DAGBLAD VOOR HOLLAMDS NOORDERKWARTIER Syrië Aanval van Britschc pantsertroepen 4 10.05 uur Den Haag naar de 100.000 Rotterdam werkt aan zijn toekomst Radiorede van Churchill NEDERL.-INDIë IN DE BRANDING Verduisteren joodsche soldaten aan Engelsche zijde _Sdiinici*Com,«uL Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. B Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „"Hollands Noorderkwartier" Schagen BIJ EEN TEGENAANVAL VER MELEN DE FRANSCHEN ACHT ENGELSCHE TANKS. Volgens te Vichy ontvangen be richten is van het operatiegebied Damascus niets te melden. Fran- sche ^erkenningstroépen zijn in ac tie geweest in de streek van Koe netra. Bij Kissoe hebben sterke "En gelsche gepantserde strijdkrachten heftige aanvallen ondernomen doch 'zonder succes. Bij een tegenaanval hebben'de Franschen acht Engel- sche tanks vernield. Volgens een bericht uit Beiroet hebben zes Fransche jachttoestellen, die in het gebied van Derzaa-Soeida opereerden om de Fran sche strijd krach te nte land te steunen, 18 Britsche jagers van het type Gladiator ont moet. In weerwil van hun numerieke min derheid aanvaardden de Fransclien den strijd; in een verbitterd gevecht werden drie Engelsche vliegtuigen zeker en een vierde waarschijnlijk neergeschoten. Een Fransch vliegtuig moest binnen de vijandelijke linies dalen. Het Fransche persagentschap meldt uit Beiroet: Ons luchtwapen van de marine heeft Zondag om 19.00 een hevigen aanval gedaan op Britsche zeestrijdkrachten aan de kust. Een Britsche torpedoboot werd Ier hoogte van Saida getroffen en ging in vlam men op. Een tweede torpedoboot werd be schadigd. Maandagochtend vroeg bij het aanbreken van den dag kwamen onze sche pen met vijandelijke zeestrijdkrachten, be staande uit twee kruisers en vier torpedo- 1 booten in contact. Wij leden geen verliezen. Heviger strijd. Naar Reuter meldt, maakt het officieel* communiqué van het Britsche hoofdkwar tier bekend, dat de gevechten in den centra le n sector van Syië toegenomen zijn in he vigheid. n- >g -• n, I Wederopbouw houdt rekening met gezonde ontwikkeling der stad Duitschland optimistisch over de vooruitzichten onzer eerste ha venstad. de de te er- ere op- ich aar i Het A.N.P. schrijft ons uit Rotterdam: Toen de capitulatie van het Nederlandsche leger op 15 Mei van het vorige jaar nau welijks bekend was geworden en daarmede in voor Rotterdam èn voor het land een ge- ieel nieuw tijdperk in de wereldhistorie zou leginnen, vervoegden Rotterdamsohe zaken- ieden. zich bij den voorzitter van de Kamer 'an Koophandel en Fabrieken aldaar met Ie vraag, wanneer met den wederopbouw u kunnen worden begonnen. Wanneer men zich even herinnert welke algemeene verwarring er in ons land kort na de capitulatie van het leger heerschte, dan doet dit krachtige initiatief van het Rotter- damsche zakenleven, dat in dezelfde dagen werd genomen, wel heel pret tig aan. Temeer, omdat het gemeen tebestuur der stad hetzelfde voetspoor volgde. Ook dit college ging niet bij de pakken neerzitten en richtte den blik op de toekomst door op 18 Mei 1940 .den stadsarchitect ir. Witteveen opdracht te geven tot het ontweerpen van eèn plan voor den wederopbouw. Wanneer eeri Duitsche autoriteit op een dergelijke wijze over de toekomst van een Nederlandsche havenstad spreekt, dan doet dat het hart van iederen Nederlander goed. En dat het het nieuwe Duitschland ernst is Rotterdam straks in het herboren Europa haar rol te doen spelen zagen dezer dagen een aantal journalisten, dat op uitnoodi- ging van. dr. Völckers naar Rotterdam was gekomen, om zich door. eigen aanschouwing van den wederopbouw 'op de