Prins Paul als regent afgezet Gunstige bepaling bij de Verhooging Melk- en cacao- DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER MATSOEOKA bij den Führer Ir. Dijt benoemd 8.04 uur loonen en salarissen ziekenfondswezin Joego-Slavië Koning Peter II neemt het bewind in handen Toestand in Syrië toegespitst Geen Paaschvuren Oorlogssigaren Herdenkingsrede van Cburcbill Verduisteren distributie Laan. Schagen. Tel. 444 VRIJDAG 28 MAART 1941. lijnen). Netnummer 2240. 85e Jaargang. No. 11455. Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier" Nieuwe regeering onder leiding van Generaal Simowitsj Gisteren is door de Joego-Slavische radio een proclamatie van Z.M. Koning Peter II verspreid van den volgenden inhoud: „Serven, Kroaten en Slovenen. Op dit ernstige oogenblik voor ons volk heb ik besloten de Koninklijke machtsbe voegdheden in handen te nemen. De rcgee- rende persoonlijkheden hebben mijn motie ven als zeer welgefimdeerd begrepen en zijn uit vrijen wil terstond afgetreden. Mijn trouwe leger en marine hebben zich terstond te mijner beschikking gesteld en voeren mijn bevelen reeds uit. Ik roep alle Serven, Kroaten en Slovenen op zich om den troon te scharen. Onder de ern stige omstandigheden van het huidige oogen blik bestaat het zekerste middel om de orde in het binnenland en den vrede naar bui ten te handhaven in dezen maatregel Ik heb generaal Doesjan Simpwitsj opdracht gege ven een nieuwe regeering te vormen: Ik verzoek alle burgers en alle autoriteiten des lands hun plicht jegens den Koning en het vaderland te doen." Regantschapsraad ontbonden. Tevens werd medegedeeld, dat de koning den regentschapsraad had ontbonden. Een nieuwe reqeerinq. Het Joego-Slavische persbureau Avala deelt mede, dat generaal Doesjan Simowitsj. na beraad met politieke persoonlijkheden een nieuwe regeering heeft gevormd. Deze omvat, zoo wordt gezegd, dc leiders en vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Ook zouden alle deelen der Joego slavische bevolking in deze regeering zijn yertegenwoordigd. D.N.B. deelt mede, dat te Boekarest van- iniddag de volgende lijst van ministers dtr nieuwe regeering bekend werd: Minister-president: Simowitsj. Eerste vioe- premier: Matsjek. Tweede vice-minister: Ivanovitj. Minister van buitenlandsche za ken: Nintsjitsj. Minister van binncnland- sche zaken: Boedisawlje Viz. Minister van financiën: Djoeranchoetej. Minister van oorlog, marine en lichamelijke opvoeding: generaal Bogolioetsj Ilitsj. Minister van KONING PETER II. (Foto archief). justitie: Markowitsj. Minister van opvoe ding: Trifoenovits. Minister van verkeer: Jeftitsj. Minister van handel en industrie: [van Andres. Minister van mijnwezen: Koelenowitsj. Minister van landbouw: Branko Tsjoebrilowitsj. Minister van open bare werken: Koelovctsj. Minister van pos terijen, telefoon en telegraaf: Ivan Tohbar. Miiter va voedigsnnCRR o: Mooooy gFs Minister van voedingswezen: Sava Kosso- nowifsj. Minister zonder portefeuille: Da- kowitsj. De nieuwe ministers hebben volgens ont vangen berichten reeds den eed aan den koning afgelegd en hun functies aanvaard. Een kwestie van binnenlandsch- politieken aard. Het Joegoslavische persagentschap heeft verklaard, dat de wijziging van de regeering oen zuiver binnenlandsch-politieke kwestie is en geen aangelegenheid van buiten- landsch-politieken aard. Het volk heeft vorming van een kabinet van nationale eenheid geëischt, dat in overeen stemming is met zijn politieke wenschen. Dit is de ware zin en beteekenis van de regee- ringsverandering, die zich thans in Zuid- Sla vië hoeft voltrokken. Berlijn onthoudt zich van stand punt.' Van