Steeds verder naar het Oosten T™"-..'mtZ? 9w DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Palmyra houdt stand Britsche actie tegen Perzië JAPAN NEEMT BELANGRIJK BESLUIT Verduisteren 22.05 uur Gezin met 25 kinderen f 4500 boete §rlunuVf*om*4int Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. TT Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier" Schagen Slag bij Bialystok beslissing van historische beteekenis ONTZAGLIJKE BUIT VALT DEN DUITSCHEN TROEPEN IN HAN- DEN. Mislukte aanval op Boekarest. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 2 Juli. (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Meer en meer valt te overzien, dat de vernietigingsslag ten Oosten van Bialystok een beslissing van histo rische beteekenis heeft gebracht. Een ongelooflijke chaos heeft de Sowjet- legers overstelpt, die hier als wig waren opgesteld om Duitschland in den rug aan te vallen en den brand fakkel van het bolsjewisme naar Eu ropa te brengen. Er kunnen nog weken verloopen alvorens achter het front van onze stoutmoedig naar het Oosten rukkende aanvalsformaties het onmetelijke aantal gevangenen en de ont zaglijke hoeveelheid oorlogstuig en ander soortige buit bijeengegaard en tot in onder- deelen geregistreerd is. De afmetingen van de zoowel hier als in de overige sectoren geleverde slagen blijkt uit het feit, dat over den tijd van 22 Juni tot 1 Juli reeds thans 5774 gepantserde strijd wagens, 2330 stukken gewoon en luchtdoel geschut, vier pantsertreinen en niet te tel len hoeveelheden mitrailleurs en geweren als buitgemaakt of vernietigd zijn gemeld. Het Sowjet-luohtwapen heeft in dezelfde periode 4725 vliegtuigen verloren, waarvan 1392 in luchtgevechten, 112 door luchtdoel artillerie en 3221 die op den grond vernie tigd werden. De tot dusver getelde aantallen gevange nen beloopen meer dan 160.000. Bij de hard nekkigheid der Sowjet-verdediging en de verbitterde uitvaJspogingen overtreffen de bloedige verliezen van den vijand het aan tal gevangenen met een veelvoud. De eigen verliezen zijn over het geheel verblijdend gering. 220 Sovjet-pantserwagens vernie tigd of buitgeamakt. B e r 1 ij n, 2 Juli (D.N.B.) Naar het op perbevel der weermacht in een extrabericht mededeelt, zijn in den gisteren beëindigden slag tusschen gepantserde strijdkrachten in Galicië opnieuw 220 pantserwagens vernie tigd of buitgemaakt. Postverkeer met Sovjet-republie ken verbroken. 's-Gravenhage, 2 Juli. Tot nader order wordt geen correspondentie en pak- ketpost ter verzending naar de Vereenigde Sovjet-republieken aangenomen. Dit geldt eveneens voor de vroegere staten Lithauen, Letland en Estland. Reeds ter post bezorg de stukken zullen aan de afzenders wor den teruggezonden. De strijd in Finland. Helsinki, 2 Juli (D.N.B.) Door den rijksberichtenidienst wordt medegedeeld.dat Dinsdag en in den nacht van Dinsdag op Woensdag vijandelijke luchtaanvallen slechts in beperkten omvang zijn gedaan. Op de plaatsjes Kotka, Kouvola, Savonlin- na en Vehkalahti werden bommen neerge worpen en personen met de boordwapens beschoten. De aangerichte schade is onbe- teekenenid. Door jagers en de luchtdoel artillerie werden zes vliegtuigen neergescho ten. Verklaringen van Bolsjewistische officieren. Berlijn. 