hoogte te stel len. Deze excursie bevestigde het vertrou wen, dat niet alleen Duitschland,maar thans ook Rotterdam zelve ten aanzien van de toekomst der haven heeft en liet op over tuigende wijze zien bijvoorbeeld bij de werkzaamheden in den Maastunnel, die in October klaar zal zijn dat de Neder- landsch-Duitsche samenwerking in een sfeer van onderling vertrouwen geschiedt, en vooral in het kader van den wederopbouw reeds vele mooie resultaten heeft bereikt. het Er is sindsdien ruim een jaar voorbij ge- aan. *t Puin werd opgeruimd, noodwinkels ch- errezen, de wederopbouw werd met alle 13 racht ter hand genomen. Overheid en za- de enleven gingen daarbij hand in hand en ton Rotterdam mag zich gelukkig prijzen, dat ij in een man als dr. Völckers, den ge- olmachtigde voor den rijkscommissaris, ie- d0 nand heeft mogen begroeten, die voor de .in oekomst van de Maasstad een open oog heeft to, n die met nuchtere zakelijkheid, gepaard aande aan een gezond enthousiasme, mede- ddeft-erkt om Rotterdam wegens haar gunstige igging en haar gewichtig achterland, straks n de nieuwe, herbouwde Europeesche eco- en ftomie haar belangrijke rol te doen geven. T n het licht van de ontwikkeling van onzen (ijd is de medewerking van een autoriteit ls dr. Völckers van niet te onderschatten be- eekenis. Bewijst zij ten aanzien van de toe- omst, dat Rotterdam als havenstad nog root er en drukker zal worden dan tot nu oe. voor het. heden inspireert zij een Ne- erlandsch—Duitsche samenwerking in een feer van wederzijdsch vertrouwen, waarbij liet. in de laatste plaats de wederopbouw in looge mate bevorderd zal worden. Zoowel de medewerking der Duitsche injutoriteiten als het wederzijdsch vertrouwen ningPij den wederopbouw waren reeds te beluis- leren in de voordracht.--welke dr. Völckers opie|oo omstreeks Paschen hield in de dage- 1 defijksche persconferentie op het rijkscommis- in Den Haag, in welke voordracht fle gevolmachtigde een belangwekkende uit eenzetting gaf van den wederopbouw van Rotterdam en de problemen, welke zich min.hierbij voordoen. Hij legde vooral den na- en lpruk op de noodzakelijkheid, dat de weder- bpbouwplannen rekening hebben te houden nsenjnet een gezonde ontwikkeling van de stad, verband waarmede hij uiteenzette, dat 'het ontwerp is uitgegaan van een inwoners- tal van ruim 1 millioen, dat Groot-Rotter- "Y^dam over een1'ge tientallen jaren waar- 7-8pchijnliijk zal hebben. Dr. Völckers betoogde verder, In een radiorede, die de Britsche permier, Churchill, tot de Ver. Staten gehouden heeft ter gelegenheid van het feit, dat de Ameri kaansche universiteit van Rochester hem het doctoraat honorus causa heeft verleend, beriep hij zich ter inleiding op het „gevoel van verwantschap en eenheid", dat tussohen de beide kusten van den Atlantischen oce aan bestaat en in dezen tijd van wereldcri sis een bemoediging en opwekking voor hem is „Een wonderbaarlijke gebeurtenis rolt voor onze oogen af", vervolgde Churchill. Helaas is het ons niet gegeven te weten hoe het einde zal zijn. Zeker is evenwel, dat de huidige gebeurtenissen ons leven diep zullen schokken. Wij allen aan beide zijden van den oceaan voelen, dat ons lot en dat van vele geslachten op het spel staat. Nadat Churchill met klem betoogt had, dat men „trotsch en verheugd" moet zijn ondanks alle tegenslagen in een dermate verheven tijdperk te leven en na voorts ge sproken te hebben van de „van haar zetel verdreven gerechtigheid", van de „met voe ten getreden rechten der zwakken" en de „groote vrijheid", richtte hij zich o.a. met de volgende verklaring tot de Ver. Staten: „Een jaar lang bieden