§cImi (I ei*Cou iM III verplicht Vernieling der oliebronnen geëischt Het prijzen van artikelen DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER #F DAGBLAD VOOP HOLLANDS NOORDERKWARTIEI Een nieuw besluit schept orde Vijf kistjes voor afval! TURKSCHE VERWIJTEN AAN ENGELAND Verduisteren 9.16 uur Boter op bon „15" Zelf brood bakken Verlaging bezettiogskosten in Frankrijk? Hoofdredacteur: J. KEESMAN. Schagen. B De kooper nauwkeurige en eenvoudige contrêle op den verkooper. Binnen eenige dagen zal er een nieuw besluit worden afgekondigd, dat de verplichting tot het prijzen van artike len grondig regelt. Daarmee zal een belangrijke bijdrage zijn geleverd tot den strijd tegen de overtreders van prijs- voorscliriften. In de afgeloopen weken werden de winkeliers reeds her haaldelijk gewaarschuwd, dat zij hun waren moesten prij zen. De plaatselijke politie-autoriteiten van verschillende gemeenten deelden mede, dat zij na 1 Mei geen pardon meer zouden geven, indien dit niet geschiedde. De wet, waarop dat was gegrond, bestond reeds eenige jaren. In de prijs- opdrijvings- en hamsterwet van 1939 was n.1. een artikel opgenomen, dat eischte, dat de prijzen op duidelijk zicht bare wijze werden vermeld. Men heeft aan dit artikel in de praktijk weinig de hand gehouden. SCHERPE CONTROLE. De afdeeling prijsbeheersching van den dienst van den gemachtigde voor de prij zen, die in den aanvang van dit jaar haar werkzaamheden aanving, opende een fel of fensief tegen de overtreders. Er werd een uitgebreid controle-apparaat georganiseerd en op het oogenblik gaan er in het geheèle land honderden politie agenten en opspo- rings-ambtenaren op stap, speciaal niet de opdracht na te gaan, of de gevraagde prij zen niet te hoog zijn. Vele zondaren wer den reeds betrapt en de straffen, die de in specteurs voor de prijsbeheersching opleg gen, zijn lang niet mis. Om het werk van de opsporingsambtenaren te vergemakkelijken, bleek het noodig, om tan de verplichte prijsaanduiding streng de band te gaan houden. De reeds bestaande voorschriften gaven daartoe eenige mogelijk heden, doch intusschen werd een nieuw be sluit voorbereid, dat deze materie veel gron diger regelt en alle onzekerheden wegneemt. HET PRIJSAANDUIDINGSBESLUIT. Het nieuwe besluit legt den kleinhande laar de verplichting op, een groot deel van de in de winkels verkrijgbare artikelen op duidelijke wijze te prijzen. Deze regeling is reeds direct van toepassing op alle voedings- en genotmiddelen, textielwaren en lederwa ren. De gemachtigde voor de jirijzen zal de prijsaanduidingsplicht tot andere groepen van goederen kunnen uitbreiden, ook tot het verhuren van roerende goederen erj het ver richten van diensten. Nieww probleem voor de huis vrouw. (Van onzen Haagschen correspondent) Zooals men weet, komt er in den loop van dezen zomer van Rijkswege een per gemeen te gecentraliseerde ophaaldienst voor oude materialen en afvalstoffen. Als proef werkt de nieuwe regeling reeds eenigen tijd in Utrecht, Gouda en Voorburg; de bedoeling is haar uit te breiden tot de zestig voor naamste gemeenten van het land, met uit zondering echter van de drie grootste ste den. Behalve twee vuilnisemmers zal iedere huisvrouw dan vijf "kistjes moeten hebben. De inhoud van deze kistjes zal streng ge scheiden gehouden moeten worden. Het eerste is voor kranten en verder oud papier carton enz., mits niet vettig of smerig. In het tweede komen all* soorten textielafval, dus de ergste lompen. In het derde moet men metaal bewaren, inclusief conserven- blikjes, welke men eerst wel leeggegeten mag hebben In het vierde komt glas, gebroken ruiten, kapotte flesschen enz. I-Ieele flesschen moe ten leeg aan den leverancier worden terug geven; men betaalt dan ook niet voor niets 3 stuivers statiegeld tegenwoordig! Het vijfde kistje het mogen ook mandjes zijn zal wel grooter dan de overige moeten zijn, want. hierin gaan de diversen, zooals b.v. afgedankte voorwerpen van hout, kurk, rubber, celluloid, afval van linoleum, en an dere huishoudelijke opruimsels. Hiernaast blijft de schillenemmer natuur lijk onverminderd in eere met het oog op het thans zoo bijzonder kostbare, veevoeder en ook de gewone vuilnisemmer blijft in func