opgewonden week in Roemenië OPROEP Graaf Csaky overleden 6.17 uur DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Een Rust keert terug Winttrholp Mrland Nieuw Japaosch offensief De positie van Ned-Indië De geschiedenis van thans Verduisteren Geen incidenten Noord-Italië in HALIFAX IN DE V.S. Mussert bij Goebbels Chileensch diplomaat vermist De zaak Korthuis Laan. Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. HAANDAG 27 JANUARI 1941. 85e Jaargang. No. 11408. Uitgöve cfer N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier" Zoo langzamerhand komt er meer klaar heid over de gebeurtenissen, die zich in de afgeloopen week in Roemenië hebben afge speeld. Horia Sima, de leider der legionnairs of tewel IJzeren Garde, de partij, die sinds de afzetting van Koning Carol de toon aangaf en practisch gesproken het politieke leven in Roemenië beheerschte, heeft een greep naar de macht gedaan en getracht het staats hoofd, generaal Antonescu, opzij te schuiven. De tot de. uiterst radicale vleugel der par tij behoorende aanhangers van Horia Sima, maakten zich vorige week Maandag in en kele uren meester van tal van regeeringsge- bouwen, terwijl zij zelfs het radiostation te Boekarest wisten te bezetten. Aanvankelijk scheen het, alsof generaal 'Antonescu het veld zou moeten ruimen, doch spoedig bleek, dat leger en politie zich achter de meer gematigde politiek van An tonescu schaarden en toen was het pleit ten nadeele van Sima spoedig beslist. De opstand werd in bloed gesmoord en Sima vluchtte naar het nog tot Roemenië behoorende deel van Transsylvanië, waar hij zijn hopeloos verzet voortzette. Geruchten willen dat hij gedood of ge vangen genomen zou zijn. Bevestiging hier van is nog niet verkregen. Generaal Antonescu heelt nu pen proclamatie bekend gemaakt, dat hij zelf thans naast de functie van staatshoofd, die van leider der le gionnairs op zich neemt Of dit opzij schuiven van Horia Sima, in dien deze nog in leven is, zóó gemakkelijk zal gaan, dient te worden afgewacht. Sima heeft vele en zeer toegewijde aanhangers, vooral onder de boeren, die in Roemenië al tijd een geduchte factor hebben gevormd. Het Duitsche leger heeft zich met de on- eenigheid niet bemoeid. Men beschouwde de revolte, naar men te Berlijn verklaarde, als een zuiver Roemeensch binnenlandsche aan gelegenheid. Ook de Duitsche pers hield zich oorspron kelijk strikt neutraal. Thans trekt men ech ter ondubbelzinnig partij voor Generaal An tonescu en verklaart, zich zeer voldaan, dat deze er binnen zoo korten tijd in geslaagd is orde en rust te herstellen. Te Berlijn vergeet men echter niet hier aan bij wijze van waarschuwing toe te voegen, dat, hoewel Duitschland zich niet wenscht te bemoeien met de binnenland sche politiek van Roemenië, het Derde Rijk er toch groot belang bij heeft, dat de pro ductie in het land ongestoord plaats vindt. GENERAAL ANTONESCU, Staatshoofd en thans ook leider van de IJzeren Garde. (Foto archief). van de Nederlanders, kent uw plicht te genover uw behoeftige landgenoo- ten. De Winterhulp Nederland heeft een groot corps van vrijwillige me dewerkers noodig. Er moeten steeds menschen gereed staan als collectanten, als huisbe zoekers om de nooden te kunnen vaststellen en om voor een doelma tige verdeeling van de bijeenge brachte goederen te kunnen zorg dragen. Stelt een gedeelte van uw vrijen tijd ter beschikking van dit mooie werk! Meldt U zoo spoedig mogelijk aan bij het gemeentehuis of het stede lijk bureau der W.H.N. in uw woon plaats. Hept mede, de nooden van den wintertijd te verzachtenI Bouwt mede aan een krachtig Nederlandsch volkl Britsch Tarksche militaire besprekingen De aandacht van politieke kringen te Bei roet is opnieuw gevestigd op de besprekin gen, die een uit twee generaals van het Brit sche Oriëntlcger en een admiraal van de Britsche Middellandsche-zeevloot. beslaan de commissie sedert 13 Januari in de Turk- sche hoofdstad heeft gevoerd. Men beschikt niet over positieve gegevens omtrent het on derwerp, resp. het resultaat van deze bespre kingen, doch thans verluidt, dat de vertegen- woordigers der Engelsche weermacht een reis door Anatolië gaan maken en vervol gens ook Europeesch Turkije zullen inspec- teeren. De Japanners hebben gisteren in de pro vincie Honan een gi-ootscheepsch offensief ontketend tegen Chineesche troepenconcen traties ter sterkte van ongeveer 100.000 man. De operaties geschieden ten noorden van Hankau langs den spoorweg van Hankau naar Peking en in het gebied