DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER OVER DEN STRIJD OP KRETA De positie van Zwitserland japansche critiek op BATAVIA Hoogaarsche premier te Rome „Rantsoen vleesch" is 100 gram Persoonsbewijs Verduisteren 9.56 uur Ex keizer Wilhelm t Ambtelijke BEKENDMAKING Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. DONDERDAG 5 JUNI 1941. 85e Jaargang. No. 11511. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij. „Hollands Noorderkwartier" Schagen Aanstaand debat in het Engelsche Lagerhuis CHURCHILL EN ATTLEE ZULLEN ER AAN DEELNEMEN. VER SCHILLENDE STROOMINGEN IN DE BRITSCHE OPENBARE MEE NING. Berlijn, 4 Juni (D.N.B.) Naar de parlementaire redacteur van Reuter meldt, zal het Lagerhuis in zijn volgende vergade ring een debat over den Britse-hen terug tocht op Kreta houden. Churchill en Att- lee zullen daaraan deelnemen. De redacteur meldt verder, dat de terug tocht „verschillende stroomingen" in de Britsche openbare meening heeft doen ont staan. Sommigen willen een „verkleind oorlogskabinet" en de onvoorwaardelijke verwijdering van alle ambtenaren, die ge toond hebben, niet „volkomen u-p to date" te zijn. Ongetwijfeld zal bij het debat ver langd worden, dat het regeeringsapparaat en het productiesysteem vereenvoudigd [worden. Vooral zal men aandringen op in voering van den dienstplicht, „mobilisatie ider industrie" en het ondergschikt maken van alle andere aangelegenheden aan de belangen der oorlogsproductie. Men zal den invoer van machines en nog eens ma chines van overzee eïsohen, zelfs al zou daardoor de aanvoer van levensmiddelen belemmerd worden. Er zullen voorts voor stellen gedaan worden voor een uitbreiding der rantsoeneering. een strengere rantsoe neering en een energieke campagne voor de productie van levensmiddelen in het ei gen land. Een dienstplicht voor de arbeiders wordt door de arbeiderspartij afgewezen. Alle par tijen zijn echter van meening. dat een alee- meene dienstplicht in de industrie op het oogenblik de beste maatregel is. Tenslotte n verlangt een aantal afgevaardigden, dat de re verschillende takken van de burgerlijke verediging in één ministerie vereenigd wor den. „Langzaam maar zeker komt in Engeland een storm op na de nederlaag op Kreta", zoo schrijft de Londensche correspondent van „Nya Dagligt Allehanda" volgens het A.N.P. Voor de eerste maal keert de critiek zich ook tegen Churchill. In het bijzonder heeft een artikel van de „Daily Mail" opzien ge baard, waarin wordt gezegd: „Churchill wei gerde te gelooven, dat ergens in het moeder land ongerustheid heerschte wegens den te rugtocht uit Griekenland. Misschien kan "hij er van overtuigd worden, dat het volk ern stig verontrust is over Kreta. Veranderingen zijn noodzakelijk en Churchill behoort niet te dralen ze aan te brengen. Het lot van zijn regeering kan zeer wel van een direct en krachtig ingrijpen afhangen". De correspon dent teekent. hierbij aan, dat men te Londen zulke woorden sedert Churchill de leiding der regeering op zich nam, niet meer had gehoord. De slagvelden op Kreta opgeruimd. Over den strijd op Kreta meldt het D.N.B. nog uit Berlijn, dat nü de slagvelden zijn op geruimd en de gevallen tegenstanders zijn begraven, het aantal dooden onder Engel- schen en Grieken op ongeveer 5000 kan wor den geschat. Het aantal gewonden is nog niet bepaald. In het doodencijfer zijn niet de ver liezen begrepen, die den Britse hen strijd-- krachten op den terugtocht overzee zijn toe gebracht. Het staat vast, dat die verliezen ten gevolge van de voortdurende aanvallen op talrijke transportschepen een veelvoud van de verliezen op Kreta bedragen. VOORBEREIDINGEN OP CYPRUS. Op het oogenblik wordt Cyprus intensief voorbereid voor de verdediging tegen een aanval en de helft van de bevolking der steden op Cyprus is reeds naar het vasteland