Herinnering Burgemeester Kooijman optimistisch SCHAGEN aao de Meidagen Schagen I - Heldersch Elftal Zwemreunie RAAD ST. MAARTEN Er moet minder geld bij de aflos sing der tuinderscredieten. Weth, Breed óver de voeding in dezen lijd: Ouders waakt voor uw kinderen. KINDERBIJSLAG VANAF HET DERDE KIND. WAS DE HEER BLOM NIET IN DE WAR? Gisteravond vergaderde de raad onder leiding van burgemeester Mr. R. Kooiman. Na opening der vergadering en goedkeu ring der notulen, werden eenige minder be langrijke stukken voor kennisgeving aan genomen. De heer Gootjes is wegens lichte ongesteld heid afwezig. De wn. secretaris-generaal deelt mede, dat het niet. wenschelijk is, thans plaatselijk verandering te brengen in de basis-uurloo- nen bij de werkverruiming, daar deze zaak landelijk onder oogen wordt gezien. Voor kennisgeving aangenomen. Het voorschot op de rijksvergoeding is vastgesteld op f 4090. f 125.97 zal gesubsidi eerd worden in den B-steun; de uitkeering uit het gemeentefonds over het tijdvak 1939'40 zal f 9273.54 bedragen. B en W. stellen voor aan het comité van uitvoering oriëntatiecursus L. Oefening te Schagen, geen subsidié te verleenen, omdat geen leerkrachten uit de gemeente deelne men. De gemiddelde kosten zouden f 18.50 per leerling hebben bedragen. Conform besloteh. B. en W stellen voor f 0.02 per inwoner bij te dragen aan het borgstellingsfonds van den middenstand voor het tijdvak 1941 1945. Dé bijdrage in het kapitaal loopt nog tot 1942. Conform besloten. Op de begrooting 1940 blijken diverse uit gaafposten te laag te zijn geraamd. De noo- dige wijzigingen worden aangebracht. De post luchthcscherming moest. o.a. met f 200 verhoogd worden; de post bestrijding gladheid van wegen cischtc f 239 meer. Tegenover deze uitgaven staan ontvang sten, zoodat liet totaal niet veel verandert. De tuinderscredieten. B._ en W. stellen voor een bedrag van f 155.41 beschikbaar te stellen, komende ten laste der gemeente als borg voor achterstal lige rente der tuinderscredieten. Het bedrag is lager dan vorige jaar, maar enkele twijfelgevallen zijn nog in onder zoek, er kunnen ook nog enkele verzoeken inkomen. Vermoedelijk is er toch een kleine verbetering, hetgeen hoopvol stemt, aldus voorzitter. Conform besloten. Kinderbijslag. B. en W. stellen voor om een kinderbijslag- verordening vast te stellen voor het gehee- le genxeentepersoneel, te rekenen vanaf het derde kind beneden den leeftijd van 18 jaar, tot een bedrag van 3 pet. der bezoldiging, minimum f 75 en maximum f 205 per kind per jaar; met terugwerkende kracht per 1 Januari 1940. De heer de Pee zou liever bij het eerste kind willen beginnen. Voorzitter houdt zich liever aan de alge- meene regeling. De heer Brak: De ambtenaren hebben er zoo niets aan. Weth. Breed zegt dat hij voorstander is om met het eerste kind te beginnen. Zou- de zaak in de laatste vergadering van B. en W. zijn behandeld, zou spr. dit toen reeds hebben -gezegd. Voorzitter meent,dat het steeds de be doeling is geweest met het, derde kind te beginnen. Het punt is in B. en W. aange houden, omdat er nog te kort gegevens wa ren over de vaste leem van de luchtbe scherming. De heer Breed dient voor voorstel in om met het eerste kind te beginnen. Weth. Glas meende, dat het een algemee- ne regeling van "hoogerhand was en was daarom met de regeling meegegaan. De heer de Pee steunt het voorstel Breed. Dit, voorstel wordt geacht verworpen te zijn, daar de stemmen staken. De heeren Breed, de Pee en Brak stemden voor, te gen de heeren Glas, Rens en Blom. Het voorstel van B. en W. .wórdt.'nu ge acht te zijn aangenomen, met het derde kind, zal dus worden begonnen. (Is dé heer Blom niet in de war ge weest met stemmen? Wij hebben het, ge- looven