JOOSEVELT IS DE AANVALLER DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Stichting nationale raad Antonescu Het rijk beschimpt leider der „ware" legionnairs Haagsche tuinders in soorten Verduisteren 6.13 uur De nieuwe staatsleening ZATERDAG 25 JANUARI 1941. 85e Jaareganq. No. 11402. Laan, Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. Ifitgave- cfer N.V. Uitg.-Mij'. „Hollands Noorderkwartier" J Mul FRANKRIJK van een PARIJS IS NIET TEVREDEN OVER VICHY. „DE HELFT DER FRANSCHEN WIL REVO LUTIE." Laval ging niet naar onbezet Frankrijk In Vicliy is, naar het D.N.B. meldt, een officieel commentaar uitgegeven, waarin de oprichting van een natio- nalen raad uitvoerig besproken en zijn taak nauwkeurig omlijnd wordt. Maarschalk Pctain, aldus dit com mentaar, heeft voor ongeveer een maand den wonsch der openbare meening tot uiting gebracht, een or gaan te stichten, op welks inzichten hij kon steunen en dat tusschen het hoofd van den staat en het Fran- sche volk een nauwer contact moge lijk zou maken. Dit ontwerp is thans door de stichting van een nationalen raad verwezenlijkt. Het betreft hier een lichaam, dat uit 200 leden bestaat. De nationale raad, daarop wordt in het bijzonder gewezen, kan slechts een voor- loopige instelling zijn, die waarschijnlijk zal worden afgeschaft, zoodra Frankrijk een nieuwe grondwet gekregen heeft;. De natio nale raad heeft noch wetgevende macht, nóch de bevoegdheid om een grondwet tot stand te brengen. De leden van den natio nalen raad hebben slechts een adviseerende stem. De vergaderingen van dezen raad zijn ge heim. De verslagen der bijeenkomsten wor den aan het staatshoofd voorgelegd, die al leen over de publicatie daarvan kan belis- sen. MEENINGEN BOTSEN IEDER FRANSCHMAN WIL REVO LUTIE OP ZIJN MANIER. Parijs is niet tevreden over Vichy en de zoogenaamde nationale revolutie, aldus een bericht van V.P.B., Niemand twijfelt aan den goeden wil van maarschalk Pétain, maar te vens is men ervan overtuigd, dat velen van de mannen, die op het oogenblik het lot van Frankrijk in handen hebben, anders den ken en vooral: anders handelen. Een der Parijsche bladen schreef onlangs op ironi- schen loon: „Frankrijk bevindt zich in een staat van volkomen revolutie". Revolutie is de groote mode. Vooral in Vichy. De Frttnschman is echter individua listisch aangelegd. I,aten wij aannemen dat er onder de 40 millioen Franschen 20 mil- lioon zijn, die revolutionnair zijn aangelegd. Doch van die 20 millioen wil ieder de revo lutie op zijn manier. Over één ding zijn alle Franschen het eens: zóó kan het niet lan ger. Maar iedereen zou de revolutie naar eigen smaak willen fatsoenecren de ma nier waarop, daarover loopen de meeningen hemelsbreed uiteen. De reactionnairen' zouden een revolutie willen, vervuld van een geest van revanche en sabclgerinkel. Anderen zouden de voor keur geven aan een soort inquisitie, met de Jezuïeten aan het hoofd. Een derde groep roept om recht voor de beambten en ambte naren, natuurlijk met een flink pensioen. De financiccle wereld weder zou een revo lutie wenschen met een flinken terugslag op de beurs, om in de baisse te kunnen koopen en in de hausse te verkoopen. Doriot schrijft, dat men de jeugd van Frankrijk van de revolutie wil uitsluiten. De leiding van de Fransche jeugd is doof en blind voor alle nieuwe denkbeelden en be grijpt niets van de geweldige revolutie, die zich thans in de wereld afspeelt. Frankrijk moet zich in die nieuwe wereld een plaats veroveren, wil het niet ten onder gaan, en daartoe moet de jeugd medewerken. Hoe sterk de spanningen in Frankrijks politieke leven zijn blijkt wel uit een ver slag in het Fransche blad „Nouveau Jour nal", dat bijzonderheden geeft over Lavai's arrestatie en zijn positie, in Frankrijk. Zijn aanhouding overigens doet aan een operette-acht ige klucht denken. Er zit kleur en er zitten damesgilletjes aan vast en de achtergrond, een fraai kasteel met sombere zwaar gewapende garde zou het op elk tooneol „doen". Wij leeren flati, dat Laval huisarrest kreeg in zijn kasteel te Chateldon, dat hij stijf vol aantrof met politieagenten, die zelfs tot in de gangen waren geposteerd. 