Zuiderzeeplannen DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Suezkanaal versperd Eden te Cairo „Mysteriën van Vichy" Vaste loonen in de bewapeningsindustrie Bu'qarije en Griekenland Londen begrijpt Japan niet Nieuwe besprekingen te BATAVIA Paniek in San Francisco Verduisteren 7.03 uur Nieuwe Iersche hoofdstad bereidt evacuatie voor I.aan, Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. VRIJDAG 21 FEBRUARI 1941. 85e Jaargang. No. 11425. Uitgave der KV. Uitfl.-Miï'. .>to*oeJi Noorderkwartier" Zoo gauw de weers omstandigheden het toelaten, zal de Urker visschersvloot weer ter vangst uitvaren. In de haven liggen de schepen voor vertrek gereed. (Foto Pax-Holland) Scheepvaartverkeer sinds 15 Fe bruari stilgelegd. De door Duitsche verkenningsvlieg tuigen gemelde versperring van het Suezkanaal door twee tot zinken ge brachte vrachtschepen wordt door het vooraanstaande Arabische blad van Cairo, Al Ahram, bevestigd. Dit blad meldt, dat het scheepvaartver keer in het Suezkanaal sedert 15 Februari volkomen stilgelegd is. Sedert twaalf dagen trachten de Britsche scheepvaartautoriteiten de gezonken schepen, twee transportschepen van 10.000 en 6.000 b.r.t. uit de vaargeul te verwij deren, tot dusver echter zonder succes. De reeds veertien dagen durende versper ring van liet Suezkanaal, zoo verklaart men in welingelichte kringen te Berlijn, be- teekent een harde slag voor de Britsche oorlogvoering in de Middellandsche Zee. Voor de beide versperringen ligt reeds een opeenhooping van schepen. Aangezien de ravitailleering van het Britsche leger in Noord-Afrika een dringende zaak is, zijn de Engelschen, zoo de versperring van het kanaal nog lang zou duren, gedwongen, hun transporten door de straat van Gibraltar over de Middellandsche zee te leiden, waar zij de gevarenzone der Duitsch-Italiaansche luchtmacht moeten passeeren. De Engelsche minister van buiten- landsche zaken Eden, is, naar uit Cairo gemeld wordt, in de Egyptische hoofdstad aangekomen. Darlan brengt rapport uit aan Maarschalk Pétain. Admiraal Darlan is gisterenochtend per auto naar Vichy teruggekeerd. Te Parijs heeft hij onder meer den prefect van het departement Seine en den prefect van po litie ontvangen. Verder heeft hij een bespre king met een delegatie van vakvereenigings- vertegenwoordigers gehad. In politieke kringen te Vichy zijn ook na den terugkeer van Darlan uit Parijs geen inlichtingen omtrent doel en resultaat van de reis te verkrijgen. Men neemt aan, dat Darlan zonder nauwkeurig omlijnde op dracht naar Parijs is gereisd en men heeft ook na zijn terugkeer den indruk, dat hij geen welomlijnde resultaten heeft meege bracht.. In de onmiddellijke omgeving van den Admiraal .werd gisteravond verklaard, dat omtrent Darlan's reis naar Parijs nóch een officieus communiqué, nóch een officieus commentaar is gepubliceerd. Men kan slechts zeggen, dat admiraal Darlan am bassadeur de Brinon heeft ontmoet en dat hij ook met oen aantal vakvereenigingslei- ders in verbinding getreden is. Onder 't opschrift „De mysteriën van Vi chy" zette gisteren het Parijsche blad „Les Nouveaux Temps" zijn kritiek op Vichy voort. Het blad schrijft o.a.: Darlan heeft bij het lezen van de Parijsche bladen waar schijnlijk kunnen constateeren, dat de bla den te Parijs in zeer terughoudenden vorm aan hun ontgoocheling uitdrukking hebben gegeven, toen zij schreven, dat het opont houd van Darlan slechts een zuiver infor matief karakter droeg. Dit beteekent in goed Fransch, dat de reis geenerlei practische gevolgen zal hebben. Frankrijk, zoo gaat het blad voort, verwacht echter geen korte reis, die slechts een illusie wekt van ont spanning, zonder feiten, doch het verwacht opbouwende handelingen zoowel op het ge bied der buitenlandsche politiek als op so ciaal- en economisch gebied. VEREENIGDE STATEN. Bij besluit van den Amerikaanschen mi nister van marine, Knox, zullen de parti culiere ondernemingen, die bewapenings orders voor de marine uitvoeren zonder toe stemming van zijn departement geen ver anderingen mogen aanbrengen in de be staande loonregeling of in de arbeidstijden van het personeel. A.thene profiteert van