wij, nog nergens meegemaakt., dat een Katholiek raadslid tegen een voorstel van kinderbijslag te beginnen bij het eerste kind stemde! Verslagg.) B. en W. stellen voor het perceel De Klim op aan te koopen, om later in het centrum van het dorp een veldwachterswoning te bouwen. De prijs moet f 400 bedragen. De heer Brak zou willen dat het terrein grondig wordt opgeknapt,, het is een ruïne. Voorzitter zegt dat toe. ITet voorstel wordt aangenomen. RONDVRAAG. De heer Breed zegt naar aanleiding van het verslag schoolartscndienst, dat in dit verslag tot uiting komt, dat de volksvoeding thans gevaar inhoudt voor het kind. T.B.C. kan spoedig optreden. Daarom is 't wel goed er in 't, openbaar op te wijzen, dat de ouders en het onder wijzend personeel terdege op hun hoede moeten zijn. Voorzitter onderschrijft déze woorden, de schoolartsen zullen het t.b.c.-onderzoek nog uitbreiden, dus de dienst ziet ook het ge vaar in. Hierna sluiting. SCHAGEN-NIEUWS. Het wordt Zondag weer goed aan de Loet Want ter gelegenheid van het 30-jarig be staan, komt er een zeer sterk Heldersch elftal bij Schagen op bezoek. Het zal voor de Spartanen een zware wedstrijd worden want. in het Heldcrsche elftal zitten ver schillende prominente krachten om maar enkelen te noemen Bakker (Haarlem I), Krab (Stromvogels I) en Rooi'meijer en Bui tenhuis (H.R.C. I) Het geheele elftal zit trouwens prima in elkaar, zwakke plek ken zitten er niet in. B.KC. a—Schagen a. Zondag 18 Mei 12.30. Vertrek per rijwiel 11.15. P. Kort H. Kaper A. Molenaar Jac. v. d. Pijl G. Annevcldt Alb. Schot J. Koning H. de Graaf J. Kater A. Flapper A. van Nieuwkoop Reserve: C. Krijgsman, R. Jans, P. Kip. Adsp.comm^ BURGERLIJKE STAND. Géboren: Atitoon, zoon van Theodorus Antonie de Weger en v. Pietertje Habiecht. Ondertrouwd: Otto Johannes Maria Kroon oud 27 jaren, assistent-chef, wanende te Zaandam en Johanna Catharina Ploeger, oud 24 jaren, zonder beroep, wonende te Schagen; Jan Bakker, oud 37 jaren, Kruide nier en Petronella Biersteker, oud 28 jaren, zonder beroep, beide wonende te Schagen. Getrouwd: Simon Petrus Adrianus Klaver en Catharina Cornelia Hoebe. Overleden: Jacob van der Oord, oud 64 jaren, weduwnaar van Gerritje Swart; Catharina Brouwer, oud. 45 jaren. POLITIE. Gevonden: een portcmonnaie, een hoed, een broche, een rozenkrans, een padvinders- riem, een dameshandschocn cii een kinder fietsje. Verloren: een textielkaart. een groene cein tuur, een bril, een paar roode dameshand schoenen. Vermist: een rijwiel cn een pink. BOUWVERGUNNINGEN. Door Burgemeester en Wethouders is aan J. Roggeveen alhier vergunning verleend 'ot het verbouwen van zijn bakkerij aan de Hoogzijde en aan het R. K, Kerkbestuur tot het verbouwen van het R. K. Liefdégesticht. P.T.T.—FORD-BOYS 8—3. Gisteravond speelde P.T.T. een voetbal wedstrijd tegen een elftal .van Blaauboèr en Kossen en wonnen met 63. Hoewel de uitslag wel een tikje geflatteerd was, was een overwinning verdiénd. Voor de rust waren de P.T.T.-mensrhen geregeld in - de meerderheid en de verdediging der Ford- '"•ovs had zwaar werk. Vooral de midvoor oos was gevaarlijk en de Wit had groote moeite hem in bedwang te houden. Hij kon echter niet verhinderen dat Loos eenige keeren doorbrak. Uiteindelijk redde Brug man nog verscheidene malen, doch voor de rust aan brak, was de stand 30, Na de rust speelden de Ford-Boys voor den wind en het ging toen veel beter. Zij waren voortdurend in den aanval, doch doelpun ten kwamen er niet gauw. Eerst deed P. T.T. nog eenige succesvolle aanvallen en bracht den stand op 50, doch toen kwa men de Ford-Boys los en slaagden er in een gnal te scoren De P.T.T. mannen vonden dat niets naar den zin en forceerden nog een doelpunt, doch daarna was de kracht er uit. Een corner van van Haren zeilde netjes het P.T.T.