welingelichte zijde te Berlijn wordt gemeld: Bij de bevoegde instanties der Rijkshoofd stad waren in de middaguren nog geen authentieke inlichtingen ontvangen over de gebeurtenissen te Belgrado, men onthield zich daarom hier in officieele en in officieu ze kringen van eenig standpunt,. GEEN LOONBELASTING MEER VOOR UITKEERINGEN INGE VOLGE SOCIALE VERZEKE RINGSWETTEN. Naar wij vernemen, heeft de secretaris-ge neraal van het departement van financiën een zeer belangrijke beslissing genomen ten aanzien van de toepassing van de loonbelas ting over de uitkeeringen ingevolge de so ciale .verzekeringswetten. Bij gepleegd overleg met de orga nen, welke met de uitvoering van de ze wetten zijn belast, is namelijk ge bleken ,dat aan de inhouding van loonbelasting over bedoelde uitkee ringen zoodanige administratieve be zwaren zijn verbonden, dat een goede uitvoering der betreffende wetten daardoor in gevaar zou worden ge bracht, hetgeen daarop zou kunnen neerkomen, dat de spoedige uitbeta ling van de gelden aan de recht hebbenden niet meer gewaarborgd zou zijn. Bovendien is gebleken, dat het financieel belang, dat voor den staat aan de inhou ding van de loonbelasting bij deze uitkee ringen is verbonden, niet zeer groot is. Im mers in de meeste gevallen zijn de uitkee ringen zoodanig, dat daarop volgens de be lastingstabel geen loonbelasting behoeft te worden ingehouden, waartegenover staat dat toch in al deze gevallen de uitvoerings organen met allerlei adiminislratieve be slommeringen in verband met de loonbelas ting zouden worden bezwaard, afgezien nog .van andere bezwaren. Na afweging van het aan de inhouding van loonbelasting verbonden financieel be lang tegen de daaraan voor de uitvoerings organen, de verzekerden en den fiscus ver bonden bezwaren. is dan ook de secretaris-generaal tot de conclusie gekomen, dat het wen- schelijk is, in het algemeen de inhou ding van loonbelasting op de, uitkee ringen, welke ingevolge de sociale verzekeringswetten- worden gedaan, achterwegete laten. Daarbij is bovendien de consequentie aan vaard, dat ook geen inhouding behoort plaats te vinden in de gevallen, waarin de uitkeering door tusschcnkomst van den werkgever geschiedt. Op grond van het voorgaande heeft de secretaris-generaal aan de uitvoeringsorga- nne voor de sociale verzekeringswetten doen weten, dat de uitkeeringen. vergoedingen en verstrekkingen ingevolge de ongevallen wet, de land- en tuinbouwongevallenwet, de zee-ongevallenwet, de ziektewet en de kinderbijslagwet niet aan de loonbelasting zijn onderworpen. Uitzondering. Een uitzondering is echter gemaakt voor de zoogenaamde blijvende rechten en den renten aan de nagelaten betrekkingen, welke ingevolge de genoemde ongevallenwetten worden uitgekeerd. Deze uitzondering is ge- basseerd op het feit, dat in de gevallen, waarin zoodanige renten worden toegekend, er in den regel een duurzame betrekking be staat tusschen den uitkeerder van de rente en den genieter, terwijl voorts in den regel de vroegere dienstbetrekking is verbroken, waardoor de in den aanvang opgesomde be zwaren, aan de inhouding van loonbelasting verbonden, nagenoeg geheel wegvallen. In verband hiermede is bepaald, dat van 1 Juli 1941 af bij de uitbetaling van deze renten de loonbelasting zal behooren te worden ingehouden. Voorts vernemen wij, dat bij de uitvoering van de nieuwe inkomstenbelasting zal wor den overwogen, in hoeverre het wenschelijk is, dat een aanslag wordt opgelegd in de ge vallen, waarin in een kalenderjaar aan den zelfden werknemer voor een belangrijk be drag uitkeeringen, waarop geen inhouding heeft plaats gevonden, zijn gedaan. Ten einde misverstand