DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Joegoslavische ministers Tut Kid. schepen CONFERENTIE TE MOSKOU getorpedeerd De kruiser „Londonop weg naar de V.S FARINACCI GESNEUVELD? Verduisteren 8.01 uur Verrassende landing van Japansche troepen VARKENSFOKKERIJ nog verder beperkt STUDIEGROEP VAN TUINDERS Mislukte wereldrecordpoging Srlm< Laan. Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Netnummer 2240. A DINSDAG 25 MAART 1941. 85e Jaargang. No. 11452. 'wil Uitgave deif N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Nocrdericwortier" naar Duitschland Engelsche nota aan Belgrado? De Zuid Slavische premier Tswetkowitsj, en de minister van buitenlandsche zaken, Tsintsar Markowitsh, zijn in gezelschap van den Duitschen gezant, von Heeren, gister avond om tien uur plaatselijken tijd per extra-trein uit de Joegoslavische hoofdstad paar Duitschland vertrokken. Bij het afscheid waren talrijke leden der regeering aanwezig met den plaatsvervan- genden premier, dr. Matsjek, aan het hoofd. Behalve de heeren van het Duitsche gezant schap waren nog de Italiaansche gezant, de Hongaarsche gezant en de Bulgaarsche zaakgelastigde verschenen. 3 De reorganisatie der regeering. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat de verzoeken om ontslag van den mi nister van landbouw, dr. Branko Tsjoebrilo- witsj, en van den minister voor sociale za ken, dr. Serdjan Boedisawlje, aanvaard zijn. In hun plaats zijn benoemd: tot minister van landbouw dr. Tsjaslaw Nikitowitsj en tot minister voor sociale zaken dr. Dragomir Ikonitsj. De minister van justitie, dr. Mi- chael Konstantinowitsj heeft zijn verzoek om ontslag weer ingetrokken. In politieke kringen te Belgrado wordt er op gewezen, dat na de reorganisatie op bin nen- en buitenlandsch politiek gebied defi nitief opgehelderd is. Men juicht de thans genomen beslissing toe en verwacht van de toekomstige ontwik keling een vergaande ontspanning in het land. Joegoslavië heeft thans, zoo verklaart men in vooraanstaande politieke kringen, op ondubbedlzinnige wijze de nieuwe orde ning van Europa gekozen en is trotsch als rechtsgelijke partner met volle vrijheid van beslissing te kunnen medewerken. Engelsche nota aan Joego slavië? In Amerikaansche journalistenkringen te Belgrado verluidt het betrouwbare bericht, dat de Engelsche gezant, Sir Ronald James Campbell, gisterenmiddag op het Joego slavische ministerie van buitenlandsche zaken een nota heeft overhandigd, die be trekking zou hebben op de buitenlandsche politiek van dit land. Geen demonstraties. Van betrouwbare zijde verneemt het D. N.B., dat de van Engelsche en Amerikaan sche zijde verspreide berichten betreffen de onlusten en demonstraties in Belgrado, zoomede die met betrekking tot het aftre den van eenige hooge Joegoslavische be- stuurs- en politieambtenaren, iederen grond van waarheid missen. Gedurende de laatste dagen, aldus ver klaart men, hebben in geheel Joegoslavië geen demonstraties tegen Duitschland of de As-mogendheden plaats gehad. De van Engelsche zijde verspreide be richten in zake demonstraties voor het Duitsche gezantschapsgebouw zijn even eens, naar van Joegoslavische en Duitsche zijde wordt verklaard, volkomen uit de lucht gegrepen. Matsoeoka thans op weg naar Berlijn Nieuwe Russische opperbevel hebber in het Verre Oosten. Groote oefeningen der Russische parachutisten. De Japansche minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, heeft gistermiddag om 16 uur plaatselijken tijd, vergezeld van den Ja- panschen ambassadeur 'te Moskou, Tate- kawa en van den ambassaderaad Mijakawa in het. Kremlin