-hok binnen en kort voor het einde werd Visser voor de derde maal ver rast, zoodat het einde met een 6—3 overwin ning voor de P.T.T.-mcnschcn kwam. ZIJPE Aanbieding van een huldeblijk door een commissie uit de ingeze tenen van Maarsseveen aan het Gemeentebestuur van Zijpe. Op uitnoodiging van den Burgemeester van Zijpe waren op Donderdag, 15 Mei 1941, des namiddags 2 uur, in het Raadhuis te Scha- gerbrug bijeengekomen vertegenwoordigers uit de verschillende commissies, die in de oorlogsdagen van Mei 1940 waren belast met de onderbrenging van geëvacueerden uit de gemeente Maarsseveen. Deze vergadering was belegd in verband met het feit, dat de ingezetenen van Maarsseveen door aanbie ding van een geschenk aan het Gemeentebe stuur van Zijpe uiting wilden geven 'aan hun dankbaarheid voor de gastvrijheid, welke zij in het vorig jaar in Zijpe hebben genoten. Toen de deputatie, welke stond onder lei ding van den burgemeester van Maarsse veen, den heer Mr. J. van Hasselen, te on geveer 2 uur in de Raadzaal was gearriveerd, sprak de Burgemeester van Zijpe, de heer Mr. D. Brcebaart, een kort welkomstwoord. Broederlijke naastenliefde. Hierna was het woord aan Burgemeester Van Hasselen, die dankte voor de vriende lijke verwelkoming. Spreker herinnerde er aan, dat het den 14en Mei juist een jaar ge leden was, dat ongeveer 860 menscheii uit Maarsseveen gastvrijheid kwamen vragen in Zijpe. Met broederlijke en zusterlijke naasten liefde heeft de bevolking van Zijpe de hand gereikt aan de inwoners van Maarsseveen. De menschen werden hier ontvangen op een schitterende wijze. De goede ontvangst is mogelijk geweest door de groote voort varendheid en doortastendheid van de Bur gemeester van Zijpe en de leden der voor de evacuatie ingestcle commissie, die met volle kracht, overgave en sympathie de or ganisatie, welke wekenlange voorbereidings arbeid heeft gevraagd, tot 'in de kleinste onderdeelen hebben doordacht en verzorgd. Hiervoor past een woord van warmen dank en eerbiedige hulde. De Amsterdamsche Beluwe In bloei. Aan den rand van de hoofdstad, in de volkstuintjes aan den Spaarndammerdijk, staan de vruchtboomen in bloei. De molen aan den Haarlemmerweg verhoogt het landelijk cachet van dit typisch stukje natuur onder den rook der groote stad (Pax-Holland) Men hoorde later in Maarsseveen steeds weer zeggen „We hebben het buitengewoon goed gehad". ITet, spreekt vanzelf, dat hier voor groote dankbaarheid is, een dankbaar heid, die. zich ook diende te manifesteeren. Een schilderij. Spreker deelde vervolgens mede, dat, in overleg met den Burgemeester van Zijpe, de keuze van liet geschenk is gevallen op een wandversiering, wellce een blijvende herinnering aan de onderbi'cnging van de Maarsseveensche bevolking in Zijpe zal-vor- rncn, t.w. een olieverfschilderij door een kunstenaar, die zijn reputatie heeft ver worven met de vervaardiging van schilder stukken uit de buurt van Maarsseveen, n.1. de schilder W. van Leusden. Het schilderstuk stelt voor een gezicht uit de omgeving - van- Maarsseveen, met als hoofdmotief het bewegelijke water, waar voor de bevolking in Mei 1940 is gevlucht. Tegelijk met het schilderstuk bood de heer Van Haselen aan een daarbij behoox-ende oorkonde, vervaardigd door den hoofdgelei- der der geëvacueerden uit Maarsseveen, den heer Knoot, van den volgenden inhoud: „Oorkonde, behoox-ende bij het schilderij aangeboden aan de gemeente Zijpe (N.H.) door de: geëvacueerden van Maarsseveen, als blijk van gieote erkentelijkheid voor de genoten gastvrijheid en liefderijke verzor ging in de Meimaand van 1940." Dankwoord. Burgemeester Brcebaart memoreerde het