2 Juli (D.N.B.) Tijdens de gevechten rondom Litauen hebben Duitsche troepen verscheidene jonge Bolsjewistische officieren gevangén genomen. Enkelen hun ner verklaarden, dat zij in het vuur der Duitschers waren gezonden, terwijl de hoo- ge staven van de Bolsjewistische leiding zich snel in veiligheid hadden gesteld. Met groote verontwaardiging lieten deze jonge Bolsjewistische officieren zich uit over de politieke commissarissen en over de poli tieke leiders bij de troepeneenheden der Sow jets. Duitsche infanterie marcheert verder. Berlijn, 2 Juli (D.N.B.) Tijdens den Duitschen opmarsch bij Riga hebben de zich terugtrekkende Bolsjewistische troe pen op vele plaatsen talrijke mijnen gelegd en versperringen opgericht. Aan geoefende Duitsche pioniertroepen gelukte het. deze hindernissen binnen korten tijd weg te ne men en de wegen voor de legerformaties vrij te maken. Ondanks brandende zon en bloedige gevechten marcheert de Duitsche infanterie voortdurend verder naar het Oos ten. Mislukte luohtaanval op Boeka rest. Boekarest. 2 Juli (D.N.B.) Officieel wordt medegedeeld, dat het vijandelijken vliegtuigen, die Dinsdagavond trachtten Boekarest aan te vallen, niet is gelukt de luchtverdediging te doorbreken. Zij konden slechts negen bommen voor de stad, in de nabijheid van een dakpannenfabriek neer werpen. Slechts één bom kwam tot ontplof fing. FRANSCH LEGERBERICHT. Engelsche aanvallen afgeslagen. Viohy, 2 Juli (DNB). Het Fransche te genbericht van heden meldt: De laatste 24 uur hebben de Britsche strijdkrachten zich groote moeite getroost in de Syrisdhe woestijn. Ondanks woedende aanvallen op Palmyra blijft het Fransche garnizoen stand houden. Een nieuwe ge motoriseerde Britsche colonne van aanzien lijke sterkte, dié van Irak langs den Eu- phraat is gerukt, heeft contact gekregen met Fransche afdeelingen, die Deir es Tsor verdedigen. In het Zuiden van den Libanon hebben de Fransche strijdkrachten Britsche voorpos ten, die opgetrokken waren in de omgeving van Djezzin, tot den terugtocht gedwongen. In de omgeving van Merdzj Ajoem en aan de kust heerscht aan weerskanten artillerie bedrijvigheid. Het Fransche luchtwapen zet zijn bom aanvallen op de vijandelijke troepen-afdeë- lingen voort, voornamelijk in den sector van Palmyra. Het Britsche luchtwapen heeft weer bomaanvallen op Beiroet onder nomen in den afgeloopen nacht. De Engel- söhen wierpen hun bommen op particuliere huizen en op de haven. Onder de burger bevolking enkele dooden. Midden in den Amster d amschen dierentuin nadert thans de rots, welke voor de steenbokken in aanbouw is, de voltooiing. (Pax-Holland) Zomeravondvoetbal aan banden Vereenigingen mogen geen ter reinen meer afstaan. De af deeling Noordbolland van den N.V.B. schrijft aan alle aange sloten vereeenigingen en verdere belanghebbenden; Van den N.V.B. is het bericht bin nengekomen, dat bet zomeravond voetbal in den tegenwoordigen vorm niet meer is toegestaan. Alle gege ven toestemmingen komen hiermede te vervallen. De vereenigingen mo gen haar terreinen niet meer af staan voor zomeravondwedstrijden van combinaties. Leden van aange sloten vereenigingen mogen in deze wedstrijden niet meer uitkomen. Het is H.H. scheidsrechters verboden, leiding te geven aan dergelijke wed strijden. Er mag met andere woor den geen enkele medewerking meer worden verleend aan zomeravond wedstrijden, die anders zijn dan een gewone vriendschappelijke wedstrijd tusschen twee elftallen van twee aan gesloten vereenigingen. Engelsche aanvallen afgeslagen Gevechten aan de Kanaalkust. B e r 1 ij n, 2 Juli (D.N.B.) Aanvallen van Britsche gevechtsvliegtuigen onder sterk escorte van jagers op de Kanaalkust zijn vanmiddag nogmaals met groote ver liezen voor