V ergeldingsaanvallen DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER op Londen Singapore zwaar versterkt Roofoverval in RIJSBERGEN zal Woensdag spreken Verduisteren 9.23 uur ORDELINTEN T abaksvoorraad niet uitgeput Irak blijft optimistisch Vriendschap van een eeuw in gevaar Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. HAANDAG 12 MEI 1941. 85e Jaargang. No. ,11492. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier" Schagen Als het vee in het voorjaar naar de weide is gebracht, wordt de stal grondig schoongemaakt, in zomersch toilet gestoken en met verschillende antieke attributen versierd (Pax-Holland) Gevolg van de bombardementen van Duitsche woonwijken Vlammenzee op 100 K.M. afstand nog zichtbaar. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede: Het Britsche luchtwapen heeft in de laatste nachten opnieuw en sys tematisch woonwijken van Duitsche steden, o.m. ook de rijkshoofdstad, gebombardeerd. Ter vergelding heb ben in den nacht van Zaterdag op Zondag sterke strijdkrachten van 't Duitsche luchtwapen een grooten aanval op Londen uitgevoerd. In op eenvolgende golven werd de Britsche hoofdstad bij goed zicht op den grond met brisantbommen van alle kalibers en met tienduizenden brandbommen bestookt. Groote branden in de bocht van de Theems, vooral in de Com mercial en Millwaldocks en tusschen Waterloo Bridge en de Victoriadocks gaven de groote effecten te zien. Een vlammenzee ten Noordwesten van de bocht van de Theems was nog op een afstand van 100 KM. te zien. Andere formaties gevechtsvliegers ver nielden met voltreffers van bommen groote deelen van een fabriek voor lichte metalen en motoren. Benevens een tweede bewape- ningsfabriek in het Zuiden van het eiland en bestreden met succes haveninstallaties aan de monding van de Theems, in Ply- mouth en aan de Zuidoostkust. Boven En- gelsch gebied werden twee vijandelijke .vliegtuigen neergeschoten. Duikbooten hebben bij operaties in het Noorden van den Atlantischen Oceaan 29.800 brt. scheepsruimte der vijandelijke koop vaardij tot zinken gebracht. Bovendien werd een Britsche duikbootval door torpedotref fers zwaar beschadigd. aanvallen op convooien. In het zeegebied rondom Engeland brach ten gevechtsvliegtuigen een in convooi va rend koopvaardijschip van 5000 brt. tot zin ken en beschadigden zwaar zeven andere groote schenen. In Noord-Afrika hebben troepen van het Duitsche Afrika corps voor Tobroek drie stukken zwaar luchtafweergeschut bui* gemaakt bonevens verder oorlogstuig. Ove rigens bleven de gevechtshandelingen in dit gebied 'beperkt tot wederzijdsclie bedrijvig heid der artillerie. In succesvolle gevechten bij Solloem werden drie Britsche pantser wagens vernield, verscheidene stukken ge schut en pantserwagens buitgemaakt en een aantal krijgsgevangenen mee teruggebracht' Bij een aanval op het eiland Malta schoten Duitsche jagers gisteren een viermotorige Britsche vlieeboot van het type Sunderland in brand. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met vrij sterke strijdkrachten hoofd zakelijk de stad Hamburg aangevallen. Door het neerwerpen van brisant- en brandbom men ontstonden talrijke branden en 'ver woestingen, bijna alleen in woonwijken. De economisch-militaire schade is niet be langrijk. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Eenige vliegtui gen drongen door tot in de omgeving van de rijkshoofdstad. Nacht jagers schoten acht van de aanvallende Britsche vliegtuigen neer. 94 dooden in Hamburg. Volgens de voorloopige gegevens zijn als gevolg van den Britschen luchtaanval op Hamburg in den nacht van 8 op 9 Mei onder de burgerbevolking en in een arbeidskamp 94 menschen gedood. Verwacht moet wor den, dat het aantal slachtoffers nog grooter wordt 35 personen worden nog vermist Het Britsche ministerie van luchtvaart meldt omtrent de aanvallen van de R.A.F.. dat een klein aantal bommenwerpers indu- strieele doelen te Berlijn heeft, aangevallen. Hieromtrent wordt te Berlijn opnieuw ver klaard. dat uitsluitend woonhuizen in de na bijheid van de bekende krantenwijk bescha digd zijn. Deze huizen liggen evenwel mid den in de stad, ver van alle industrie. 120.000 man Britsche troepen. Uit Singapore aangekomen reizigers ra men de Britsche troepen thans in totaal op 120.000 man, terwijl bijna dagelijks verster kingen aankomen, uit Britsch Indië en Australië. Er verluidt, dat de pas afgele verde Amerikaansche watervliegtuigen, die te Singapore zijn gestationrieerd, gebruikt worden voor lange-afstandpatrouilles. Ook wordt gemeld dat een Britsch contingent van 10.000 man geland is op Serawak op Britsch Borneo. VIER MANNEN DRINGEN BOER DERIJ BINNEN. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een roofoverval plaats gehad bij den landbouwer Rovers, wonende in het gehucht Oekel onder Rijsbergen, waar een vijftal boerderijen bij elkaar staat. Om 1 uur. toen de landbouwer en zijn vrouw te bed lagen, hoorden zij gestommel. Zij zijn uit bed ge gaan en vonden in de huiskamer de ramen open. Er stonden drie mannen voor met revolvers in de hand, die zich voor douanes uilgaven en toegang eisch- ten. De vrouw maakte hierop de deur open, waarna de mannen bin nendrongen. Het bleek toen, dat inmiddels reeds een vierde indrin ger langs den achterkant door een raam in het huis was gekomen. Hij kwam daar in een afgesloten kamer waaruit de drie overigen hem eerst bevrijdden. De mannen eischten daarop geld en de vrouw, gaf hun een portemonnaie met. 160 sulden. Men heeft vervolgens den man in de bijkeuken en de vrouw in de slaapkamer opgesloten, waarna het geheele huis onder zocht werd. Tenslotte heeft men den land bouwer en zijin vrouw op hun bed vast- eebonden. Toen Zaterdagmorgen om zeven uur de knecht kwam. vond hij hen in dezen toe stand. Een onderzoek is ingesteld, dat ech ter to dusverre geen resultaat had. Volgens de. verklaring van Rovers zouden er bij de indringers ten minste twee Belgen zijn. Hetgeen men o.a. opmaakt uit het feit. dat zii zich als „douane" aandienden, terwijl in ons land „rijksambtenaren" gebruikelijk is. Zal deze week de beslissing brengen? PAPIEREN OORLOG REEDS IN VOLLEN GANG. Met groot ongeduld verkeert men in Amerika in afwachting van de rede, welke president Roosevelt Woensdag a.s. voor de Pan-Amerikaansche Unie zal houden, daar zij waarschijnlijk opheldering zal brengen over de hou ding van de Ver. Staten in dezen oorlog. De felle woordenstrijd tusschen voor- en tegenstanders van deelneming aan den strijd in Europa, heeft zijn hoogtepunt bereikt. Lindbergh hield een scherpe rede te Minnea- polis, waarin hij betoogde dat het belangrij ker is voor de Ver. Staten er voor te zor gen, dat de boerenstand vrij wordt van hy potheken, dat de arbeiders eigen woningen krijgen en de jonge menschen een gezin kun nen stichten, dan in het buitenland te strij den voor vrijheden, die reeds im het eigen land op zwakke voeten staan. Het Italiaansche blad Popoio di Roma zegt, dat wel veel drukte gemaakt wordt over een inmenging,, maar dat de inmenging reeds een feit is. door de afkondiging van de leen- en pachtwet. Wanneer de Ver. Staten werkelijk den oor log zouden verklaren, zou dat alleen de ver dienste hebben den