protest te Tokio Nederlandsch Waarschuwing DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Extra rantsoen gas mogelijk Het nieuwe persoons bewijs Duurder De Hagenaars moeten 's avonds weer uitgaan De Amerikaansche hu.p aan Engeland Verduisteren 6.32 uur spoorvervoer tegen het luisteren naar verboden zenders Strenger optreden Uiterste waarschuwing Laan Schaden. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. DINSDAG 4 FEBRUARI 1941. 856 Jaargang. No. 11410. Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „HoHond* Noorderkwartier" 4 TEGEN HET BETREKKEN VAN NEDERLANDSCH-INDIË IN DE AZIATISCHE LEEFRUIMTE ON DER LEDING VAN JAPAN. Amerika in contact met Australië en Nieuw - Zeeland Naar in kringen van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken verklaard wordt, heelt de Nederland- sche gezant, generaal J. C. Pabst Vrij dag een bezoek gebracht aan don Ja- panschen onderminister van buiten landsche zaken Ohasji, om in op dracht van de uitgeweken Neder- landsche regeering te Londen te pro testeeren tegen het betrekken van Ne- derlandsch-Indië in de Aziatische leefruimte onder leiding van Japan. Het bezoek van Pabst wordt even wel, naar gezant Isjii van het cen trale inlichtingenbureau van het kabinet verklaarde, van Japansche zijde als niet-officieel beschouwd, daar de positie der Nederlandsche re geering te Londen niet duidelijk is. Japan heeft expansie naar het Zuiden noodig. Tijdens het debat in het Japansche lager huis over de wet inzake de algemeene mo bilisatie is de eisch gesteld, dat Japan voor het scheppen van een Groot-Oostaziatische leefruimte de noodige maatregelen ten aan zien van het Zuidzeegebied zou nemen. De president van het plannen-bureau, minister Hosjino, antwoordde volgens de pers, dat de Japansche expansie naar het zuiden een le vensbehoefte is, daar men geen Groot-Azi atische leefruimte kan scheppen zonder de grondstoibronnen in het Znidzeegebied te beveiligen. JAPANSCHE PERS COMMENTAREN. De .Asahi Sjimboen". een van de leidenoe bladen te Tokio, is van meening, dat de Ja pansche minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, in treen van zijn redevoeringen iets heeft gezegd, dat aan c|£ Nederlandsche regeering het recht geeft, zulk een tegen stand te bieden en aangenomen wordt, dat Nederland op instignatie van Engeland 'tracht Japans leiderschap in Oost-Azië te ontkennen. Indien Nederlandsch-Indië, zoo vervolgt het blad, zou toestemmen in een wijziging van den status quo door een derde mogendheid, dan zal Japan zich stellig ook bij den huidigen status quo niet willen neer leggen. De tegenwoordige onderhandelingen met Nederlandsch-Indië zijn strikt beperkt tot economische aangelegen heden. die voor Japan vitaal zijn en derhalve zal grooter aandacht ge schonken worden aan een spoedige bevredigende beëindiging van deze onderhandelingen. Tot besluit zegt het hoofdartikel: als Ne derlandsch-Indië een onoprechte houding aanneemt en probeert een spaak in het wiel van de solidariteit in Groot-Azië te steken, zal Japan gedwongen worden drastische maatreeelen te nemen. De „Yomioeri Sjimboen" wijst er op, dat hets treven van Japan naai' een Oostaziati- sche leefruimte voor het geheele Oostaziati- sche ras een kwestie van leven of dood is. Mandsjoekwo, China, Thailand en Fransch Indochina hebben zich reeds tot medewer king bereid verklaard. Slechts ATederlandsch lndië weigert zijn medewerking. Deze hou ding van Nederlandsch lndië is, naar het Japansche blad verklaart, zonder twijfel het gevolg van de kuiperijen van Engeland en de Ver. Staten. Zou Nederlandsch lndië in zijn van weinig begrip getuigende hou ding volharden, dan loopt het gevaar, als buiten de gemeenschappelijke leefruimte staande, door de volken van Oost-Azië te worden aangevallen. Amerika zoekt steunpunten. Naar aanleiding .van een bericht in de „New York Times" volgens hetwelk de Veroenigde Staten eenerzijds en Australië en Nieuw Zeeland anderzijds het reeds in zekere mate overeenstemming zou zijn be reikt over gemeenschappelijke voorbereidin gen in het zuidelijk deel van den grooten Oceaan, schrijft de New Yorksche correspon dent van de Asahi Sjimboen", dat men hier te doen heeft met een poging der Vereenig- de Staten om hun strategisch front in dat gebied te voltooien. Engeland heeft reeds In het ge heim