een bezoek gebracht aan den chef van de Sowjet-Russische regeering en volkscommissaris van buitenlandsche zaken, Molotof. Het bezoek heeft twee uur geduurd. Naar het D.N.B. nader uit Moskou ver neemt, was bQ de bespreking tusschen den Japansehen minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka en den Russischen volks commissaris van buitenlandsche zaken, Mo lotof, ook Stalin tegenwoordig. In tegenstelling tot andersluidende berich ten, heeft de Engelsche ambassadeur te Mos kou, Sir Stafford Cripps, geen bezoek ge bracht aan den Japansehen minister van buitenlandsche zaken. Een verklaring van Matsoeoka: de As het machtigste bolwerk. Matsoeoka, heeft tegenover den plaatsver- vangenden hoofdredacteur van de „Angriff', dié hem tot Moskou is tegemoet gereisd, eenige verklaringen afgelegd, die het blad ónder het opschrift „Een strijdhond" publi ceert. Nadat Matsoeoka nogmaals zijn vreugde had uitgesproken over de uitnoodiging der Rijksregeering om een bezoek aan Duitsch land te brengen, waarbij hij eindelijk al de mannen .zal leeren kennen, wier namen tliens in de geheele wereld, vooral ook in Japan, tot een begrip zijn geworden, ver klaarde hij: „Ook het Japansche volk heeft mijn reis naar Duitschland en Italië met de leven digste belangstelling, ja met vreugde be groet. Geheel Japan is er van overtuigd, dat het Driemogendhedenpact zoowel in politiek, als in militair opzicht een machts factor, ja kortom het machtigste bolwerk is, dat ooit in de wereld heeft bestaan". Naar het D.N.B. voorts uit Moskou ver neemt heeft de Japansche ambassadeur vanmorgen den chef van het protocol aan het volkscommissariaat van buitenland sche zaken twee geschenken overhandigd voor de beide hoogste Russische staatslie den, Stalin en Molotov, die de Japansche minister van buitenlandsche zaken, Mat soeoka, heeft meegebracht en wel een wandscherm met een jachttafereel en een lakkastje, met goud en zilver beschilderd. Ter eere van den Japansehen minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, heeft de Duitsche ambassadeur von der Schulenburg een noenmaal laten aanrich ten, waaraan van Japansche zijde de Ja pansche ambassadeur te Moskou, Tateka- wa, eenige leden uit het gezelschap van den Japansehen minister van buitenlandsche De twee perceelen Nieuwmarkt 20 en 22 te Amsterdam, met de oudste gedateerde gevels in de hoofdstad, waarop het Jaar tal 1605 voorkomt, hebben thans de zorg van de vereeniging „Hendrick de Keyzer". (Foto Pax-Holland) „TAPANOELF' EN „MIJDRECHT". Naar het „Hamburger Fremdenblatt" uit Bad Vicente op de Kaap Verdische eilanden meldt, is het Nederlandsche stoomschip „Ta- panoeli" op dien Atlantischen Oceaan getor pedeerd. Een deel der bemanning is op het eiland Boavista aangekomen. Een Portugëe sche kustvaarder zoekt de omgeving af naar de overige schipbreukelingen. Hetzelfde blad vernam uit Stockholm, dat hot Zweedsche blad „Dagens Nyheter" een ooggetuigeverhaal van een Nederlandschen kapitein heeft gepubliceerd over het torpe- deeren van vijf Engelsche of in dienst van Engeland varende schepen uit een konvooi ten Westen van Ierland. Hierbij was het Nederlandsche tankschip „Mijdrecht". De torpedeering was geschied op 6 Maart. (Het 7031 br. reg. ton metende s.s. „Ta- panoeli" behoorde toe aan den Rotterdam- schen Lloyd. De 7493 br. reg. ton metende „Mijdrecht" was een schip van de N.V. Ph. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf te Rot terdam). zaken en verscheidene leden der Japan sche ambassade te Moskou deelnamen. De tot het Driemogendhedenpact behooren- de landen waren door den Italiaanschen am bassadeur Rosso, en voorts door de gezanten van Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slo wakije vertegenwoordigd. Van Duitsche zijde waren aanwezig gezant von Tippelskirch, ambassaderaad Hilger, de drie militaire attaché's en andere leden van de Duitsche ambassade. Matsoeoka vertrokken. De Japansche minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, is gisteravond om 23.03 plaatselijken tijd met zijn gevolg na een ver blijf van anderhalven dag uit Moskou naar Berlijn vertrokken. Bij het afscheid waren talrijke autoriteiten tegenwoordig, o.m. de diplomatieke vertegenwoordigers der landen, die bij het driemogendhedenverdrag zijn aan gesloten. Nieuwe Russische bevelhebber in het Verre Oosten. Volgens een persbericht uit Chaba- rovsk is er een nieuwe opperbevel hebber benoemd bij de Russische troepen in het Verre Oosten, t.w. ge neraal Apanacenko, de vroegere op perbevelhebber van -het militaire district Centraal-Azië. Tot dusver was generaal Stern opper bevelhebber in het Verre Oosten. Zondag zijn te Gluchowitz in de buurt van Moskou, groote oefeningen van parachutis ten gehouden, waaraan vele Kolchozenleden deelnamen. De oefeningen begonnen reeds in den nacht van Zaterdag op Zondag. De bevolking van het platteland had tot taak het optreden van parachutetroepen zoo veel mogelijk te verhinderen. Maarschalk Boedjenny heeft Zaterdag een oproep tot de Komsomolyorganisatie in de Sovjet-Unie gericht waarin hij de jeugd wees op haar plicht militaire ooioefeningen bij te wonen. De maarschalk zette uiteen, dat de :ortgeleden gehouden skiwedstrijden, bezien lit het oogpunt van militaire doelmatigheid, oor de jeugd van groote beteekenis zijn. Hij zeide voorts dat ieder lid van de Kom- somoborganisatie in het komende jaar, zijn militaire en sporttraining moest hebben vol bracht. De organisatie is opgedragen te zor gen dat ieder lid aan de gestelde verplich ting voldoet Vichy houdt de teugels strak De positie van den nationalen raad. Vice-president Admiraal Darlan, heeft de prefecten van tien departementen der onbe zette zone bijeengeroepen in Vichy voor een conferentie. Hij heeft hun uitvoerige politie ke, economische en administratieve richtlij nen gegeven betreffende de door de regee ring genomen maatregelen voor de beveili ging van de levensmiddelenvoorziening. De prefecten hebben instructies gekregen om met de strengste middelen op te treden te gen speculanten en hamsteraars. De Fransche regeering heeft, naar de staatscourant meldt, de Engelsche verzeke ringsmaatschappij The London Assurance het recht ontnomen een officieele vertegen woordiging in Le Havre te houden. De nationale raad. Over den nationalen raad wordt het vol gende gezegd: De nationale raad heeft op zichzelf niet het recht, in een of andere kwestie zelfstan dig een beslissing te nemen. Hij bezit dus geen enkel initiatief. Met betrekking tot de vraagstukken, waarmede hij zich op aanwij zing van het hoofd van den staat zal bezig houden, kan de nationale raad alleen wen- schen naar voren brengen of voorstellen doen. Het is verder aan den nationalen raad verboden petities in ontvangst te nemen. Na bestudeering van de aan den nationalen raad voorgelegde vraagstukken moet de na tionale raad over de principieele doelmatig heid van de voorgenomen maatregelen zijn meening te kennen geven. De nationale raad kan tevens voorstellen deze maatrege len aan te nemen, te veranderen of van de hand te wijzen. Senaat keurt Roosevelt 's voorstel goed 7 milliard voor de leen- en pacht wet. De Amerikaasche senaat heeft met 67 te gen 9 stemmen het voorstel van