voorbereidenden werk, dat aan de evacuatie van de burgerbevolking van Maarsseveen is voorafgegaan cn gaf 'n ovex-zicht van de taak der velschillende commissies, die voor het evacuatiewerk waren ingesteld. Spreker roemde ten zeei'ste de groote medewerking van hen, die vex-zocht- waren om aan het evacuatiewerk te helpen. Te Zijpe heeft men de menschen ontvan gen, zonder dat daartegen in 't minst werd opgezien. Alerwegen., heeft men hier begre pen, dat het beter is de menschen gastvrij heid te kunnen verLéenen, dan zelf huis en haax-d te moeten verlaten om elders gast vrijheid te moeten zoeken. Spreker hoopte, dat het cadeau er toe zal bijdragen de vriendschapsbanden tusschen de ingezetenen 'van Maai'sseveen en van Zijpe te vex-sterken, een vriendschap, welke, naar hij hoopte, tot in lengte van jaren zal blijven voortduren. .(Applaus). De heer Knoot, hoofdgeleider Van de ge ëvacueerden, richtte vex-volgens namens de inwoners van Maarsseveen woorden van warmen dank tot wethouder van der Sluxjs voor de moeite en zoi-gen, die déze zich voor de meer behoeftigen onder de Maarssevee- ners heeft gegeven. De hëer van der Sluijs dankte hiervoor met .eenige. welgekozen woorden. Vervolgens wei-dén aan de aanwezigen eenige ververschingen aangeboden cn bleef m.cn nog, geruimen tijd op gezellige wijze bijeen. Toen het uur van scheiden was aange broken, dankte burgemeester Van Haselen voor de gulle ontvangst en noodigde daar bij een deputatie uit Zijpe uit om een te genbezoek te 'bx-engen aan Maarsseveen. WIERINGEN VEE EN PAARDENVERZEKERING. Algemeene vergadering van de Vee- en Paardenverzekering Maatschappij Helpt Elkander gevestigd te Wiei'ingen op Don derdag 15 Mei 1941 in het Café van den heer S. Scheltus te Hipjiolytushoef. Aanwezig zijn 8 leden. De waarnemende voorzitter, de heer Jn. Koov, opent de vergadei'ing. De secretaris leest vervolgens de notulen van de vorige vergadering welke onveranderd worden, goedgekeurd. Volgt rekening en verantwoording dooi den administrateux*. over het boekjaar Mei 1939—Mei 1940 Wordt medegedeeld dat de rekeningen bereids door eene Commissie bestaande uit de heeren N. Mulder en M. P. Tijsen zijn ondex-zocht geworden en door deze commis sie zonder op- of aanmexkingen in orde werden bevonden. Aan de hand van de ovei-gelegde rekenin gen en bescheiden worden de volgende be cijferingen vastgesteld en goetJgekeux-d. Af deeling Paarden: Ontvangsten f 2441.44 uitgaven f 2366.58; batig saldo f 74.86' Afdeeling koeien: Ontvangsten f 387.22; uitgaven f 333.62V2 5 Batig saldo f 53.59y2.^ Uit deze becijferingen blijkt, dat beide af- dcelingen met pl.m. f 60, vooruit zijn ge gaan, wat aanleiding geeft tot tevredenheid. Vervolgens wordt ovex-gegaan tot be- stuui-sverkiezing. Er is in verband met het bedanken van den heer Jac. Mulder Sz. een vacature ontstaan in het College van Com missarissen. Uit de stembriefjes blijkt dat de heer M. Mulder Cz. met meerderheid van stemmen tot deze functie wordt gekozen. De heer W. Lont was van meening dat voor verlies van een paard, tengevolge van het afwex-pen van een veulen, geen uit keering wordt verleend. Voorzitter zégt dat* dezé meenirig onjuist is. In tlie gevallen wordt ook uitkeering verleend. Voor paarden niet ouder dan 20 jaar wordt 80% en boven 20 jaar 60% ver goed. Een voorstel van den heer 'C. Ruijter om leden-verzekerden te machtigen bij plot- selingen dood van paard .of rund den kop van het cadaver af te snijden wordt ver worpen. Op voorstel van den heer J. Veerdig wordt besloten handelspaarden of vee niet in het fonds op te nemen. Er zijn onder de leden ook velen die geregeld paarden en vee inruilen. Hier moet op worden toege zien. Hierdoor kan hét voorkomen dat er dieren verzekerd zijn die door Commissa- xissen nimmer gezien of opgenomen zijn. Er bestaat volgens ï-eglement gelegenheid otn tusschentijds te verzekei-en, doch het zou wenschelijk zijn de alsdan op te nemen dieren door den veearts te laten keuren. Aldus wordt besloten. 