vliegtuigenbases gevestigd op zijn eilanden in den grooten Oceaan- Deze bases en de steunpunten in Australië en Nieuw-Zeeland zouden dan ook ter beschikking van de Vereenigde ^Staten staan. Als vlootbases komen in de eerste plaats Melbourne en Sydney in Australië en De- vonport op Nieuw-Zeeland in aanmerking. De gewenschte ontwikkeling blijkt, aldus de Japansche correspondent, uit het plan der Vereenigde Staten tot het leveren van vliegtuigen aan Australië en de Amerikaan- sche poging tot het openen van een lucht- dienst naar Australië en Nieuw-Guinea. Dit alles toont duidelijk aan, dat de Ver eenigde Staten voornemens zijn met alle middelen in het zuiden van den grooten Oceaan door te dringen. Van Amerikaansche zijde wordt daarbij de Japansche Zuidzee- politiek gebruikt voor een propaganda in overdreven vorm, aldus besluit de Japan sche correspondent. OOK MEER ELECTRICITE3T IN BEPAALDE GEVALLEN. In verband met de vele door particuliere verbruikers tot de gas- en electriciteitsbe- drijven gerichte verzoeken om inlichtingen ten aanzien van de mogelijkheid van ver hoogde rantsoenen is het wenschelij'k geble ken artikel 6 van de gas- en electriciteits- rantsoeneeringsregcling 1940 no. 1 als volgt aan te vullen: In dien in bijzondere ge.vallen toe passing van de in de gas- en electri- citeitsrantsoeneeringsregeling 1940 no. 1, artikel 3, genoemde maatstaf tot een onjuist rantsoen aanleiding zou geven, is het betrokken gas- en electriciteitsbedrijf, overeenkomstig door het Rijkskolenbureau te geven voorschriften, bevoegd een afwijkend rantsoen vast te stellen. Verbruikers, die (b.v. door het ontbreken van petroleum voor kookdoeleinden, tijdelij ke afwezigheid van een of meer leden van het gezin gedurende de overeenkomstige pe riode van het vorige jaar, gezinsvermeerde ring, enz.) aanspraak meenen te kunnen maken op een verhoogd rantsoen, worden thans in de gelegenheid gesteld een schrif telijk verzoek daartoe bij het betrokken gas- en electriciteitsbedrijf in te dienen. Ten einde noodelooze briefwisseling te vermijden, wordt in overweging gegeven deze verzoe ken nauwkeurig te motiveeren. Tot het verstrekken van een hooger rant soen zal slechts kunnen worden overgegaan, indien de billijkheid van het verzoek voor het betrokken gas- of electriciteitsbêdrijf vaststaat. Er wordt voorts de aandacht op gevestigd, dat de bevoegdheid van de gas- en electriciteitsbedrijven zich thans ook uit strekt tot het vaststellen van een lager rant soen dan 100 van het verbruik in de over eenkomstige periode van het vorige jaar, indien de omstandigheden van den betrok ken verbruiker (b.v. door verhuizing naar een kleinere woning), zoodanig zijn gewij zigd, dat een rantsoen van 100 een onbil lijkheid zou beteekenen. De minimum-rant- soene"n zullen echter gehandhaafd blijven. (Van onzen Haagschen correspondent.) Toerisme en vreemdelingenverkeer zijn door de zoo gewijzigde omstandigheden wat nevelachtige begrippen geworden. Daarom is het niet te verwonderen, dat de Haagsche V.V.V. voorloopig andere terreinen voor haar activiteit heeft gezocht. Haar nieuwste slag zin is: „Nu 's avonds weer uit!" en een kleu rige reclameplaat zet. aan deze opwekking kracht bij. Duizenden handen, zoo heet het verder, vragen er om, u de noodige ontspan ning te geven. Gedurende de Kerstweek was iedereen nogal tevreden wij hebben toen natuurgetrouw vèrslag gedaan van de uit huizigheid der Hagenaars maar sedert dien is het alweer dringend noodig, meer le ven in de brouwerij te brengen. De tooneelgezelschappen klagen, de biosco pen niet minder, en in verschillende theaters probeert men het, bij gebrek aan voldoende nieuwe goede films, met revues, cabaret en andere show-nummers. Een feit is nu echter eenmaal, dat de men- schen door de koude, verduistering, drang tot bezuiniging, oorlogsstemming of wat het ook moge wezen, heel wat huiselijker zijn ge worden. Gelukkig rijdt de tram nu 's avonds weer een paar uur langer, zoodat het voor ve len tenminste weer mogelijk is geworden, zich 's avonds wat verder van huis te wagen. Nu achtte de V.V.V. het oogenblik gekomen om de menschen, die het 's avonds uitgaan blijkbaar hebben afgezworen, te gaan be werken. Of deeze nieuwe actie succes zal hebben? Terecht is ook den nadruk gelegd op de so ciale factor. Alleen al in het bioscoopbedrijf