den tegenstander afgeslagen. Bij deze volstrekt onsuccesvolle aanvalspo- gingen werden twaalf jagers en drie ge vechtsvliegtuigen in luchtgevechten en twee jagers door luchtdoelartillerie neerge schoten. Bovendien stortten tijdens de ge vechten twee Britsche jagers na een bot sing in de lucht neer, zoodat de totale ver liezen van den tegenstander 19 vliegtuigen bedragen. Eigen verliezen deden zich niet voor. Uit Irak wordt gemeld, dat de Lngel- schen n. hun steunqunten in de Perzische Golf, Koweit en Bharein vlootversterkingen sturen. In Koweit worden troepen gecon centreerd. Goed ingelichte kringen zijn van meening, dat binnenkort een Britsche actie tot het be zetten van de Iraansche (Perzische) petro leumhaven Abada verwacht kan worden. HONGAARSCHE GRENS GEZUIVERD Hongaarsehe troepen in verbin ding met het Duitsche leger. De chef van den Hongaarschen generalen staf meldt: In de morgenuren van den eer steen Juli is ook in den oostelijken Sowjet grenssector tot dan aanval overgegaan. Aan de Hongaarsche grens bevinden zich thans geen Sowjettroepen meer. Ons lucht wapen heeft de operaties van het leger doel treffende gesteund. De vijand trok zich als gevolg van onze aanvallen op nieuwe stel lingen terug. Vijadelijke vliegers hebben bo ven Hongaarsch gebied slechts verkennings vluchten ondernomen. Dinsdag zijn geen bomaanvallen gedaan. Hongaarsche troepen zijn op 1 Juli met succes door de Sovjetlinies heengebroken. Na het breken van den tegenstand en het opruimen van talrijke Bolsjewistische haar den van verzet hebben de Hongaarsche troepen een verbinding met de Duitsche troepen tot stand gebracht. GIBRALTAR ZOEKT DIERENVRIENDEN. Madrid, 2 Juli (DNB.) Als gevolg van de evacuatie zijn te Gibraltar drie duizend honden en katten zonder baas achtergeble ven, die 'n gevaar voor de volksgezondheid dreigen te worden. De autoriteiten hebben derhalve last gegeven deze dieren bijeen te drijven en dood te schieten, als zij niet aan dierenvrienden ten geschenke gegeven kun nen worden. Bijzonderheden nog niet bekend gemaakt. GfSteren is een officieel Japansch communiqué gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat er „hedenochtend in de conferentie bij den keizer een belangrijk besluit over de nationale politiek is genomen, om het hoofd te bieden aan den toestand van dit oogenblik". Aan de onder voorzitterschap van den Tenno gehouden z.g. keizerlijke conferentie hebben alle leden van het kabinet met mi nister-president, Prins Konoje, aan het hoJfd, deelgenomen. Voorts de chef van den generalen staf en die van den marinestaf, hun plaatsvervangers alsmede de voorzit ter van den geheimen staatsraad. De beraad slagingen duurden twee uur. Na afloop verstrekte de afdeeling inlich tingen van de regeering de reeds gemelde officieele verklaring, waarin wordt gezegd, dat tijdens de conferentie bij den keizer de besllissing gevallen is over belangrijke vraagstukken, welke betrekking hebben op de nationale politiek, ten einde het hoofd te kunnen bieden aan den toestand van dit oogenblik. Bijzonderheden hierover zijn niet bekend gemaakt. In bevoegde kringen geeft men te kennen, dat een uiteenzetting tot in bij zonderheden wel niet te verwachten zal zijn. De pers spreekt over een „devinitieve beslissing", welke in staat is het hoofd te bieden aan den toestand, welke ontstaan is door het conflict tusschen Duitschland en de Sow jet-Unie, een eind te maken aan het Chineesche conflict en de nieuwe ordening van Oost-Azië uit