van Sinyang. POLITIEK WORDT NIET GEWIJZIGD. Volgens een door Domei uit Batavia ont vangen bericlit heeft de heer van Miook, chef van het bureau voor economische za ken bij het bestuur van Nederlandsch In- dië. een verklaring afgelegd, waarin hij o.m. zeide: „Het is niet alleen van vitaal belang, een volledige souvereiniteit wordt gehandhaafd, maar ook, dat vriendschappe lijke economische betrekkingen worden bevorderd, zonder discriminatie, met cle naties ter wereld, waarmede de betrekkin gen niet door den oorlog zijn verstoord. Voorts zeide de heer van Mook: „Er be staat geen aanleiding tot het aanbrengen van wijziging in de politiek van Neder landsch Indië. ofschoon de ontwikkeling van de beti'ekkingen met de oostelijke na buren een integi'eerend deel uitmaakt van de Nederlandsch-Indische economische po litiek. Alleen in bovengenoemden zin kan de regeering de bevordering van de ge meenschappelijke welvaart met andere na ties interpreteeren. Nederlandsch Indië ver werpt vastbesloten iederen vorm van sa menwerking. die een voorkeurspositie voor welk land ook in zou sluiten". Tenslotte wees de heer van Mook er op, dat 90 procent van de exportinkomsten van Nederlandsch Indië Verkregen werden in den handel met landen buiten Oost-Azië en leede hij den nadrk op de noodzake lijkheid van ontwikkeling van den handel met Amerika. De heer van Mook heeft, zijn verklaring klaarblijkelijk afgelegd bij wijze van be antwoording van de door den Japanschen minister van buitenlandsche zaken. Mat- soeoka in het Japansche lagerhuis uitge sproken redevoering. Minister Rudolf Hess' heeft in een rede voor den Duitschen studentenbond onder meer gezegd: „In geweldige afmetingen vei*- heffen de gebeurtenissen zich voor ons. Nie mand onzer kan haar grootte nauwkeurig meten. Het is mijn vaste overtuiging, dat nog na honderden, duizenden jaren de spo ren dezer gebeurtenissen te zien zullen zijn op het gelaat van ons continent en zijn vol ken. Maatregelen tegen corruptie in Buenos Aires Ambtenaren moeten hun vermo gen opgeven. Om te verhinderen dat gemeenteambtena ren hun positie tot onrechtmatige verrijking misbruiken heeft de burgemeester van Bue nos Aires een decreet uitgevaardigd, het welk voorschrijft, dat de ambtenaren- vóór eind Februari een vermogensstaat moeten indienen. Wie hieraan geen gehoor geeft, wordt ontslagen. Ook wijzigingen in het in komen nadien moeten opgegeven worden. In de memorie van toelichting wordt opge merkt, dat lasterlijke geruchten over de leefwijze van bepaalde ambtenaren op deze wijze weerlegd zullen worden. De Hongaarsche minister van bui tenlandsche zaken, Graaf Csaky, is heden overleden. GRAAF CSAKY. (Foto aréhief) Een gisteren te Boedapest gepubliceerd medisch bulletin vei'klaarde reeds dat Graaf Csaky op sterven lag, nadat de nieren en andere organén hun werking hadden ge staakt. Bijna alle leden van de Hongaarsche re geering hebben onder leiding van den pre mier, Graaf Paul Teleki, een bezoek gebracht aan het ziekbed van Csaky. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 9 28 uur De door de Engelsche propaganda verspreide en in een deel van de Amerikaansche pers opgenomen ge ruchten over incidenten in Noord- Italiaansche steden en vooral ook in Milaan, waar bij onlusten zelfs eeni- ge personen zou den zijn gedood, wor den van bevoegde zijde in allen vorm gedementeerd. Dit zijn, zoo wordt verklaard, boosaardige, doch volkomen en ongegronde verzinsels, waarmee de Engelsche propaganda den voor haar politiek gewenschten invloed wil oefenen op haar eigen openbare meening en vooral op die in de Ver. Staten. De arrestaties in Egypte Springstof in de koffer. In het bestek van het optreden tegen de Egyptische nationalistenpartij Masr Al-Fat- tat door de Britsche instanties te Cairo zijn nog drie leden van de partij te Sjibin Al- Kanatir (ten noorden van Cairo) gearres teerd, waar de partij een yan haar hoofd kwartieren had. Bij vele honderde perso nen in verschillende Egyptische steden is huiszoeking verricht. Als hoofdverdachte wordt de hoogleeraar aan de Mohamme- daansche universiteit Al-Ahzar, Sjeik Taw- fik Kamel-el-Malt, beschouwd. Hij werd gearresteerd, toen hij op het punt stond van het station van de voorstad van Cairo Gi- zeh, naar Opper-Egypte te vertrekken. In zijn koffer is springstof gevonden. Over het verloop van het proces bewaren de autoriteiten de strengste terughouding. Te Cairo verluidt, dat tusscheiï de anti-En- gelsche groep Masr Al-Fattat en de opstan delingen