tie, voor ascli, sintels, beenderen enzoovoort, al zal de vuilnisman het in de toekomst heel wat minder druk hebben dan tot nu toe. De huisvrouw zal voortaan secuur moeten sorteeren, dus geen aardappelmesjes mogen verliezen tusschen de schillen, nademaal een koeienmaag niet op mesjes trekt en geen spijkers tusschen de lompen, waardoor kost bare machines defect zouden kunnen gera ken! Het gesorteerd bewaren van de onderschei- Het tweede artikel van het besluit bepaalt, dat de prijzen duidelijk en goed leesbaar door middel van prijskaartjes moet geschieden voor waren, die in de étalage of in den win kel zichtbaar zijn uitgestald. Artikelen, die niet. zichtbaar zijn uitgestald, maar wel ge reed voor onmiddellijken verkoop, moeten eveneens zijn geprijsd, tenzij een prijslijst er van goed zichtbaar wordt opgehangen. Ook bij monsterverzanielingen zullen de prijzen duidelijk moeten zijn aangegeven. Een belangrijke bepaling is, dat de maat regelen van bet nieuwe besluit worden be schouwd als prijsvoorschriften. Dit beteokent dat overtreding valt onder de tuchtrecht spraak van de inspecteurs voor de prijsbe heersching. Op de naleving der voorschrif ten zal dus scherp worden toegezien. CONTROLE DOOR DEN KOOPER. De nieuwe maatrgelen zijn van veel be lang, zoowel voor het kooperid publiek als voor de bonafide winkeliers. Bij den dienst van den gemachtigde voor de prijzen kwa men vele klachten binnen over prijsopdrij ving. Telkens werd daarbij gevraagd, hoe men als kooper zelf kan nagaan, of de ge vraagde prijs juisl is. Gedeeltelijk is men den koopers reeds tegemoet gekomen door nieuwe maximumdétailprijzen in den vorm van offideele publicaties, die men kan uit knippen en bewaren. Het nieuwe besluit is een tweede stap in die richting. Het is wel duidelijk, dat het veel eenvoudiger wordt om na te gaan, om men den juist en prijs be taalt. den soorten afval zal, zooals bekend, ver plicht zijn, doch men behoeft het niet voor niets te doen. Er komen voor sommige soor ten maximumprijzen, welke de ophaler zal mogen betalen en zonder welke men kan wei geren, den inhoud van zijn vijf kistjes af te geven. SCHERPE TOON IN DE TURKSCHE PERS. AANDANG OM POLITIEK VAN ONAFHANKELIJKHEID TE TE HANDHAVEN. In de Turksche pers vormt de ineenstor ting va n Grieken land en die vlucht van het Engelsche expeditieleger het onderwerp van tien da>g. waarbij scherpe kritiek op de hou ding van Engeland geleverd wordt. Het blad Cumhuriyet verwijt Engeland tusschen de regels door verraad aan de bondgenoo- te ndoorte zeggen, dat de tot capitulatie ge noodzaakte Grieksche legere in Macedonië en Epirus een slachtoffer van de overhaas te Britsche vlucht geworden zijn. Het blad Yeni Sabah schrijft, dat de Britsche hou ding het vertrouwen jegens Engeland in de Miiddellandsche Zee geschokt heeft en dat het Londen in de toekomst moeilijk zal vallen, buitenstaanders van zijn werkelijk doeltreffende en offervaardige hulp aan bondgenooten te overtuigen. Het blad Ulus schrijft, dat de Turksche politiek als beginsel en grondslag de onaf hankelijkheid' en nationale verdediging des lands heeft en daarom nooit veranderd zal worden. Turkije heeft gedurende de twintig maanden van den oorlog aan dit beginsel vastgehouden en steeds een duidelijke hou ding aangenomen. Turkije is vastbesloten daaraan ook in de toekomst vast te hou den. Ten slotte schrijft het blad, dat de Zon dag j.1 door Hitier afgelegde verklaring betreffende Turkije groote bevrèdiging heeft gewekt. Op zoek naar water in de woestijn. Inboor lingen zijn de Daitsche soldaten behulpzaam bij het slaan van een put. (Orbis-Holland). IRAK Liever dan in handen 0 der Iraaksche soldaten Goederenverkeer met Turkije ge staakt. Iraaksche minister van oorlog naar Ankara. ENGELSCHEN BEHEERSCHEN LEIDING VAN MOSOEL. BAG DAD GEBOMBARDEERD. Verschillende Engelsche bladen eischen de vernieling van de Iraksche oliebronnen. De News Chronicle en de, Daily Mail schrijven, dat het be ter is ze te vernielen dan ze in han den van den vijand te laten vallen. Volgens de meening van de „Daily Herald" zou het verlies van de Irak sche olie voor Engeland niet belang rijk zijn, terwijl het gebruik van de oliebronnen voor Duitschland een groote