istributie van brandstof Frankrijk waarschuwt Engeland DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Maleische staten onder toezicht van Amerika? STRAF VOOR SPRINGSTOF AANSLAG Weer dansen Verduisteren 10.03 uur Slaolie of raapolie Petroleum voor kookdoeleinden Cl*f!ltlll*41 lil Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. ZATERDAG 14 JUNI 1941. 85e Jaargang. No. 11519. Uitgave der N.V. Uitg.Mij. „Holland* Noorderkwartier" Schagen Samengaan met Duitschland kan uitgebreid worden FRANKRIJK CONSTATEERT DAT 29 ER VOOR ENGELAND GEEN EN- Jj KELE REDEN BESTAAT ZIJN OPE RATIEGEBIED IN SYRIë VOORT 60 TE ZETTEN. '5f Volgens Renter zou Londen het Fransche protest van de hand hebben gewezen en Vichy heb ben aangeraden den tegenstand in Syrië te staken. >74 Naar verluid heeft Frankrijk in een nieuw formeel protest tegen den En- gelschen aanval op Syrië bij Enge land indirect de waarschuwing uit gesproken, dat Frankrijk gedwongen zal zijn, zijn samenwerking met Duitschland uit te breiden en tever- sterken, indien de Engelsche invasie in Syrië niet wordt gestaakt, aldus een bericht van United Press uit Vichy. In da nota wordt opnieuw geconstateerd, jat zich geen Duitsche soldaten in Syrië winden en wordt er op gewezen, dat er boor Engeland geen reden bestaat, zijn ope raties voort- te zetten, daar het Engelsche eger thans zelf in staat is, de afwezigheid de Duitsohers in Syrië te constateeren. D.N.B. deelt uit Vichy mede, dat de twee- Fransche protestnota, die de Fransche ibassadeur te Madrid, Pietri, aan Sir Sa- Hoare heeft overhandigd, in den meest -jslisten vorm is gesteld. De Fransche re- sering stelt in de nota opnieuw bijzonderen £25j>rijs op de constateering, dat in Syrië uit- luitend en alleen Franschen strijden. !25jJ Voorts worden de Engelsche regeering de Wallen ter kennis gebracht, waarin de En- j'elsche gevangenen uitdrukking hebben gegeven aan hun verbazing, dat zij zich in de gevechten tegenover 'Franschen bevon den. Op grond van deze ondubbelzinnige be wijzen wijst de Fransche regeering in de nota op de scherpste-wijze de door Enge land opgegeven voorwendsels voor den op- marsch in Syrië van de hand en herhaalt haar energiek protest tegen dezen overval. In een bericht uit Berlijn, voegt D.N.B. hier nog aan toe, dat Reuter meldt, dat in de nota van Vichy aan Groot-Brittannië o. m. wordt verklaard, „dat Frankrijk voor de ontvangst van nadere ophelderingen ver mijden zal iets te ondernemen, waardoor het conflict vergroot of uitgebreid zou kun nen worden. In geval het conflict zich ech ter uitbreidt, zal Frankrijk zich gedwongen zien de noodige maatregelen te nemen voor de verdediging van zijn gebieden". Naar uit het Reuter-bericht verder, blijkt heeft de Britsche regeering het Fransche protest van de hand gewezen en Vichy uit- genoodigd den Franschen troepen in Syrië instructie te geven den tegenstand tegen de Britsche maatregelen op te geven. Krachtig Fransch verzet Van welingelichte zijde verneemt het A.N.P. te Berlijn: Gemeten naar de omstandigheden, waar onder de Fransche defensie in Syrië op gang is gebracht, acht men in politieke kringen hier het verloop tot dusver van de acties voor Frankrijk gunstig. De vraag of de Franschen op den duur zullen zijn opgewassen tegen het aanstor men van de Engelschen, laat men hier open. Men noemt het echter opmeikelijk, dat de Fransche tegenstand er een van 100 pre. is en ziet daarin een feit waaraan ook Engelsche successen, naar de opvat ting van de Wilhelmstrasse niets vermogen te veranderen. Britsche aanval in streek Damasous. van Omtrent het verloop van de militaire operaties in Syrië op 12 Juni maakt het Fransche opperbevel aldaar.'volgens een D.N.B.