in Palestina betrekkingen be staan. Willkie te Londen De nieuwe Britsche ambassadeur, Lord Halifax. is Vrijdag op Amerikaanschen bo dem geland. President Roosevelt is het slagschip King George V. waarmede lord Halifax den overtocht had gemaakt, tege moet gevaren aan boord van het presiden- tieele jacht „Potomac". Hij begeleidde den Britschen ambassadeur naar de federale hoofdstad. In gezelschap van den President bevonden zich de minister van marine, Knox, de chef der operaties van de Ameri kaansche marine, admiraal Stark, en de militaire en vlootadjudanten van Roosevelt Dit was de eerste maal in de geschiede nis der Vereenigde Staten, dat de president een ambassadeur van een vreemde mogend heid tegemoet is gevaren. Lord Halifax heeft Zaterdag een bezoek aan staatssecretaris Huil gebracht, dat an derhalf uur duurde. Na afloop verklaarde hij tegenover vertegenwoordigers van de pers. dat hij in Churchills geest verslag uit gebracht heeft en medegedeeld, wat Enge land noodig heeft. Hoe sneller de Vei-eenig- de Staten zouden helpen, hoe beter. De ambassadeur gaf te verstaan, dat Groot- Brittan je een moeilijken tijd tegemoet gaat. Willkie te Londen. Wendell Willkie is, naar Reuter meldt, even voor vijven op de luchthaven van Lon den aangekomen. Tijdens zijn kort verblijf op den doorreis in Lissabon ontving Willkie de vertegen woordigers van binnen- en buitenlandsche pers. Op een vraag naar zijn plannen ant woordde hij „Ik ben voornemens een groot aantal vooraanstaande personen in Enge land te spreken en de capaciteit der Brit sche industrie vast te stellen. Verder wil ik, voor zoover dat mogelijk is. de stemming van het Engelsche volk, vooral die van den gewonen man. peilen." Willkie zeide twee weken in Engeland te willen blijven. Het staat nog niet vast, of hij daarna onmiddellijk naar de Vei-ee- nigde Staten zal terugkeeren. Op de vraag, of tusschen hem en Roosevelt verschil van meening over de hulp aan Engeland bestaat, antwoordde Willkie: in beginsel zijn wij heidens. Alleen ten aanzien van kleinere kwesties loopen onze meeningen uiteen. Minister Dr. Goebbels heeft gisteren den leider van de nationaal-socialistische bewe ging in Nederland, Ir. Mussert, voor een vrij langdurig onderhoud ontvangen. D* dijk van da Bolksbaek, tan zijtak van da Barkal, kaalt kat bij Caailaran tagan da ijsmasia i an hat opituwanda water nlat kunnen houden an Is over aan langta van acht mater bezweken, waardoor hat achterliggende land over aan groote attgaitraklhatd oveeatroomde (Foto Paz-Holland) Kanselier van het Chileensche gezantschap in Turkije spoorloos verdwenen. Sedert tien dagen is de kanselier van het Chileensche gezantschap in Turkije, Milits- jinski, spoorloos verdwenen. Alle nasporin gen naar den vermiste zijn tot dusver vei- geefsch geweest. De Turksche bladen melden, dat de ver miste kort voor zijn geheimzinnige verdwij ning met Poolsche persoonlijkheden gespro ken heeft en met een aanhanger van de Gau 11e den avondmaaltijd heeft gebruikt Militsjinski heeft, naar voorts bekend ge worden is, met de ruime geldmiddelen, die te zijner beschikking stonden, een weelde rig leven geleid en zou ook in talrijke poli tieke en eenigszins geheimzinnige commer- ciëele aangelegenheden verwikkeld geweest zijn. Onder deze omstandigheden acht men het niet uitgesloten, dat hij het slachtoffer van een persoonlijke wraakneming is ge worden. BEVOEGD OF ONBEVOEGD? Uitspraak 15 Februari Zaterdagmorgen is de behandeling van de zaak Korthuis, den ontslagen directeur van de landsdrukkerij voor het ambtenaren gerecht voortgezet. De raadsman van den heer Korthuis bracht diens kwaliteiten naar voren en betoogde, dat hij steeds had gekocht onder voorbehoud van goedkeuring door den minister. De omstandigheden wa ren dikwijls zoo, dat vlug een beslissing moest worden genomen, waar-mede het be lang van de landsdrukkerij dan gediend was. De heer Korthuis was er steeds op uit zoo goedkoop mogelijk te werken. Pleiter meent, dat, indien klager zou moeten worden bestraft, straf van ontslag te zwaar is, doch eerder zou moeten wor den bestraft door inhouding van de boven zijn salaris toegekende toelage van 500, subsidiair vraagt klager toekenning van een wachtgeld. De vertegenwoordiger van het Departe ment van Binnenlandsche Zaken voerde aan, dat klager zijn bevoegdheden verre heeft overschreden en concludeerde tot handhaving van het ontslag. De uitspraak wordt bepaald op 15 Februari.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1