overgebracht., aldus een bericht van United Press uit Nicosia, op het eiland Cyprus. Er zijn slechts zeer weinig Engelsche vrouwen op het eiland achtergebleven en alleen de zusters van het Roode Kruis zijn nog aan wezig. Men gelooft op Cyprus, dat een Duitsche aanval op het eiland moeilijker zal zijn dan de verovering van Kreta, daar de Engelsche luchtmacht de vliegvelden van Egypte en Palestina als betrekkelijk dichtbij gelegen steunpunten kan gebruiken. In de afgeloopen week heeft het loeien van de alarmsirenes aangetoond, dat vijandelijke vliegtuigen ver scheidene malen boven het. eiland zijn ver schenen. De bevolking bleef rustig. Cyprus bezit een eigen verdedigingscorps. Bovendien bestaat er nog een Cypersch regi ment, dat aan den strijd in Oost-Afrika, Noord-Afrika en Griekenland heeft deelge nomen. „Ned.-Indië onderschat de kracht van Japan", aldus beweert de Japansche pers. De Japansche bladen „Miyko Sjimboen" hen „Hotsji Sjimboen" bevatten hoofdartike len, waarin zij uiting geven aan hun onge duld over „de vijandigheid" van de Ned.-In dische autoriteiten gedurende de in Batavia :u4gevoerde handelsbesprekingen met Japan. Zij dringen er op aan, dat Japan „zijn póli- htiek van besluiteloosheid" zal laten varen en ermede zal beginnen krachtige maatre- gelen tegen Batavia te nemen. De „Hotsji ni Sjimboen" raadt den Ned. Indischen auto- n(riteiten aan de in haar bezit zijnde jongste voorstellen van Japan goed in overweging te nemen. Het blad legt er den nadruk op, dat in haar besluit niet alleen het succes of in het. fiasco van de onderhandelingen ligt, doch ook de toekomst van het Zuidelijke gebied van den Stillen Oceaan. Beide bladen ia vermoeden de hand van Engeland en de Vereenigde Staten achter „de dwaze stug- heid". van Ned. Indië alsmede een verkeerd vertrouwen in de mogelijkheid, dat Enge- 'd« land uiteindelijk de overwinning op de as- f, mogendheden zal kunnen behalen. De „Miyako Sjimboen" herinnert in dit verband aan het recente bezoek aan Bata- via van van Kleffens en Weiter, resp. mi- r. nister van buitenlandsche zaken en minis ter van koloniën van de Nederlandsche emi- grantenregeering te Londen- Het blad schrijft dat de houding van Ned. Indië ten opzichte van Japan sedert hun bezoek stugger ge worden is De „Hotsji Sjimboen" noemt als bijkomende factor voor de stugge houding van Ned Indië, dat Batavia de kracht van Japan onderschat, hetwelke men baseert op 'den tijd welke Japan besteedt aan de vij andelijkheden in China, welke het. vijfde jaar zijn ingegaan, alsmede op de misplaat ste meening. dat Japan niet in staat is zijn „druk" te richten op het Zuiden. Het blad betoogt, dat, uitgaande van deze dwaling. Ned. Indië probeert de handelsbesprekin gen met Japan te rekken. De „Hotsji Sjijn- boen" schrijft: Aangezien Joshizawa een laatste nota met onze minimum-eischen reeds heeft overhandigd, aan H J. van Mook. den directeur voor de afdeeling economische zaken, zouden wij tot Ned. Indië een ern stig woord van waarschuwing willen rich ten De sleutel tot succes of mislukken der onderhandelingen en tot de toekomst van het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan, ligt in de handen van Ned. Indië. Wij drin gen er bij Batavia op aan hierover ernstig na te denken en voorzichtigheid aan den dag te leggen. NED. INDISCHE LICHTING OPGEROEPEN. De Nederlandsch-Indische regeering heeft, volgens bericht van United Press uit Bata via de lichting 1923 voor militaire opleiding opgeroepen. bul [Eb HARTELIJKE ONTVANGST EN WEDERZIJDS WAARDEEREN- DE WOORDEN. Rome. 4 Juni (D.N.B.): De Hongaarschè minister-president en mi nister van buitenlandsche zaken, von Bar- dossy, is gisterochtend om 9.30 uur in de Italiaansche hoofdstad aangekomen. Op het station werd hij verwelkomd door den Duce, den minister van buitenlandsche