-bericht uit Vichy, bekend, dat aan de kust sterke Britsche strijdkrachten de Fransche stellingen onder vuur hebben ge nomen. In het gebied van Merdzj Ajoem is een aanval van vijandelijke pantser- strijdkrachten op het Litani-dal afgeslagen. In de streek van Damascus heeft de te genstander ten Oosten van den weg van Aanwezige voorraden worden niet meegerekend 1349 [«'Extra rantsoenen voor ^ïgroote gezinnen en ^«bewoners van ^vrijstaande huizen 3455 3917 4224 4346 4601 5316 ravenhage, 13 Juni. De secreta- 5522Hs>-generaal van het departement van Han- 5784flel. Nijverheid en Scheepvaart maakt in- ^j^rake de distributie van vaste brandstoffen 652oPe* vozende bekend: Zooals bekend, zijn of worden dezer da- de nieuwe bonkaarten voor vaste brandstoffen uitgereikt De reden, waarom hiertoe reeds thans is I7462t>vergegaan. is gelegen in het feit. dat een 7709regeling is ontworpen, waarbij zoo mogelijk verbruikers in de gelegenheid worden een gedeelte van het hun toekomen- rantsoen tijdens de zomermaanden aan schaffen. Over de wijze, waarop een en I8975p.nder zal worden uitgevoerd, zullen bin- .9193oenkort nadere mededeelingep in de pers 19425jpersch ijnen. Tevens zal het tengevolge van deze vroe- I9674*e uitreiking mogelijk zijn gedurende den L9845tomer op ruime schaal de juistheid van de ïOlOSjreijeven inlichtingen en mededeelingen op WSSSde enquêteformulieren te controleeren. In- 50503 jjien bij de controle blijkt, dat een verbrui- onjuiste ppgavcn heeft verstrekt., zul- K^Jjen vanzelfsprekend' de bonnen, waarop betrokkene eeen recht heeft, worden iri- genomen, .terwijl bij frauduleuze opgaven strafvervolging zal worden ingesteld. Ï1859 Thans volgen enkele bijzonderheden over de algemeene strekking der komende rege- 1 nMing. De verdeeling der verbruikers in de groepen a, b. c. d>. en e blijift ge handhaafd. evenals de onderschei ding of gestookt wordt met haarden en kachels dan wel door middel van centrale verwarming. Echter heeft deze laatste onderscheiding voor het komende seizoen alleen nog maar betrekking op de hoeveel heid vaste brandstoffen, welk© wordt toegewezen en niet meer op de soort. Geen stukje grond onbenut. Zoo denkt de stationchef van het station Amsterdam-Haarlemmermeer er ook over (Pax-Holland) Soeaida naar Kissoeje een hevigen aanval ondernomen. In den nacht van 10 op 11 Juni heeft het Fransche luchtwapen in het ge bied van Sanamaja en aan de kust vijan delijke formaties zonder eigen verliezen doeltreffend met bommen bestookt. Beiroet beschoten. In het communiqué van het Fransche mi nisterie van oorlog over de situatie in Sy rië wordt verklaard, dat de druk van den tegenstander de laatste 24 uur in alle sec toren van het front is toegenomen. Aan de kust kon hii tot in de nabijheidvan Soe- eida oprukken waar de Fransche strijd krachten ondanks de hevigste bombarde menten zoowel van de land- als de zeezijde blijven standhouden. Bij Merdj Ajoem kon de tegenstander in een FYansche voorposten stelling vasten voet krijgen. Ten oosten van den Hermon zijn felle gevechten gaande. De recente beschieting van de haven van Beiroet, wordt in dit communiqué beves: tigd, eveneens de succesvolle actie wan Fransche luchteenheden tegen gemotoriseer de vijandelijke afdeelingen en Zuiden van Soeëida. N.H.I nond A erhu4 is; S. lugo- oord- Alle verbruikers ontvangen thans bonnen of toewijzingen, waarop per eenheid het vol gende kan worden betrokken: 1 H.L. anthraciet of steenkolen of indu strie- en eierbriketten (max. 75 KG.) of 110 KG. bruinkoolbriketten, of 2 H.L. cokes, of gascokes, of 150 K.G. cokesbries of cokesgruiS. of 175 K.G. fabrieksturf, of 195 K.G. persturf (300 stuiks) of 200 K.G. baggerturf (450 stuks) of 275 K.G. uit de Peel afkomstige turf, of 200 K.G. turfbriketten, of 200 KG. overige soorten turf aanmaak- turf is vrijgesteld), of 100 K.G. briketten, geheel of gedeeltelijk van uitval en/of afval van vaste brandstof fen (mits niet van turf) vervaardigd, of 250 K.G. briketten, geheel of gedeeltelijk vervaardigd van uitval en a'fval van turf. Voor de uitreiking van de bonkaarten voor verbruikers in de categorie a komen alleen in aanmerking gezinshoofden, die een afzonderlijke huishouding voeren, dus niet op kamers, of en pension, of in een hotel