te voorkomen, kan nog worden opgemerkt, dat de nieuwe rege ling niet tot gevolg heeft, dat, indien de ONDERHOUD VAN 2Va UUR Besprekingen met Molotov be vredigend geacht. Hitier heeft gistermiddag orn 4 uur in zijn werkamer in de nieuwe 4 Rijkskanselarij den Keizerlijken Ja- panschen minister van buitenland>- sche zaken, Matsoeoka, in tegenwoor digheid van den Rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribben- tro.p, voor een bespreking ontvan gen. Bij het onderhoud waren verder aanwezig de Japansche ambassadeur te Berlijn, ge neraal Osjima. de Duitsche ambassadeur te Tokio, generaal Ott, alsmede de chef van de PrasidiaJ'kanzIei, de minister van staat, dr. Meissner. Op het. binnenplein van de nieuwe rijks kanselarij bewees een eereformatie van d"o lijfwacht den Japanschen minister het mili taire eerbetoon. Aan het portaal van de nieanve Rijkskanselarij wachtte de minister van staat, dr. Meissner. den Japanschen minister op. Naar verluidt, duurde bespreking tusschen Hitier en den Japanschen minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, ZVz uur. Alle actueele politieke vraagstukken zou den ter sprake gekomen zijn. Naar het D.N.B. verneemt, -heeft de rijks minister van buitenlandsche zaken gisteren- ochtend den op uitnoodiging van de rijksre- geeriag te Berlijn vertocvenden minister v. buitenlandsche zaken van het verbonden Ja pan, Matsoeoka, ontvangen voor een bespre king, welke in een geest van hartelijke ver standhouding verliep. Drie kwartier met Stalin 'gesproken. In een pergesprek met den correspondent van de „Messagero" heeft de Japansche mi nister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka verklaard, dat zijn onderhoud met Molotof bevredigend was. Over zijn ontmoeting met Stalin zei de mi nister, dat deze ongeveer drie kwartier heeft geduurd. De ontvangst, welke Rusland mij bereid de, aldus Matsoeoka, was zeer hartelijk en de Sow jet-autoriteiten hebben mij tijdens mijn lange reis door Siberië en Rusland uiterst hoffelijk bejegend. Het oponthoud in Italië zal tot 3 April duren. Matsoeoka gelooft op zijn terugreis langer in Mosku te kunnen blijven. Aldus een bericht in de Giornale 'd- Ita- lia, dat dus in strijd is met vroegere be richten, waarin werd gezegd dat Mat soeoka Moskou niet meer zou aandoen. De situatie in de Fransche mandaatsge- bieden in den Levant heeft zich weer toe gespitst. De lange duur van de tot nog toe vruchtelooze onderhandelingen van den Franschen hoogen commissaris, die voort durend heen en weer reist tusschen Beiroet en Damascus, heeft aan de opwinding nieuw voedsel gegeven. Daar het zakenle ven gestremd is en alle suggesties en aan sporingen van de Fransche autoriteiten nutteloos zijn gebleven, zijn er den laatsten tijd in de steden, waar betrekkelijk rust heerschip, weer hevige botsingen voorge vallen tusschen de bevolking en de veilig heidsorganen. De telefoonverbindingen tus schen de afzonderlijke steden zijn verbro ken. Het verlaten van de stad Da-mascus is slechts met verlof van de militaire autori teiten geoorloofd. eigenlijke werkgever bijv. tijdens ziekte nog aanvullende uitkeeringen doet, hierop geen loonbelasting behoort te worden ingehouden. Betaalt derhalve een werkgever, door wiens tusschenkomst de uitkeering ingevolge de Ziektewet wordt uitbetaald, bij ziekte het volle overeengekomen salaris uit,, dan be hoort dus inhouding van loonbelasting plaats te vinden over het bedrag, waarmede het sa laris de uitkeering ingevolge de Ziektewet overtreft. Van belang is tenslotten de bepaling, dat de thans getroffen regeling de werkgevers, die tot heden op de door hun tusschenkomst betaalde uitkeeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten loonbelasting behoorden in te houden, niet ontslaat van de verplich ting om de ingehouden loonbelasting af te dragen en dat deze regeling den werknemers geen aanspraak geeft op teruggave van loon belasting, welke in het verleden op de ge noemde uitkeeringen is ingehouden. TOT ALG. SECRETARIS COMMISSEE- POSTHUMA. Naar wij vernemen is de heer Ir. M. L Dijt benoemd tot algemeen secreta ris van de onlangs ingestelde z.g. commissie-Posthuma, die zooals men weet. den productieslag zal leiden. Naar wij vernemen is het verboden tusschen zonsonder- en opgang Paaschvuren te ontsteken. Ook Is verboden in gemeld tijdvak het verbranden van aardappelloof, zaagsel en dergelijke. 99 Papieren omblad spaart wat tabak uit. (Van onzen Amsterdamschen correspondent) Een deel van het rookendo publiek zal reeds kennis hebben gemaakt met sigaren met papieren omblad, welke sinds kort in den handel zijn. Het is ,naar wij vernemen, niet uitgesloten, dat, in verband met de labaksschaarschte, het vervaardigen van deze soort sigaren in den komenden tijd op grootere schaal zal, geschieden. Door bet gebruik van een papieren omblad worden per 1000 sigaren êenige kilo's tabak uitge spaard. Het omblad wordt hier te lande vervaardigd, is bruin van kleur en gearoma tiseerd. Er zijn echter nog tal van sigarenfabrikan ten, die, ter besparing van tabak, de voor keur geven aan het brengen van een smal lere sigaar zonder eenige ersatz-substanties, dan aan het fabriceeren van bovengenoemd artikel. De kooper kan dus kiezen: of een klein, doch superieur rookertje of een si gaar van normale afmetingen, waarvan het omblad uit papier bestaat, het dekblad ech ter nog „naturel" is. In ieder geval kunnen door deze methode van verwerking de fa brieken langer draaien en kan de handel zooveel mogelijk doorgang vinden. Evenals op het gebied van levensmiddelen en tex tielproducten, moet men op het terrein van genotmiddelen naar vervangingsproducten omzien. De groote massa rookers zal zich daarmede mettertijd zeker tevreden weten te stellen en eenzelfde gedragslijn volgen als de thee-consument, af en toe bij wijze van tractatie een fijn kopje, overigens slap pe theeVoorloopig echter zijn wij op de oorlogs-sigaar nog niet aangewezen, doch cenige papierfabrieken produceeren reeds regelmatig het vervangingsmidel voor het echte tabaksblad. De slag op den Atlantischen Oce- aan moet gewonnen worden. De Britsche minister-president, Churchill, heeft, naar de Londensche nieuwsdienst meldt, voor de hoofdcommissie der conser vatieve partij 'n herdenkingsrede gehouden ter gelegenheid van 't éénjarig bestaan zij ner regeering. Na woorden van nagedachtenis aan Cham- berlain, verklaarde Churchill, dat hij een jaar geleden met de vorming der regeering de opdracht aanvaard heeft, het land door zijn donkerste uren te geleiden. Als hoop vor den tijd na den orolog noemde de mi nister-president de vereeniging van alle partijen. De doorgestane gevaren moeten hun invloed op de Britsche politiek uitoefe nen en een krachtiger werking hebben dan slagwoorden uit het verleden. Om zijn ver trouwen in de toekomst te onderstreepen wees Churchill op het lot van het Engelsohe leger in Duinkerken. Sindsdien, zoo zeide hij, heeft Groot Brittannië een geheele reeks op merkelijke successen geboekt. Nog zegenrij ker dan alle overwinningen is echter de nauwe verbondenheid met de groote Ameri- kaansche natie. Groot Brittannië zou ook thans nog in staat zijn, zich zelf te helpen, maar het juicht toch de gemeenschappelijke pogingen van de geheele Engelsch-sprekende wereld toe. De slag in den