zakén. Cia- no. den secretaris van de partij Serena. als mede door andere leden van dp regeering en de drie staatssecretarissen van de weer macht. Bardossy heeft een bezoek aan Ciano ge bracht en daarna aangezeten aan een door den Duce aangeboden diner. Bij deze gele genheid hebben zoowel Mussolini als Bar dossy gewaagd van de hartelijke betrekkin gen,- welke tuschen beide landen bestaan en hun vertrouwen in de overwinning der spilmogendheden uitgesproken. Die nacht en dag over het gewas thans de wacht houden. Nu het zomersehe weer zijn intrede heeft gedaan, zijn de vogelverschrikkers weer op hun post (Het Zuiden) BRITSCH DIEPTEPUNT NOG NIET BEREIKT. Rede van Australischen premier BERLIJN, 4 Juni (D.N.B.). Naar de Times meldt, heeft de Australische premier, Men- zies, voor een groote menigte toehoorders te Melbourne onder meer gezegd, dat het zeer wel mogelijk is, dat het Britsche rijk zijn dieptepunt in dezen oorlog niet bereikt, heeft Men zal ongetwijfeld elk deeltje weerstandsvermogen in het rijk noodlig heb ben, om niet op een kwaden dag in de ver leiding te komen de geheele zaak als ver loren op te geven. De vijand is, wat zijn wapening betreft verre superieur aan de strijdkrachten van Engeland en zijn bond- genooten. Zij kan daardoor een snel initia tief nemen en alle regels van oorlogsvoe ring ondersteboven keeren. Het is de Duit sche oorlogsmachmerie, die Engeland en het Britsche rijk steeds nieuwe nederlagen toe brengt Bondsraat Pilet kant zich tegen geruchten; verhouding met Duitschland meer dan correct! De chef van het Zwitsersche poli tieke departement, bondsraad Pi- let, heeft gisteren voor den stan denraad een rede uitgesproken over de buitenlandsche politiek, waarin hij in het bijzonder inging op de be trekkingen van Zwitserland met de groote mogendheden. Ter inleiding verklaarde hij, dat Zwitserland, ge legen als een geographische zoowel als politieke encla e in het middel punt van Europa, een onbeperkte neutraliteit nastreeft, waardoor het hoopt zijn betrekkingen met het buitenland correct en zoo vriend schappelijk mogelijk te kunnen houden. Deze betrekkingen moeten onder de heer- schende omstandigheden ook over het ge heel bevredigend worden genoemd. Ameri ka bijv. heeft zich bereid getoond begrip le hebben voor de bijzondere behoeften van Zwitserland. Zwitserland zal niets nalaten om dit begrip ook verder .te behouden. Met Rusland heeft Zwitserland zoojuist een handelsovereenkomst gesloten, waarvan een vergroote en succesvolle samenwerking kan worden verwacht. Het Britsche rijk be houdt jesens het land de sympathie, die het van oudsher gehad heeft jegens het land van de bergen. Het is echter nog te wen- schen, dat Engelands blokkadepoli tiek re kening houdt met de behoeften van Zwit serland. Met Frankrijk is Zwitserland ook verder verbonden door de volstrekte vriend schap, die de beide landen in den loop der eeuwen verhonden heeft. Wat. Italië betreft, toont het feit, dat kortelings een nieuwe handelsovereenkomst is gesloten, dat de traditioneele betrekkingen tusschen den beide staten hartelijk ziin gebleven. Italië heeft jecens Zwitserland een groot begrip getoond, vooral ook sedert het begin van den oorlog. Aan de betrekkingen van Zwit serland met' Duitschland wordt van den kant van Zwitserland een bijzonder belang gehecht. Te allen tijde heeft Zwitserland met ziin grooten nabuur in het noorden, die in het sociale drama, dat geheel Europa oo het oogenblik "hervormt, de algeheele aandacht tot zich trekt, een uitwisseling van den meest verschillenden aard en van vitale beteekenis onderhouden. Men kan met voldoening eonstateoren. dat de betrek kingen van Zwitserland met het Duitsche Rijk meer en beter zijn dan correct. Uit l'-oebele bron worden vaak valsche gerucn- ten verspreid, die in de hoogste mate