Duitschers vorderen in DERNA heroverd TURKIJE Jmerikaantjes" niet meer DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Joego-Slavisch I Zuid-Servië leger wijk zwijgt Crematie gelijkgesteld met begrafenis Het Noorderlicht op 30 Maart Verduisteren 8.27 uur Danslessen mogen doorgaan genoteerd Weer goede Jazz voor de Radio Laan. Schagen. Tel. 444 (2 lijnen). Netnummer 2240. WOENSDAG 9 APRIL 1941. 85e Jaargang. No. 11465. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier" grieksche linker vleugel ligt bloot. „Times" waarschuwt tegen opti misme". Het opperbevel van de Grieksche strijdkrachten publiceert vandaag het volgende communiqué: „Het Joegoslavische leger, dat in Zuid-Servië strijdt, trekt onder den druk van den tegenstander terug, waardoor de linkervleugel van ons heldhaftig aan de grens strijdende leger niet langer gedekt is. Desondanks strijdt ons leger met weergalooze overgave en betwist den vijand eiken voetbreed van onzen voorvaderlijken bodem." U. P. meldt uit Berlijn: Evenals in het weerrnachtsbericht van het opperbevel werd gemeld, verklaren ook goed ingelichte kringen te Berlijn, dat de Duitsche troepen ondanks sterken vijandelijken tegen stand, den opmarsch voortzetten. Gelijk in de afgeloopcn dagen het geval was, geeft men te Berlijn zoo goed als geen bijzonderheden over gevechten en stellingen. Over de gevechten- van Maandag meldde het D.N.B. uit Berlijn: De Duitsche troepen hebben in den loop van den dag in Joego slavië, ondanks'aanzienlijke terreinmoeilijk- hede.i, den aanval voortgezet. Tot dusver zijn talrijke gevangenen gemaakt. Een omvang rijke buit viel in Duitsche handen. Over de gevechten van Dinsdag meldt D.N.B. uit de Duitsche hoofdstad: Bij een nieuwen aanval zijn de Duitsche troepen in Joegoslavië verder gevorderd, in weerwil van aanzienlijke terreinmoeilijkheden en verniel de wegen. Zij hebben veel oorlogsmaterieel, waaronder talrijke stukken geschut van mid delbaar en zwaar kaliber en gemotoriseerde batterijen buitgemaakt. Voorts is hun veel infanteriemunitie in handen gevallen. Te Sofia zijn Dinsdag, aldus bericht het D.N.B. uit de Bulgaarsclie hoofdstad, de eer ste Grieksche gevangenen aangekomen. Uit Pressburg meldt D.N.B., dat uit de uit zendingen van radio-Agranl blijkt, dat daar de laatste dagen' meermalen luchtalarm is gemaakt. De Duitsche bommenwerpers ont zagen de stad echter en vlogen door. Joegoslavische schepen naar Amerikaansche havens. De Joegoslavische gezant in de Vereenig- Staten, Fotitsj, heeft volgens een D.N.B.-be- richt uit New York meegedeeld, dat alle Joegoslavische schepen in Amerikaansche havens opdracht hebben gekregen de ha vens niet te verlaten. Allé schepen op zee hebben order gekregen in versneld tempo Amerikaansche havens aan te doen Deze schepen, zoo verklaarde Fotitsj. zullen wor den gebruikt voor het vervoer van oorlogs materiaal naar den Balkan. Naar de Londensche correspondent van een Amerikaansch persbureau meldt, heeft de Britsche minister van scheepvaart Cross Maandag een bezoek gebracht aan den Joe- goslavischen gezant te Londen en hem Voor gesteld als eerste stap voor het verkrijgen van Joegoslavische schepen met een tota len inhoud van 400.000 ton een Joegosla- visch scheepvaart-comité in de Britsche hoofdstad op te richten, meldt D.N.B. uit Berlijn. 63 vliegtuigen verloren. De vijand heeft Maandag en in den afge- loopen nacht in totaal 63 vliegtuigen verlo ren, aldus D.N.B. In luchtgevechten aan het Balkanfront werden 20 vliegtuigen neerge schoten en 34 op den grond vernield. In het westen werden door nachtjagers 5 en door luchtdoelgeschut 4 vliegtuigen ver nield. Engelsch blad waarschuwt te gen optimisme. Volgens een bericht uit Londen heeft de militaire medewerker van de Times, vol gens D.N.B. verklaard, dat het Britsche be sluit tot hulpverleening aan Griekenland en Zuid-Slavië zeer gewaagd was. Hij waar schuwt tegen ieder optimisme en zegt, dat het meer dan optimisme is, wanneer men aanneemt, dat de