OII l'(l n t Leen- en pachtwet DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER 's Avonds weer op straat 7.35 uur Vereenigde Staten Verduisteren öok Rusland kan geholpen worden Heden onderteekening vredesverdrag Winterhulp heeft collectanten noodig Laan. Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Netnummer 2240. MAANDAG 10 MAART 1941. 85e Jaargang. No. 11439. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij. „Hollands Noorderkwartier" Vanavond gaat de verduistering in om aangenomen Uitzonderingstoestand voor de, provincie Noord-Holland opge heven. Officieel wordt medegedeeld: Op voordracht van den hevelhebber in den Luftgau Holland, den luitenant-generaal Si- burg, heeft de bevelhebber der Dnitsche weermacht in Nederland in overeenstem ming met den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, Rijksminister Seyss-Inquart, den voor de provincie Noord holland afgekondigden uitzonderingstoestand en daarmede tevens de in zijn bekendma king van 27 Februari 1941 uitgevaardigde en duurt tot morgenochtend 8 05 uur Thailand lodocbina Met 60 tegen 31 stemmen heeft de Senaat Zaterdagavond de Leen- en Pachtwet definitief aangenomen. Zij gaat nu nogmaals naar het Huis van Afgevaardigden, dat verschillende door den Senaat goedgekeurde wij zigingen en toevoegingen moet aan nemen. De wet bepaalt o.a., dat de Ameri- kaansche regeering in eigen of par ticuliere bedrijven bewapeningsma teriaal kan laten vervaardigen om het dan uit te leenen aan landen, wier defensie den President „belang rijk voor de defensie van de Ver. Sta ten" voorkomt. Het aanwezige mate riaal mag de president terstond tot een waarde van 1.3 milliard dollar aan andere mogendheden afstaan. Ook wordt hij gemachtigd in de' ha vens en in def abrieken der V.S. oor iogsschepen, vliegtuigen en ander bewapeningsmateriaal van oorlogvoe rende landen te laten repareeren. De president mag voorts gegevens over de bewapening aan andere mogend heden doorgeven. De wet heeft een geldigheidsduur tot 1 Juli 1943, tenzij de meerderheid van het Congres haar op een vroeger tijdstip buiten werking 6telt. Geen der bapalingen van de Leen- en Pachtwet kan volgens een amendement, dat aangenomen is, dusdanig uitgelegd worden, als zou de President daarmee volmacht ge kregen hebben konvooibescherming te ver strekken voor de verscheping van oorlogs materiaal naar andere mogendheden. Echter heeft de Senaat verscheidene voorstellen ver Worpen die konvooien principieel wilden ver bieden. Eveneens zijn talrijke pogingen van de oppositie mislukt om de actie van de lAmerikaansche strijdkrachten tot het weste lijk halfrond te beperken. United Press meldt nog, dat het amen- aement-Reynolds, dat Rusland niet behoo- ren zou tot de staten, die ondersteuning kunnen ontvangen, met 56 tegen 35 stem men is afgewezen. De stroomingen voor en tegen. Naar aanleiding van het aannemen van iïe wet tot hulpverleening aan Engeland door den Amerikaanschen éenaat schrijft de New Yorksche correspondent van Stockholms Tidningcn o.a.: het behoeft geen bewondering te wekken, waarom de ,Ver. Staten zoo aarzelend besloten hebben van de vredes- tot de oorlogsproductie over te gaan. Aan den eenen kant was men ge tuige van de koortsachtige bemoeiingen van Washington, aan den anderen kant hebben de zakenwereld èn de Amerikaan- sche industrie een remmenden invloed uit- goefend. Het Amerikaansclie bedrijfsleven houdt zich nog steeds aan het parool „Bu siness as usual". En van dit standpunt uit beschouwt het ook den geheelen oorlog. Men vreest in Amerikaansche economische kringen, dat door de politiek van Roose- velt, als gevolg van de reorganisatie van het Amerikaansche bedrijfsleven, zekere gevaren voor de particuliere ondernemers zullen ontstaan, zelfs dan, wanneer de