wonen. Personen, die stoken met haarden en ka chels. ontvangen naar gelang hun woning 1 tot en met 4 dan wel 5 of meer vertrek ken bevat, een bonkaart J of K, respectie velijk met 15 bonnen en 20 bonnen. Onder woningen worden verstaan: het perceel, of perceelsvedeelte. dat door betrokkene wordt bewoond. Voor de berekening van het aan tal vertrekken worden niet meegerekend: vangen, portalen en trapruimten, toiletten, zolders, kelders en garages. Keuken en bij keukens tellen tezamen voor één vertrek. In de nieuwe dislributieregeling zijn en kele aanvullingen in vergelijking met die van het vorige seizoen, aangebrachtwelke, naar aangenomen mag worden, verbeterin gen zullen blijken te zijn. Tn bijzondere omstandigheden zul len extra-rantsoenen worden ver strekt. Als zulke „bijzondere on> s tan dieh eden" zullen gelden: 1. Wanneer men -voor kookdoel- einden uitsluitend op het, gebruik van vaste brandstoffen al dan niet gecombineerd met petroleum is aangewezen. Hierover zijn reeds nadere mededeelingen gedaan in de dagbladen van 30 April 1941; 2. Waneer het een groot gezin betreft (bestaande uit zeven tot tien of meer personen); 3. Voor geheel of grootendeels vrijstaande huizen. In geval van oorlog. Sjanghai, 13 Juni (D.N.B.). Het te Bangkok verschijnende dag blad Krangdeb Varasab meldt, dat de Maleische staten in geval van oorlog onder toezicht van de Ver. Staten zouden worden geplaatst. Dit bericht, dat volgens te Sjanghai ontvangen inlichtingen met het oog op de veelomvattende militaire voor bereidingen op het Maleische schier eiland te Bangkok allerwege het grootste opzien heeft gewekt, wordt door genoemd blad aangevuld met de mededeeling, dat de gouverneur, Sir Shenton Thomas, reeds dienovereen komstig instructies aan de plaatse lijke autoriteiten heeft gegeven en de Maleische bevolking heeft aange spoord rust en orde te bewaren, in dien deze ernstige situatie zich mocht voordoen. Het A.N.P. meldt uit Den Haag: De„ laatste dagen is in het bestek van een antiJJuitsch streven in Amsterdam-Zuid een misdadige springstofaanslag, gepleegd op een dienstinstantie van de Duitsche weer macht, waarbij persoonlijke en maferieele schade is ontstaan. De uitvoering van den aanslag doet een nauwkeurige bekendheid met de plaatselijke omstandigheden veronderstellen. Het onder zoek van de Duitsche „Sicherheitspolizei" heeft uitgewezen, dat de verantwoordelijk heid voor den misdadigen aanslag rust op de in Amsterdam-Zuid wonende Joden in het bijzonder op de uit Duitschland hierheen gekomen Joodsche emigranten die sedert maanden een systematische en voortdurend toenemende anti-Duitsche activiteit ont- wikkeld hebben. Op grond hiervan heeft de „General-Kom- missar fuer das Sicherheïtswesen" krach tens de verordening 33/40 van den Rijkscom missaris op het intrekken van vermogens, bevel gegeven tot inbeslagneming van het stamvermogen („Grundvermögen") van een aantal joden. Tegelijkertijd zijn talrijke joden in het bijzonder joden die uit Duitschland geëmi greerd zijn gearresteerd. Zij worden naar een arbeidskamp gebracht. ALLEEN OP WOENSDAG. ZATER DAG EN ZONDAG. 's-Gravenhage. 13 Juni. Het Rijkscommissariaat deelt het vol gende mede: De bekendmaking van 7 April j.1. van den commissaris-generaal voor den Veiligheidsdienst inzake het verbod van openbaar vermaak, wordt op grond van de verordening van den Rijkscommissaris nr. 20- 1941 met onmiddellijken ingang zoodanig gewijzigd, dat tot nader order telkens op Woensdag, Zater dag en Zdndag in den tijd van 16— 23 uur met in achtnemen van de in ieder bijzonder geval te verleenen goedkeuring, openbaar dansvermaak weer toegelaten kan worden. Vanavond gaat de verduistering in om cd duurt tot morgenochtend 5.17 uur Aan wie mag worden afgeleverd. