Teeltregeling Onderhandeling te Washington 7.05 uur DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Hoe Duitschland Verduisteren tusschen AmerikaEngeland, Australië, Nieuw Zeeland en Nederlandsch Indië Amerikaansche bommenwerpers naar 't Verre Oosten voor 1941 zal aanvallen Griekenland vraagt Amerika om hulp Bodemkundig onderzoek in den Noord- Oostpolder Scherper optreden tegen stroopen Laan, Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Kengetal 2240. ZATERDAG 22 FEBRUARI 1941. 85e Jaargang. No. 11426. Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „WoHands Noorderkwartier" «Een gemeenschappelijke verdediging Pluimveehouderij van den Stillen Oceaan" DE JAPANSCHE MINISTER-PRESIDENT, MATSOEOKA ONTKENT NOGMAALS EENIG BEMIDELINGSAANBOD AAN LONDEN. De Japansehe minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, heeft in een uitvoerige uiteenzetting voor de Japansehe pers ver klaard, dat hij geen speciale boodschap met het aanbod ecner vredesbemiddeling aan Eden heeft gericht, doch dat hij in een me- derledeeling uitsluitend vrijmoedig zijn stand punt bepaald heeft ten aanzien van kwes ties, die verband houden met den algemee- nen toestand in de Zuidzee en met de on derhandelingen tusschen Thailand en- Fransch Indochina. Wanneer hij -in ,dit ver band ook de Japansehe meeningen over den werldvrede heeft aangeroerd, ligt daarin niets, wat als een bemiddelingsaanbod in den Europeeschen oorlog kan worden uitge legd. Ingaande op afzonderlijke vragen sprak de minister over teekenen die erop wijzen, dat de Ver. Staten, En geland, Australië. Nieuw-Zeeland en Nederlandsch-Indië in Washington over een „gemeenschappelijke verde diging van den Stillen Oceaan onder handeld hebben. Dit is des te onbe- begrijpelijker, aangezien Japan niets ondernomen heeft wat Engeland, resp. Amerika in den Stillen Oceaan kan verontrusten. In het verdere verloop van zijn verklarin gen aan de pers betoogde Matsoeoka, dat Engeland en de Ver. Staten voorzichtiger met hun propaganda moeten zijn en vooral niet de met wederzijdsch goedvinden ge schiede l-and in er van Japansehe troepen in Fransch Indochina tendentieus moet inter preteeren. Japan heeft zich in Fransch Indochina gehouden aan de met Hanoi ge sloten overeenkomsten. Gevraagd naar den inhoud van de nota's welke tusschen Japan en Engeland zijn uitgewisseld, antwoordde Matsoeoka, hier over zonder toestemming van Engeland niets te .kunnen publiceeren. Nu echter de onderstaatssecretaris Butler reeds in het Engelsohe parlement van een beweerde boodschap gewag gemaakt heeft, wil hij het volgende zeggen: de minister van buitenlandsche zaken, Eden, heeft tegen over den Japanschen ambassadeur beweerd, dat door de Japansehe bemiddeling in het conflict tusschen Thailand en Fransch In dochina de algemeene toestand in de Zuidzee verscherpt is. Ilt, aldus Matsoeoka, heb hierop terstond de Engeische voorstel ling rechtgezet. Daarentegen heb ik nóch een boodschap, nóch iets Van, dien aard gezonden. Ik heb uitsluitend, verwijzende naar de door mij onderstreepte vreedzame bedoelingen van Japan, mijn meening geuit over kwesties van den wereldvrede. Nadruk kclijk zou ik willen vaststellen, dat in mijn antwoord aan Eden niets staat, wat als een .bemiddelingsaanbod in den Euro peeschen oorlog kan worden uitgelegd. Ik geloof ook niet, dat Éden een- dergelijk mis verstandoverkomen is. Ik zou hieraan wil len toevoegen, dat ik voor het verzenden van mijn antwoord aan Eden maatregelen genomen heb om elk misverstand of elke verkeerde opvatting te voorkomen welke het zou kunnen doen voorkomen alsof wij een dei-gelijken stap met instemming van Duitschland zouden hebben ondernomen. Australische minister-president noemt Singapore Australische voorpost. De Australische premier Menzies, die zoo juist in Engeland