De strijd in het Oosten Voorwaarden verzwaard DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER Besluit 1941 Krapper distributie Verduisteren 22.05 uur Raofsoeoeeriog gas en electriciteit VETGEHALTE TAPTEMELK Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. DINSDAG 1 JULI 1941. 85e Jaargang. No. 11533. Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier* Schagen GEEN IMPROVISATIE, DOCH WEL OVERWOGEN LEIDING VAN DE NATIONALE HUISHOUDING. Van groote beteekems (Van onzen Haagschen correspondent). Een 27 Juni j.1. afgekondigde Bedrijfsver- gunningenbesluit-1941, ter vervanging van de Bedrijfsvergunningenwet-1938, heeft al leen betrekking op de nijverheid en op den groothandel. De bedoeling is in hoofdzaak: 1) overbodige of schadelijke investeeringen tegen te gaan en 2) ongewenschte „branche- vervanging" in industrie en handel te voor komen. Sins ons land in den oorlog is betrokken, is, in vrij snel tempo, een reeks van maat regelen getroffen, welke ten doel hebben, aan de Overheid een strengere controle over het economisch leven te verschaffen en haar in staat te stellen, de belangen van het Ne- derlandsche volk zoo goed mogelijk onder de buitengewone, moeilijke omstandigheden te beschermen. In dit complex van maatregelen ontbrak tot voor kort een afdoende controle op de vestiging en uitbreiding van bedrijven. Deze is thans neergelegd in gemeld Bedrijfsver- gunningenbesluit. Uiteraard zal de nadruk moeten vallen op de overbodigheid of de schadelijkheid van een investeering. Uit de practijk is reeds herhaaldelijk gebleken, dat nog steeds nieu we bedrijven gesticht of bestaande uitgebreid worden, ook in bedrijfstakken, waarin reeds een zeer groote overcapaciteit bestaat. In dergelijke gevallen heeft men veelal te doen met volkomen overbodige investeering. De nadeelen ervan zijn duidelijk: de voor zulk een uitbreiding gebruikte materialen zijn verspild en de voor de branche als geheel toch refds bestaande moeilijkheden worden verscherpt. Hiermede komen wij meteen aan de twee de doelstelling: de branche-vervaging is een specifiek tijdsverschijnsel. Tal van bedrij ven, zoowel in den handel als in den in dustrie, waarvan de omzetten tengevolge van den oorlog zijn gedaald, zoeken hier voor compensatie op ander terrein. Volko men begrijpelijk en een bewijs voor energie en aanpassingsvermogen van de desbetref fende ondernemers. Maar zoo doende ko men zij op het terrein van bedrijfstakken, welke eveneens in sterke mate onder de oorlogsomstandigheden en de hieruit voort vloeiende afzetverliezen te lijden hebben. In deze bedrijfstakken zullen dan de on dernemers door het. optreden van deze nieuw bakken, gelegenheidsconcurrenten hun om zet nóg meer zien terugloopen, en geneigd zijn zelf eveneens weer elders compensaties te gaan zoeken. Wanneer een chocoladefabrikant biscuits gaat vervaardigen en de biscuitfabrikant hem met een nieuwe reep repliceert, wan neer de cocosmattenfabriek in touw en de touwslager in cocos gaat doen, dan is het duidelijk, dat op deze wijze in tai van be drijfstakken chaotische toestanden kunnen onstaan, waarbij uiteindelijk niemand wel kan varen. Onder de huidige omstandigheden is het onvermijdelijk geworden, dat productie en handel georganiseerd worden op een wijze, welke met de beperkingen, welke aan ons economisch leven opgelegd zijn, in over eenstemming is. Hierbij moet allereerst afstand worden gedaan van alles wat niet als strikt nood zakelijk. voor de gemeenschap kan worden beschouwd. In deze schaarschte-economie moeten de grond- en hulpstoffen zooveel mogelijk bespaard worden ter voorziening in die behoeften, welke van wezenlijke