1 De heer G. Moernxond zegt dat naar zijn meening de dooi- commissarissen per, 1 Mei ingeschreven paaixlen te laag getaxeex-d zijn. De héér C. Ruyter sluit zich hiei*bij aan en neemt ook geen genoegen met zijn in schrijving. Aan commissarissen wox-dt verzocht al de ingeschreven paarden te herzien en de waar de te bepalen naar dén door den Voedsel- commissai-is van Nooi-dholland vastgestelde maximum koopprijzen. Deze zijn als volgt. 1 le kl. 1-jarige paarden f 825; 2e kl. 1-,ja rige paarden f 600; le kl. 2-jai'ige paax-den f ,1125; 2e lel. 2-jarige paarden f 750; le kl. 3—10-jarige paarden f1350; 2e kl. 3-r-10-ja.rige paarden f 825; le kl. 10-jarige paarden en ouder f 1200., 2e kl. 10-jarige paarden en ouder f 750. De heer Jn Kooij zegt toe een en ander op de eei'Stvolgende vergadering van com missarissen, die 20 Mei a.s. plaats heeft, aan de orde te stellen. De vergadering zou tenslotte een wijziging willen aanbrengen in artikel 6 der Statu ten. Hierbij wordt o.a. bepaald dat com missarissen voor hun -leven benoemd zijn. Hierdoor is het mogelijk dat er commissax-is- sen in het bestuur ^zitting hebben die zelf niet dat belang 'hebben bij paai'den of vee wat ter bevordering en opbloei van het fonds wenschelijk is. Wordt medegedeeld dat alleen wijzigin gen in dé statuten kunnen worden gebracht op voorstel cn bij meerderheid van directeur cn commissarissen. De heer'Jn. Kooij zegt toe het voorstel in de vergadering van commissarissen te doen. Onder dankzegging voor de aangename besprekingen sluit hij vervolgens de vexv gadering. POLITIE. Verlóren: een paar sportkousen. Inlichtingen bij den gem.-bode. HARENKARSPEL DIRKSIIORN SCHAKEN. Don dei-dagavond had een revanche-wed- stxTjd plaats tusschen de schaakclubs „St. Maarten" en, „Dix-lishorn". Werd de vorige wedstrijd gewonnen door St. Maarten, mét'5K punt tegen Dirkshoi'n met 2X' punt. .thans wist onze club. haar achter-stand in te halen en te winnen met 7 tegen 2. De totale uitslagen van beide wedstrijden zijn 9Jé punt voor Dirkshorn en TA punt voor Sta Maarten. De lauwertak' welke door BEZOEKT ZONDAG A.S. DE JUBILEUM WEDSTRIJD TERREIN LOET. AANV. 2.30 UUB. van de Kring Noordelijk Noord-Hollani Zooals wy reeds kort meldden, wordt a.s, Zondagmiddag in de Overdekte te Alkmaar een reünie van den Kring gehouden ter ope ning van het Zomerseizoen 1941. De inschrij- ving voor deze wedstrijden is bevredigend te noemen en wij voorzien menigen interessan ten strijd. Het traditioneele nummer, de 100 m vrye slag Heeren A, is ditmaal sterk bezet: J. Baarda, A. Zuur- mond, R. Sinke, G. v. d. Berg en F. Koning, Zal Arie Zuurmond zijn oude roem bevestigen? Sinke noteerde in Schagen bij de Kampioen schappen 1.13.6. Hoewel wij den strijd zich tusschen deze twee rivalen zien afspelen, ach ten wij toch een verrassing niet uitgesloten. In de B-klasse zien wij een aantal gelijk- waardige krachten in Wildenberg, Uyleman, Flamellng en Tijsen. Wie van hen de triomf mag boeken is al evenzeer een open vraag. 