te voeren. Vanavond gaat de verduistering in om eo duurt tot morgenochtend 5.24 uur Matsoeoka ziet groote gevaren. Tokio, 2 Juli (D.N.B.) Domei publi ceert de volgende verklaring van den mi nister van buitenlandsche zaken, Matsoeo ka: „Zooals de regeering bekend gemaakt heeftr is er heden in de conferentie bij den Keizer een.belangrijk besluit genomen. Het spreekt vanzelf, dat de toestand welke voortspruit uit den oorlog tusschen Duitsch land en de Sovjet-Unie, niet eenvoudig kan worden afgedaan met zich voor te stellen, dat hier slechts sprake is van het uitbre ken van een oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie. Wij zijn daarom voor nemens de ontwikkeling van den toestand met de grootste zorgvuldigheid en vastbe radenheid gade te slaan en wel op grond van voorbereidingen, waarin wij volledig vertrouwen kunnen stellen. Wij moeten onze aandacht onverstoorbaar wijden niet alleen aan de ontwikkeling van den oor logstoestand. doch aan den toestand van: de geheele wereld, aan de neigingen der afzonderlijke mogendheden en de bij hen heerschende politieke toestanden. Ik heb den indruk, dat zich in de geheele wereld, vooral in Oost-Azië, met rechtstreeksche betrekking tot ons land, een gevaarlijke toestand ontwikkelt. Hoe ernstiger de- toe stand is, des te rustiger en bedaarder moet ons volk zijn. Eensgezind in al zijn lagen, moet het den wil volgen van zijne Majes teit en ernaar streven, niet de geringste fout bij het volgen van den Japan aange wezen weg, te begaan. TELEGRAM VAN EVANGELISCHE KERK AAN HITLER. BERLIJN, 2 Juli (D.N.B.). De geestelijke vertrouwensraad van de Duitsche Evangeli sche kerk heeft aan den Fuehrer een tele gram gezonden dat als volgt luidt: „de gees telijke vertrouwensraad van de Duitsche Evangelische kerk, voor de eerste maal in vergadering bijeen sinds het begin van den beslissenden strijd in het Oosten, verzekert u, Mijn Fuehrer, dat dit dynamische oogen blik, opnieuw van zijn onwankelbaren trouw en bereidvaardigheid der geheele evangelische christenheid van het Duitsche rijk. Britsch-Zweedsche verhouding blijft normaal VERKLARINGEN VAN EDEN. Ook betrekkingen met Finland veranderen niet. Berlijn, 2 Juli (D.N.B.) De Engelsche minister van buitenlandsche zaken Eden heeft vandaag in het Lagerhuis op een des betreffende vraag medegedeeld, dat ten eer ste: „de diplomatieke betrekkingen tusschen Groot-Brittannië en Zweden normaal blij ven" en dat ten tweede: „de Britsche regee ring de tegenwoordige betrekkingen met Finland handhaaft." Voorts verklaarde Eden. dat de Zweed- sche regeering Groot-Brittannië in kennis heeft gesteld van haar besluit om een Duitsche divisie toe te staan door Zweden te trekken. Groot-Brittannië, zoo zeide Eden, heeft Zweden voorstellen gedaan. Op het oogenblik had Eden geen andere verklaring af te leggen. DE GEESTELIJKHEID IN DE OOST- ZEESTATEN. Volgens tot dusver uit de Oostzeestaten ontvangen berichten, die de Duitsche ka tholieke bisschoppen hebben bereikt door bemiddeling van den Litauschen en Est- landschen clerus, is het aantal vermiste ka tholieke geestelijken in deze beide landen van 350 tot 583 gestegen. Naar hun lot wordt een onderzoek ingesteld, dat overigens voorloopig slechts kan geschieden in de door de Duitsche troepen bezette gebieden De Sovjets hebben erkend, dat zeventien katholieke gestelijken doodgeschoten zijn. Naar hun graven wordt nog gezocht. GENERAAL MAC FARLAN IN SOVJET HOOFDKWARTIER AANGEKOMEN. STOCKHOLM, 2 JuK (D.N.B.). Het