Roosevelt tot verstrekking van 7 milliard dollar ter financiering van de leen- en pachtwet goed gekeurd. Zooals men weet, is dit voorstel reeds door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Roosevelt heeft de wet onderteekend, die omstreeks 340 millioen dollar voor vloot- bouw op de bases in den Stillen Oceaan be schikbaar stelt. Dit bedrag dient ook voor de inrichting van de van Engeland verwor ven steunpunten. Vlootpersoneel kan worden op gevoerd. Om het voor eèn twee-oceanenvloot nood zakelijke personeel te verkrijgen heeft het huis van afgevaardigden een voorstel aan genomen, dat de personeelssterkte van de vloot verhoogt van 191.000 op 232.000 man. Bij een „nationalen noodtoestand" kan de sterkte volgens dit voorstel verhoogd wor den tot 300.000. Volgens de oude wet kon de vloot in zulk een geval slechts over "205.000 man beschikken. De Baltimöre Sun meent te weten, dat de zwaarbeschadigde kruiser „London" (9800 ton) zich op weg bevindt naar Nor folk (Virginia) om op de werf aldaar ge repareerd te worden. Activiteit in de FORDFABRIEKEN Nieuw klinkprooes. REVOLUTIE IN DEN VLIEGTUIGBOUW? Naar U. P. meldt, worden in de Fordfa brieken momenteel proeven genomen met een nieuw klinkprocedé, en wel in de z.g. „River Rouge'Vfabrieken. Men werkt hier bij onder strenge bewaking en de ingenieurs van de weermacht en van de verdedigings commissie zijn de eenige buitenstaanders die worden toegelaten. Zooals reeds vroeger gemeld, verklaren deskundigen, dat deze klinkmethode, als zij bruikbaar blijkt te zijn hetgeen wil zeg gen dat zij beantwoordt aan alle door het departement van oorlog te stellen eischen en revolutie op het gebied van den vlieg tuigbouw zal beteekenen ten aanzien van de geheel metalen machines. Indien ook het electrisch laschprocédé, dat door de „Standard Almuminium and Alloy Company" in Chicago is uitgevonden. Ford ter beschikking wordt gesteld, dan zou een nog grootere bespoediging der productie kunnen worden bereikt, Een groote viermo torige bommenwerper van de „Consolidated Aircraft" van het type „B-24" het. type dat Ford maakt telt ongeveer 450.000 klinknagels en daarbij moet ongeveer 75 pro cent yan het voor de fabricage noodige werk met de hand worden verricht. Tevoren heeft Ford zich reeds beziggehou den met de fabricage van vliegtuigen en wel in het begin der twintiger jaren, toen hij de eerste geheel metalen vliegtuigen maakte die drie motoren bezaten. Hij heeft echter de vliegtuigfabricage weer opgegeven om zich geheel aan de autoproductie te wijden. In den zomer van het afgeloopen jaar ver klaarde Ford. dat hij zich bezighield met den bouw van een twaalf-cylinder vliegtuig motor. waarvan de krachtsontwikkeling in, verhouding tot het gewicht alle andere mo toren zou overtreffen. De proeven met dien motor zijn nog niet ten einde. De D. Z. meldt uit Belgrado, dat de Secre taris-Generaal der Italiaansche liscistische partij Farrinacci aan het hoofd van een ba taljon zwarthemden bij Tepelini in Albanië is gesneuveld. Dit bericht is uit Rome niet bevestigd. De Engelschen van 37 jaar opgeroepen Te Londen is officieel bekend gemaakt, dat alle mannen van 37 jaar zich voor den weerdienst moeten laten inschrijven. Zij zul len in de gelegenheid worden gesteld te kie zen, of zij bij de politiereserve, de hulpbrand weer of den civielen verdedigingsdienst in gedeeld willen worden. Uitbarsting van moddervolkaan Op 18 Km. afstand van Bakoe is de mod- dervulcaan Lokbatan opnieuw tot uitbar sting gekomen. Volgens een verklaring van den secretaris der academie van weten schappen in Azerbcidsjan, Kozine, is de