's Nachts gingen plotseling schoten af en de familie Laval dacht minstens dat het hoofd van het gezin vermoord werd. Meer dood dan levend sprongen de kasteelbewo ners uit de veeren om dan te constateeren, dat de „gardes" in hun zenuwachtigheid loos alarm hadden gemaakt. Na deze tragi-eomedie de ernst Alarm! Waar waren deze welgewapende „gardes" bang voor?. Wij gelooven niet mis te raden als wij zeggen, dat een poging van Laval's vrien den werd gevreesd, aldus het Parijsche blad, om den oud-minister uit de handen van de Vichy-regeering te bevrijden. Tenslotte heeft Laval verlof gekregen om zich naar het door Duitschland bezette deel van Frankrijk te geven, maar teekenend is het, dat Laval ondanks alle toezeggingen van de Vichy-regeering zelfs om te confe- reeren met Maarschalk Pctain niet te be wegen was zich op onbezet Frankrijk te wagen, zoodat Pétain tenslotte besloot zich over de demarcatielijn te begeven teneinde de blijkbaar noodig geoordeelde bespreking met Laval te hebben. De zuilen „spreken" Merkwaardige vondsten bij op gravingen te Pompei. Dezer dagen heeft men tijdens opgravin gen te Pompei, aldus een bericht van Ste- fani uit Napels, op de zuilen, die de galerij van een palestra vormden, 465 hoogst be langwekkende inscripties, figuren en schet sen ontdekt, welke ongetwijfeld waren aan gebracht door de sporlslieden zelf of de toe schouwers, die de palestra bezochten Op de zelfde plaats heeft men de geraamtes opge graven van 85 personen, die, toen zij trach ten te vluchten, door een lavastroom verrast en gedood waren. In de nabijheid van een dezer skeletten vond men een tasch met handige chirurgische instrumenten, o.a. voor oogoperaties, waarvan een groot aantal uit stekend bewaard is gebleven. ROEMENIn Verblijfplaats van Horia Sima gezocht Het Roemeensche ministerpresidium heeft gisteren over de radio de be volking aangemaand de verblijf plaats mede te deelen van hen. die bij de incidenten der laatste dagen betrokken zijn geweest. Tot hen wordt in dezen oproep ook Horia Sima, de leider van de „legion nairs". gerekend. Het blad „Universul" deelt mede, dat het voorloopig slechts in ver kleind formaat kan verschijnen, claar bij de gebeurtenissen der laatste dagen belangrijke onder- deelen van de drukkerij vernield zijn. In een door Antonescu uitgegeven com muniqué wordt bepaald, dat de autoriteiten eventueel ontstane plaatselijke schade ter stond moeten laten herstellen. Wanneer het, zoo zegt Antonescu verder, ondanks zijn oproepen niet gelukt is in den loop der laatste vijf maanden de een heid tusschen de generaties tot stand te brengen, dan is dit de schuld' van be paalde elementen op staatsposten, die „on geschikt, incorrect en volkomen onmen- schclijk" waren. Het ware legioen, zoo besluit de oproep, zal zich van nu af aan onder de persoonlijke leiding van Anto nescu vormen. De Roemeensche radio publiceert talrijke aan Antonescu gerichte betuigingen van trouw en hulde, zoowel van militaire als van particuliere zijde. (Van onzen Haagschen correspondent.) Eenigen tijd geleden hebben wij gemeld, dat de gemeente 's-Gravenhage voor gega digden de mogelijkheid had geopend om een stukje braakliggenden bouwgrond te verkrij gen voor eigen' ruwen tuinbouw. In korten tijd was de beschikbare grond „uitverkocht". Ongeveer 800 personen krijgen een tuintje van 200 M2., waardoor meer dan 15 H.A. braakliggend bouwland voorloopig een goede bestemming voor de voedselvoorziening zal hebben gekregen. De menschen krijgen den grond, tegen betaling van een matige ver goeding, omgespit en afgerasterd ter be schikking, welk werk thans uitgevoerd wordt door onvolwaardige werkloozen. Elke tuin krijgt een bordje met registratienummer en buurtgewijs zijn de tuintjes in kleine com plexen uitgegeven. Een deskundige op tuin bouwgebied is reeds aangewezen om de ste delijke kweekers den eersten tijd voorlichting té verstrekken. Overbodig zal dit wel niet zijn! Naast dezen gelegenheids-luinbouw heeft men hier in Den Haag nog de crisis-volkstui nen, in gebruik bij werkloozen, welke reeds een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 27 H.A. beslaan. Op deze wijze wordt voor ruim 900 gezinnen een goedkoope voorziening met groenten en aardappelen mogelijk ge maakt, Van deze soort