is aangekomen, heeft he den een verklaring over den toestand in den Groot.cn Oceaan afgelegd. In zijn uiteenzet ting betoogde Menzies, dat Australië den wenseli koestert, de vrede in den Pacific te handhaven. Dit streven van Australië is eveneens in het belang'van alle mogendhe den, die in den Stillen Oceaan zijn geïnteres seerd. „In dezen Oorlog", zoo zeide de Austra lische premier, „is Japan niet de bondge noot van Engeland. Men'moet zich niet in beelden, dat de Stille Oceaan in dit conflict dezelfde héteekenis heeft als in den vorigen oorlog. Er wordt veel gesproken over de lan ding van Australische troepen te Singapore; Ik wil er echter met nadruk op wijzen, dat Australië tegen geen enkele mogendheid agressief wenscht op te treden. Ik heb reeds vroeger gezegd, dat Singapore als een voor post van de Australische verdediging moest worden beschouwd. Het zenden van Australi sche troepen naar Malakka is dan ook een besluit, waarvoor Australië ten volle de ver antwoordelijkheid draagt." Amerikaansche bommenwerpers over Pacific naar Singapore. New York ,21 Febr. (S.P.T.): De „New York Post" meldt nit Was hington, dat de nieuwe, snelle Ame rikaansche bombardementsvliegtuigen over de Pacific naar Singapore zul len worden gevlogen. Dit bericht is door den Britschen luchtmaohtat- taché bevestigd. De vliegtuigen zullen eerst naar Hawaii worden gevlogen, alwaar zij zullen worden overgenomen door Britsche vliegers, die de toestellen naar Singapore zullen brengen. De vergoeding, die de bemanning voor deze vlucht krijgt, ligt tusschen 600 en 1000. Te Washington ziel men in deze maatregel een nieuw bewijs voor de verscherping van den toestand in het Verre Oosten. Het D.N.B. meldt in aansluiting hierop, dat de Britsché ambassadeur te Washington heeft'bekend gemaakt, dat de vliegtuigen reeds naar het Verre Oosten zijn vertrokken ter versterking van de Engeische strijdkrach ten aldaar. Blijkbaar gaat het om „Consolidated"- en „Lockheed"-bommenwerpers, aldus voegt het D.N.B. hieraan nog toe. De Amerikaansche bladen maken uitvoe rig melding van de verklaring, welke de chef van den generalen staf, Marshall, voor de militaire commissie van den Senaat heeft afgelegd. Marshall noemde den toestand in het Verre Oosten ernstig en hij pleitte daarom voor een versterking van de Pacific-vloot met vlieg tuigen van de modernste typen. De chef van den generalen staf verklaarde voorts, dat de legerleiding niet van plan is de hulp aan Engeland, te bespoedigen, indien dit ten koste van de bewapening der Vereenigde Staten zou moeten gaan. De „New York Daily News" schrijft naar aanleiding hiervan, dat, indien de chef van den generalen staf zegt, dat de Amerikaan sche luchtstrijdkrachten in den Pacific moet worden versterkt, hij daarvoor zijn redenen heeft, en dat dit dan zoo spoedig mogelijk moet gebeuren." Dit voorjaar zal alleen op de fokbedrljven mogen worden ge broed. Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in oorlogstijd ons mededeelt, ruimt 'onder normale omstandigheden iedere pluim veehouder in het najaar een aantal kippen op om deze te vervangen door jonge hennen, welke in het voorjaar van datzelfde jaar zijn geboren. De kippen, welke in het najaar als slachtdieren van de hand worden gedaan, zijn hoofdzakelijk overjarige hennen, die meer dan een leg-periode achter den rug hebben. Als gevolg van de inkrimping, welke de pluimveestapel in het. najaar van 1940 heeft moeten ondergaan, zijn op de meeste pluim- veebedrijven alle een- en overjarige hennen verwijderd. Hierdoor bestaat de pluimvee- stapel. welke thans nog aanwezig is. vrijwel geheel uit jonge hennen broed 1940. Met uit zondering van de fok- en vermeerderings- bedrijven, voor welke in het algemeen is voorgeschreven, dat een deel van den sta pel uit overjarige dieren moet bestaan, zul