vre destoestand zou terugkeeren. Deze, van financieele en industrieele kringen uitgaande, remmende invloed is een werkelijke machtsfactor, die belet heeft, dat de wet inzake de hulpverleening snel is aangenomen. Ontruimen de Grieken Thracië? In militaire kringen te Sofia verwacht men dat de Grieken op grond van een plan dat blijkbaar reeds sedert het .uitbreken van de Grieksch—Italiaansche vijandelijkheden bestaat, binnenkort Thracië zullen ontrui men, zegt U- P De Grieksche troepen, die aan de Grieksch Bulgaarsclie greüs staan en nooit zeer groot in aantal waren, ook niet gedurende dezen oorlog met Italië toen zij slechts matig wer den versterkt, zouden zich op een door de bergen loopende verdedigingslinie, die zich ,van Saloniki Westwaarts uitstrekt, terug trekken. Ook marinepersoneel vergoeding oorlogsschade Datum aanvrage formulieren ver lengd. (Van onzen Haagsehen correspondent.) Naar wij vernemen, zal krachtens nadere beslissing van de bevoegde instanties, voor taan in beginsel onder „militairen te velde", ook het marinepersoneel worden begrepen voor de vergoeding van persoonlijke oorlogs schade. Dit betreft schade, geleden aan per soonlijke eigendommen, tijdens, tengevolge van en in verband met de oorlogshandelin gen. Op grond van de bestaande bepalingen was tot dusver een groot aantal van deze verzoeken door het Departement van Defen sie later het Hoofdafwikkelingsbureau afgewezen. Door marinemannen alleen waren ongeveer 6000 verzoeken ingediend, waarvan op ten hoogste een honderdtal gunstig is be schikt. De naderhand door Financiën ingestelde commissie heeft tot taak alle door Defensie afgewezen verzoeken nader te onderzoeken en te toetsen naar de maatstaf welke ook bij de schadevergoeding, aan de burgerbevolking is en wordt aangelegd. Sedert 8 Februari, toen zij haar arbeid aanving, heeft deze commissie reeds 47.000 verzoeken om schadevergoeding van door Defensie afgewezen oud-militairen binnen gekregen. De beoordeeling geschiedt door oud-officieren naar de norm dat vergoed wordt hetgeen op het oogenblik economisch noodzakelijk is voor den aanvrager, waar door een ruimere toepassing mogelijk is dan vanwege Defensie, gebonden aan verouder de voorschriften, mogelijk was. In verband met het groote aantal gevallen en mede ten gerieve van de oud-marine- mannen is de datum, waarvoor een aangif teformulier moest worden aangevraagd, ver lengd tot 1 April a.s. Het adres is: Schade- Enquelecommissie voor Militairen te velde, Javastraat 4, Den Haag. De voorgenomen onderwijsverbeteringen VOORLOOPie NAAR 35 LEER- LINGEN PER KLAS. (Van onzen Haagschen correspondent) De leerlingenschaal wordt, zooals men weet, te zijner tijd verlaagd. De secretaris generaal van het Departement van opvoe ding, prof. dr. J. van Dam, heeft hierom- i trent per radio onlangs nog eenige mede-1 deelingen gedaan, waarbij bleek, dat hein j voorshands éen klassegemiddelde voor hei L.O. van 35 leerlingen voor den geest staati j althans bij een z.g. zesmansschool. Thans schommelt dit tusschen 39 en 48. Vooral, in kleinere plaatsen zijn echter grootere I klassen soms wel tot 60 leerlingen geen uitzondering geworden, zoodat hier allereerst heel wat te verbeteren valt. Het ideaal voor verdere toekomst is 30j leerlingen per klasse, doch hiertoe zullen zeker 13.000 nieuwe leerkrachten noodig j zijn. Voorloopig kunnen er 2200 worden' aangesteld voor de gelden welke vrijkomen door de 40 procent korting op de salaris- 'i sen der kloosterlingen en blijkbaar hoopt i prof. Van Dam aldus tot een gemiddelde van 35 te komen. Een hoopgevend begin in ieder geval. I Een moeilijkheid in vele plaatsen is ook nog, dat er niet voldoende ruimte is om het De zitting van den Amerikaanschen Senaat te Washington ter behandeling van de kwestie der