tuintjes heeft men een zestal complexen buiten de stad, waarvan eenige reeds een paar jaar in gebruik- zijn. Verder kent Den Haag ook de eigenlijke volkstuinders, wier tuinen bij elkaar 6% ha. groot zijn en die natuurlijk sedert verleden jaar ook wat meer belangstelling hebben in groenten en wat minder in bloemen. Tenslot te kent Den Haag ook nog „echte" tuinders, die in het voormalige Loosduinen 12 H.A. grond in vakkundice, rommerrieele exploi tatie hebbf" In de onderaardsche gangen van het Limburgsche heuvelland hangen de talrijke vleermuizen te doezelen in hun winterslaap. Onder leiding van ir. D. C. van Schalk heeft in een der grotten bij Gronsveld het periodiek biologisch onderzoek plaats. Met een schepnet worden de dieren van de wanden gehaald (Foto Het Zuiden) MACHINEFABRIKANT UIT ENSCHEDé STAAT TERECHT. In de bioscoop draait een Duitsch journaal en wie er heengaat, moet bedenken, dat hij zieh correct moet gedragen. Voor het Duitsche Obergericht te 's Gra- venhage stond terecht de 52-jarige B. J. de B.. machine-fabrikant te Enschedé, die door het landgericht tot 4 maanden ge vangenisstraf is veroordeeld met aftrek van preventief, wegens beschimping van het rijk. Hij bezocht met zijn drie zoons den bio'scoop en toen een bepaalde film vertoond werd, waarop de Rijkscommissa ris een parade afnam, keerde verdachte zich om en ging hij met den rug naar het doek zitten. Het landgericht zag hierin een politieke demonstratie. Verdachte zeide, deze film reeds een week te voren gezien te heben. Hij vond het te pijnlijk, er nogmaals naar te kijken en draaide zich toen om. Een kriminaloberassistent werd als ge tuige gehoord. Hij verklaarde, dat met ver dachte nog verscheidene personen hetzelfde deden. Er werd ook gelachen. In de zaal zelf was het echter rustig. Als verdediger trad op mr. A. J. Fokker, advocaat te Scheveningen. Deze betoogde, dat de verdachte in het geheel niet de be doeling gehad heeft, het Duitsche rijk of den rijkscommissaris te beschimpen. Wan neer het gerecht dezen opzet niet aanneemt kan het geen veroordeeling uitspreken. De Staatsanwa.lt, Dr. Koblitz, nam het beleedigend karakter van verdachtes hande ling aan. Hij is intellectueel en had de ge volgen van zijn daad moeten doorzien. Spr. vond een gevangenisstraf van 5 maanden juister en verzocht het gerecht de straf in die mate te verhoogen. Het gerecht heeft hierop het beroep ver worpen. Het overwoog, dat niemand ge dwongen is naar een bioscoop te gaan. De bioscopen moeten echter ook een Duitsch journaal draaien. Wie er heen gaat dient dat te bedenken en heeft zich correct te ge dragen. „Onuitputtelijke hoeveelheid goede wit van Japan" De bekende publicist dr. Karl Me- gerle publiceert in het tijdschrift „BerlinRomeTokio", dat nauw contact onderhoudt met de Wilhelm- strasse, een opmerkelijk artikel over het driemogendheclenpact, aldus het D.N.B. uit Berlijn. De schrijver behandelt eerst de voorge schiedenis van het pact en keert zich scherp tegen de verwijten van president Roosevelt, die de beteekenis van het. pact welbewust misvormde, toen hij den drie hondgenooten een expansieprogram, dat naar wereldheer schappij streeft, in de schoenen schoof. Geen- der beginselen of artikelen van, het clriemo- gendhedenpact, zoo betoogt daarentegen Me- gerle, behelst een agressief element, geen streeft naar. wereldheerschappij. De in het pact verbonden mogendheden willen samen werken met allen, die van goeden wil zijn. Allen zijn uitgenoodigd om zich te vereeni gen in het streven dat den wereldvrede als einddoel heeft. De geografische omheining is eveneens duidelijk. Zij geldt evenzeer voor het Euro- peesche als voor het Groot Aziatische ge bied. Leiden en ordenen, niet veroveren en tyranniseeren, een einde maken aan de tweedracht, geen vernieling der onafhankelijkheid en vrijheid is het doel. Megerle wijst er voorts op, dat het Roo sevelt spijt, dat de landen van het driemo- gendhedenpact zich niet hebben laten uit dagen en weigeren hem ook maar een gram der verantwoording af te nemen voor het feit, dat hij zonder eenigen zakolijken reden zijn volk tegen drie groote mogendheden heeft opgezet. Tusschen Duitschland en de Vereenigcle Staten bestaan er geen