hermetisch gesloten hJÜST-dagblad voor hollands noorderkwartiei noorderkwartier De is nauwer aaneen? De stakingen in de V.S. Joego-Slavische grens BERLIJN SPREEKT ZICH NOG NIET UIT Nieuwe Engelsche actie tegen Dakar Fransch protest bij Engelsche regeering Minder ijzeren en stalen voorwerpen De nieuwe uniform van den arbeidsdienst Verduisteren 8.16 uur Een ei extra voor Paschen De Italianen in de V.S. De Engelsche aanvallen op Berlijn Eden bij den Griekschen koning BELGRADO wordt geëvacueerd §<rlunuVf%Mi fa ui Laan. Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Netnummer 2240. BB De Joegoslaviërs- hebben de grens herme tisch gesloten. Volgens berichten, 'ontvan gen door de militaire autoriteiten te Szeged, zijn de grensversterkingen door Joegoslavi sche soldaten op oorlogssterkte bezet. Min derheids-Duitschers uit Soeboditso en Kele- bia melden, dat de vervolging en terreur tegen al wat Duitsch is stelselmatig geor ganiseerd wordt door de Serven. Ook een groot aantal Hongaarsche vluchtelingen is uit het Joegoslavische grensgebied aangeko men. Zij spreken van uitbreiding van de terreur tot de leden van de Hongaarsche yolksgroep in Joegoslavië. Naar uit Magyar&oly (ten Zuiden van Fuenfkirchen) wordt gemeld, kan men aan de grens zien, dat sinds Maiyidagnacht ver scheidene hofsteden van minderheids-Duit- schers in brand staan. Vluchtelingen spre ken van een georganiseerde terreur tegen de Duitsche minderheid. Dedreigingen. Te Grasz komen regelmatig treinen, bin nen met vluchtelingen uit Joegoslavië. De Duitschers deelen eenstemmig mede, dat hun de Serven bij het vertrek woorden hebben nageroepen als: „Zeg aan je .Führer, dat wij den oorlog willen, dat wij bloed willen zien. Nu zullen wij de Zwaben martelen en in kleine stukken snijden. Karintië. Stiermarken en Triest willen wij hebben, dat behoort ons. Wij zullen op rukken tot de Semmering en tot Weenen. Verder vertellen de vluchtelingen nog, dat. de Serven met steenen naar de Duitsche volksgenooten geworpen hebben, ja zelfs naar kleine kinderen. Het huis van den Evangelischen dominee te Marburg is vernield, terwijl de dominee zelf bedreigd werd. De politie zag bij de uitspattingen lachend toe, terwijl de offi cieren tot de soldaten.zeiden: „Wanneer wij jullie het bevel geven, dan moeten jullie erop inslaan, zoodat men het in den hemel kan hooren. Wij zullen ze wel afslachten, daar kunnen jullie zeker van zijn." Bovendien wordt npg gemeld, dat Duit sche eigendommen in beslag genomen zijn. Berlijn in toestand van waar neming. De houding van Barlijnsche officieele en öfficieuse kringen tegenover den toestand in Joegoslavië heeft geen wijziging onder gaan. In de Wilhelmstrasse preciseerde men gisteren de Duitsche houding tegenover Belgrado als een „toestand van waarne ming". Van Berlijn uit," zoo werd verklaard, kan men over de politieke positie van Joe goslavië in geen geval een oordeel yellen. Alleen valt het toenemen van de anti-Duit- sche houding te constateeren. Op een vraag, wat de wenschen van Duitschland zijn, werd van Duitsche zijde geantwoord, dat Duitschland niets anders wenscht dan dat Duitsche dorpen niet verbrand, Duitsche menschen niet afgeranseld worden, den En gelschen geen gehoor geschonken wordt en overigens in Joegoslavië niet gedaan wordt wat den vijanden dienstig is. In politieke kringen hield men zich gis teren ook met het bericht bezig, dat de Joe goslavische regeering heden of morgen een verklaring over den toestand zal afleggen. In deze kringen hoorde men de opvatting verkondigen, dat Belgrado een dergelijke verklaring reeds sinds vijf dagen wil af leggen. In de Wilhelmstrasse werd in dit verband de vraag gesteld, of de nieuwe re geering te Belgrado geen verklaringen heeft afgelegd tegenover den Duitschen gezant. Hierop werd van'Duitsche zijde gezegd, dat den Duitschen gezant veel te verstaan ge geven werd, wat echter niet bewaarheid is. De Duitsche gezant In Belgrado te Berlijn. De Duitsche gezant in Belgrado is te Ber lijn aangekomen. Hjj heeft terstond