wij, Britten, alleen tegenstand, gesteund door uw steun en uw hoogachting en overeind gehouden door on zen onbedwingbaren wil en onze hoop op uw geweldige hulp. Wat er ook moge ko men, wij zullen ons tot het-einde goedhou- den. En thans biedt de oude leeuw alleen tegenstand aan de jagers, die moorddadige wapens bezitten." Tot besluit vergeleek Churchill den oorlog met een reis en zei: „de tijd dringt evenwel. Iedere maand, die verstrijkt, draagt bij tot verlenging en tot de gevaren van de reis, die gemaakt moet worden, vereenigd zullen wij het houden, verdeeld echter zullen wij vallen." en 3 van )meni en- dat het dwaas zou zijn te veronderstel len, dat het een havenstad als Rot terdam in de tijden die komen, slecht zou gaan. Haar outillage om een capaciteit van 42 millioen ton jaarlijks te verwerken, kan naar zijn meening op minstens 50 mil lioen ton worden gebracht, zelfs zon der de noodzakelijkheid nieuwe ha venbassins aan te leggen. Ter gelegenheid van de opening van den Indischen Volksraad heeft, zegt S.P.T.. de gouverneur-generaal van Nederlandsch In- dië. jhr. Tjarda van Starkenborgh Stachou- wer, een groote rede uitgesproken, waarin hij uiting gaf aan zijn vast vertrouwen, dat het economische leven in Nederlandsch Indië normaal zou blijven. Indien ten min ste geen oorlogshandelingen noodzakelijk zijn. In politieke kringen te Tsjoengking wordt aan deze rede van den gouverneur-generaal een zeer groote beteekenis gehecht, daar van weerskanten de wensch werd geuit, de handelsbetrekkingen tusschen China en Nederlandsch-Indië te verbeteren. In ver band hiermede schrijft het orgaan der Tsjoengking-T-ageering, de „Central Daily News", dat de betrekkinpen tusschen China en Nederlandsch-Indie sinds langen tijd zepr nauw zijn. Tegenwoordig leven 1.2 millioen Chineezen in Nederlandsch-Indië. die een belangrijk aandeel hebben in de economische ontwikkeling van het land,. OORLOGSUITGAVEN IN HET KOMENDE BEGROOTINGS- JAAR GERAAMD OP 250 MILL. DOLLAR. Te Batavia is officieel medege deeld. dat de oorlogsuitgaven van Nederladnsch-Indië in het komende begrootingsjaar waarschijnlijk onge veer 250 millioen dollar zullen be dragen. De staatsschuld zou daardoor in het jaar 1941 stijgen tot 137 millioen gulden. Het tekort zal waarschijn lijk 95 millioen gulden bedragen. Omtrent het handelsoverleg te. Batavia meldt United Press, dat de Japansohe dele gatte het antwoord uit Tokio op haar na vraag „over zekere punten die nog ondui delijk waren", verwacht. Mogelijk zal het antwoord binnen een of twee dagen arri- veeren. De leider der delegatie. Josjizawa, zeide: „alles wat ik kan zegqen is, dat ik om aanvullende Informaties nit mijn hoofd stad verzocht heb, die deze punten moeten ophelderen". Verder seint D.N.B in een Domeibericht uit, Tokio, dat de Ameri kaansche ambassa deur Grew Maandagavond een bezoek aan den minister van Buitenlandsohe Zaken, Matsoeoka. heeft gebracht. Politieke krin gen vermoeden, dat Grew in opdracht van Washington inlichtineen heeft ingewonnen over eenige punten, die verhand houden met de voorloopie afgesloten onderhande lingen tusschen Japan en Ned.-Indië, BLOKKEEREN VAN TEGOED IN V.S. DOOR BERLIJN ONRECHTVAARDIG GEACHT. BERLIJN, 16 Juni (A.N.P.) In de Wil- helmstrasse verklaarde men vandaag, dat de onmiddellijke blokkeering van alle Duit sche en Italiaansch'e tegoed alsmede dat der bezette landen, zooals die door Roosevelt is bevolen, van Duitsche zijde „volkomen on gerechtvaardigd" wordt geacht. Naar men zeide, wordt de kwestie van het nemen van tegenmaatregelen nog bestudeerd. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.16 uur Oneenigheid tusschen de puntlip-neushoorns van Artis te Amsterdam Vereenigingen attentie DE FISCUS KLOPT AAN. Ter Inlichting van vereenigingen weet de Znl. mede te deelen, dat ook omzetbelasting betaald moet worden van alle wedstrijden, uitvoeringen, bezoeken, wandelmarschen, tochten, museabezoek etc. en wel 2Yz pet op het brutobedrag aan ontvangsten. GEEN AANMANING TOT BETALING DER OORLOGSSCHULD. GEEN BIJEENROEPING VAN DUIT- SCHEN RIJKSDAG. De in het buitenland verspreide ge ruchten over bijeenroeping van den Duitschen Rijksdag worden in poli tieke kringen hier niet bevestigd. GESTOLEN FIETSEN Het te Damascus verschijnende blad Al SIksse verneemt zegt DNB, dat 'n afdeeling van 5000 Joden aan de zijde der Engelsche troepen in Syrië vecht. Men vraagt zich af, aldus het blad. hoe deze Joden betaald worden en of zij mis schien hopen, van Syrië een tweede Pales tina te kunnen maken. De Arabieren zijn echter door ervaring wijs geworden en zul len hun land tegen Engeland en het Zio nisme weten te verdedigen. De te Aleppo verschijnende Al Gihad roept alle Arabieren op Frankrijk te steu nen in den strijd tegen de Engelsche onder drukkers. Nu bewezen is, dat Engeland van Palestina en de andere Arabische landen een groot Zionistisch centrum wil maken, moet aan 'den Engelschen invloed in het oosten voor goed een einde gemaakt wor den. Een tecord, waarop niemand erg trotsch is (Van onzen Haagschen correspondent) Wanneer hetzelfde vaartje als tot dusver doorgaat, laat het zich naar het oordeel van de bevoegde politie autoriteiten aanzien, dat het jaar 1941 voor het geheele land een aan tal gestolen rijwielen van tenminste 100.000 zal opleveren. Den Haag maakt hierbij dan zeker aanspraak op 10.000 verdwenen fietsen. Er zijn zoo van die records waarop nie mand erg trotsch kan zijn en dit geldt on getwijfeld ook van deze weinig bemoedigen de cijfers. Daarbij komt nog, dat het toch waarlijk niet zóó erg behoefde te zijn, wan neer maar iedereen ten volle medewerkte. Het is immers helaas zoo, dat nog steeds vele menschen het niet noodig vinden, hun karretje op slot te doen, wanneer zij-het, langer of korter, onbeheerd op straat la ten staan. Zelfs "is het lang geen uitzonde ring dat op een fiets wèl een slot zit, maar dat de eigenaar het niet noodig vindt, dit te gebruiken, wanneer hij zijn trouwen vriend een tijdje alleen laat. Op die manier mag njen waarlijk de po litie niet aansprakelijk stellen voor het stelen van fietsen! In de eerste plaats moe ten de fietsende menschen zelf het den zwijntjesjagers zoo moeilijk mogelijk maken Het is toch eigenlijk onbegrijpelijk, dat zoo velen nog altijd de waarde van een fiets, zeker in dezen tijd. niet beseffen. Naast slordigheid van de eigenaars is het vooral het helerdom, dat de fietsendieverij in de hand werkt. Daarom pleegt de politie vaak ook groote belangstelling te hebben voor het doen en laten van de obscure koop lieden in de achterbuurten der groote sté den, bij wie de dieven weten altijd wel met hun buit terecht te kunnen en die ook niet zelden een actieve rol spelen in de voorbe reiding van fietsenstrooptochten. Niet zel den zijn zij het, die aan beginners voor lichting en zelfs loopers en tangen voor het forceeren van sloten, verschaffen. Niet ech ter alleen de helers, ook de nalatige eige naars kunnen strafbaar zijn,'tenminste in sommige groote steden is het 's avonds on beheerd op straat laten staan van fietsen strafbaar gesteld. Maar wat zag men toen gebeuren? Het aantal aangiften van fiet sendiefstallen daalde, omdat men toch nog altijd liever zijn fietsen dan zijn vrijheid kwijt