Engelsche hulp op het oogenblik stferk genoeg is om op den Bal kan beslissend te kunnen ingrijpen. Engeland en de Balkan. Wij vernemen van welingelichte zijde: Het feit, dat Engeland de diplomatieke betrek kingen met. Hongarije heeft verbroken, wordt in politieke kringen hier beschouwd als een vrijwillige, vlucht voor de gebeurtenissen, die op zekeren dag toch zouden zijn gekomen. In dit verband vestigde men er gisteren in de Wilhelmstrasse nog eens uitdrukkelijk de aandacht op, dat Engeland op den Balkan niets heeft te zoeken en dat dit ook voor zijn diplomatieke vertegenwoordiging geldt. Van buitenlandsche zijde werd de vraag gesteld, of deze opmerking alleen op oorlogstijd be trekking had. Het antwoord luidde, dat er thans oorlog is, en dat men voorloopig dus daarop het oog moét, houden. Hoe het na den oorlog zal worden, is afhankelijk van de vraag, of Engeland dan nog bestaat. Voorts werd gevraagd, of ook Turkije on der de verklaring in kwestie moet worden begrepen. Van Duitsdhe zijde werd gezegd, dat Turkije niet tot den Balkan behoort en dat in het kleine gedeelte van het Turksche rijk, dat in Europa ligt, geen buitenlandsche ambassades of gezantschappen zijn geves tigd." Engeland verbreekt diplomatieke betrekkingen met Hongarije De Engelsche gezant in Boedapest, Owen St. Clair O'Malley, heeft den Hongaarschen minister-president en minister van Buiten landsche Zaken, Von Bardossy, Maandag avond medegedeeld, dat Groot Brittanje de diplomatieke betrekkingen met Hongarije heeft verbroken. De gezant verzocht zoo snel mogelijk de paspoorten gereed te ma ken. Ook Tobroek reeds weer in Duitsch-Italiaansche handen? Stefani meldt uit Rome, dat Derna door de Ital?•sh-Duitsche troepen is heroverd. Gi. n ging, volgens U.P. te Rome het gerucht, dat ook Tobroek, dat 150 km. ten Oosten van Derna ligt, weer in handen der Duitschers en Italianen zou zijn gevallen. De afstand van Tobroek tot de Libysch-Egypti- sche grens bij Solloem bedraagt ruim 100 km. Een medewerker van het D.N.B. aan het front in Griekenland legt verhand tusschen de gebeurtenissen in dén Balkan en de her overing \an Benghazi en Derna. Hij zegt: Zij, die zich afgevraagd hebben, waarom Duitsch land zoolang heeft gewacht en waarom Hit- Ier zoon geduld met Joegoslavië heeft gehad, zien nu in, dat de Duitsche weermacht pas toen moest ingrijpen, toen de Britten troepen contingenten van eenigszins grooten omvang in Griekenland hadden bijeen gebracht. Want het kan niet langer geheim blijven, dat de politieke „bezitters" (hans een strategie van militaire „bezitloozen" moeten voeren, dwz. de Engelschen moesten de troepen, die naar Griekenland en Joegoslavië overge bracht werden, van andere fronten vandaan halen. Rusland in afwachting De Turksche regeering heeft gisteren uren lang beraadslaagd, tew ijl vervolgens de Turksche minister van buitenlandsche za ken. Saradzogloe, in dè nationale vergade ring gesproken heeft over den buitenland- schen politieken toestand. Volgens Radio Ankara werden zijn verkla ringen, welker inhoud niet bekend zijn ge maakt, door de Turksche nationale vergade ring goedgekeurd en in het protocol opge nomen. Twee afgevaardigden verlangden de invoering van een wet tot steunverleening aan de nagelaten betrekkingen-van gesneu velde soldaten. De ^vergadering benoemde een commissie om over zulk een wet te beraadslagen. Daar op werd de bijeenkomst door den voorzitter gesloten. Welke de houding van Turkije tenslot te zal zijn is de ATaag, welke ieder zich stelt, nu de ontwikkeling van de militaire situatie in de Balkan er op wijst, dat groo- te veranderingen in den status van deze Zuid-Oostelijke hoek van Europa op til zijn Veranderingen tenslotte, welke nóch Tur kije, nóch Rusland onverschillig kunnen la ten. De belangen van deze mogendheden krui sen hier die der aspartners en veel zal af hangen van de visie van Moskou op de Duitsche bedoelingen. Als men echter let op de royale wijze waarop Berlijn er in toegestemd heeft