100 m schoolslag Heeren A< Hier ontbreekt ditmaal v. d. Water en Wildenberg. Maar wat zullen hier De Waard en Wouter Buck presteeren? Wij meenen het op den eerste te moeten houden. In de B-klasse zijn vooral de plattelandsvereenigingen verte- genwoordigd: Eigen Kracht, O.V., de Wirg en Skax-pet. K. Groes van de Wirg geven wij een goede kans tegen D. Kaan van O.V., tenzij ook Tijsen van F.M. een woordje mee gaai praten. Overigens, er is een groote deelnam? op dit nummer en dan kun je nooit weten. Gelukkig staat bij de heeren ook de, 100 m rugslag weer op het programma. De Waard, Sinke, Zuurmond en Uyleman starten in een serie, die zeker interessant zal worden. Bij de Dames-nummers zijn wij vooral benieuwd naar de 100 m school slag A klasse: Hoewel wij Dinie van Os een goede kans geven, zullen Lies Huitinga, Jo v, •d. Heyden en Joop Melclxior het haar zekei niet cadeau geven. In de B-klasse zullen d< Skarpet'-dames Leek en Meereboer Pd. we! om de eerste plaats strijden of moeten wij ook hier met een verrassing rekening houden? De Adspiranten Dit' zijn de eerste officieele adspiranten- wedstrijden in onzen Kring en de inschrijving was al dadelijk geweldig. De 50 m schoolslag voor meisjes is het sterkst bezette numraei van het geheele programma en dat is te dan ken aan de deelname van Eigen Kracht uil Oudkarspel (niet minder dan 9). Wat dez« zullen doen is een vraagteeken. Riek Hooge veen (W.waard), N. Klare (Wirg) en ook R Meereboer Jd. (Skarpet) zullen er zeker span ning in brengen, xsij den schoolslag voor jon gens houden wij het op C. Mosk (W.waard) en G. v. d. Kaar (Wirg). Bij den vrijen slag jongens vinden we C. Mosk B." Sprengers en Jan Biersteker op de lijst. De F.M.-adspirant is sterk, maar Mosk'kan meel dan 18.8 sec. noteeren. Deze beide zullen we spoedig naar de B-klasse heeren verhuizex en dan zullen zij daar zeker geen slecht figuui slaan. 2 A'dspiranten, die wat beloven voor d< toekomst. De Estafette Dit is nog steeds een van de aantrekkelijkst nummers van onze Kringwedstrijden. Dit.maa! weer de bekende gemengde estafette school slag en borstcrawl. Drie ploegen zullen star ten: Oude Veer, Skarpet en Frisse Morgen De samenstelling is nog niet bekend en daar door is er weinig van te zeggen, maar als hel gaat als in Wieringerwaard en Schagen hel vorige jaar, dan wordt het een waardig slol van*deze zwemreunie. Of beter: slot van hel wedstrijdprogramma, want daarna wordt r.of een uurtje gemeenschappelijk gezwommen Een aardig idee, dat beslist succes oplevert. Boerenhofstede afgebrand Vonken uit schoorsteen maakter het begin. Gistei-micldag is bi-and ontstaan in een ka pitale hofstede bewoond door de familie Barend te Lange Ruigeweide. Het vuur, dat door een vonk uit den schoor steen is ontstaan, nam weldra zulk een oiii vang aan, dat het huis in korten tijd in lichter laaie stónd. Aan blusschen viel niet te denken. Het huis brandde geheel af. Eer groote partij kaas en een gedeelte van den inboedel gingen verloren. De schade, welkt op twintigduizend gulden wordt geschat wordt door verzekering gedekt. St. Maarten voor de winnaar beschikbaai was gesteld kwam dus in het bezit van Dii-kshorn. De uitslag van den wedstrijd was al? volgt: Dirlcshorn St. Maarten P. TijsenMr. R. Kooiman 0—1 L. Meinema—J. Krijgsman 1—1 A.- N. IpingJ. ten Hoeve E. Kl-eijerM. Wolters A. van DijkK. Numan 1—C P. HoeveJ. de Wit 11 C. Schuit Az.C. Zijdewind 1—1 P. BurgerC. Krijgsman 1— Jan Levendig—B. Jonker 1— WINKEl KEUS GENOEG. Voor de betrekking van 2den ambtenaar ter secretarie en agent der distributie in deze gemeente hebben zich 7 sollicitanten aangemeld. VOETBAL. In veiTmnd met het feit, dat de voetbal-; vereeniging alhier drie kampioenselftallen bezit, zal a.s. Zondag een sportdag op het voethal terrein worden gehouden. De ver eeniging Schoorl zal met drie elftal Ion uit komen tegen de kampioenen. Verwacht mag worden dat het .spannende wedstrijden zul len worden. Voor eiken wedstrijd is een medaille -beschikbaar gesteld door den heer P. Oud. De uitreiking daarvan zal na af loop van de wedstrijden plaats vindon in; de zaal van den heer de Bruijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 6