hulp zou kunnen vormen. Over den strijd in Irak blijven de berichten schaarsch en tegenstrijdig. De communi qués der Iraaksche regeering spreken over het algemeen van hevige gevechten; vol gens de zeer sobere Engelsche mededeelingen is het bij Basra nog niet- tot een strijd van bcteekenis gekomen, behalve in de lucht. Echter spreekt de Iraaksche regeering de Engelsche berichten, waarin werd verteld, dat de helft der Iraaksche vliegmachines vernietigd zou zijn, categorisch tegen. Het goederenverkeer met Turkije is gestaakt. De Iraaksche regeering heeft aan de Egyp tische regeering, onder dankzegging voor de goede bedoelingen, laten weten, dat zij geen bemiddelingsvoorstel kan aanvaarden, daar reeds vele middelen om tot overeenstem ming te komen, zijn geprobeerd. De Iraak sche minister van oorlog heeft zich naar de Turksche hoofdstad .Ankara begeven. Het D.N.B. meldt, dat volgens ontvangen be richten de opstand der Iraakschp regeering een golf van sympathie in de Arabische lan den heeft doen ontstaan, die steeds grooter wordt. Het Engelsche dreigement dat bommen geworpen zullen worden op open Iraksche steden, heeft in de Islamietische wereld groo te verontwaardiging gewekt, zoodat van vele kanten de afkondiging van den heiligen oorlog tegen Engeland wordt geëischt. Krijgsberichten. Volgens te Rome uit Irak ontvangen be richten zouden de Engelsche troepen het fort Roetba bij de grens van Transjordanië bezet hebben. Radio Bagdad heeft gemeld, dat Engel sche vliegtuigen een aanval op Bagdad hebben gedaan. Op woonwijken werden eenige bommen geworpen. Een beroemde Moskee werd getroffen door een bom, die echter niet ontplofte. Volgens een bericht van Associ ated Press uit Cairo zouden de Britsche troepen het Iraksche Cor don om het vliegveld Habbanijah doorbroken hebben en de petroleum leiding van Mosoel weer beheersohen Het opperbevel van de Iraksche lucht macht heeft in een communiqué medege deeld, dat de beschieting van Habbanijah door artillerie buitengewoon doeltreffend is geweest. Ook de spoorlijn en talrijk rol lend materiaal werd getroffen. Het Irak sche luchtwapen heeft voltreffers geplaatst op een munitieopslagplaats. Het Iraksche vliegveld Alrasjid is door de Engelschen gebombardeerd. De schade is niet noemens waard. Bij Habbanijah zijn acht Engel sche vliegtuigen neergeschoten. Vijf Britsche transportvliegtuigen hebben getracht bij Haditha troepen te landen. Een transportmachine- werd brandend neerge schoten. De uit twintig koppen bestaande beman ning werd gevangen genomen. De overige machines keerden om. In totaal hebben de Engelschen op 6 Mei elf vliegtuigen, en wel negen bommenwerpers en twee transport machines verloren. Vijf verdere machines werden zwaar beschadigd. Het Iraksche luchtwapen heeft geen verliezen geleden. Aanvallen op open steden. Maadag heeft de Iraksche regeering in een officieel communiqué melding gemaakt van aanvallen van Britsche vliegtuigen op open Iraksche steden in den loop van de voorafgaande 24 uur. In het communiqué worden deze aanvallen een poging van Enge land genoemd om het moreel van de Irak sche burgerbevolking te ondermijnen, nu oproepen, vlugschriften en pogingen tot om- koopen niets hebben opgeleverd. Verklaring van Churchill. Chuchill heeft gisteren tijdens zijn uiteen zetting in het lagerhuis bekend gemaakt, dat Engeland reeds in Mei van het vorige jaar overwogen had, troepen naar Irak te zenden om de verbindingslijnen aldaar te beschermen. Helaas heeft Engeland destijds de beschikbare troepen naar Egypte moeten zenden. De Br.-Indisohe onafhankelijkheidsliga heeft een molie aangenomen tot steun aan Iraks strijd tegen Engeland. Deze motie zal aan alle Aziatische volken toegezonden worden om moreele steun aan Irak te geven. Behalve de Palestijnsche studenten van de Amerikaansrhe universiteit te Beiroet hebben ook de Koerdische veteranen uit de omgeving van Arbil zich als vrijwilliger voor den strijd in Irak aangemeld. De Iraaksche arbeiders hebben zich bij de Iraaksche regecring gemeld voor vrij willi gen arbeidsdienst in alle gebieden. De liga voor Indische onafhankelijkheid te Tokio heeft een resolutie aangenomen, waarin Irak alle steun wordt toegezegd in den strijd