Atlantischen Oce aan zal een grimmig karakter dragen. Hij moQt gewonnen worden, opdat de Ameri- kaansche hulp Engeland bereiken kan. Er bestaan moeilijkheden en gevaren, en En-' geland moet af en toe ook op een terugslag rekenen, maar Engeland moet zoo sterk van geest zijn, dat het zelfs uit het ongeluk ver hoogde kracht put. Terloops vermeldde Churchill ook de eventueele bekendmaking van de Engelsche oorlogsdoeleinden, doch verzekerde, dat een dergelijke verklaring thans toch slechts in heel aïgemeenen zin kan geschieden. ROOSEVELT BEKRACHTIGT CREDIET VOOR ENGELAND. President Roosevelt heeft gisteren aan boord van het jacht Potomac het door net congres goedgekeurde crediet van zeven milliard. dollar ter financiering van de hulp aan Engeland onderteekend. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 7.26 uur VOORBEREIDING VOOR DE DISTRIBUTIE. Naar wij vernemen zullen de distribu tiediensten in de verschillende gemeenten in de periode, aanvangende begin volgen de week tot uiterlijk 13 April overgaan tot de uitreiking van melkkaarten en cacao-- kaarten ter voorbereiding van de distri butie van 'deze artikelen. De melkkaart bestaat uit 40 bonnen, ge nummerd 11 tot en met' 50, terwijl de ca- caokaart 4 bonnen bevat, met als opschrift „een rantsoen 1ste periode" enz. Wat de aantallen der uit te reiken kaar ten betreft, kan het volgende worden me- degedeeld. Zij, die op 1 April 1941 den leeftijd van 14 jaar of ouder bereikt hebben, ontvangen: uitsluitend één melkkaart. Zij, die op 1 April den leeftijdvan 4 jaar hebben bereikt, doch nog niet 14 jaar ond zijn, ontvangen twee melkkaarten en een cacaokaart. Voor kinderen beneden 4 jaar worden 4 melkkaarten en één caoaokaart uitgereikt. Omtrent 'den datum van inwerkingtre ding van de distributie van deze artikelen óf over de te verstrekken hoeveelheden kunnen in dit stadium nog geen mededee- lingen worden gedaan. van De kans er op is er Naar wij vernemen, gaat men in bevoegde ambtelijke kringen thans na, in hoeverre een verhooging van loonen en salarissen in de naaste toekomst wenschelijk en mogelijk zou zijn. H'et zou in de bedoeling liggen, eventueel omstreeks Augus tus* toch een dergelijke, zij bet slechts gedeeltelijke aanpassing aan het verhoogde prijsniveau over te gaan. Naar verluidt zijn twee regelingen in studie en overweging, n.1. een verhooging van de lagere loonen en salarissen wij hoorden een grens van 2400,per jaar noemen en een algemeene verhooging, over de geheele linie. Het percentage van den duurtetoeslag zou in doorsnee 10 zijn* Een definitieve beslissing is echter nog niet gevallen, men make zich dus niet blij met een doode musch! Maar de kans is aanwezig. Naar wij vernemen, zijn bij de be voegde instanties plannen in over weging en ten deele reeds in een vergevorderd stadium van voorbe reiding, ten einde te komen tot een unificeering en concentreering van het ziekenfondswezen. Zooals men weet bestaat met name in de groote steden, een sterke versnippering op dit gebied. In Amsterdam alleen zijn, mee- ,nen wij. reeds -meer dan tien ziekenfondsen werkzaam. De bedoeling zou nu zijn, in samenwer king van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, het de partement van Sociale Zaken en het Staats toezicht op de volksgezondheid te komen tot een uniforme regeling onder Overheids controle. Hierbij zouden dan coöperaties als „De Volharding" te 's-Gravenhage óók' worden ingeschakeld, mits hier de z.'g. welstands- grens hersteld wordt, d.w.z. dergelijke or ganisaties zich beperken tot patiënten bene den een zeker inkomen, b.v. f 3000.per jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1