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt het vol gende bekend: In verband met het feit, dat de win keliers nog niet op alle destijds bij hen ingeleverde bonnen nr. 17' van de boter- en vetkaart slaolie of raap olie hebben kunnen afleveren, wor den zij tot en met 31 Juli a.s. in de VAN 16 JUNÏ TOT EN MET 10 AUG GEEFT ELKE BON RECHT OP HET KOOPEN VAN 2 L, 's-GRAVENHAGE, 13 Juni. De secre taris generaal van het departement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 16 Juni tot en met 10 Augustus a.s. elk der met „11" genummerde bonnen van de nieuw uitgereikte bonkaart „m" en de nieuw uitgereikte bonkaart „o" recht geeft op het koopen van twee liter petroleum voor koodoeleinden. Met nadruk wordt er op gewezen, da< handelaren geen bonnen in ontvangst mogen nemen, welke nog niet zijn geldig verklaard, Behalve het risico, dat bij ontdekken hiep» van een strafvervolging kan worden inge* steld, loopen zij tevens gevaar, dat zij op bonnen afleveren, die waarschijnlijk niet geldig zullen worden verklaard. Het ligt n.1. in de bedoeling, niet alle bonnen van da pet.roleumkaart aan te wijzen, zoodat da handelaren bij het afleveren op vervallert verklaarde bonnen zich niet meer hierop kunnen bevoorraden. Schippers, die een petroleumkaart vooB kookdoeleinden hebben aangevraagd, kun* nen zich tot den distributiedienst van da plaats waar zij in het bevolkingsregister! zijn ingeschreven, wenden voor het ontvan gen van deze bonkaarten. De petroleumkaarfl kan ook aan de schippers worden opgezon den, indien de betrokkene aan bedoelden distributiedienst zulks schriftelijk verzoekt. Het adres, waarheen de bonkaart gezonden kan worden, dient de schipper duidelijk op te geven. De overige verbruikers die een bonkaart voor petroleum hebben aangevraagd, zullen van -de distibutiediensten een persoonlijke oproeping ontvangen voor het afhalen van deze kaart, voor zoover zij deze nog niet ontvangen hebben. gelegenheid gesteld, alsnog deze olie aan hun klanten af te leveren. De aandacht wordt er op gevestigd dat d« olie uitsluitend mag worden afgeleverd aan degenen die gedurende het tijdvak van 12 Mei tot en met 17 Mei j.1. bon 17 van de boter- of vetkaart bij hun winkeliers hebben ingeleverd. De geldigheidsduur van deze bon blijft ongewijzigd, zoodat na 14 Juni a-s. op dezen bon geen boter of margarine meer mag worden ge- gekocht. Wat de tweede groep, die der groote ge zinnen, betreft, kan het volgende worden medegedeeld. Voor gezinnen, welke uit zeven tot tien personen bestaan, wordt een extra rantsoen van drie eenbeden beschikhaar gesteld. Ge zinnen, welke uit tien of meer personen bestaan, ontvangen daarenboven nog drie eenheden, dus in totaal zes eenheden, extra. Tenslotte de derde groep, welke voor een éxt.ra ranlsoen in aanmerking komt, n.1. een vrijstaand huis bewoont, is gesteld: dat het huis drie of vier buitenmuren moet hebben. De extra bonnen voor deze groep zullen niet bij de uitreiking der kaarten in ontvangst kunnen worden genomen, doch nadere mededeelingen hierover zullen in de pens geschieden. Centrale vecrwarming. Hoe is de regeling nu voor hen, die in huis centrale verwarming stoken? Zij ontvangen een bonkaart L met 44 bonnen. Hierbij is uitgegaan van een inhoud van 300 M3. van de vertrekken, welke van een radiator zijn voorzien. Het aantal vertrek ken is derhalve geen basis meer voor de toewijzing. Voor woningen, welke een grootere inhoud dan 300 M3. hebben, alsmede voor huizen in et drie of vier buitenmuren zul len nadere voorzieningen wor den getroffen, welke zoo spoedig mogelijk bekend zullen worden ge maakt In gevallen, dat centrale verwarming in een huis aanwezig is, zullen géén extra toe wijzingen voor groote gezinnen worden verstrekt. Niet alle bonnen geldigi Het is goed er reeds nu op te wijzen, dat het feit, dat de bonkaarten J, K en L res pectievelijk 15, 20 en 44 bonnen bevatten geenszins beteekent, dat al deze bonnen geldig worden verklaard. Van tijd tot tijd zal een bonnummer worden overgeslagen, zoodat het afleveren van brandstoffen of bonnen, welke nog niet geldig verklaard zijn, verboden is. Het is van belang vooral de handelaren bier met grooten nadruk op te wijzen, omdat zij op de overgeslagen bonnen vanzelfsprekend geen herbevoorra ding zullen kunnen krijgen.