mededee- lingen gedaan over den toestand in Jbego- slavië. De diplomatieke vertegenwoordiger van het Rijk heeft sedert het uitbreken van de crisis temidden van de gebeurtenissen ge staan en daarom is hij alleszins bevoegd, om de Berlijnsche instanties een indruk te geven van de ontwikkeling der kwesties, haar ach tergrond en haar politieke doelstellingen. Naar verluidt, wordt ook de Joegoslavische gezant te Berlijn, die zich, zooals bekend, met de regeering heeft verstaan, in de rijkshoofd stad venvacht. Momenteel is het materiaal, dat von Hehren heeft medegebracht nog in onderzoek. Daarom kan men voorloopig nog niet venvachten, dat Duitschland zijn hou ding duidelijk zal omschrijven. Ook gisteren werd in Berlijn algemeen gezegd, dat in d*i toestand in Joegoslavië nog geen verbeterin- Uit Lissabon wordt gemeld, dat de in Fransche kringen heerschende vrees voor een nieuwen Engelschen coup tegen Dakar nieuw voedsel gekregen heeft door berich ten uit de Engelsch-West-Afrikaansche ha ven Freetown, die afkomstig zijn van pas sagiers van de „Njassa", die Zaterdag te Lissabon is aangekomen. Hierin wordt ge meld, dat in de haven van Freetown Engel sche oorlogsschepen van alle afmetingen voor anker liggen, terwijl Engelsche troepen in de stad en omgeving samengetrokken zijn. De passagiers van de Njassa" verkla ren, dat Freetown zich in een kamp geme tamorfoseerd heeft. Voorts zijn te Lissabon berichten van de West-Afrikaansche kust ontvangen, dat de Franschen zich op de mogelijkheid van nieu we incidenten met Engelsche oorlogssche pen voorbereiden. De passagiers van de „Njassa" vertellen, dat in de fransche ha ven Casablanca ongeveer veertig Fransche oorlogsschepen liggen, waaronder de pant serkruiser Richelieu. Aan passagiers en ma trozen van de „Njassa" werd niet toege staan te Casablanca aan land te gaan. gen vallen waar te nemen. De steeds toene mende stroom van vluchtelingen naar het Rijk en naar de bevriende landen wordt als een zeer ernstig symptoom van de vijande lijkheden ten opzichte, van de Volksduit- schers beschouwd. Sterker nog d.an in de voorgaande jaren, weerspiegelt in de Duit sche pers berzorgdheid over het lot van de talrijke Volksduitsc'hers, die in het buiten land verblijven. De Rijksregeering blijft op het oogenblik natuurlijk in zeer nauw contact met de be vriende landen, voornamelijk met die in Zuid-Oost-Europa. Hieruit kan men conclu- deeren, dat de Rijksregeering zich op alle eventualiteiten, welke uit de Joegoslavische kwestie kunnen voortvloeien, voorbereidt. Nieuwe overeenkomst zou tus- schen Berlijn-Rome-Tokio zijn gesloten. In het Italiaansche blad de „Giornale d'Italia" verklaart Gay- da, dat Italië, Duitschland en Ja pan tijdens Matsoeoka's bezoek aan Berlijn en Rome een nieuwe over eenkomst hebben gesloten, die ver band houdt met een mogelijk toe treden van Amerika tot den oorlog. Gay da zegt woordelijk: „Over de over eenkomst, die gedurende Matsoeoka's be zoek aan Berlijn en Rome bereikt is kan niets gepubliceerd worden. De leden van het driemogendhedenverdrag zijn, hoewel zij besloten hebben den oorlog te lokali- seeren, te zelf der tijd vastbesloten tegen iedere nieuwe interventie samen te wer ken. Daar de Angelsaksische wereld het driemogendhedenverdrag aldoor vijandi- wordt, zullen de. leden van het drie mogendhedenverdrag zich aldoor sterker op een gemeenschappelijke actie voorberei den. Iedere actieve oorlogshandeling zal het driemogendhedenverdrag in de geheele wereld in werking doen treden. De over winningen van de as in Europa en Afrika zijn Japanschè overwinningen, terwijl Ja- pansche overwinningen ook overwinnin gen van de as zijn". U.P. Tegen beschieting van convooi aan Afrikaansche kast. V. S. MOETEN OPHELDERING GEVEN OVER OPTREDEN TE GEN FRANSCHE SCHEPEN. De Fransche ambassadeur heeft, naar As sociated Press meldt, aan het Amerikaan- sche ministerie van buiten]andsche zaken met het verzoek tot doorgeven aan de Brit- sche regeering, een nota van 'de regeering te Vichy overhandigd, waarin