het vriend schapsverdrag tusschen Ankara en Sofia. Het Turksche blad ..Aksjam" publiceert in verband met de Bulgaarsch-Turksche verkla ring een artikel van den Turksclien afge vaardigde Sadak. Daarin wordt o.a. gezegd dat het accoord van Ankara ook de vriend schapsbetrekkingen tusschen Turkije en Griekenland bekrachtigt. Bulgarije heelt zich verplicht, niet alleen Turkije, doch ook Grie kenland niet aan te vallen. Schending van dit accoord. aldus het artikel, zou de geheele verklaring haar kracht doen verliezen. Ove rigens dient men het accoord van Ankara geen overdreven beteekenis toe te kennen. Niet de asmogendheden, maar wij zelf! Het semi-officieelc Turksche blad „Ulus" schrijft naar aanleiding van het Turksch— Buleaarsche accoord o.a.: „Het verdrag wordt onder de tegenwyoor- dige omstandigheden verschillend geïnter preteerd. Van belang is echter, dat beide landen trouw aan hun verplichtingen blijven maar beide zijn van opvatting, dat het ver langen naar vrede en rust op den Balkan, het werkelijke belang van de onderteeke naars van het accoord, hen tot dit verdrag heeft gebracht." Yunus Nadi wijdt in zijn blad „Cumhu- riyet" een tweede artikel aan het accoord en zegt o.a.: „Niet de asmogendheden, zooals de diplo matieke correspondent van Reuter heeft be weerd. maar Turkije en Bulgarije zijn ver antwoordelijk voor het accoord. Bulgarije heeft duidelijk verklaard, dat het zijn buren niet. zal aanvallen. Deze verzekering is een waarborg voor de toekomst, en de rust in Zuid-Oost Europa." Nieuwe vliegtuiqeu op de Rome- Zuid-Amerika lijn Een viermotorig watervliegtuig met accommodatie voor 16 pas- sagiers. Naar de Latimaatschappij mededeelt, zal binnenkort een nieuw geheel van metaal vervaardigd watervliegtuig op de lijn naar Zuid-Amerika in dienst genomen worden, aldus meldt U.P. uit Rome. De machine die door den bekenden Itali- aanschen ingenieur Filippo Zappata ont worpen is, bezit vier Pleggo-motoren met een gezamenlijke sterkte van 5400 p.k. Tot dusverre wordt het traject Rome-Rjo de Janeiro door Savoia Marchetti S 79-land- viiegtuigen bevlogen. Het nieuwe toestel zal behalve de brand stof een lading van 11.600 kg. benevens 16 passagiers kunnen vervoeren. De kruissnel heid bedraagt 330 km. en de maximum snel beid 400 km. per uur. Vol belast weegt de machine 34 ton. Ze heeft 16 minuien noo- dig om tot een hoogte van 4000 meter te stijgen. Op deze hoogte wordt gewoonlijk op deze route gevlogen. De actieradius van het vliegtuig bedraagt 4000 km. De route loopt van Rome over Dakar via Fernando Noronha en Rccife naar Rio de Janeiro. ONGGELUE MET FRAISEMACHINE. Toen aan de ambachtsschool te Helmond de leeraar in het timmeren bezig was voor zijn leerlingen een nieuwe fraisemachine te demonstreeren, had hij het ongeluk met de linkerhand door de machine gegrepen te worden. Daarbij werden hem drie vingers zoo goed als afgesneden. Na in het St. An- toniusgasthuis behandeld te zijn, kon hij zich huiswaarts begeven. WARE BEDOELINGEN MISKEND In politieke kringen in de rijkshoofdstad wijst men op de onjuistheid van bepaalde combinaties, die in het bijzonder door Ame- rikaansche nieuwsbureaux, doch ook door de Britsche propaganda verspreid zijn en welke waarschijnlijk gegrond zijn op de verklaring van den Britschen onderstaats secretaris Butler voor het lagerhuis, vol gens welke Japan aan Engeland zijn dien sten heeft aangeboden om de tegenwoor dige conflicten in de wereld bij te leggen. In dezelfde kringen heeft men op grond van de berichten, waarover men hier be schikt, vooral ook die uit Japan zelf, den indruk, dat Japan als onderteekenaar van het drie-mogendhedenpact niet anders heeft gedaan dan bij monde van zijn woord voerder op de buitenlandsche persconfe rentie te Tokio nogmaals den nadruk te leggen op zijn vreedzame bedoelingen. Blijkbaar heeft men te Londen, zoo zegt men hier, aan bedoelde verklaringen van den gezant Isjii een diepere beteekenis toegekend dan de bedoeling van Japan was. Van een nota of iets dergelijks, die Tokio, naar beweerd wordt, tot Lon den zou hebben gericht, is in po litieke kringpn te Berlijn niets be kend. Men wijst hier o.a. er