zijn een kleine 500 menschen, meest met ge zinnen, werkzaam. En ook de cultureele zij de moet niet verwaarloosd worden. Wan neer het publiek eenmaal het uitgaan, met name het bezoeken van schouwburg en con certzaal heeft afgewend, krijgt men de men schen er niet zoo gemakkelijk meer heen. Dus: mooi, zacht weer en lichte avonden en dan maar weer uitgaan, als van ouds! Zouden de Hagenaars het doen? Washington, 4 Febr. (D.N.B.) Het huis van afgevaardigden ia Maandag begonnen met de debatten oVer de wet op de ondersteuning van Engeland. De democraat Sabath die de debatten opende, verdedigde het standpunt, dat het ontwerp een verdedigingsmaatregel en geen oor logsmaatregel is. De democraat Bloom verdedigde het wetsontwerp eveneens. Hoe sterker de Vereenig de Staten worden, zoo verklaarde hij, des te gemakkelijker zullen zij ook den oorlog kunnen vermijden. En hulp aan Engeland geeft den Ver. Staten tijd om sterk te worden. Het vermoeden, dat het ontwerp de V.S. noodzakelijkerwijs in den oorlog zal verwikkelen, noemde spr. ongegrond. Als eerste spreker der oppositie voer de de republikein Fish het woord. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 9 16 uur HET NIEUWE PERSOONSBEWIJS. De buitenkant (boven) en de binnenzijde 'van het nieuwe persoonsbewijs, dat met ingang van 1 Maart a.s. zal worden uitgereikt. Deze persoonsbewijzen zullen mettertijd de tot nu toe gebruikte indentiteitsbewijzen vervangen. Behalve het portret van den houder en de op hem betrekking hebbende gegevens, bevat dit document twee vingerafdrukken, beide van den rechterwijsvinger. De geldigheid van het bewijs is op vijf jarengesteld. (Pax-Holland) VERHOOGING VAN GOEDEREN EN PERSONENTARIEVEN BIJ DE NEDERLANDSCHE SPOOR WEGEN. De directie der Nederlandsche Spoor wegen deelt mede. dat zij genood zaakt is de tarieven voor hert goede renvervoer met Ingang van 10 Fe bruari a.s. voor het vervoer van personen met ingang van 1 Maart a.s. te verhoogen. De huidige tarieven zijn nog de zelfde als die, welke golden, voor dat begin September 1939 de oorlog uitbrak. Al spoedig daarop Duitsche autoriteiten zouden zich genoodzaakt kunnen zien straffen op te leggen aan groepen van per sonen. Van Duitsche zijde wordt nog eens de aandacht gevestigd op het verbod tot het luisteren naar buitenlandsche radiozenders. Bij de jongste zittingen van het landgerecht kwamen weer vele gevallen van overtre ding van dit verbod op de rol voor. Tot dus ver zijn, zoo wordt gezegd, de straffen nog tamelijk mild uitgevallen, doch dit zal in de toekomst anders worden. Afgezien van een verzwaring der straffen zijn er ook nog andere mogelijkheden, welke niet alleen de in overtreding zijnde luisteraars, doch het geheele volk zouden treffen. Daarom wordt er nogmaals aan herin- neixl, dat men alleen mag luisteren naar uitzendingen uit: 1. Duitschland; 2. het protectoraat Bohemen-Moravië; 3. het generaal-gouvernement Polen; 4. de stations in de bezette gebieden. En hoewel het natuurlijk in de beoordee ling door den rechter een verschil zal ma ken of iemand nu geluisterd heeft naar een Engelschen zender of naar een concert uit Boedapest, vastgesteld moet worden, dat het alles verboden is. Hierover schrijft de Haagsche correspon dent van het Handelsblad nog het volgen de: Het Duitsche Landgerecht heeft in de afgeloopen week weer een aantal vonnis sen uitgesproken betreffende het luisteren naar verboden zenders. De opgelegde straf fen wisselen tusschen een gevangenisstraf van drie of vier maanden, al of niet ver bonden met het betalen van een geldboete; de in beslag genomen radiotoestellen wer den verbeurd verklaard. Vergeleken met de in de betreffende verordening aangegeven straffen kan men deze vonnissen mild noemen, doch van Duitsche wordt er op •gewezen, dat genoeg geduld is betracht en dat in het vervolg zwaarder straffen zul len worden opgelegd. Deze waarschuwing dient zoo merkt men van die zijde verder op men ern stig ter harte te nemen. Aan het aantal overtredingen moet paal en perk worden gesteld, nu men waarlijk tijd genoeg heeft gehad, aan dit luisterverbod te wennen. Immers, de „Verordening tot bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen on juiste berichtgeverij" werd afgekondigd in het Verordeningsblad van 6 Juli 1940. Se dert dien is meer dan een half jaar