geprotesteerd wordt tegen de beschieting van een Fransch convooi aan de Afrikaansche kust door En gelsche oorlogsschepen. De ambassadeur verklaarde dat het protest over de Vereenig- de Staten moest geschieden wegens het ont breken van directe betrekkingen tusschen Londen en Vichy. Hij deelde verder mede. dat hij op het de partement van buitenlandsche zak eb ophel dering over een mogelijk optreden der Ame- rikaansche regeering tegen Fransche sche pen in* de Amerikaansche havens zou ver langen. In eindelooze rijen trekken Duitsche legerafdeelingen langs de wegen in Noord Afrika, om zich mar hei front te begeven (Fat* WeltbW) Besparing noodig. In de Nederlandsche Staatscourant van 2 April is een verordening ge publiceerd, welke een besparing van m het ijzer- en staalverbruik beoogt. Daartoe wordt de vervaardi ging van verschillende minder nood zakelijke artikelen van ijzer en staal verboden of beperkt. Bovendien wordt het gebruik van ijzer en staal voor een aantal doeleinden, waar voor ook andere materialen kunnen worden gebruikt, verboden. Deze verboden gelden niet slechts voor zoover de vervaardiging geschiedt ten be hoeve van het verbruik in Nederland, doch ook indien de betrokken artikelen bestemd zijn voor export naar Duitschland of naar een der door Duitschland bezette gebieden. Onder „verbruik in Nederland" wordt mede verstaan het verbruik door zich in Neder land bevindende buitenlandsche instanties b.v. leden of organen van de Duitsche weer macht. De bepalingen hebben hoofdzakelijk be trekking op artikelen van dé kleinmetaal de emaille- en soortgelijke industrieën, de fa brieken van huishoudelijke artikelen, tafel en keukengerei, meubelen en aanverwante artikelen, hang- en sluitwerk, radiatoren en kachels, rijwielonderdeelen, enz. Voorts worden de ijzergieterijen in haar productie van bepaalde goederen beperkt (b.v. ten aanzien van gietijzeren buizen, af voerpijpen, rioleeringsonderdeelen). Van deze verboden en beperkingen kan de directeur van het rijksbureau voor ijzer en staal in bijzondere gevallen ontheffing ver- leenen. (Van onzen Haagschen correspondent.) Sedert eenige dagen ziet men hier in Den Haag de eerste, nieuwe uniformen van den Arbeidsdienst op straat. Deze zijn vervaar digd van de oude legeruniformen, welke don ker mosgroen geverfd zijn. Wij vernemen, dat er reeds ongeveer 5000 van deze nieuwe uni formen met liggende kraag en rijbroek waar bij laarzen worden gedragen, gereed zijn. Iedere man krijgt bovendien een lange over jas en een veldmuis van het tot dusver ge bruikelijke model. De officieren dragen een platte pet. Het algemeene herkenningstee- ken van den Arbeidsdienst bestaat uit twee gekruiste korenaren. De beslissing over den uiteindelijken vorm en plaats der aan de onderscheiden rangen verbonden destinctie- ven sterren, strepen, enz. is nog niet genomen. De nieuwe uniformen worden, behalve door den Staf van commandant Breunese, tot dusver aleen gedragen in een der vier leiders-opleidings-kampen, n.1. dat te Nun- speet, en in vier werkkampen. Overigens dragen de mannen nog de uni form van den inmiddels opgeheven opbouw- dienst, welke, zooals men weet, bestaat uit de vroegere legeruniform, met donker groene kraag, blauwe nestels, of witte driehoek op de linkerbovenmouw. Een groot deel van de manschappen van den Opbouwdienst is ech ter niet naar den Arbeidsdienst overgegaan, met name de ouderen niet. Situatie in Michigan spitst zich toe. Associated Press meldt een nieuwe ernsti ge botsing tusschen politie en stakers bij de Allis Chalmers fabrieken. Volgens opgave zijn er tot dusver twintig gekwetsten, onder wie negentien politiemannen. Juist toen een fabriekspoort van de bedrijven, waar ge staakt wordt, geopend werd en de gouver neur de menigte door luidsprekers toesprak, deden zich incidenten voor. De politie bracht weer tanks in actie en trad met traangas- bommen tegen de stakers op, die deze aan val met een woedenden hagel van steenen beantwoordden. Op bevel van den gouver neur van den staat Michigan Hill hebben