op, dat de Engel sche en Amerikaansche versies van dit thema elkaar sterk tegenspreken en geeft als zijn meening te kennen, dat het streven van Japan, nogmaals den nadruk te leg gen op zijn vreedzame bedoelingen, niet als een „formeel vredesvoorstel" kan wor den beschouwd, waaróm de door Londen verkondigde meening onjuist is. In vriendschappelijken geest. Uit Batavia wordt gemeld, dat Woensdag een nieuw onderhoud heeft plaats gehad tusschen den specialen Japanschen afgezant Joshizawa en den chef van de Nederlandsch- Indische handelsafdeeling, van Hoogstraten. De wederzijdsche voorstellen voor de han delsbetrekkingen zijn vriendschappelijk bé- sproken. Vandaag zal een soortgelijke be spreking worden gehouden. TWEE GROOTE BRANDEN TEGELIJK. Hotelgasten vallen uit de ramen der vijfde verdieping. Gisteravond hebben te San Francisco'twee enorme branden gewoed, die verscheidene slachtoffers hebben geëischt, aldus de Tel. Omstreeks vier uur werd de brandweer ge alarmeerd voor een brand, die in het goote Anglicaansche missiehuis in het centum van de stad was uitgebroken. Het vuur bedreigde een naast dit gebouw staand pakhuis, waarin een groote hoeveelheid zeer brandbare goe deren was opgeslagen, zoodat de brandweer met groot materieel uitrukte. Nog geen kwartier later kwam het bericht binnen van een tweeden brand, thans in het Grand-Hotel Doluth. Het vuur greep in dit hotel zeer snel om zich heen, zoodat een deel van het materieel, dat naar het missiehuis was uitgerukt, zoo snel mogelijk hierheen moest worden gedirigeerd. Inmiddels was on der de hotelgasten een paniek uitgebroken en men verdrong zich voor de ut gangen en de noodgangen en op de brandladders om een veilig heenkomen te zoeken. Hierbij vielen verscheidenen uit de ramen van de vierde en vijfde verdieping en de brand wéér moest verschillende personen mei behulp van vang- matten redden. Het gelukte op deze wijze 145 hotelgasten uit de vuurzee te laten ontkomen. Bij de blussching werden drie brandweerlie den gewond. Inmiddels had het vuur in he missiehuis zich tot het belendende pakhuis uitgebreid, waarin zich hevige ontploffingen voordeden. Hierbij kwamen vier personen om het leven. Beide gebouwen zijn ingestort. De brandweer was het vuur pas in den loop van den nacht meester. Productie van volksauto's in Duitscbland Deel der nieuwe fabriek op vol le capaciteit. In „Der Angriff" deelt Dr. Levy naar aan leiding van onjuiste beweringen van En gelsche zijde mede, dat reeds vele duizenden auto's van het Volkswagen type zijn vervaar digd. Het is gebleken dat deze auto de beste is welke er thans bestaat. Het eerste deel van de fabriek is gereed, het is reeds in gebruik genomen en werkt op volle capaci teit. De spaaractie neemt van maand tot maand toe en het in totaal gespaarde bedrag is ge durende den oorlog verdubbeld. Met den bouw van het tweede gedeelte van de fabriek is reeds een begin gemaakt. Direct na het einde van den oorlog zal op volle capaciteit worden geproduceerd, zoo dat in het eerste productiejaar 500.000 volks- auto's zullen worden vervaardigd. Bij het begin van den oorlog is het maan delijks gespaarde bedrag iets teruggeloopen. doch spoedig daarop is weder een stijging gevolgd. zoodat thans meer dan M. 50 mil- lioen per maand wordt gespaard, hetgeen meer is dan voor het uitbreken van den oorlog. Noorwegen en zijn rijkscommissaris Principieele uitspraak inzake onderzoek geldigheid verorde ningen. De „Hojesterett", de Noorsche Hooge Raad. heeft naar de correspondent te Oslo van „Politiken" meldt, een principieele uit spraak gedaan inzake de houding van de rechtscolleges ten opzichte van den rijks commissaris en de verordeningen van de gecommitteerde staatsraden. Het betrof de behandeling in hoogste instantie van een zaak tegen iemand, die tot een geldboete was veroordeeld wegens het vragen van een ongeoorloofd hoogen prijs voor 'n partij goe deren. De verdediger, de bekende Osloer advocaat Gustav Heiberg, betoogde, dat de desbetreffende verordening v. het ministerie van justitie in strijd was met de Haagsche conventie in zake het landoorlogreglement. Arti kel 43 van dit reglement bevat