was en zoodoende heeft dit middel ook al weer niet afdoende geholpen. Sedert eenigen tijd en als gevolg van de distributie van rijwielbanden kan men nu constateercn dat het den dieven vooral om de banden en veel minder om de fietsen te doen is en ook hier is alweer het feit. dat de helers eoede prijzen betalen, de hoofd oorzaak van het euvel in zijn nieuwsten vorm. Immers er is op de zwarte markt groote vraag naar nog goede gebruikte banden en hiervoor worden behoorlij'ke be dragen betaald. Het ligt dus alweer voor de hand dat de politie hierin een nieuwe aan leiding heefl gevonden om zich met deze tweede handshandel in het hijzonder te gaan bezighouden. Het is. zoo kwam ons ter oore. niet onmogeliik. dat de centra'e overheid er tóe zal overgaan ook den han del van twee hands rijwielen en gebruikte banden onder streng toezicht en reglemen teering te nemen. Het zou waarschijnlijk niet verkeerd zijn wanneer het zoover kwam. want het kwaad grijpt meer en meer om zirh heen en waar directe middelen tegen diefstal falen, althans te kort schieten, zal wellicht in direct meer bereikt kunnen worden, n.1. door ook den tweedehands handel aan de ketting te leggen. Mogelijk zou op die wijze tevens het euvel der zwijntjesjager» op meer bevredigende wijze dan tot dusver mogelijk is gebleken, bestreden en den kop ingedrukt kunnen worden. WASHINGTON, 16 Juni (D.N.B.De „Washington Times Herald" schrijft, dat de Amerikaansche regeering ditmaal wegens den half Juni vervallenden termijn der schulden nit den Wereldoorlog aan Enge land en andere landen niet eens de gebrui kelijke aanmaning heeft toegezonden, daar zulks nutteloos en met het oog op de wet tot hulpverleening aan Engeland absurd zou zijn geweest. DE AMERIKAANSCHE BLOKKEERING VAN CREDIETEN. Tokio, 16 Juni (D.N.B.) In een be richt uit New York over de maatregelen der Ver. Staten tot het blokkeeren van de credieten van andere mogendheden wordt gezegd ,dat Japan hiervan voorloopig wel ia uitgezondert, doch dat men daaruit geen bereidwilligheid van president Roosevelt moet opmaken, iets bij te dragen tot verbe tering van de betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten. Veeleer moet Ja pan zich erop voorbereiden, dat de Veree nigde Staten hun politieken en economi- schen druk zullen versterken. In dit ver band wordt gemeld, dat de bevoegde over heid van de Ver. Staten reeds een onder zoek inst„elt naar het Japansche bezit in de Ver. Staten. Britsche vliegtuigen boven Duitschland Negeq machines neergeschoten. Berlijn, 17 Juni (D.N.B.): In den afgeloopen nacht heeft de R.AF« naar West-Duitschland gevlogen waarbij ne gen Britsche bommenwerpers werden neer geschoten. Op verschillende plaatsen werden bommen geworpen, voornamelijk op woon wijken. De bommen veroorzaakten eenige schade aan gebouwen en maakten verschei dene slachtoffers onder de burgerbevolking. Er werd geen militaire schade aangericht. De krachtige afweer verhinderde, dat de vijand zijn bommen goed kon plaatsen. De reeds ge melde buitengewone successen der Duitsche jagers van gistermiddag vonden een aan zienlijke voortzetting bij het optreden van Duitsche nachtjagers, welke de vijandelijke vliegers afweerden. In totaal werden in den nacht van 16 op 17 Juni negen Engelsche ma chines door nachtjagers neergeschoten. ENGELSCHE LUCHTMAARSCHALK IN CANADA. New York, 17 Juni (D.N.B.) - Naar uit Montreal gemeld wordt, is daar de Engel sche luchtmaarschalk Bowhill uit Londen aangekomen. Hij heeft tot taak, het vervoer van oorlogsvliegtuigen uit Amerika naar Engeland te organiseeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1