toestand op te helderen, d.w.z. een einde te maken aan de dubbelzin nige en deloyale politiek van het Witte Huis jegens de Europeanen en zelfs tegen de Ame rikanen. - Ook de Duitsche pers houdt zich de laatste dagen weer druk met de Amerikaansche kwestie bezig. De Diplo laakt de redevoerin- gen van den Britschen ambassadeur Halifax in Washington, die de volksziel rijp moet maken voor hetgeen Roosevèlt Woensdag zal mededeelen, n.1. een geforceerde ondersteu ning van Engeland, welke de Ver. Staten noodzakelijkerwijze steeds meer aan dien rand van den oorlog moet brengen. „Amerikaansche generaal tijd", zoo schrijft de Berliner Boersenzeitung boven een artikel, waarin het blad de opvatting doet hooren, dat de hulpverleening aan Engeland van den kant van de Ver. Staten in wezen niet dient om Engeland te redden, maar alleen de „egoïstische belangen van de Amerikaansche machtspolitiek" op het oog heeft. Wanneer Amerika Engeland helpt, zoo schrijft Lipp- man in de Washington Post, behoeft het zich op zijn ergst ten minste niet over te geven, maar kan het zich terugtrekken op het Noord-Amerikaansche vasteland. Lippmans opmerkingen beteekenen, aldus de Boersenzeitung in de eerste plaats een open betwijfelen van de Britsche standvastig heid ook bij een volledig inzetten van de Amerikaansche hulpverleening en daarmede in de tweede plaats de bekentenis, dat deze hulp niet, of ten minste niet tijdig meer doel treffend genoeg kan worden om een redding van Engeland te waarborgen. AMERIKAANSCHE VLOOTBASES IN ZUID-AFRIKA. In politieke en diplomatieke kringen van Zuid-Afrika acht men het besluit van de Vereenigde Staten om militaire attaché's in de Unie van Zuid-Afrika te benoemen, zeer opmerkelijk, zoo meldt Stockholms Tidningen uit Pretoria Luitenant-kolonel Day, die on langs in Pretoria zijn functie heeft aange vangen, heeft een reeks conferenties met den Britschen gouverneur-generaal Sir Patrick Duncan gehad, waarin het aanleggen van vlootbases te Durban, Simonstown en Wal- vischbaai aan de kust van Zuid-Afika be sproken zou zijn. haftigen tegenstand moesten de Iraksche troepen zich terugtrekken. Zij zijn echter weer tot tegenaanvallen overgegaan. Volgens berichten uit Cairo hebben de in de streek van Basra staande Britsche troe pen zich op Tallaga teruggetrokken. De groot-moefti van Palestina heeft een op roep gericht tot Yemen, waarin hij de bevol king aanspoort tot verzet tegen Engeland. Naar de Londensche berichtendiensten me dedeelt, is generaal Wilson benoemd tot op perbevelhebber van de strijdkrachten van het empire in Palestina en Transjordanië. In bevoegde kringen te Bagdad wordt de Britsche bewering, als zou de helft der Iraaksche luchtmacht door de Engelschen vernield zijn, volkomen onwaar genoemd. JEANNE D'ARC IN FRANKRIJK HERDACHT. In geheel Frankrijk is de dag van Jeanne d'Arc gisteren als nationaal feest gevierd, vooral in de steden, die met de Fransche na tionale heldin in contact zijn gekomen. In Orleans, Reims, Rouaan en Parijs zijn plech tige herdenkingen gehouden. De Fransche bladen wijzen er in hun her denkingsartikelen op. dat de Fransche na tionale heilige op den brandstapel in Rouaan is gebracht omdat zij gestreden heeft tegen Engeland. Bespreking over een gewichtig onder werp m dagen van aardappelen distributie. De teelt, die met groote voortvarendheid b* heel ons land i> Ingezet, geeft de beste hoop voor de toekomst (Het Zuiden) Vanavond gaat de verduistering in om en duurt lot morgenochtend 5.49 uur FOKKEN EN CHOLERA IN CALCUTTA. In Calcutta, de op een na grootste stad in Britsch Indië, die 1.2 