len er derhalve op de gewone pluimveebe- drijven dit jaar bijna geen overjarige hen nen aanwezig zijn. Vernieuwing van den pluimveestapel, althans op de gewone pluim- veebedrijven, is daarom dit jaar niet direct noodzakelijk te achten. In verband hiermede en gelet op de om standigheid, dat althans op het oogenblik nog niet met zekerheid kan worden beoor deeld, hoe de veevoederpositie in ons land het aanstaande najaar en in 1942 zal zijn, is besloten, dat er dit jaar, ten behoeve van de gewone pluimveebeclrijven, niet zal wor den gebroed. Zooals reeds boven is opgemerkt, bestaat de pluimveestapel op de fok- en vermeerde- ringsbedrijven voor een deel wel uit over jarige dieren, zoodat vernieuwing van den stapel op deze bedrijven wenschelijk is. Waar bovendien de basis voor een verbete ring van den pluimveestapel bij de fok- en vermeerderingsbedrijven ligt en het wensche lijk 'moet worden geacht, dat deze bedrijven ook in de gegeven omstandigheden de door hen opgenomen taak .zoo goed mogelijk blij ven vcrvüllene is bepaald, dat fokbedrijven en houders van vermeerderingsbedrijven dit voorjaar een aantal kuikens zullen mo gen betrekken en in voorraad hebben. Dit aantal bedraagt- zoowel voor fok- als vermeerderingsbedrijven voorzoover vrouwe lijke kippenkuikens betreft 60 van het toegestane aantal kippen en voorzoover vrou welijke eendenkuikens betreft 80 van het togestane aantal eenden. Uit bovenstaande blijkt, dat er dit voor jaar alleen op de fokbedrijven zal mogen worden gebroed. Het broedsoizoen vangt INTENSIEVE DUIKBOOTOOR LOG EN AANVALLEN UIT DE LUCHT EN TER ZEE. De kleinste Engeische haven kan bruggehoofd zijn voor een inval. In de eerste twintig dagen van Februari zijn volgens een officieel Duitsch legerbe- richt, aldus het D.N.B., schepen tot een ton- nemaat van 269.000 bruto registerton ver nietigd, welke zich op weg naar Engeland bevonden. Het valt daarbij op, dat slechts 78.500 bruto registerton daarvan door onder zeeërs tot zinken zijn gebracht. Van Duit sche'zijde wordt er op gewezen, dat dit aan tal zoo gering is, omdat de meeste onder zeeërs zich thans voorbereiden op den groo- ten aanval, die door Hitier is aangekondigd. Men is er te Berlijn van overtuigd, dat ccn intensieve onderzeebootoorlog gepaard zal gaan met aanvallen uit de lucht en ter zee in grooten omvang en dat zoodoende Enge land geheel en al geïsoleerd zal worden. Veel succes verwacht mep van luchtaanval len, die in de eerste plaats gericht zullen -zijn op de bewapeningsindustrie, op de ver keerswegen en verdere miilitaire fortifica ties. Van Duitsche zijde wordt terzelfdertijd Springvloed brengt kanonskogels naar boven De door den cycloon van 15 Fe bruari j.1. ontstane springvloed, heeft van den bodem der zee een aantal kanonskogels op het strand van Estoril in Portugal aangespoeld Men heeft uitgemaakt, dat dit ka nonskogels zijn die in het jaar 1580 door het eskad,er van den Markies van Santa Cruz zijn afgeschoten te gen het fort Antonio van Estoril, een afleidingsmanoeuvre, welke den Hertog van Elva in staat stelde 6000 Spanjaarden in de baai van Calais aan land te zetten. aan op 24 Februari 1941 en eindigt met in ging van 27 April 1941. Algemeen is voor geschreven, dat de fokkers aan houders van vermeerderingsbedrijven slechts vrou welijke kuikens zullen mogen afleveren. Verklaring van Welles Onderstaatssecretaris Welles heeft als vertegenwoordiger van den mi nister van buitenlandsche zaken, Codell Huil, die wegens verkoudheid nog steeds zijn kamer moet houden, tegenover persvertegenwoordigers be vestigd, dat de Grieksche regeering den Ver. Staten opnieuw om hulp in den vorm van materiaal heeft ver zocht. Welles verklaarde, dat de principieele bereidwilligheid van de Amerikaansche regecring in dezen bekend is, doch dat hij niet kon zeg