in de Baltische staten plaats voor de Sovjets te maken, dan kan men aannemen, dat het Duitsche opdringen in den Balkan, hoewel zeker niet met de symphatie van Rusland, toch geen verdere gevolgen zal hebben, daar de mogelijkheid niet uitgesloten moet worden geacht, dat, het loslaten van de Duitsche invloed op de Oostzee staten een Duitsche manoeuvre is geweest, welke thans haar rente gaat opleveren. Toch valt niet te ontkennen, dat het Sphinxachtig zwijgen van Ankara en Mos kou op veler fantasie werkt. Duitschland voelt zich blijkbaar echter zeer veilig, want onverschrokken wordt, de opmarsch in den „zak" tusschen Joego slavië en Turkije voortgezet. Veilig mag men dan ook aannemen, dat Turkije het verloop -van den strijd eerst nog even wil aanzien. Dat ook het land der Turken tenslotte zal moeten kiezen tusschen het voor of le gen Duitschland. staal echter wel vast. Het is nu wel duidelijk, dat Hitier in geen geval een Britsche invalspoort, in welk deel van Europa dan ook, zal dulden. Voor uitkeering volgens sociale wetten. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft beaalcl, dat ten aanzien van de uitkeeringen voor de begrafenis van een verzekerde volgens de betreffende artikelen van de ongevallen wet, de land en tuinbouw-ongevallenwet en de ouderdomswet „crematie" wordt gelijk gesteld met .^begrafenis", zoodat die uitkee- ring ook 'bij.-, crematie van den verzekerde zullen worden betaald. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1941. ONDER VRACHTAUTO GERAAKT EN GEDOOD. Gistermiddagis het vierjarig dochtertje van den heer J. H., te Den Hoorn, gem. Leens, spelender wijze onder een vracht auto geraakt en op slag gedood. Volgens ooggetuigen treft den chauffeur van de auto geen schuld. Men kon er de krant bij lezen. Het N.M.I. te de Bilt deelt mecle: Nu langzamèrhand^ een groot aantal be richten over het Noorderlicht van den 30sten Maart zijn ontvangen, is het mogelijk meer bijzonderheden mede te deelen. Het verschijnsel begon rnet een verlichten hemel boven dén noordelijken horizon des avonds tegen 10 uur. Het had aanvankelijk het karakter van een rustigen band van licht, die zich van N.W. tot N.O. uitbreidde. Omstreeks 11 uur begonnen zich lichtbun dels te vormen, die in aantal en sterkte toe namen en sterk aan zoeklichten deden den ken. Waarnemers in alle deelen van ons land schatten het licht het stérkst om kwart voor twaalf. Het werd zoo licht, in Friesland, dat men met_gemak de krant kon lezen. Bij Zutphen stelde een. waarnemer het licht gelijk met dat van eerste kwartier. Vele Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 6 55 uur In verband mef het verbod van al het openbaar dansvermaak, wijst men er van bevoegde zijde op, dat de danslessen in de dansscholen gewoon kunnen doorgaan. Amsterdamsche effectenbeurs Krachtens de door de Duitsche bezettingsautoriteiten vastgestelde maatregel moeten met Ingang van 1 Mei 1941 de certificaten van Ameri kaansche fondsen uit de prijscou rant van de vereeniging voor den ef fectenhandel vervallen. Voor zoover deze effecten als onderpand van geldleeningen werden gegeven, zijn speciale regelen voorgeschreven. waarnemers constateerden, dat de gevels der huizen helder verlicht werden. Hier en daar werden vijf bundels tegelijk geteld. Tegen middernacht verminderde het Noorderlicht vrij plotseling in sterkte, maar tot omstreeks 3 uur bleef nog een lichtvlek over. Kort na het maximum zag men op verschillende plaatsen horizontale goleringen, die als pul saties bekend staan. Groene kleur. Velen namen de groene kleur van het.ver schijnsel waar, de kleur, die het meest in het noorderlicht voorkomt. Het rood, waardoor het noorderlicht van Januari 1938 uitmuntte, is zeldzaam. Vooral in Groningen, Friesland en 't noor den van Noordholland waren de lichtver schijnselen zeer sterk. Meer naar het zuiden nam het noorderlicht af, maar ook in Noord- Brabant werd het op enkele plaatsen goed gezien. In het noorden zag men een donker segment