be- teekenis zijn. En daarbij moet er naar wor den gestreefd, in alles welbegrepen eigen belang, uit een minimum hoeveelheid een maximum rendement te verkrijgen. Onze nationale economie treedt steeds meer als een eenheid naar voren. Schade aan een onderdeel beteekent tenslotte scha de aan het geheel. Het Bedrijfsvergunnin- genbesluit zal dan ook verhinderen, dat de moeilijkheden voor nijverheid en handel nog grooter worden tengevolge van de han delwijze van een enkeling. Ook het indi vidu heeft, zijn belangen de Nederland- sche Overheid zou dit niet graag ontken nen doch deze zullen getoetst worden aan de normen van het algemeen belang. Geen verspilling van kapitaal en materiaal in een tijd, welke de uiterste zuinigheid eischt van iedereen! Geen improvisaties meer .doch een wel overwogen leiding van de nationale huis houding. Dit is blijkbaar richtsnoer geweest voor het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart en een ieder zal dit thans als onvermijdelijk willen zien. Overigens heeft dit Besluit niet alleen een remmende werking ten aanzien van overbodige of schadelijke kapitaalsinvestee- ringen: in deze werking ligt immers tevens een waardevolle stimuleerende factor. Hier in bestaande, dat door het schiften van het ongewenschte en het noodzakelijke, door het elimineeren van het onvruchtbare, de kans op verwerkelijking van projecten, wel ke uit nationaal-economisch oogpunt inder daad gerechtvaardigd zijn. zal stijgen. Uit de gisteren gepubliceerde extra-be richten en uit het weermachtsbericht van vandaag blijkt naar het D.N.B. van militai re zijde wordt verklaard, dat de Duitsche weermacht aan het Oostelijk front hij haar actie sinds 22 Juni midden in de Sowjet- troepen is terechtgekomen, die hun op- marsch voltooiden, met het gevolg, dat de ze nergens den Duitschen opmarsch hebben kunnen tegenhouden en voor een gedeelte reeds om hun eigen bestaan vechten. In het gevechtsgebied tusschen de Karpathen en de Oostzee teekenen zioh in het bijzonder twee sectoren af. De grenzen tusschen deze sec toren worden gevormd door de uitgestrekte Prip jetmoerassen. In den frontsector tus schen de Karpathen en de Pripjetmoeras- sen werden reeds den eersten dag de mo derne grensversterkingen na harden strijd doorbroken. De voortgaande aanval van het Duitsche leger leidde tot een sterken druk ,uit het Noordwesten en Noorden op Lem- berg, welks inneming is gemeld. Tegelijkertijd dringt een dreigende wig uit het gebied ten zuidoosten van Lublin via Luck naar het Oosten, die ook door talrijke vijandelijke tegenaanvallen niet is tegen te houden. Het is zeer twijfelachtig of de Sowjetstrijd krachten in dezen sector den Duitschen op marsch nog lang zal kunnen ophouden, hoe wel reeds in een gisteren gepubliceerd ex tra bericht tot uiting kwam, dat daar in het gebied van Galicië keurtroepen van het Sowjet leger in het vuur zijn geworpen. Belangrijk ongustiger voor de Sowjets ontwikkelen zich de gevechten ten Noorden van de Pripjetmoerassen. Het hier naar het Westen vooruitstekende grensgebied der Sowjets rondom Bialistok werd door 'een ge lijktijdige frontalen opmarsch uit Zuidoost- Pruisen door twee bijzondere stoottroepen in het Oosten afgesneden. De Zuidelijke groep veroverde de vesting Brest-Litowsk en nikte met algemeene richting naar het Noordoosten ver op ten einde zicih met de uit Oost-Pruisen aanvallende groep te ver eenigen, die zich intusschen meester heeft gemaakt, van de vesting Grodno. Het resul taat was de algeheele omsingeling van twee sterke Sowjetarmeeen in het gebied rondom Bialistok en Oostelijk hiervan. Deze ring wordt met den dag nauwer aangehaald en de