i' li «mr ii ■Vin t Bekendmaking Spanning in Irak neemt toe Vasteland van Griekenland geheel in handen u"s DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOODRFPKWA DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER EVEN VOOR ATHENE VIEL Botsing tusschen Engelsche en Iraksche troepenaf deelingen Schulte mag een jaar niet rijden Stadskinderen gaan de boeren helpen Verduisteren 9.08 uur EXTRA RIJST OP BON 21 Gedenkplaat voor ENKHUIZEN Laan, Schagen. Tal, 444 (2 lijnen). Netnummer 2240 m DRAGEN AFBEELDINGEN LEVENDE LEDEN HUIS VAN ORANJE VERBO DEN. 's-Gravenhage, 2 Mei: Het Rijkscommissariaat maakt het volgen de bekend: Op grond van par. 5 van het besluit van den Führer over de uitoefening van de re- geeringsbevoegdheden in Nederland van IS Mei 1940 (Reichsgesetzblatt I, bladzijde 778) en in aanmerking nemend par. 1 van ver ordening 20 van 7 Februari 1941, vaardigt de hoogere S.S. en Polizeiführer de volgende bekendmaking uit: 1. Het openbare dragen en toonen van af beeldingen van levende leden van het Huis Oranje-Nassau, pp welke wijze en in welken vorm dan ook, alsook het demonstratieve dra gen en toonen van de kleuren van 't Oranje huis, wordt hierbij verboden. Ditzelfde geldt van het al of niet tegen be taling verder verspreiden van dergelijke yoorwerpen. 2. Handelingen in strijd hiermee worden voor zoover niet strengere straffen be paald zijn ingevolge par. 1 der verordening nr. 20 1941 van 7 Februari 1941 gestraft. De volgende officieele commentaar werd bij deze bekendmaking gegeven: Verschillende incidenten van den laatsten tijd brachten het bewijs, dat afbeeldingen van levende leden van het huis van Oranje-Nas sau, alsook de kleuren van dit huis, tot een demonstratie tegen de bezettingsmacht mis bruikt werden, en wel zeer opmerkelijk het meest door kleine groepen uit het sociaal democratische en roomsch-katholieke kamp, die voorheen slechts in zeer bijzondere ge vallen bereid waren, om de zaak van het huis van Oranje-Nassau tot de hunne te maken. Daarbij werd geenszins aan een erkenning van de verdiensten van vroegere leden van iet huis van Oranje-Nassau gedacht, een er- enning, Qoor welke een algemeens waardee- ing aangenomen kan worden, aan welke $eze bekendmaking geenszins te kort doen wil. Het geval ligt. bij het publiek toonen IVan afbeeldingen" van levende leden van huis Oranje-Nasau echter geheel anders. Reeds op grond van het feit, dat deze leden van ge noemd huis, nadat zij haar land en volk ver lieten, zonder uitzondering geheel naar de zijde der Engelschen zijn overgegaan, moet dit als demonstratie Svorden opgevat. Dit demonstratieve toonen heeft dan ook tot ver storingen der orde geleid, die tot het boven weergegeven verbod leiden moesten. De be kendmaking der politie? heeft in het bijzon der ook betrekking op het dragen van uitge zaagde geldstukken (van 10 en 25 cents) en het neerzetten van afbeeldingen in^étalages. Niet door de bplcendmaking getroffen wor den de ook als „Prinsenvlag" bekende oranje- blanje-bleu-vlaggen, daar deze heden als een uitdrukking van den volkschen-wil kunnen worden beschouwd. Conflicten tusschen Engelschen en Grieken in de laatste nren Aan het D.N.B. wordt het volgende ge meld over de laatsteuren voor de bezet ting van Athene door de Duitsche troepen: Athene bracht voor den intocht der Duit sceh troepen een dramatischen nacht door. De verslagen Engelsche troepen vertoon den de neiging, Athene te bezetten en het op een straatgevecht te laten aankomen, waarbij voor Athene 't gevaar beslaan zou hebben, verwoest te worden. De Engelschen bezetten de heuvels in de omgeving van Athene met stukken geschut. In de buurt van het Duitsche gezantschap