tegen Engeland. Deze resolutie wordt tot alle Aziatische volken gericht met do aansporing. Trak moreel te steunen. O.F.T. meldt uit Beiroet dat de Iraaksche regeering heeft besloten tot vordering van de particuliere auto's. De minister van jus-' litie heeft met. ingang van 1 Mei de Brit sche adviseurs, presidenten van rechtban ken en amhtenaren afgezet en wel wegens schending der discipline wegens ongehoor zaamheid en optreden tegen het openbare bestuur. BURGEMEESTER VAN NEW YORK IN DE REGEERING. Bespreking met Roosevelt. President Roosevelt heeft gisteren alleen den eersten burgemeester van New York, La Guardia, ontvangen, die tevoren eeri onderhoud had met Hopkins. Hopkins is belast met de ten uitvoerlegging van de wet tot hulpverleening aan Engeland. In dit verband worden de geruchten veelvul- digcr, volgens welke La Guardia een regee- ringsfunctie zou krijgen in het kader van de. Amerikaansche wapening. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.56 uur VOLGENDE WEEK BOTER MET REDUCTIE VOOR HOUDERS VAN VETKAARTEN. Gedurende het tijdvak van Donderdag 8 Mei tot en met Zondag 23 Mei a.s. zullen wederom twee bonnen van de boter- en vet- kaart recht, geven op het koopen van boter of margarine. In verband-met technische moeilijkheden, o.a. bij de inlevering der bonnen door de detaillisten, wordt thans één bon aangewe zen en zal in den loop van de volgende week de tweede bon bekend worden ge maakt. De met „15" genummerde bon van de boterkaart geeft recht op het koopen van 230 gram boteren de met ..15" genum merde bon van de vctkaart geeft recht op het koopen van 250 gram margarine of 250 gram boter. De verbruiksperiode van dezen bon loopt van Donderdag 8 Mei tot en met Zondag 25 Mei a.s.. terwijl ér nog tot en met Woensdag 28 Mei op mag worden ge kocht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op bon „15" van de vetkaart geen boter met reductie beschikbaar wordt gesteld, hetgeen wel het geval zal zijn met den bon, die in den loop van de volgende week wordt aangewezen. Men kan weer zelf brood bak ken, mits men het vroeger ook geregeld deed. (van onzen Haagschen correspondent) Naar wij vernemen is vanwege het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd een regeling getroffen, ten einde degenen, die vroeger zelf hun brood bakten, in de gelegenheid te stellen, dit ook voortaan weder te doen. Zulks als aanvulling van de regeling voor het bakken van brood uit graan van eigen oogst. De nieuwe regeling is dus voor zelf-bakkenden van gekocht meel. Men moet zich met alle broodkaar ten naar de plaatselijken Bureau houder van het Rijksbureau bege ven om de aanduiding „zelfbakken" te laten aanbrengen, waarna men op de broodkaarten bij de bakkers bloem of meel kan koopen en wel per bon 70 gram van de regeerings melange, zooals de bakkers die zelf ook gebruiken. DARLAN CONFEREERT MET DUITSCHE OVERHEID. De algemeen gevolmachtigde der Fransche regeering in het.bezette gebied, ambassa deur de Brinon, deelt, naar het persbureau O.F.I. meldt, mede, dat bij de besprekingen welke de laatste dagen tusschen het plaats vervangend hoofd van den staat, admiraal Darlan. en de Duitsche overheid in Parijs hebben plaats gehad, een overeenkomst is gesloten. Deze overeenkomst bepaalt in de eerste plaats dat de afbakeningslijn tusschen 't be zette en het onbezette gebied in het alge meen voor hel verkeer van goederen en gelds waarden wordt geopend. Aan personen zal het passeeren van de demarcatielijn worden toegestaan, in geval van ernstigp ziekten of van een sterfgeval bij naaste bloedverwanten. Voorts is voort aan het postverkeer met postkaarten tus schen het bezette en het onbezette gebied toegestaan. Leden van de Fransche land- en luchtmacht zullen voortaan verlof krijgen op dezelfde voorwaarden als tot dusver gol den voor leden van de marine. Voorts zijn besprekingen geopend, aldus luidt het be richt van den algemeen gevolmachtigde ver der. over een verlaging van de kosten der bezetting. Het voornemen bestaat tot een eer ste verlaging van deze kosten van twintig toj vijftien niillioen Rijksmark, of van 400 tot 300 millioen francs. De besprekingen worden voortgezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1