hnlpverleening aan Engeland. (Foto Weltbild) aantal klassen op korten termijn belang rijk uit te breiden. Heel wat passen en meten zal dan ook noodig zijn. Ook hier zal herhaaldelijk blijken, dat na de af braak bezuiniging sedert minister Mar- chant de „weg terug" niet gemakkelijk is. Toch zal het er van moeten komen en hiertoe gaan departement, gemeente- en schoolbesturen nu, binnen de grenzen van het financieel en anderzins mogelijke, de handen ineen slaan. De Italiaansche verliezen Nieuwe opqaven. Het opperbevel van de Italiaansche weer macht deelt mede: Door de gebeurtenissen van den oorlog vooral in Cyrenaica, was het niet mogelijk van de afdeelingscominandanten, die te zor gen hebben voor het opmaken en doorgeven der verliezen, de volledige opgaven met naam en toenaam te verkrijgen. De volgende cij fers hebben betrekking op de verliezen in de maand Februari en op die verliezen, die nog niet op vroegere lijsten voorkwamen cn op verliezen, waarvan tot en met 28 Februari van dit iaar de voorgeschreven documenten of officieele rapporten zijn ontvangen. Aan het Grieksche front: gesneuveld 2386, gewond 4841, vermist 5590. Albaneehen; ge sneuveld 14, vermist 42. In Oost-Afrika, Italianen: gesneuveld 127, gewond 530, vermist 126. In Noord-Afrika, Italianen: gesneuveld 68, gewond 98, vermist 12230; marine: gesneu veld 35, gewond 20, vermist 142. Het luchtwapen: gesneuveld 37, gewond 87. vermist 165. De lijst der gesneuvelden zal in een extra nummer in 't tijdschrift „Le Forze Arma- te'! (het blad van de Italiaansche weer macht) gepubliceerd worden. Het vaderland brengt den roemrijken strijders en hun ge zinnen zijn ontroerden en eeuwigen dank. maatregelen met Ingang van Zaterdag 8 Maart 1941 te 24 uur opgeheven. De Höhere S.S. und Polizeiführer heeft tegelijkertijd maatregelen betreffende de verkeersbeperkingen in de provincie Noord- Holland eveneens opgeheven, zoodat daar mede de oude toestand van 24 Februari 1941 weder van kracht wordt. Heden over een week, 17 Maart is, zooals bekend, de aanvangsdatum van de lijsten- collecte van Winterhulp Nederland, welke duurt tot Zaterdag 23 Maart. In dien tijd zullen de reeds bekende figuren met de roode bus en de lijst weer over het geheele land in het straatbeeld verschijnen, maar hoeveel er dit ook zullen zijn, te veel kun nen er nimmer aan den oproep voor collec tanten gehoor'geven. De behoefte aan col lectanten is daarvoor te groot. Om een denk beeld te geven van het aantal medewerkers is het volgende voorbeeld van nut: een stad als Amsterdam heeft minimaal 6000 collec tanten noodig. Daarom doet Winterhulp nogmaals een dringend beroep op die landgenooten, die daarvoor in aanmerking komen, om zich aan te melden als collectant. Japansch minister □aar Berlijn DAARNA NAAR ROME. Op uitnoodiging van de Duitsche regeering zal de Japansche minister van buitenland- sche zaken, Matsoeoka, binnenkort een be zoek aan Berlijn brengen. Dit bezoek heeft ten doel de bespreking van alle kwesties, die voortvloeien uit de samenwerking op grond van het driemogendhedenverdrag tus schen Duitschland, Italië en Japan. Na zijn besprekingen te Berlijn zal Matsoeoka zich naar Rome begeven. Oproep van Benesj aan Joegoslavië Om soldaten naar Afrika te zenden. De gewezen president van de voormalige Tsjechoslowaaksche republiek, Dr. Benesj, heeft via de Engelsche radio een oproep ge richt tot Joegoslavië om zijn eer te redden door actief aan den strijd tegen de asmogend- heden deel te nemen en drie of vierhonderd duizend soldaten via Saloniki naar Afrika te zenden, waar thans om het behoud van de Europeesche cultuur wordt gestreden. De Voelkische Beobachter noemt dezen op roep een even driest als dilettantisch voor stel om Joegoslavië als kanonnenvleesch voor den strijd in