be treurenswaardig zijn en die met nadruk van de hand moeten worden gewezen. Onderscheid tusschen de met „een rantsoen vleesch" of „een rantsoen vleeschwaren" gemerkte, bonnen en de desbetreffende bonnen van de vleeschkaart De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij vestigt er nogmaals met nadruk de aandacht op, dat de met „een rantsoen vleesch" gemerkte bonnen, welke onbeperkt geldig zijn, recht geven op het koopen van een heel rantsoen vleesch (honderd gram, been inbegrepen) of een heel^ rantsoen vleeschwaren, dus op een hoeveelheid, welke twee maal zoo groot is als kan worden gekocht tegen afgifte van een genummerde bon van de vleeschkaart Evenzoo geeft met „een rantsoen vleesch waren" gemerkte bon recht op het koopen van een heel rantsoen vleeschwaren, dus op een hoeveelheid, welke tweemaal zoo groot is als kan worden gekocht tegen afgifte van de voor vleeschwaren bestemde genummer de bonnen van de vleeschkaart, die slechts óp een half rantsoen vleeschwaren recht geven. VATICAAN-SPANJE. Daar noch de Spaansche regeering, noch de heilige stoel bijzonderheden heeft bekend gemaakt'over de onlangs gesloten overeen komt omtrent de benoeming van de Spaan sche bisschoppen, is men er in kringen van Vaticaan van overtuigd,, dat deze overeen komst tegelijk met het concordaat gepubli ceerd zal worden. Men neemt namelijk aan, dat dit concordaat binnenkort gesloten zal worden. Ook de reis van den Spaanschen ambassadeur bij den heiligen stoel naar Madrid staat wellicht in verband met dit concordaat. POGING OM STAATSGREEP UIT TE VOEREN IN CHILI MISLUKT. Gewapende inval in vergadering welke werd gepresideerd door president. SANTIAGO DE CHILI, 4 Juni (S.P.T.). Aanhangers van de Chileensche Volkspar tij hebben met vuurwapens een inval ge daan in het secretariaat van de Radicale Partij, waar een vergadering plaats vond onder leiding van den president der repu bliek, Pedro Aguirre Cerda, Bij het vuurge vecht., dat ontstond, werden vijf leden van de Radicale Partij zwaar gewond. De voor zitter der partij, Fernando Pinto, werd ge dood. De politie greep spoedig in en ver richtte vele arrestaties. Onder de gevangen genomen personen bevinden zich twee vrou wen. De daad van de aanhangers der Chi leensche Volkspartij wordt beschouwd als een poging om een staatsgreep te doen. eerst na 1 Januari 1942 verplicht De Staatscourant bevat een uitvoe ringsbesluit Persoonsbewijzen III van den secretaris-generaal van binnenlandsche zaken, waarbij be paald wordt, dat het steeds bij zich dragen van een persoonsbewijs is verplicht Van 1 Januari 1942 af. (Het eerste uitvoeringsbesluit had bepaald, dat men na 1 October 1941 van een persoonsbewijs moest zijn voorzien. Red.) TURKIJE voert geen •graan meer uit Commentaar op de Fransch- Turksche betrekkingen. In een zitting >van het parlement heeft de Turksche minister-president verklaard, dal. Turkije in het afgeloopen jaar met het oog op de eigen behoefte geen broodgraan heeft uitgevoerd. Ook in de toekomst zal al het graan in het land blijven. Wat dit betreft, zal Turkije de volledige onafhankelijkheid ten aanzien van het bui tenland bewaren, aldus een bericht van het D.N.B. te Istanhoel. De FranschTurksche betrekkingen Parijs, 4 Juni (D.N.B In Fransche re- geeringskringen merkt men naar aanleiding vai# verschillende Turksche perscommenta ren op het Turkije betreffende deel der ver klaring van admiraal Darlan op, zoo meldt het. persbureau Afip, dat het in het geheel niet de bedoeling was van Darlan, Turkije een actie te verwijten, welke reeds lang ge leden is en welke haar wortels had in het nationale streven van het Ottomaansche volk. Admiraal Darlan wilde bij deze gele genheid, zoo verklaart men van Fransche zijde, uitsluitend het Engelsche dubhelgpel aan de kaak stellen. Overigens zijn de FranschTurksche betrekkingen steeds ge lijk gebleven. Er bestaan niet alleen han delsverdragen, zoo verklaart men in deze kringen, doch het jongste verdrag over Alexandrette toont bovendien aan, dat de betrekkingen op twee grondslagen gebouwd zijn, n.1. op een van oudsher bestaande vriendschap tusschen Frankrijk en Turkije en op de wederzijdsche eerbiediging der rechten van de beide staten in het Nabije Oosten. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.20 uur Maandag a.s. bijzetting te DOORN Gistermorgen is in huize Doom de voormalige keizer van Duitsch land, Wilhelm II. overleden, In vervolg op de levensbeschrij ving, elders in dit nummer, ver nemen wij nog het volgende: Duitsche persstemmen na haf overlijden. De bijzetting van het stoffelijk over schot van den ex-keizer geschiedt a.a. Maandagmorgen in de slotkapel van Doorn, die voor deze gelegenheid provisorisch wordt ingericht. Vol gens den wensch van den overledene is de kring der deelnemers beperkt tot de naaste familie. Toch worden ook enkele delegaties uit Duitsch land verwacht. De Fuehrer heeft de gemaïin van ex-keizer Wilhelm II en den kroonprins telegrafisch zijn deelneming betuigd. Berlijn, 4 Juni (D.N.B.) De Duitsche bladen wijden groote aandacht aan het overlijden van den Duitschen ex-keizer. In uitvoerige artikelen wordt de levensloop van Wilhelm 2 met de politieke gebeurtenis sen van zijn tijd geschilderd. Daarbij ver klaart men. dat de politiek van Wilhelm II er niet in is geslaagd het web van Enge- land's omsingeling te verscheuren. In dit verband betoogt de Deutsche Allgemeine Zeitung, dat in 1914 geen sprake geweest kan zijn van Duitsche schuld aan den oor-, log. Steeds herhaalde pogingen om met En* geland tot een vergelijk te komen strand den, zoo schrijft het blad, omdat Engeland nooit .bereid was ondubbelzinnig zijn stand punt te bepalen. D.e Engelschen hebben door hun houding in voorjaar en zomer 1913 bij een overeenkomstige situatienogmaals be vestigd, waarom het hun ook destijds te doen was: Duitschland beletten zich te ver heffen en het vernietigen. „Na den wereld oorlog" zoo vervolgt het blad, „heeft Wil helm 2 den opbouwarbeid van den Fuehrer met bewondering en gloeiende hoop voor da toekomst van het Duitsche volk gevolgd." De Berliner Boersenzeitung schrijft: „Hei is beter niet te onderzoeken hoe schuld en noodlot in de buitenlandsche politiek van het Wilhelminische tijdperk dooreengestren- geld waren. Vast staat in ieder geval, dat da leidende Duitsche staatslieden uit de perio de voor den wereldoorlog een politiek vani illusie hebben gevolgd tegenover het gevaar van het Engelsche streven naar omsinge ling. Zoo werd de Duitsche bewegingsvrij heid op het gebied van de buitenlandscha politiek steeds meer beperkt, totdat Duitsch land in 1914 onder de ongunstigste omstan digheden zonder sterke bondgenooten ge dwongen werd tot den strijd om zijn be staan." 's-Gra venh age, 4 Juni. Op grond van de verordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 20 1941 wordt bepaald: 1. Aan de Joden in den zin van par. 4 der verordening van den Rijkscommissaris nr. 189 1940 wordt verboden: a. Het publieke baden in zee-, strand^ zwembaden en overdekte badinrichtingen. b. Het betreden van publiek^ plantsoe nen en lokalen, evenals het huren van ka mers in publieke logeergelegenheden (ho tels, pensions, logementen) in zee- en strand badplaatsen en andere dergelijke plaatsen. c. Het bezoek aan paardenrennen als toe schouwer. Handelingen in strijd met dezen maatre gel zijn overtredingen en worden met hech tenis van maximaal zes maanden en boete tot 1000 gulden of met een van beide ge straft, voor zoover niet volgens andere be palingen een hoogere straf is bepaald. Deze regeling treedt heden in werking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1