ver- loopen, zoodat niemand meer kan voor wenden, dat hij van het bestaan dier Ver ordening niet afwist. Daar bovendien de betreffende strafzaken uitvoerig in de bla-> den zijn gepubliceerd, heeft men eveneens kunnen zien, dat uitvluchten, als zou men niet weten een verboden station te hebben aanstaan, omdat men meende, een wel ge oorloofd station in vreemde taal te hooren, niet meer opgaan. Deze laatste milde vonnissen zijn dan ook bedoeld als een uiterste waarschuwing In het vervolg, zoo verklaart men van Duit sche zijde, zal men veel strenger gaan op treden, daar het voor de juiste oriëntee- ring van het Nederlandsche volk noodza kelijk is, dat het wordt gevrijwaard tegen de schadelijke gevolgen van een bewuste, leugenachtige voorstelling van feiten. Daarom zou men zich wel eens genood zaakt kunnen zien, de straffen niet te be perken tot individueele personen, doch de ze op te leggen aan bepaalde groepen of deelen der gemeenschap. Het is dus in het belang van het alge meen, dat ieder door eigen handelwijze zorgt te voorkomen, dat anderen te lijden krijgen tengevolge van strafbare feiten, waaraan die anderen part noch deel heb ben. De bezettende macht heeft daartoe het recht en de burgers van het bezette land hebben de plicht, door loyaal optreden hun medeburgers zulke straffen te besparen. Zij dienen dit met den meesten ernst te overwegen. Eigenlijk ten overvloede zij er dus nog maals aan herinnerd, dat het alleen geoor loofd is, te luisteren naar radiostations in Duitschland, de bezette gebieden, waaron der dus vallen Nederland, België,, het be zette deel van Frankrijk, Noorwegen, De nemarken, het Generaal Gouvernement waaronder Polen te rekenen is, en het pro tectoraat Bohemen en Moravië. Verboden is het luisteren naar zenders in alle andere landen, zooals het niet bezette deel van Frankrijk, de oorlogvoerende vij andelijke landen en Italië, Spanje. Rus land, Zwitserland, Amerika enz. begon ook het bedrijf der spoorwegen den invloed te ondervinden van de prijsstijging, die op tal van gebieden optrad. Een ver meerdering van het vervoer woog echter aanvankelijk hiertegen op. Door do bekende beperkingen, waaraan het bedrijf sindsdien is onderworpen, is echter de verhouding tusschen ontvangsten en uitgaven op zoo danige wijze verstoord, dat de secretaris-ge neraal van het departement van waterstaat in overleg met den gemachtigde voor de prijzen, (machtiging heeft verleend de tarie ven te verhoogen. Wat de gocderentarieven aangaat, zullen de stukgoedprijzen met 23 pet. worden ver hoogd, behalve de kleine zendingen t./m. 30 kg., waarop de bestelkosten zoo zwaar drukken, dat een grootere verhooging nood zakelijk bleek. De wagenladingsprijzen zul len rond 18 pet. stijgen, met dien ver stande, dat als minimumvracht voor een wagenlading voortaan zal gelden de vracht voor 3.000 kg. stukgoed. Eenige speciale ta rieven vervallen. Bij de' verhooging der personentarieven is er naar gestreefd het sociale gezichtspunt tot zijn recht te laten komen. Daarom wordt de laagste verhooging (16 pet.) toegepast op weekkaarten, weektrajectkaarten, imaand- trajectkaarten en jeugdkaarten. Daarop ver gen de algemeene abonnementskaarten met 18 pet. In verband met de moeilijke omstan digheden, waaronder het verkeer over lange afstanden plaats vindt, worden de plaatsbe wijzen voor deze trajecten het meest ver hoogd. Elf koeien en twee paarden verbrand Groote boerderij bij Bunschoten vernield. In het gehucht de Bonte Poort nabij Bun schoten ontstond gistermiddag om ongeveer twee uur brand in de veeboerderij van den heer J. Bast, een der grootste boerderijen uit deze omgeving. Het vuur, dat in het rieten dak een gretig voedsel vond, greep zoo snel om zich heen, dat men er slechts in slaagde zes koeien van een vuurdood te redden. Elf koeien en twee paarden kwamen in de vlam men om. De brandweer van Bunschoten, welke een half uur na het uitbreken van den brand ter plaatse verscheen de boerderij is moeilijk te bereiken en ook de sneeuw op den weg gaf vertraging kon niets meer redden. Ook het woonhuis is met den in boedel in vlammen opgegaan. De schade wordt door verzekering gedekt. Men ver moedt, dat de brand is ontstaan door von ken uit een gasfornuis, waradoor bet rieten dak der boerderij vlam heeft gevat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1