en ook voor de woning van den Duïtschen gezant wer den kanonnen opgesteld. In de voorsteden van Athene bevond zich een sterke afdee- ling Engelsche artillerie. De terreur bereik te haar hoogtepunt, toen Engelsche gemo toriseerde troepen, die op de vlucht gesla gen waren, over den straatweg van Eleusis en door het centrum van Athene trokken. De toenmalige Grieksche minister van Oor log dreigde daarop de Engelsche officieren dat, indien de kanonnen en machinegewe ren niet uit de straten van Athene, uit de voorsteden en voor het Duitsche gezant schap werden weggehaald, hij den Griek- •chen militairen het bevel zou geven de Stad van Engelschen te zuiveren. De Atheensche bevolking legde, de laat ste dagen jegens de Engelschen een vij andige houding aan den dag. Toen bekend werd, dat. een Engelschman een Griekschen oorlogsgewonde had doodgeschoten, kende de verontwaardiging van de bevolking geen grenzen meer. Het volk probeerde de En gelschen te lynchen en alleen door het op treden van de brandweer kon dit voorne men verhinderd worden. ENGELSCHE KRUISER BESCHADIGD. Uit Gibraltar wordt vernomen, dat de kruiser Sheffield die had moeten deelne men aan een missie óp de Middellandsche zee, welke de Italiaansch-Duitsche lucht macht heeft doen mislukken, het dok bin- nengeloopen voor herstel van de schade, die door hommen is veroorzaakt. t Iraksche leger bezet alle strategische punten de regeering protesteert tegen de verdragsschennis ENCELAND EISCHT TERUGTREE. KEN DER IRAKSCHE TROEPEN. Naar de Londensche correspon dent van het Zweedsche blad So- clal-Demokraten meldt, is de crisis tusschen Engeland en Irak plotse ling acuut geworden. Er is een incident geweest tus schen Iraksche troepen en Britsche afdeelingen. De Engelsche berich tendienst deelt volgens het D.N.B. mede, dat gisteren de strijd den ge- heelen dag heeft geduurd en aan genomen kan worden, dat nog door gevochten wordt. Voorts meldt So- cial Demokraten nog,dat de regee ring van Irak een nota aan Enge land gestuurd heeft, waarin ver langd wordt, dat alle Engelsche schepen terstond uit de wateren van Irak zullen vertrekken en dat de gelande Engelsche troepen het land in twee weken zullen verla ten. Worden deze wenschen niet in gewilligd, aldus luidt de nota ver der, dan zal het leger van Irak In grijpen. Dit schijnt dns plaatselijk reeds gebeurd te zijn. Doelbewust verscherping van het conflict? Het heeft er allen schijn van, zegt het D.N.B., clat. men van Engelsche zijde streeft Daifsch weermachtbericht SUCCESSEN DER LUCHTMACHT. In Griekenland hebben de afdeelin gen van het Duitsche leger de bezet ting van den Peloponnesus voltooid, Op het Grieksche vasteland bevindt zich geen vechtende Brit meer. In de zuidelijke havens van den Pelo ponnesus werden de overblijfselen van de vluchtende Britten achter haald, voordat zij op de schpen kon den gaan en gevangén genomen. Het aantal Britsche gevangenen steeg hierdoor tot 8200 man. Pantserwa gens brachten op 30 April in de Golf van Corinthe een vijandelijk transportschip tot zinken en dwon gen een ander schip zich over te geven. De luchtactie. In Noord-Afrika hebben sterke Duitsche en ltaliaansche afdeelingen gevechtsvlieg tuigen herhaalde malen doeltreffend de ver dedigingsinstallaties van den vijand bij To- broek gebombardeerd. Bomvoltreffers stel den batterijen buiten gevecht en veroor zaakten hevige ontploffingen in het fort Pi- naar verscherping van het conflict met Irak. Zoo heeft de Londensche radio gisteravond in het Arabisch- een oproep gericht tot het Iraksche volk, waarin gezegd wordt, dat En geland nooit vertrouwen gesteld heeft in Kailani, die illegaal aan de macht gekomen is, maar hem tijd wil