millioen inwoners telt, is volgens een bericht van het Zweedsche telegraafagentsehap dat een telegram publi ceert van den Zweedschen consul, generaal aan het Stockholmsche Kommerzcollegium, een pokken- en cholera-epidemie uitgebro ken. AANVAL OP SUEZ-KANAAL-ZONE. Een nieuwe luchtaanval óp de zone van het Suezkanaal is, naar de Londensche be richtendienst meldt, Zaterdagochtend uitge voerd. Het officieele communiqué van het Egyptische ministerie van defensie spreekt over „lichte schade". Naar ons op onze informatie van bevoegde zijde wordt medegedeeld, bestaat er op dit moment en zoo lang geen andersluidende maat regelen getroffen worden, geen re den om de gebruikelijke linten van Nederlandsche ordeteekenen voor niet-veroorloofd te houden. Sigaren tot 1 Januari, tabak en sigaretten tot 1 April 1942. Het weekblad van den Economischen Voorlichtingsdienst bevat een artikel over de werkzaamheden van het Rijksbureau voor tabak en tabaksproducten, hetwelk be sluit als volgt:- Het laat zich aanzien, dat de voorraad si-< garentabak, hoofdzaak tabak van Neder- landsch-Indië en Zuid-Amerikaanschen ooi> sprong zoolang de oorlog duurt niet zul len kunnen worden aangevuld en de siga- renindustrie dus op, den duur haar werk tijden nog meer zal moeten inkrimpen dan thans reeds het geval is en mogelijkerwijze zelfs geheel zal moeten worden stilgelegd. Met het oog hierop heeft het rijksbureau dan ook medewerking verleend aan de instelling van een wachtgeldfonds voor arbeiders in de sigarenindustrie. De sigarenindustrie beschikt thans nog over voldoende grondstof om tot einde 1941 te kunnen doorwerken. Voor de sigaretten- en de kerftabak industrie zijn de perspectieven iets beter. De mogelijkheid is namelijk geopend tot aanvoer van tabak. De wisselingen in de afleverings capaciteiten van de verschillende fa brieken zijn uiteraard voor de con sumenten merkbaar. Het is echter onjuist uit tijdelijke schaarschte aan tabaksproducten bij de detaillisten de conclusie te trekken, dat de bin- nenlandsche markt zou zijn uitgeput. Voor sigaren bestaat de zekerheid, diat tot begin 1942 irt belangrijke mate aan de vraag van de Nederlandsche consumenten zal kunnen worden voldaan. Voor kerftabak en sigaretten loopt die zekerheid tot April 1942 en daarna bestaan ook bij voortduring van den oorlog nog invoermogelijkheden voor de grondstoffen van deze producten. GROOTE BOSCHBRAND IN LIMBURG. Zaterdagmiddag omstreeks drie uur ia brand onstaan in bosschen, gelegen te Kes- sel in de Donk (Limburg). Deze brand heeft zich tengevolge van den feilen Noordenwind uitgestrekt over een afstand van ruim zea kilometer in de richting van Neer. De scha de wordt geschat op ruim 50.000 gulden. De bosschen waren slechts gedeeltelijk tegen brand verzekerd. De brandweer van Venlo was aanwezig, doch kon tengevolge van den sterken wind niets uitrichten. BIJ HET ZEILEN VERDRONKEN. Zaterdagmorgen is in den bovenhaven te Kampen een zeilbootje omgeslagen. In het bootje bevonden zich drie personen. Twee hiervan konden worden gered, doch de der de, de 20jarige v. d. B. zonk onmiddellijk en kon -na een half uur later pas opgehaald worden. Geruimen tijd heeft men kunstma tige ademhaling toegepast, doch de levens geesten bleken al geweken. Het acht de militaire sitaatie gunstig. ROETBA IN HANDEN DER ENGELSCHEN. De Iraksche minister van oorlog heeft in de Taurus expresse, oq, weg van Bagdad naar Ankara, een interview verleend, waar in hij zeide, dat de militaire positie gunstig is en dat Irak geen compromis in dit con flict zal sluiten, doch zijn recht verlangt. Volgens het twaalfde