Afrika te winnen. FEEST IN THAILAND. De regeering van Thailand heeft bij de creet bepaald, dat de klokken van alle Boeddhistische tempels en alle Christelijke .cerken geluid zullen worden bij de onder teekening van het vredesverdrag van Tokio De bevolking heeft aanwijzing gekregen, dan de vlaggen van Japan en Thailand te hijschen. Er worden groote feestelijkheden voorbereid. De vredesconferentie te Tokio. Naar van betrouwbare zijde vernomen wordt, is gistermiddag de volledige tekst van de instructies van Viohy voor de vre desconferentie te Tokio ontvangen. De Fransche delegatie heeft evenwel medege deeld, dat zij niet in staat zal zijn, haar de finitieve antwoord nog aan de Japansche regeering te doen toekomen. Hedenochtend zal de Fransche ambassadeur een bezoek brengen aan Matsoeoka, en waarschijnlijk zal hedenmiddag de vijfde informeele bij eenkomst der Japansche, Fransche en Thai- landsche delegaties worden gehouden, waar na de drie delegaties het voorloopige vre desverdrag parafeeren. KOLONEL DONOVAN IN DUBLIN. De afgezant van president Roosèvelt in Europa, kolonel Donovan, is per vliegtuig uit Londen in Dublin aangekomen. Hij werd door een vertegenwoordiger van het Iersche ministerie van buitenlandsche za ken ontvangen. Donovan had een onder houd van een uur met De Valera. Daarop gebruikten beiden in gezelschap van kar dinaal Macrory den maaltijd. Per vliegtuig is Donovan weer naar Londen teruggekeerd COMMISSARIS VAN POLITIE ONTSLAGEN Volgens de Tel. is de commissaris van po litie te Zaandam, de heer C. Roscher, uit zijn functie ontheven. OUDE MOORDZAAK OPGEHELDERD Justitie looft belooning uit. Op Zaterdagmorgen 11 Maart 1939 is uit een sloot, loopende langs den Middenweg van Herbayum naar Wynaldum, het lijk opge haald van de negentienjarige mejuffrouw T. Hoekstra, verpleegster te Franeker. Op eeni- gen afstand van het lijk lag de fiets van het slachtoffer, het voorwiel in de sloot, hetgeen aanleiding gaf tot het vermoeden, dat zij te water was gereden en verdronken. De Justitie stelde een uitgebreid onderzoek in, daar verschillende omstandigheden er op schenen te wijzen, dat factoren aanwezig wa ren, die ingrijpen van de Justitie wettigden. Op het stoffelijk overschot van het slachtof fer werd sectie verricht, aldus de Tel. Den avond te voren moet een voorbijgan ger een woordenwisseling hebben gehoord tusschen een man en een meisje, terwijl eenige oogenblikken later deze man in snelle vaart zou zijn voorbijgereden. Thans precies twee jaren later, schijnt de Justitie aanwij zingen te hebben gevonden, die het vermoe den van moord wettigen. De officier van Justitie te Leeuwarden heeft, aldus de Tel., heden per aanplakbiljet laten bekendmaken, dat de Justitie f250.belooning uitlooft aan hem of haar, die aanwijzingen kan geven welke leiden tot aanhouding van den dader of de daders van den moord op mejuffrouw Hoekstra. Bijbelonderzoek- vereeniging opgeheven DUITSCHERS BESCHOUWEN DIE ALS HETZORGANISATIE. Naar de D.Z. mededeelt is de Internatio nale vereeniging van Bijbelonderzoek (In lernationale Bibclforscher vereinigung) opgeheven en het vermogen in beslag ge nomen. In de kassen te Zwaag (N.H.) waar de pruimeboomen In bloei staan, zijn ook korven met bijen geplaatst, om het bestuivingsproces, dat ten deele met plumeau's geschiedt te helpen bevorderen* (Foto Pas-Holland) Deze vereeniging, aldus de D.Z., met haar aangesloten mantelorganisaties bedrijven in woord en schrift onder het mom van wetenschappelijk onderzoek een hetze te gen staats- en kerkelijke organisatie. Zij.on dergraaft de volksche gedachte en de auto riteit van de staat in anarchistischen zin. Het laten voortbestaan van deze vereeni ging is gevaarlijk voor de openbare orde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1