laten om te toonen, wie hij was. Naar Reuter meldt, heeft de Britsche re gering aan de regeering van Irak den eisch gesteld, de troepen rondom het vliegveld van Habbaniyah terug te trekken. Iiaksehe maatregelen tegen vreemdelingen. Volgens een bericht van het Irak sche blad Ahwal, heeft de regee ring van Irak scherpe maatregelen genomen om de vreemdelingen, die in Iraksche bedrijven werkzaam zijn, daaruit te doen verwijderen. De finatxcieele regeeringscommissie heeft de aandacht gevestigd op de talrijke vreemdelingen die in het haven- en scheepvaartbedrijf van Basra werkaam zijn. Vendier heeft de Iraksche politie lijsten opgemaakt van talrijke vreemdelingen, die uit het land moeten worden gezet. Telegrammen van loyanteit. De regeering van Irak. zoo wordt uit Bagdad vernomen, ontvangt uit het geheelé land telegrammen, waarin de vaste houding der re geering wordt toegejuicht. De Be- douinenstammen bereiden zich er o.p voor, de weerbare mannen ter beschik king van de re geen ng te stellen. De Irak sche radio geeft sinds guteren nog uitslui tend militaire muziek, onderbroken door oproepen aan 't volk en berichten over het verloop der gebeurtenissen. Donderdagmiddag is een deel van de Britsch-Indische troepen, die in Basra aan land gebracht zouden worden, gedeserteerd en met volle wapenrusting naar het Iraksche leger overgeloopen. Iraksche leger bereidt zich voor. De Messaggero meldt omtrent den toestand in Irak, dat de Iraksche regeering de lichting 1916 en alle klassen der specialistentroepen heeft opgeroepen. Sedert Woensdag zoo meldt Stefani uit Bagdad bezetten de Irak sche strijdkrachten systematisch alle strate gische punten van het land, met inbegrip van de haven Basra. De olievelden van Mossoel staan eveneens onder controle van de Iraksche specialistentroepen. Verklaringen van de regeering. Naar de Tevere meldt, zijn voor de ambts woning van den Irakschen minister-president Kailani, sympathiebetoogingen gehouden door de Iraksche jeugdorganisaties. De mi nister-president zoo schrijft het blad verder, heeft in een toespraak den nadruk gelegd op het feit, dat de Iraksche regeering alles ge daan heeft om den vrede te bewaren. Wan neer men echter, zoo verklaarde hij, aan den anderen kant niet wil begrijpen, zal Irak een duidelijker taal moeten spreken. Naar de Tevere meldt, heeft de regeering een algemeene amnestie voor politieke ver grijpen afgekondigd. i lastrino en in munitieopslagplaatsen. For maties torpedovliegtuigen grepen succesvol in den strijd te land in en schoten in lucht gevechten vier jachtvliegtuigen van het type Hurricane neer en vernielden een 'ander vliegtuig op den grond. Marine-artillerie schoot in de Middelland sche zee vier Britsche torpedovliegtuigen neer. Vliegtuigen der gewapende verkenning bombardeerden met bijzonder succes een wa penfabriek aan de Engelsche zuidkust en brachten ten zuiden van Plymouth een koop vaarder tot zinken. Verdragend geschut van de marine nam scheepsdoelen voor Do ver doeltreffend onder vuur. In den afgelopen nacht bestookten forma ties gevechtsvliegers de ravitailleeringshar ven Liverpool opnieuw met brisant- en brandbommen. Er ontstonden uitgestrekte branden en verscheidene ontploffingen in voor den oorlog belangrijke doelen van het haven- en stadsgebied. Andere luchtaanval len waren gericht op havens, industrieele installaties en vliegvelden in Zuid- en Zuidwest-Engeland, Boven het vlootsteun- punt Soa pa Flow werden twee versper ringsballons neergeschoten. Boven het Duitsche Rijksgebied vonden overdag, noch des nachts vijandelijke ge vechtshandelingen plaats. Bij de gevechten in Macedonië en Thracië hebben zich majoor Esch, de kapiteins