zich binnen dezen ring bevindenden Sow jettroepen trachten vergeefs naar alle rich tingen uitvallen te doen. Door de dagelijk- sche aanvallen van het Duitsche leger en van het Duitsche luchtwapen wordt de strijdkracht steeds minder. Kenmerkend voor de operaties in dezen frontsector is bovendien de dappere op marsch van snelle Duitsche troepen, die aan weerskanten voo rbij deze ring via Barano- witz in het Zuiden en via Wilna in het Noorden het belangrijke knooppunt Minsk hebben ingesloten. Deze opmarsch is thans reeds ten Oosten van Minsk voortgezet. Verder Noordelijk in het Baltische gebied werd de Njemensector veroverd en Kaunas bezet. Terwijl nog in de gebieden ten Noor den van Kaunas sterke vijandelijke gepant serde strijdkrachten in hevige gevechten werden vernietigd, was wederom een snelle Duitsche aanval gericht op de overgangen van de Duna bij Dunaburg en Jakobstadt. Daar beide plaatsen in Duitsche handen zijn en bovendien de eenige belangrijke haven aan dit deel van de Oostzeekust nl. de ves ting Libau, na korten strijd werd veroverd, hebben de in het gebied van de linie Wil naDunaberg—Riga en de Oostzee inge sloten en totaal verstrooide vijandelijke strijdkrachten schier geen mogelijkheid tot terugtrekken. Het Duitsche luchtwapen, dat zich in de eerste dagen der operaties door een bijna totale vernietiging van het belangrijkste deel van het Sowjetluchtwapen de heer schappij in de lucht heeft, veroverd, grijpt thans dagelijks met krachtige slagen in den strijd te land in. De gister opgegeven ver liescijfers van het Sowjetluchtwapen zijn tot in totaal 4500 gestegen, waarin ook het leger met een getal van 227, deels vernie tigde, deels buitgemaakte vliegtuigen, een aandeel heeft Bijzondere aandacht verdienen ook de Het verkrijgen van fietsbanden PERSONEN. DIE VAN EEN* OPEN BAAR VERVOERMIDDEL GE BRUIK KUNNEN MAKEN. KO MEN NIET IN AANMERKING. De Secretaris-Generaal van het Departe ment van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt inzake de distributie van xijv- wielbanden het volgende bekend: Aangezien voor hen, die werkzaam zijn in vitale diensten en bedrijven, voorzoover het gebruik van rijwielen beslist noodzakelijk is, zoo lang mogelijk banden beschikbaar die nen te blijven, moeten tlians.de voorwaar den, om voor een band in aanmerking te ko men, strenger worden gesteld dan tot dus verre het geval was. In verband hiermede wordt de eisch, dat men minstens vijf kilome ter moet verwijderd wonen van de plaats, waar men zijn werkzaamhe den verricht of van de school, waar men de lessen volgt, in dier voege aangevnld, dat thans personen, die gebruik kannen maken van een openbaar vervoermiddel (trein, tram of bus) in het algemeen niet meer voor een bon voor een rijwielband in aanmerking komen. Slechts in dien de afstand van de woning tot de naast bijzijnde trein-, tram- of bushalte, vermeerderd met den af stand van de halte waar men den trein, de tram of de bus verlaat tot het werk, meer bedraagt dan 5 kilo meter (voor kinderen beneden 10 jaar 3 kilometer), h&i «uyiiie van bonnen worden overwogen Indien dus b.v. iemand vier kilometer van het dichtstbijzijnde station verwijderd woont en de afstand van het, eindpunt van den trein tot het. werk of de school twee kilometer bedraagt, kan hij voor een bon in aanmerking komen. Het spreekt echter vanzelf, dat geen bon kan worden afgege ven, indien de afstand van de woning tot moedige en energieke aanvallen van de ma rine in het Oostelijk gebied van de Oostzee, Duitsche duikbooten en motortorpedobooten hebben twee torpedojagers, een torpedo boot en drie duikbooten van de Sowjetvloot vernietigd. Hierbij kanjt