lid van de Britsche missie in Moskou, de militaire deskundige generaal Mac Farlan, is in het Sovjet-hoofdkwartier aangekomen, zoo meldt de Londensche nieuwsdienst. Verder meldt Londen, dat de Britsche ambassadeur Sir Stafford Cripps, gisteren een avondrecep tie gegeven heeft, waaraan verscheidene Sovjet-commissarissen en officieren van het Sovjet-leger deelnamen. Spaansche staat geeft premie. MADRID, 2 Juli (D.N.B.). De Spaan sche staat heeft dezer dagen 110.000 peseta's als premie onder de kinder rijkste gezinnen verdeeld. De twee nationale prijzen vielen ten deel aan een gezin met 25 kinderen en een met 19, van wie er nog 16 in leven zijn. Bovendien hebben de beide kinderrijkste gezinnen in iedere provincie nog een prijs ge kregen. Het record houdt een gezin in San tander met 25 kinderen. Daarop volgt een gezin te Salamanca met 22 spruiten. Te Madrid is het maxi mum 16. Met het hoofd onder de wagenwielen Schoolkinderen in doodsangst Gisterochtend sloegen op Burgerhout, na bij den Rondweg te Roosendaal, de paarden voor een wagen, die bestuurd werd door den 20-jarigen W. van Oers, op hol. De be stuurder voerde op den wagen een tiental kinderen mee, die op weg waren naar school. Bij zijn pogingen om de paarden tot stilstand te brengen is van O. halverwe- v ge de Burgerhoutschestraat op de dissel boom gevallen en vervolgens onder den wa gen geraakt. De voor- en achterwielen aan één zijde gingen den ongelukkige over het hoofd, tengevolge waarvan hij weinige oogenblikken later overleed. Inmiddels stormden de paarden, met op den wagen de in doodsangst verkeerende kinderen, voort in de richting Achterstraat-Markt. Eenigen hunner hadden den moed bij een bocht in de straat, toen de paarden eenigszins vaart minderden, eraf te springen zonder daarbij letsel op te loopen. Dit voorbeeld werd daarna ook door de overigen gevolgd. Op een na, die lichte kwetsuren opliep, kwamen allen met de schrik vrij. Op de Markt werd het span tot staan gebracht Het lijk van het slachtoffer, wien nog het H, Oliesel werd toegediend, is naar het R.K. ziekenhuis Charitas overgebracht. Afbetalingsmagazijn zwaar bestraft. Een N.V. te 's-Gravenhage, welke ook in eenige andere steden afbetalingsmagazijnen exploiteert, had omstreeks Juni 1940 ver schillende goederen uit ouden voorraad met ongeveer 10 pet in prijs verhoogd. Daarna had men in Januari en Februari 1941 van enkele artikelen opnieuw den prijs ver hoogd. Vooral tapijten, kleeden en dekens werden duurder verkocht dan vóór 10 Mei 1940. Volgens de verklaringen van den dircc-. teur, van B.. was de bedoeling van deze prijsverhoogingen een extra-risico-premie te verkrijgen. Het debiteuren-risico zou onder de huidige omstandigheden voor een afhe- talingsmagazijn aanmerkelijk grooter zijn geworden. De accountantsdienst van het departe ment van Handel. Nijverheid en Scheep vaart becijferde de gemaakte extra-winst en hiermede rekening houdend, legde de inspecteur voor de prijsbeheersching de N.V. een boete van f 4500.— op. EEN REMBRANDT TE MAASTRICHT VERKOCHT. Op een gisteren te Maastricht gehouden kunstveiling zijn eenige doeken van Neder- landsche meesters verkocht. Een Rembrandt,, met certificaat, voorstel lende den kop van een grijsaard, bracht 4200 gulden op, terwijl een Alb. Ctivp, even eens met certificaat van echtheid, f 2S00 op bracht. Verschillende andere schilderijen, o.a. van: Bollongier en d'Hondecoeter, maakten even- prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1