de Allis Chalmers fabrieken het bedrijf thans stilgelegd. In een telegram aan president Roosevelt, waarin Hill den president van het bevel tot sluiting verwittigde, verklaarde hij, dat de beschikbare politie niet meer in staat was rust en orde te handhaven. Hij liet derhalve aan Roosevelt over de stappen te onderne men, die deze noodzakelijk achtte. De burgemeester en de politiechef van Daerhorn (Michigan) hebben volgens een bericht van Associated Press den gouver neur telegrafisch oni uitzending van staats- militie verzocht, ten einde vele duizenden ClO-arbeider, die een zitstaking houden, uit de Fordfabrieken aldaar te verwijderen. Terwijl de fabrieksleiding van slechts on geveer 8000 stakers spreekt, verklaart de voorzitter van de United Automobile Wor- kers, dat 20.000 man het werk hebben neer gelegd. De Fordfabrieken hebben, naar Associated Press mededeelt, in totaal voor 145 millioen bewapen!ngsopdrachten uit te voeren. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 7.10 uur Een ei is géén ei, zegt 't oude Paaschrijmpje Een verheugende mededeeling kan worden bekendgemaakt: we krijgen een extra-ei in de week vó6r Paschen, aldus de Tel. De be treffende bon zal tijdig worden aangewezen. Eén ei is geen ei, zegt een oudhollandsch Paaschrijmpje, twee ei is een half ei en drie ei is een Paaschei. Van een Paaschei in de zen zin van het woord kan dus nog niet worden gesproken, wel van een half ei. Wat nog altijd beter is dan een leege dop Voor vertrek gereed. De „New York Post" verklaart, volgens U. P., dat de leden der Italiaansche consu laten en de Italiaansche journalisten in de Ver. Staten de order gekregen zouden heb ben zich voor een onmiddellijk vertrek, zoo mogelijk naar Zuid-Amerika, gereed te hou den. Tevens zouden zij opdracht hebben gekre gen, alle documenten, die bij een eventueel® in beslag neming schadelijk zouden kunnen zijn, te vernietigen. In het Britsche Lagerhuis heeft gisteren de parlementaire onderstaatssecretaris van vliegtuigproductie. Llewellyn, volgens den Engelschen berichtendienst verklaard, dat het hem bekend was, dat de op Berlijn ge worpen bommen zeer bemoedigend werken op de bevolking van Engeland. Giften van de Engelsche bevolking voor bommen, die boven Berlijn uitgeworpen moeten worden, worden dankbaar aanvaard. Volgens S.P.T. heeft Koning George van Griekenland den Britschen minister van bui tenlandsche zaken, Eclen, in audiëntie ont vangen. Hierdoor wint de gisteren verspreide ont kenning van het Joegoslavische persbureau, dat Eden in Belgrado zou zijn, aan waar schijnlijkheid. U. P. merkt echter uit Berlijn op, dat men daar er zeker van is, dat Eden Belgrado heeft bezocht. Hij zou na een kort bezoek aan de Joegoslavische hoofdstad, weer naar Athene zijn teruggekeerd. S.P.T. deelde gisteren mede, dat groote af- deelingen soldaten de straten van Belgrado vulden; duizenden mannen in uniform, zwaar bepakt met hun uitrustingen, verza melden zich rondom het station. Voortdurend patrouilleerden politie en kleine afdeelingen militairen door de stad om opstoppingen en samenscholingen te voorkomen. Alle treinen, die Belgrado verlieten, wa ren tot de laatste plaats bezet. In de gangen stapelden de ransels zich op. Af en toe zag men lange rijen boeren, die paarden meevoer den. Ook deze werden in de treinen geladen en naar alle richtingen gedirigeerd. De evacuatie van Belgrado wordt voort gezet. Talrijke vrouwen en kinderen hebben de stad verlaten om in de hun aangewezen plaatsen een onderkomen te zoeken. Behal ve de Duitsche, Italiaansche en Hongaarsche gezantschappen beginnen thans ook de Ame rikaansche en Britsche legaties voor zoo ver zulks nog niet gebeurd is haar vrou welijke employé's te evacueeren. De Engel schen en Amerikanen vertrekken meeren- dels naar Griekenland om zich van daar naar Turkije te begeven. Ook de gezantschap pen van de lcleine neutrale landen, Zwe den, Zwitserland, Portugal en Finland zullen hun overbodig personeel evacueeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1