Iraksche legerbericht wordt bevestigd, dat de toestand van den vijand in het steunpunt Sin-el Debban kri tiek is. Aan het zuidelijk front is geen wijziging in den toestand gekomen. Een sterke for matie Iraksche vliegtuigen heeft de beveili ging van de Iraksche hoofdstad verzekerd. Drie Britsche vliegtuigen hebben op 9 Mei om 9 uur 50 gevlogen boven het kamp van Rasjod en vier bommen neergeworpen, die hun doel hebben gemist. Gemotoriseerde Britsche eenheden en luchtstrijdkrachten hebben, naar het communiqué verder mede deelt. op 9 Mei het garnizoen Roetba aange vallen. De aanval duurde 20 uur. Na held- FRANSCHE PERS KANT ZICH TEGEN UITLATING VAN AME- RIKAANSCHEN SENATOR. Frankrijk zal Dakar tegen alle aanvallen verdedigen. De Amerikaansche democratische sena tor Pepper heeft in een senaatsrede van 6 Mei j.1. verklaard, aldus meldt men uit Rerlijn aan het A.N.P..-dat het tijd is voor de Ver. Staten om hard te worden. Presi dent Roosevelt zou den nationalen nood toestand moeten afkondigen, opdat de re geering volmachten zou krijgen als in oor logstijd. Voorts eischte senator Pepper, dat de Ver. Staten gemeenschappelijk met En geland dienden te verhinderen, dat de as- mogendheden Groenland. IJsland, de Azo- ren, de Kaap Verdisrhe eilanden, de Cana- rische eilanden, Singapore en Dakar zou den bezetten. Daarom dienden deze gebie den terstond te worden ingenomen, tenein de aanvallen van de as op het westelijk halfrond onmogelijk te maken en' de toe voerwegen van Engeland met de' Ameri kaansche vloot en het Amerikaansche luchtwapen te kunnen openhouden. Daar senator Pepper onder het voorwendsel als zon de as naar de bezetting van Dakar streven, heel openlijk verlangt, dat Engeland en Amerika, Dakar, dus Fransch ge bied, zullen bezetten, keert de Fran sche pers zich ten scherpste tegen deze uiteenzettingen van Pepper. In de Matin schrijft Stephan Lau- zanne, dat een vriendschap van een eeuw in gevaar verkeert. Hij stelt de vraag, of deze waanzinnige politiek de Ver. Staten in conflict met Frankrijk zullen brengen. In een ander commentaar van hetzelfde blad wordt gezegd, dat de politiek van in menging der Vereenigde Staten in het Europeesche conflict steeds bedenkelijker wordt. De Amerikaansche interventionis- ten meenen blijkbaar met de bezetting van Dakar het beste middel in de hand te hebben om de vestiging van de nieuwe or de in Europa te vertragen. In de Paris Soir neemt Henry Janieres de rede van Pepper tot aanleiding, om met de scherpste woorden te wijzen op het oorlogsophitsende drijven van Israël en van de politici te Washington die in Joodschen dienst staan. De Oeuvre schrijft, dat Pep- per die tot de regeeringsmeerderheid van Roosevelt in het congres behoort, thans de stelling weer opneemt welke majoor Elli- ott in het Amerikaansche tijdschrift „Life** verdedigd heeft, die reeds over een Ameri kaansche invloedszóne ,in Afrika gesproken heeft. Het is een schandaal, aldus het blad, dat een senator van een z.g. vreedzamen, democratischen en neutralen staat, een der gelijke rede in een parlementsvergadering heeft kunnen houden. In Washington dient men wel te weten, dat Frankrijk in het ge heel niet bereid is, de gedachte eener be* zetting van zijn groote haven in het zui delijke deel van den Atlantischen Oceaan te dulden. Het zal Dakar tegen alle aan vallen van buiten, vanwaar zij ook mogen komen, verdedigen: „La France Au Tra- vail" schrijft boven het bericht van de rede van Pepper: „De oorlogspartij in de Ver eenigde Staten is buiten zich zelf geraakt,*1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1