nog een torpedoja ger, die is verloren gegaan als gevolg van een mijn, alsmede de beschadiging van den kruiser Maxim Gorki. Daar ook bij Con- stanza aan de Zwarte Zee een Sowjettorpe- dojager door kustartillerie is vernietigd, heeft de Sowjetmarine in totaal in de eer ste week, behalve de andere genoemde een heden, alleen al vier torpedojagers, voor een deel van de modernste soort, verloren. Dat ook de oorlog tegen Engeland onver minderd voortgaat, blijkt het duidelijkst uit het nieuwe duikbootsucces. Bij deze tot zin ken gebrachte tonnage van 96.100 brt. komt vandaag nog een een nieuw succes van het luchttoapen, dat 23.000 brt tot zinken heeft, gebracht.' Daar het iuchtwapefi gisteren in het zeegebied rondom Engeland 14.800 brt tot zinken heeft gebracht zijn de verliezen, die in twee dagen tijds werden opgegeven, in totaal tot 134.000 brt. gestegen. Rijkscommissaris, rijksminister Dr. Seyss Inquart, tijdens zijn rede op de massale bij eenkomst, welke Vrijdagavond op het IJs- clubterrein in de hoofdstad is gehouden. (Pax-Holland) het station, of van bet eindpunt tot aan het werk nog gedeeltelijk per tram of bus kan worden afgelegd. Personen, die vijf kilometer of meer van hun werk wonen en die niet van een open baar vervoermiddel gebruik kunnen ma ken, blijven in aanmerking komen voor bonnen. Tot 20 K.M. verhoogd. De afstand van ten minste vijftien kilometer, die personen in de uit oefening van hun beroep of bedrijf dagelijks in doorknede moeten afleg gen, om een bon te kunnen verkrij gen, is thans tot twintig kilometer verhoogd. Bovendien zullen, indien mogelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden gebruik te ma ken van een openbaar vervoermid del, aan betrokkenen geen bonnen meer worden verstrekt. Het boven staande is ook van toepassing bij aanvragen voor bed rij fsfi etsen. Met nadruk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat aan bovenstaande voorwaarden streng de hand zal worden gehouden en dat eventueele verzoeken tot ontheffing daarvan terzijde moeten worden gelegd. In verband met de verandering in de voorschriften is voorts be paald, dat alle aanvragen voor rij wielbanden, welke vóór 1 Juni zijn ingediend en op welke de verbrui kers nog geen beslissing van den distributiedienst hebben ontvan gen, afgewezen zijn. Voortaan moeten alle aanvragen voor rijwielbanden ln de laatste week van elke maand worden in gediend. Uitsluitend deze aanvragen zullen nog in behandeling worden genomen. Als overgangsmaatregel is bepaald, dat de aanvragen, welke in de maand Juni zijn ingediend, wel door de distributiediensten in behandeling zullen worden geno men. Deze aanvragen zullen echter volgens de nieuwe, hierboven om schreven voorschriften, worden be oordeeld. Naar aanleiding van de hierboven bekend gemaakte verscherping van de distributie van rijwielbanden meenen wij goed te doen nog eens te wijzen op de groote ver scheidenheid van beiangen, welke de over- hc'd in dezen tijd tegen elkaar moet af wegen. De kantoorbediende, die aan den rand van de groote stad woont en die desnoods een trammetje kan nemen als de wande ling hem te ver, te nat, te warm of te koud is, mn«e bedenken, dat de fietsband, welke hem geweigerd is, een leergierigen dorps jongen in staat stelt de school in de stad te blijven bezoeken. Het meisjesstudente, dat nu werkelijk moet gaan loopen om col- We te „loopen", zal deze opoffering zeker wel over hebben voor de vrouw, die door weer en wind naar haar werkhuizen, moet om voor haar kinderen den kost te ver dienen of voor den invalide, die wilde, dat hij nog kon wandelen zooals zij. Daarbij kan ook het gebruik van de fiets