen, waarin op aansluiting wordt aangedrongen. Het bestuur adviseert om hierop afwijzend te beschikken. De heer G. D. Rehorst, burgemeester, meent ook, dat gezien het werk dat „Hulp in Nood" hier in de gemeente nu verricht en kan verrichten, aansluiting niet noodza kelijk is. Bij monde van ïen secretaris en den penningmeester wordt een en ander nog na der toegelicht. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur wordt het schrijven voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de mededeeling van het bestuur omtrent het aannemen van vrouwe lijke leden, stelt de heer de Haan voor om, waar dit. punt niet op de agenda vermeld staat, dit voorstel aan te houden tot een vol gende vergadering. Dit wordt goedgevonden. Verslag controle-commissie e* penningmeester. Door het commissielid, de heer K. Slot, is alles in goede orde bevonden. Het saldo op 1 Januari 1940 bedroeg f 617.69%. De inkom sten en uitgaven bedroegen in 1940 respec tievelijk f628.01 en f 490.70%. Het saldo op 1 Januari 1941 is dus met f 137.30% gestegen, tot f755.De posten worden door den pen ningmeester toegelicht. Uitgekeerd werden 116 volle ziektedagen, 69 dagen voor 20 bij ongeval, -181 dagen voor 20 bij ziekte en 51 ziektedagen voor vrouwen. Het aantal leden is gestegen van 70 tot 76, terwijl het aantal donateurs daalde van 21 tot 19. De bode, de heer A. Kruit Gzn., wordt bij acclamatie voor 1941 herbenoemd. Aftredend als bestuurslid zijn de heeren Jn. Kruit., J. Weij Pz., en D. Kuiper, die. al len herkieshaar zijn. De heeren Kruit en Kui per worden met algemeene stemmen herko zen. De heer Weij wordt met op een na alge- meene stemmen herkozen. Als lid van de controle-commissie wordt benoemd de heer L. Bakker. De contributie van 1941 wordt vastgesteld op het bedrag dat in 1940 geheven is. Ook de oudere leden moeten voorloopig weer vcor een jaar contributie betalen. Bij de rondvraag bedankt de heer Kruit voor zijn herbenoeming als bode en om het vertrouwen daarmede in hem gesteld. De heer Kooij vraagt of het bestuur strikt de hand moet blijven houden aan de vast gestelde uitkeeringen. Het bestuur krijgt vrij mandaat om naar beste weten te han delen. Ter sprake wordt gebracht het aanvra gen van een gemeentelijk subsidie. Gezien de stand der kasmiddelen wordt besloten voorloopig nog niet hiertoe over te gaan. De heer A. W. II. de Wit dankt de ver eeniging om de correcte afhandeling van zijn vergoeding tijdens zijn ziekte. De heer S. Kooger vraag of de bijdrage van het Witte Kruis blijvend zal zijn. Hem wordt geantwoord dat dit jaarlijks wordt benaald. Naar aanleiding van de vraag- van den heer A. Toes wordt besloten de uitkeerings- bedragen te handhaven.-' Hierna volgt sluiting- WESTFRIESCHE BOND VAN HAR- MONIE. EN FANFARECORPSEN VERGADERT. Denkt om den „boeman" Buma] BONDSCONCOURS 1941 TE HEILOO. De West-Friesche Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen heeft gisteren een alge- meene vergadering gehouden in lokaal So- par te Hoorn. Aanwezig 12 van de 32 aan gesloten vereeni gin gen. Ondanks de slechte weersgesteldheid, doet het mij toch een groot genoegen, zeide voor zifter. de heer W. J. Bruirl. dat er zoovelen naar deze vergadering zijn gekomen. Dus pen dubbel welkom is hier zeker op zijn plaats. Wij vergaderen onder zeer ernstige omstandigheden! Na nog dank te hebben gebracht aan de afd. Andiik. welke vorie iaar het bondsconcours heeft gehoudeiv en dit feest op waardige wijze heeft gevierd, sprak voorz. een ernstig woord tot de afge vaardigden. om toch vooral in dezen tijd de schouders er onder te zetten. Voorts bracht voorz. dank aan den penningmees ter van den bond. den heer P. Brinkman, voor het. vele werk tijdens het vorige con cours door hem verricht. De secretaris deelde mede. dat Schagen en Schoorl met kennisgeving afwezig waren De zeer uitgebreide notulen werden onder dank vastgesteld. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer D. C. Nijdam bleek o.m.. dat nog vele vereen i gin gen. wanneer zii een concert geven, verzuimen een formulier in te zen den bii Buma. Dit geeft voor den honds- secretaris veel werk en weemopdig vraagt bi? zich af. of zii het dan nooit leeren! De rekening was als volgt: De ontvang sten bedragen over 1939 met ïnhegrin van bet. kassaldo f 805.51. Uitgaven f 526.63 ^aldo f 279-88. Over 1940 met inbegrip van bet zooeven genoemde saldo aan ontvang sten f 702.99. uitgaven f 444.91, zoodat pr on 1 Jan. 1941 een batig saldo was van f321.08 waarvan on do snnarbank is geniaalst f 281.01 Den penningmeester wordt dank gebracht voor ziin zuinig beheer. De heeren W. J. Bruul en J. Dammes, welke periodiek als bestuursleden moesten aftreden, werden met algemeene stemmen herkozen. Uit de felicitaties bleek, dat dit de rechte mannen op de rechte plaats zijn. Vevolgens besprekingen van het in 1941 eventueel te houden concours, zoo ja, of er dan een eerewedstrijd aan verbonden moet worden. De heer Smit. Dirkshorn, deelt namens zijn vereeniging mede. aan het eventueel te houden concours hoopt deel te nemen en uit zich als, voorstander van een eerewed- striid. Uit de hesprekingen blijkt, dat de ervaring van bet vorige concours door het snelen van ensemblenummers door -ver schillende vereenigingen te samen sommi gen niet beeft voldaan, anderen daarente gen wel. Ook hliikt dat vele vereenieingen mpf verschillende moeiliikbeden hebben te kampen, zooals nlaatsing van ionge mannen bii den onbouwdienst.. enz. Zoo zal Medemblik zeer bezwaarlijk kun nen uitkomen, doch Andiik, Zwaag enz., 'egden ondanks ledenverlies alle medewer king toe. Over het organiseeren van een concours komen de tongen nogal in bewe ging, zooals vervoermoeiliikheden, verlich ting etc. etc., doch een optimist meende, dat de „gasgenerator" uitkomst zal bren gen. Doch nog altiïd dient zich geen gast vrouw aan. Wie heeft de euvelen moed? vraagt voorzitter. „Onder Ons" Dirkshorn vraagt wanneer er geen gastvrouw komt, of de bond dan voor eigen rekening een concours wil orga niseeren? Tenslotte deelde de afgevaardig de van Ileiloo mede, wanneer er geen liefhebbers ziin. ziin vereeniging het wil nroheeren het bondsconcours voor 1941 te houden. Deze mededeeling wordt met applaus be groet,. Hert00 zou echter gaarne van Iedere ver eeniging f 5.willen ontvangen voor dek king onkosten of zoo men wil als waarborg fonds. Uit de vergadering gaan stemmen on dat iedere vereeniging ongeacht, of bii aan 't concours deelneemt of niet een con- «ribnfïe van f 10.moet hPtalen is ip- der iaar f 5.per vereeniging. Over dit nunt ging de vergadering niet over „één nacht. iis". De secretaris vreesde, dat de afwezige vereenigingen waaronder nogal „zwakke broeders" dit niet zouden accep teeren, van enkelen is het een toer om de contributie van f 5.binnen te krijgen. Tenslotte komt het bestuur met een voor stel om voor f 100.in het garantiefonds deel te nemen en de contributie zooals di6 was te handhaven met algemeene stemmen aangenomen. Het bondsconcours zal op Hemelsva arts dag en de daarop volgende Zondag 22 en 25 Mei worden gehouden. De postfanfare te Alkmaar zal gaarne otf 25 Mei deelnemen, aangezien deze vereen, op 22 Mei aan het concours van den post- bond te Amsterdam zal deelnemen. Deze vereeniging zegt gaarne f 10..te willen geven voor het garantiefonds. Fen drietal vereenigingen blijken nog schuld bij Buma te hebben, worden deze niet betaald zal de bond hun uit het Buma- contract werpen. Voorzitter is dankbaar dat er een gast vrouw is gekomen en spreekt de hoop uit, dat het concours in 1941 mag slagen. PLICHT TOT DEELNAME. De heer Brugman, Winkel, bepleit, dat iedere vereeniging de plicht heeft aan het concours deel te nemen. Bepaling van de plaats voor de volgende algemeene verga dering wordt Alkmaar. Aan het verzoek van Dirkshorn om in het vervolg weer de rekening op de con vocatie af te drukken, zal worden voldaaft. Hoogkarspel spreekt nog eens over Buma en vindt, dat de „lakschen" moeten worden geschrapt. Oost woud is blij dat Heiloo het concours organiseeren wil, doch uit ervaring vindt bii de muzieknis aldaar „gevaarlijk." De voorzitter meent, dat men zooveel mo gelijk naar voren moet gaan zitten en wan neer er eerst een marsch gespeeld wordt men aan het klankvolume spoedig gewend is. Winkel verzoekt Indien mogelijk een an dere opgave voor verplichte nrs. voor de Eere afd. Harmonie. Na inzage der directienartiien blijkt deze keuze niet erg geschikt. Hoewel bezwaarlijk zal voorzitter zijn best doen, hierin nog verandering te brengen. Na nog medegedeeld te hebben, dat hee ren G. H. Boediin te Hoorn en A. L. Ha- zebroek en K. H. Kerkhoff te Haarlem de jury zullen vormen sluit voorzitter met har telijke woorden van dahk de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 5