- De bonnen van de bonkaarten J, K. en L zullen elk voor het tijdvak, dat zij geldig zijn verklaard, recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Indien een handelaar niet In de gelegenheid mocht zijn, om gedurende het tijdvak, dat de bonnen geldig zijn, hierop af te leve ren, mag deze aflevering naderhand ook nog plaats vinden, mits de bonnen gedu rende den termijn van geldigheid bij den handelaar zijn ingeleverd. Bij de uitreiking van de bonkaarten is geen rekening meer gehouden met even- tueele voorraden, welke nog bij de ver bruikers aanwezig mochten zijn. Deze be hoefden bij. het indienen van het enquête formulier derhalve niet te worden opgege ven en hiervoor is ook geen korting op het uit te reiken aantal bonnen toegepast. In alle prevallen, waarin verbruikers, die reeds een bonkaart J, K. of L. ontvangen hebben, nog voor een extra hoeveelheid brandstoffen in aanmerking komen, door dat b.v. aan hun woning een winkel is ge bouwd, welke zij exploiteeren, doordat zij kamers verhuren, doordat zij een kantoor aan huis hebben enz in het algemeen dus de gevallen, waarin het verbruik volgens de categorie a in hetzelfde perceel gecom bineerd is met een verbruik volgens de ca tegorieën B, C. en D zullen de betrokkenen op nader door de distributiediensten be kend te maken tijdstippen in staat'worden gesteld een nieuw formulier (md. 112) in te vullen en de hun toekomende extra bonnen in ontvangst te nemen. Het bovenstaande geldt echter uitslui tend voor die groep van personen, die naast a-verbruiker in hetzelfde perceel tevens b- c- of d verbruiker zijh. Verbruikers in de categorieën b, c en d, die niet tevens a- verbi-uiker zijn, behoeven, indien zij vorig jaar en b, c pf d formulier hebben inge vuld en de hierop vermelde gegevens niet zijn gewijzigd, geen nieuwe enquêteformu lier b, c of d meer in te vullen. Zijn de indertijd vermelde gegevens thans onjuist geworden, doordat zich wij zigingen hebben - voorgedaan, dan dienen de b-, c- of d-verbruikers zich wel tot de distributiediensten te wenden ter invulling van een nieuw enquêteformulier. Nieuwe verbruikers in de categorieën b. c en d, dis verle.den jaar nog geen enquêteformulier hebben ingediend, kunnen uiteraard even eens een nieuw enquêteformulier b, c of d* aanvragen en 'inleveren. Verbruikers behoorende tot de categorie e dienen zich rechtstreeks tot de brandstof- fencommissie van hun district te richten. Groot en klein verbruikers. De verbruikers van de groepen b, c en d worden onderscheiden in groot- en klein verbruikers huisbrand. De kleinverbrui kers huisbrand zullen thans echter stroo- ken van twaalfperiodebonnen ontvangen tegenover in het vorige distributietijdvak bonnen met 6 perioden bedrukt De nieuwe periodehonnen zullen vanaf den dag, dat zij geldig worden verklaard tot het einde van het stnokseizoen recht geven op het konpen van één eenheid brandstoffen. In verhand hiermede is, de grens tusschen groot- en kleinverbruikers huisbrand te ruggebracht van 25 eenheden op 13 een heden per periode, hierdoor wordt bereikt, dat zii. die in het afgelonpen distrihutietijd vak tot de categorie grootverbruikers be hoorden. thans hieronder gerangschikt blij ven. Evenals vorig jaar zullen de kleinver bruikers in deze categorieën de bonnen voor het geheele stookseizoen tegelijk ont vangen, terwijl de grootverbruikers in de ze categorieën op vertoon van identiteits kaarten de toewijzingen per periode dienen af te halen De distributiediensten zullen de verbruikers tot het in ontvangst nemen van bonnen óf toewijzingen oproepen. Ver bruikers in de categorieën b, c en d. die in aanmerking komen voor toewijzingen voor zomerverbruik hebben deze reeds van de distributiediensten ontvangen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat de hun toegewezen hoeveelheid bestemd ia voor het totale zomerverbruik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1