onder den lichtenden band. Hier zag men dus het geheele verschijnsel boven den horizon. Elders zag men dezen donke ren rand niet. maar maakte men vaak de op merking. dat de stralen als het ware van onder den horizon naar boven schoten. Het aardmagnetisme was dien nacht sterk gestoord. De eerste onregelmatigheid trad op om 17 uur 30 min., van omstreeks 21 uur tot 4 uur des morgens hadden sterke schomme lingen plaats. Het einde van de storing was omstreeks 5 uur. De sterkste afwijking werd geregistreerd te middernacht. De kompas naald week toen ruim een halve graad uit van zijn normalen stand. Ter. vergelijking wordt vermeld, dat bij het groote noorder licht van Januari 1938 deze uitwijking een graad 48 min. bedroeg. Op een gistermiddag te "Den Haag beleg de bijzondere bijeenkomst op het départe ment van volksvoorlichting en kunsten welke ten doel had een nauwer contact tot stand te brengen tusschen de verschillen de leidende figuren van dit departement en de dagblad-redacties, deelde Ir. L. Z. van der Vegte, raadadviseur ten departement^, mede. dat nu de bezittingen der omroep organisaties tegen vergoeding aan het Staats bedrijf zijn overgegeven, toch niet met één studio kan worden volstaan. Men vergete niet:, aldus Ir. van Veghé,, dat de Nederlandsche Omroep 3 programma's heeft te verzorgen, n.1. 2 op de middelgolf en 1 op de ultra-korte-golf voor de overzeesche gewesten. Hiervoor zijn meestal 3 studio's noodig en daarvoor komen in de eerste plaats de Avro-, K.R.O.- en N.C.R.V.-studio's in aanmerking; de VARA-studio kan voor bijzondere dóeleipden dienen. Ten aanzien van de programma's zeide spreker, dat deze in de naaste toekomst zoo wel wat muziek als wat het gesproken woord betreft, steeds verbeterd worden. Hiermede worden de luisteraars en de uit voerenden gediend. Het gesproken woord zal behalve voordrachten, hoorspelen e.d. volks voorlichting in den ruimsten zin omvatten, niet het minst ook teneinde misverstanden uit den weg tè ruimen; Ook Jazz. Er wordt naar gestreefd vervlakking te voorkomen in verband hiermede wordt er op gewezen dat zeer zeker ook goede jazz muziek zal worden gegeven. Hot-jazz zal echter uit de programma's worden geweerd. Er wordt naar gestreeft aan de zeer uit een loopende^ behoeften tegemoet te- komen, zonder dat échter het opbouwend karakter van de radio uit het oog verloren wordt. Er zal natuurlijk naar gestreefd worden, zooveel mogelijk luisteraars en aangeslote nen bij de radio-centrales te bereiken. In verband hiermede is het goed te herinne ren aan de zwartgallige voorspellingen, welke gedaan zijn, toen aangekondigd werd dat er een radio-bijdrage van 9 gulden per jaar per toestel zou zijn verschuldigd.. Door den raadadviseur werd toen de toestand niet zoo somber ingezien en eerder gedacht aan een herstel na een aanvankelijken te ruggang. Dat dit juist is gebleken, belijkt uit het feit, dat het aantal aanmeldingen de verwachtingen overtroffen heeft, en het getalvan 1.200.000 reeds is overschreden. Een gedeeltelijke teruggang in het aantal der aangeslotenen bij de radio-distributie bedrijven valt te constateeren doch dit is niet te verwonderen, daar deze aansluitin gen per week opzegbaar zijn en geen er toestel verzegeld of opgeborgen behoeft te worden. .De mogelijkheid bestaat dat hier de ziekelijke behoefte om naar verboden zenders te luisteren een rol speelt, doch waarschijnlijk is dit niet. daar deze afwij king op reeds voor Januari 1941 bestond. Spr. wees er met nadruk op, dat aan uit zendingen van godsdienstigen aard niets te kort zal worden gedaan. De voorbereidin- hiervan geschiedt door dezelfde organen, die hiervoor vroeger verantwoordelijk wa ren. Dé oude functie van het A.N.P. om uit sluitend nieuwsberichten te verstrekken, zal door haar weer worden hernomen. De nieuwsberichten-verzorging voor den omroep zal voortaan geschieden door een aparten dienst (berichtendienst Nederland- schen Omroep).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1