gen in hoeverre htilpverleening in derdaad te verwezenlijken is. Vervolgens sprak Welles het gerucht te gen, dat de Engelschfe regeering den Ver. Staten heeft verzocht om bemiddeling bij Ierland in zake afstand van steunpunten. Welles bevestigde, dat de Amerikaansche regeering zich evenals de meerderheid van de Pan-Ameri ka-sta ten heeft aangesloten bij het Braziliaansche protest tegen de, schen ding van de neutraliteitszone in de Mendo- za-affaire. Vo'lgens de opvatting van de Amerikaansche regeering komen bij schen ding van de neutraliteitszone uitsluitend di plomatieke stappen in aanmerking, doch geen sancties, zooals b.v. een verbod tot het gebruik maken van Pan-Amerikaansche ha vens. AUTOVERKEER IN ITALIë NOG MEER INGEPERKT. Met ingang van 1 Maart mogen op feest-" dagen ook auto's die op Methaan of een andere brandstof loopen. niet meer rijden De benzinedistributie wordt op dien datum opnieuw geregeld. De politie heeft opdracht de auto's te noteeren. die voor schouwbur gen), bioscopen en andere inrichtingen van vermaak geparkeerd zijn. VAN DEN WAGEN GE SLINGERD. Ernstig ongeluk te Brummen. In de Torensche allee te Brummen is de melkwagen van B. uit Leuvenheim in botsing gekomen met een auto. zoodat het zoontje van B. van den wagen werd ge slingerd en met een enistige hersenschudding naar het ziekenhuis te Zutphen moest worden vervoerd. Het paard voor den wagen werd op gedood. Boven: Roggeplantjes op een tempe ratuur van 20 graden Celsi us, bestraald door lampen ter vervanging van de zonne warmte, dienen bij de bepa ling van-de plantenvoedende bestanddeelen der grondstof fen uit den Noord Oostpolder welke in het nieuwe labora torium voor bodemkundig onderzoek te Kampen worden onderzocht. Onde r-: De slib-bepaling van zand- en kleigrond uit den Noord Oostpolder geschiedt in het laboratorium voor bodemkun dig onderzoek te Kampen met behulp van glazen buizen. (Foto's Bax-Holland.) Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 8 41 uur naar een radicale militaire oplossing van het Middellandsche Zeevraagstuk gestreefd, waar de Duitsche strategie alle kansen voor een directen aanval op Engeland zal be nutten. De mogelijkheden voor een inval worden daarom zoo talrijk geacht, wijl'het Engeland moeilijk zal val len, schijnmanoeuvres van echte manoeuvres- te onderscheiden. In verband hiermede wordt aan de fout van Ludendorff herinnerd, wien het tijdens den beslissenden strijd aan militaire en ma- terieele reserve ontbrak, daar Igj deze voor een ver afgelegen strijdgebied Had gebruikt. Maar Duitschland zal ditmaal deze fout niet begaan, zoo hoort men in bevoegde Duit sche militaire kringen verklaren, waarbij dan eerst nog zal moeten blijken, of Enge land zijn verdediging op de juiste plaats heeft geconcentreerd, daar de kleinste En geische havens en het kleinste Engeische dorpje als bruggehoofd eener Duitsche in vasie voor den beslissenden strijd belangrij ker zal blijken te zijn dan het bezit, van Libye en zelfs het bezit van Abessinië voor Engeland. JACHTWET WORDT GEWIJZIGD. Naar wij vernemen, zegt de Tel., is op het oogenblik een ingrijpende wijziging van de Jachtwet in voor bereiding, welke er op gericht zal zijn het jagen in hét algemeen op een hooger plan te brengen. Het ligt in de bedoeling het lidmaatschap van een algemeene Ncderlandsche jagers vereeniging verplicht te stel len. Deze vereeniging zou dan den bur gemeester advies uitbrengen in alle gevallen waarin een jachtacte wordt aangevraagd. Tevens denkt men aan de benoeming van een eereraad, voor welken alle overtredingen zul len worden gebracht. Het zal dan verder uit zijn met de z.g. kantjes- jagers. Ook is het niet uitgesloten, dat scherpere bepalingen tegen de strooperij zullen worden uitgevaar- digd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1