ongetwijfeld nog be perkt worden hetgeen tot besparing der banden leidt In tal van ge vallen gebruikt men zijn rijwiel, zonder dat er noodzaak toe bestaat. In onze bad plaatsen om dit nu maar eens als voor beeld te nemen ziet men hoe de strand- boulevard herhaalde malen per fiets op en af wordt gereden. Het is vanzelfsprekend, dat velen zioh per fiets naar zee willen begeven, doch wanneer men daar eenmaal is. moet men niet blijven heen en weer fiet sen, doch loopenide, zittende of liggende van strand en zon genieten. Voor de overheid gelden objectieve maat staven. Zij stelt vast in welke dringende behoeften moet worden voorzien en welke minder belangrijke bestedingsmogelijkhe den moeten worden opgeofferd. In het kort gezegd komt dit hierop neer: „Wat het zwaarste is. moet ook het zwaar ste wegen." In dezen geest moet ook het publiek deze verscherpte bepalingen aanvaarden. Ir. Mussert, de leider der N.S.B., tijdens zijn rede op de massale bijeenkomst Vrijdag avond op het IJsclnbterrein te Amsterdam. (Pax-Holland) Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.22 uur 75 VAN HET VERBRUIK IN HET VORIGE JAAR. Het is noodzakelijk gebleken met ingang van 1 Juli a.s. de gas- en electriciteitsrantsoeneering te ver scherpen. Met ingang van genoem den datum zullen derhalve de rant soenen gas en electriciteit voor alle gebruikers worden verlaagd van 100 tot 75 van het verbruik in de overeenkomstige perioden van het vorige jaar, met dien verstan de, dat de minimum rantsoenen voor gas ad 60 M3. en voor voor electrisch koken ad 150 kwh. per periode ongewijzigd blijven. De mi nimum rantsoenen electriciteit voor verlichting en huishoudelijke doeleinden (behalve koken) worden voor de eerstvolgende drie perioden met 20 verlaagd. Van de verlaging van het rantsoen van 100 tot 75 zijn bedrijven van openbaar nut en openbare verkeersbedrijven uitge zonderd. benevens nader aan te wijzen be drijven, werkzaam voor de voedselvoorzie ning. Het rantsoen voor deze bedrijven blijft bepaald op 100 Voor verbruikers voor industrieele doel* einden kunnen afwijkingen van de hier boven genoemde percentages, zoowei naar boven als naar beneden, worden vastgesteld. Aanvragen van industrieele bedrijven tot een hooger rantsoen gas en/of electriciteit dienen te worden gericht tot de betrokken gas- en/of electriciteitsbedrijven. Men wordt verzocht, het indienen van dergelijke aan vragen zoo veel mogelijk te beperken, daar slechts in zeer dringende gevallen tot rantsoenverhooging zal kunnen worden overgegaan. Kort samengevat komt het bovenstaande in het algemeen hierop neer. dat een ieder vanaf 1 Juli a.s., ongeacht het feit of al dan niet meteropneming heeft plaats ge had. zijn verbruik met 25 procent dient te verminderen. Een ieder wordt dan ook in zijn eigen belang aangeraden de meest mo gelijke zuinigheid met gas en electriciteit te betrachten aangezien anders de rantsoe neering verder zal moeten worden verscherpt 's-Gravenhage, 30 Juni. In de Neder- landsohe staatscourant van heden is opge nomen een besluit van den secretaris-gene raal van landbouw en visscherij, waarbij 't in consumptie brengen van taptemelk met een vetgehalte van meer dan 0.1 procent wordt verboden. ONTPLOFFING IN AMERIKAANSCHE MIJN. INDIANA, 30 Juni (D.N.B.). In een mijn van de Rochester and Pittsburgh Coal Co heeft zich een hevige ontploffing voorge daan, waardoor een aantaü ailbeiders is afgesloten. Men heeft achttien arbeiders, ten deele zwaar gekwetst, in veiligheid ge bracht. Nog zestien zitten opgesloten, daar de reddingsdetachementen hen tot dusver nog niet hebben bereikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1