Lokbatan de meest actieve moddervulcaan ter wereld. Reeds sedert eeuwen duurt de werking voort. Tot dusver werd de Lok batan regelmatig om de twee tot drie jaar weer actief en wierp dan 25 millioen ku bieke meters gas en petroleum uit, hetgeen bewijst, dat zich op groote diepte onder den grond een aanzienlijke hoeveelheid petro leum bevindt Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 7 30 uur Naar in een communiqué wordt medege deeld heeft een sterk detachement Japan sche expeditietroepen in Zuid China in de ochtenduren een verrassende landing on dernomen op de Noordelijke kust van de Honghai-baai ten Noorden van de Biasbaai, onder dekking van vlooteenheden. Het Ja pansche detachement, zoo voegt het com muniqué hier aan toe, trekt naar een niet bekend gemaakte plaats op en handelt in samenwerking met de Japansche troepen, die onlangs geland zijn op het schiereiland ten Oosten van de BiasbaaL Japansche overwinning in Kiangsi De Cliineesche troepen in Noord Kiangsi ten westen van Nantsjang hebben, naar het Japansche legerbericht meldt, een zware nederlaag geleden. De Chineezen verloren omtrent 4500 dooden en over de 200 gevan genen. De Japanners hebben omstreeks 40 machinegeweren, verscheidene loopgraaf mortieren en over de 500 geweren buitge maakt. De Japansche operaties, die begin vorige week aangevangen waren, richtten zich tegen een ten westen van Antsjang waargenomen concentratie van Chineesche troepen. Het Hdbld. meldt: Het bestuur van de Landbouwcrisis Orga nisatie van Gelderland deelt mede, dat de varkensstapel nog verder zal moeten wórden ingekrompen. Ten einde hiertoe geraken, is o.m. de maatregel gepubliceerd tot beperking van het aantal te merken biggen. In afwijking echter van het reeds eerder gepubliceerde kan thans worden medege deeld, dat voorloopig, d.w.z. tot 1 Juli a.s. geen beperking van de garantie toornen van ééntoomfokkers zal behoeven plaats te vinden Tot dien datum dus kunnen de eerste too rnen op bedrijven van ééntoomfokkers volle dig gemerkt worden, ook indien het aantal geboren biggen de betreffende toekenning overschrijdt. Na dien datum zal hiervoor een maximum van tien biggen per toom gelden. Het spreekt vanzelf, dat de reeds vroeger getroffen maat regelen, bijvoorbeeld het ter schetsing aan bieden van de drachtige zeugen en de ge boorteaangifte der biggen, onverminderd van kracht blijven. BEDRIJFSECONOMIE IN DEN TUIN BOUW. In het Westland heeft zich oen belangrij ke groep tuinders vereenigd tot een studie groep, teneinde alle economische gegevens van hun bedrijven nauwkeurig te onderzoe ken en te rangschikken. Deze bedrijfseconomie zal tot belangrijke resultaten kunnen leiden, in verband met de saneering der bedrijven en de prijsbepa ling. De overheid en de tuinders zullen hierdoor een nauwkeuriger begrip kunnen verkijgen van de economische zijde van den tuinbouw, waardoor een beter over zicht zal worden verkregen van de pro ductiekosten in deze voor de voedselvoorzie ning belangrijke .bedrijfstak. ^wemmen BEP VAN SCHAIK FAALT. De Amsterdamsche zwemster Bep van Schaik van de zwemvereeniging „De Meeu wen" ondernam gisteravond in het sport- fondsenbad-oost te Amsterdam een poging om het wereldrecord over 100 yards borst- crawl te verbeteren. Zij slaagden hierin niet. Hoewel zij den fraaien tijd noteerde van 1 min. 1,8 sec., bleef zij toch nog be langrijk boven den bestaanden wereld recordtijd, die op naam staat van de be kende Deensche zwemster Ragnliild Hve- ger in den tijd van 59,7 sec., gevestigd te Aarhus op 19 Februari 1939.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1