de beperkende bepaling, dat de bezetter de wetten die in het land gelden, moet eerbiedigen, tenzij er dwingen de beletselen aanwezig zijn. Pleiter was van meening. dat het volgens de vaste internationale practijk Noorsch constitutioneel recht was het recht en-den plicht van de Noor sche gerechten te handhaven veror deningen als ongeldig ter zijde te stellen, zelfs als dat ging om een kwestie van volkenrecht. Het openbaar ministerie hield zich aan •'en brief van het departement van justitie, die hierop neerkwam, dat de Hooge Raad "venmn als de andere Noorsche rechtscol leges het recht heeft 'de volkenrechtelijke geldigheid te onderzoeken van de verorde ningen. uitgevaardigd door den rijkscommis saris of door de gecommitteerde staatsraden met zijn instemming of goedkeuring. De Hooge Raad. die in den laatsten tijd een geheel nieuwe samenstelling heeft gekre gen, vereenigde zich eenstemming met dit standpunt. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8 43 uur Nog een navordering van paarden TEN BEHOEVE VAN EEN» PAARDSBOEREN. Het ligt in de bedoeling zeer bin- kort een navordering van paarden te houden ten behoeve van hen wier paard door de Duitsche weermacht is gevorderd en die er niet In ge slaagd is tegen redelijken prijs een ander dier daarvoor in de plaats terug te koopen, terwijl zij voor de uitoefening van hun bedrijf een paard beslist noodig hebben. Dit bericht van den provincialen voedsel- commissaris van Gelderland zal ongetwij feld door velen met blijdschap worden ont vangen zegt de Tel., omdat men in menig bedrijf door het ontbreken van een paard met groote moeilijkheden te kampen heeft. Ieder, die meent van deze getroffen rege ling gebruik te mogen maken, dient zich op te geven bij den plaatselijken bureauhou der in zijn district en te vermelden welk soort paard, zooals merrie, ruin. warm- of koudbloed en leeftijd men wenscht. Men krijgt dan gelegenheid een paard tegen ge taxeerde waarde over te nemen. Vanzelf sprekend is niemand verplicht van deze re geling gebruik te maken. (Van onzen Haagschen correspondent. Naar wij bij informatie van de zijde der Directie van de Zuiderzeewer ken vernemen, staat het nog niet de finitief vast, dat de directie voor de Zuidwestelijke IJselmeerinpoldering te Edam wordt gevestigd; Met het voorbereidende werk voor deze in poldering is wel reeds een aanvang gemaakt. Van het maken van één grooten Zuidelijken Polder, alleen doorsneden door een kanaal van het, Buiten IJ, in Noord-Oostelijke rich ting naar het IJselmeer, is definitief afge zien. Er komen twee polders; de eene, de Zuidwestelijke, zal het Noordhollandsche grondgebied uitbreiden, de Zuid-Oostelijke, welke het laatst aan de beurt zal komen, sluit dan aan bij Gooi en Veluwe. BEWUST VAN DEN ERNSTIGEN TOESTAND. Volgens berichten uit Dublin geeft de be volking van de Iersche hoofdstad in toe nemende mate gehoor aan de aansporing tot. vrijwillige inschrijving voor de evacu atie van vrouwen en kinderen. Meer dan 50 procent van de 70.000 kinderen van het eer ste evacuatieplan is reeds ingeschreven. De Valera heeft in een toespraak voor de Ier sche radio verklaard, waarom de regeerifig dit plan heeft bevorderd. Hii zeide: zou het ongeluk het willeu. dat de oorlog ook ons bereikt, dan zou tegelijk met de eerste aan- .valshandeline tetron ons in een ander deel des lands erm luchtaanval op onze hoofd stad woeden ondernomen. De vermindering van het aantal vrouwen en kinderen zou ook een vermindering der slachtoffers als gevolg van een luchtaanval op Dublin betee- kenen. daar te Dublin niet voldoende diepe sfhuiikn'dprc: kunnen worden gebouwd. De ..Trish Press" wiist erop. dat in de ••norhereidincpri voor de evaenatie niefs ver ontructenrtp is eeipteu. Zii riïn in overeen stemming met bet feit dat Eire zich bewust is van den ernstigen toestand waarin het 'onder twijfel verkeert. Dat het reeds 17 -naanden voor den oorlog gespaard is ge bleven. hierlt ?een garantie, dat het hem ook tot het einde toe zal kunnen ontgaan. De striid wordt voortdurend feller en het moet op alle mogelijkheden voorbereid zijn-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1