Mayerhofer en Pfeifer van een regiment bergjagers, majoor van Viebahn en kapi tein Nietzsche van een regiment infanterie, alsmede majoor Girscher van e«n regiment artillerie zich door bijzondere dapperheid onderscheiden. Luitenant Wolf van een afdeeling ver kenners heeft in Afrika voor de zevende maal een vijandelijken pantserwagen ka pot geschoten, SCHULTE. (Foto Pax.) Straf voor Schulte en Boeijen verzwaard. Naar wij vernemen heeft de U.C.I. de straf, welke door den Belgischen wielerbond werd uitgesproken over het Nederlandsche koppel SchulteBoeijen naar aanleiding van het incident in het sportpaleis te Antwer pen tusschen dit Nederlandsche koppel en den wedstrijdleider Ronsse nog aanmerke lijk verzwaard. Schulte is thans als hoofd schuldige door de U.C.I. voor den tijd van een jaar geschorst, terwijl de traf van Boeijen is verhoogd tot drie maanden. Oor spronkelijk was Schulte slechts geschorst voor den tijd van 8 maanden en Boeijen voor een maand. Alle krachten gemobiliseerd, om den oogst binnen te halen. OOK KINDEREN NAAR DUITSCHLAND. Op het Departement van Sociale Zaken is de afdeeling Arbeidsbemiddeling op het oogenblik druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitzending van een groot aantal jongens en meisjes naar de landbouwbedrijven. Zooals men zich zal her inneren, heeft het vorige jaar ook een derge lijke uitzending plaats gehad, doch op be trekkelijk kleine schaal, daar men te laat met de voorbereidende werkzaamheden was begonnen. Dit jaar zal dat anders zijn. Men heeft volop d'e gelegenheid gehad de zaak voor te bereiden en men verwacht dan ook, dat dit seizoen duizenden kinderen uit de stad naar het land zullen trekken, om daar in hun vacantie nuttigen arbeid te verrich ten. Via de burgemeesters is actie gevoerd on der de werkgevers, en deze actie is een groot succes gebleken. Geheel los hiervan staat de propaganda onder de jeugd. Hiertoe heeft men o.m. recla mebiljetten gebruikt, terwijl daarnaast de Gewestelijke Arbeidsbureaus (de vroegere Arbeidsbeurzen) een intensieve propaganda hebben gemaakt, vooral ook onder de jeugd van de middelbare scholen. Ook hier zijn reeds mooie resultaten bereikt en er komen bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus reeds ve le aanmeldingen binnen. De kinderen moeten, volgens het Vad'., een verklaring \an de ouders overleggen, dat die er geen bezwaar tegen hebben; voorts worden zij ondierworpen aan een geneeskun dig onderzoek, waaruit hun geschiktheid moet blijken en waarvan de kosten door het Rijk worden gedragen. Zij krijgen vrii reis kosten naar de platas waar zij te werk worden gesteld en als zij hun diensttijd op normale wijze vervullen, krijgen zij ook een vrije terugreis. Voorts worden alle kan deren gratis verzekerd tegen ziekten en ongevallen, zoowel voor een eventueele gel delijke uitkeering. als voor een eventueele geneeskundige behandeling. Hiertoe heeft het Rijk een collectief contract gesloten met de Centrale Onderlinge. Natuurlijk heb ben de kinderen tijdens hun verblijf op het land kost en inwoning vrij en bovendien krijgen zij nog zakgeld. Niet voor pleizier! Voor alles dienen zij zich echter voor oogen te houden, diat zij wor den uitgezonden om te werken en niet voor een pretje, hoewel dit werk voor vele stadskinderen een genoegen zal beteekenen. Men verwacht dat duizenden kinderen er profijt van zullen trekken, waardoor het contact tusschen stad en platteland belang rijk zal worddn versterkt. Ook kinderen naar Doitschland Naast de actie om kinderen in den landbouw hier te lande geplaatst 4e Vanavon'd gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 6.05 uur Van de boter- of vetkaart. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- scherii maakt bekend, dat voor het tijdvak van Zaterdag 3 Mei tot en met Zondag 25 Mei a.s. op bon ,21" van de boter- en vetkaart een extra rantsoen rijst, rijstemeel, rijste bloem, rijstgries of gruttemeel (ge mengd meel) van 250 gram beschik baar wordt gesteld. Voor zoover dit extra rantsoen wordt betrokken to gen inlevering van bonnen van de v e t k a a rt zullen de winkeliers aan het publiek een reductie van f 0.03 per 250 gram op den norma len prijs verleenen. De winkeliers ontvangen het bedlrag, waar over zij reductie hebben verleend, door be middeling van de plaatselijke distributie diensten terug van de middenstandsbanken. Nader zal worden bekend gemaakt op welke wijze de detaillisten de bonnen .21" van de boter- en vetkaart behooren in te leveren. Ten einde die bij het Centraal distributie kantoor ingeschreven detaillisten in de ge^ legenheid te stellen aan de vergroóte vraag naar rijst te voldoen, wordten zij in de ge legenheid gesteld vanaf Maandag 5 Mei tot en met Vrijdag 9 Mei a.s. tusschentijds de met ..23" genummerde bonnen van de „bon kaart algemeen", welke thans recht geven op 250 gram rijst, voor toewijzingen in te wisselen. De vaste inleveringsdagen komen, daarbij te vervallen, zoodat de belangheb benden onafhankelijk van hun codenummer de bonnen kunnen inleveren. De inlevering der bonnen dient te geschie den in veelvouden van tien stuks, zoodat het gebruikelijke minimum van 40 bonnen hierbij niet behoeft te worden gehandhaafd. De grossiers zullen tijdig door de Neder landsche Meelcentrale worden bevoorraad. Herinnering aan de Meidagen. Vrijdag 9 Mei zal een bronzen bedankplaat door de ingezetenen van Bunschoten als herinnering aan de genoten gastvrijheid tijdens de Mei-dagen van 1940 aan het ge meentebestuur van Enkhuizen worden aan geboden. De gedenkplaat geeft een voorstelling van een gedeelte van het IJsselmeer met de Noordhollandsche kust en de stad Enk huizen aan de linkerzijde, terwijl in den benedenhoek de dorpen Spakenburg en Bunschoten zichtbaar zijn. De woorden, die in de gedenkplaat zijn gegraveerd, herin neren aan de evacuatie. De plaat 'zal wor den aangebracht in het raadhuis te Enk huizen. De reis naar Enkhuizen zal per boot ge schieden. Verwacht wordt, dat tal van vis- schersvaartuigen de boot, waarop zich de officieele deputatie bevindt, zal vergezel len. krijgen, wordt er nog een afzonder lijke actie gevoerd, om kinderen in den landbouw in Duitschland te la ten werken. Dit zijn zuiver kinde ren, die voor den landbouw worden opgeleid. Zij blijven dan ook een vol jaar in Duitschland werkzaam. Voe len zij er voor, ook daarna er te blij ven werken, dan kan dit; blijken zij ongeschikt voor het werk op het land, dan wordt zooveel moge lijk geprobeerd hen aan een andère werkkring te helpen. Gedurende het leerjaar krijgen- zij twee maal veertien dagen vacantie naar huis. Zij hebben natuurlijk eveneens kost en in woning vrij en krijgen 10 tot 15 Mark zak geld per maand. Ook met deze actie beeft men reeds aardige successen geboekt, al schijnt deze mogelijkheid om aan den slag te komen, nog niet overal genoegzaam door gedrongen te zijn. Ook hier verwacht men echter in den loop van dit jaar een belang* dijke stijging. De kinderen komen allemaal' in de buurt van de grens te zitten, in de provincies Westfalen, Rijnland en Neder- Saksen. Dit heeft het voordeel, dat zij dicht bij huis zitten en in hun vacantie geen lan ge reizen behoeven te maken. Uit Duitsch land komen zeer vele aarfvragen van werk gevers naar jeugdige arbeidskrachten bin nen, zoodat er plaatsingsmogaüikheid ga* noeg H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1