geschil punten wat betreft, grondgebied, of in stra tegisch, economisch en politiek opzicht. Duitschland eerbiedigt de Amerika arische levensbelangen, maar wenscht hetzelfde voor zich. Het heeft zich van elk vijandig gebaar jegens de Ver. Staten onthouden, maar heeft geen dienovereenkomstige houding van de Vereenigde Staten ontmoet, -integendeel, de atmosfeer tusschen twee bevriende volke ren is door de eene partij stelselmatig ver stoord. Bestond het Duitsche gevaar werkelijk, dan zou de groote mogendheid Amerika zich niet door een Engeland laten verdedigen dat I Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 9 31 uur Oud-burgemeester Houwing ernstig ziek (Van onzen Haagschen correspondent.) De gepensionneerde kapitein ter zee W. Houwing, oud-burgemeester van Den Helder, die zich na zijn ver trek uit Den Helder in Den Haag metterwoon heeft gevestigd, is sedert eenigen tijd ernstig ongesteld Zijn toestand geeft reden tot bezorgdheid. Deelneming in 4 pet. staatslee- ninq 1941 vrijwaart tegen 2J4% gedwongen leening. Van bevoegde zijde wordt gemeld: uit van verschillende zijden bij het departement van financiën ontvangen vragen is geble ken, dat niet ieder zich een voldoede dui delijke voorstelling heeft gevormd vari bet verband tusschen de vrijwillige 4 pet. staats leening, waarop thans de inschrijving is opengesteld en een bij mislukken daarvan uit te geven gedwongen 234 pet, leening. Zooals in het voorbeeld, opgenomen in het prospectus der 4% staatsleéning 1941, is uit eengezet zullen de inschrijvers op de 4 pet. staatsJeening, ingeval het tot een gedwon gen leeninguitgifte mocht komen, tot het volle beloop hunner inschrijving op de vrij willige leening in feite worden vrijgesteld van hunne verplichte deelneming in de pet, leen in g. Tëchisch zal dit kunnen geschieden door het inleveren van de stortingsbewijzen, wel ke zich aan de stukken der 4 pet. staats- leening bevinden. Men behoudt aldus zijn stukken in de 4 pet. staatsleening. Van de verplichte deelrie ming in de 214 pet. leening is men derhalve tot het bedrag zijner vrijwillige inschrij ving vrijgesteld. GRIEP TE BOEDAPEST. In verband met het toenemen der griep epidemie, die overigens niet kwaadaardig is, zullen alle lagere scholen te Boedapest van 30 Januari tot 8 Februari gesloten zijn economisch en militair reeds kreupel gesla gen is. Vooral, zoo vervolgt Megerle, is de 'geschiedenis der Japansch-Ameri- kaansche betrekkingen gekenmerkt door een onuitputtelijke hoeveelheid goeden wil aan Japansche zijde en een onuitputtelijke hoeveelheid uit dagingen en onvriendelijkheden aan de andere zijde. Japansche staatslie den, het laatst de minister-president Konoje en de minister van buiten- landsche zaken. Matsoeoka. hebben, zoo onderstreepte Megerle. steeds weer hun goeden wil tot overleg ge toond. Thans zijn de hondgenooten niet alleen door nieuwe bewijzen der agressieve vijand schap van den Amerikaanschen president gerechtvaardigd, maar ook door de onthul ling der laatste oorlogsdoelen van het An- gelsaksendom. De wereld dient nu pas goed aan een An gelsaksische ordening te worden onderwor pen. Deze machtsaanspraak kent geen gren zen. Zij eischt van de beschavingen de on derwerping aan de Angelsaksische levens wijze. van de volkeren de invoering der An gelsaksische democratie, van de rassen de erkenning van het Angelsaksische eerstge boorterecht, De Angelsaksische strijdkrach- krachten zullen de wereld „ordelijk" houden. De Angelsaksische strijdkrachten zullen de zeeën beheerschen. De Angelsaksische we- reldtrusts zullen over de sociale en econo mische levensmogelijkheden der andere vol keren beschikken. Dat is overmoed; Maar de wereld is en wordt niet Angelsaksisch. Duitschland en zijn vrienden hebben zich over de werkelijke voornemens van Roosevelt nooit illusies ge maakt. doch daar rekening mede gehouden. De drie hondgenooten hebben hun buiten- landsche politiek op dit pact gebouwd, ten einde tegen eiken nieuwen toestand bestand te zijn. De onderteekenaars van dit pact zijn voornemens om het, wanneer zij zich daar toe genopt zien, tegenover eiken aanvaller in zijn geheele draagwijdte te gebruiken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1