MOSKOU: Samenvoegingsplannen op andere leest geschoeid Engeland in Indo-China ERGER DAN DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Waar wacht U op? RAADGEVINGEN VOOR DE HUISVROUW VOOR HET CONTROLEEREN VAN HAAR GASVERBRUIK Verduisteren 21.47 uur LONDEN, COVENTRY EN BIRMINGHAM Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. WOENSDAG 23 JULI 1941. 85e Jaargang. No. 11552. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Holland» Noorderkwartier" Schagen Naar nieuwe groepeeringen, oor spronkelijk plan van de baan. PROVINCIALE STUDIECOMMISSIE BENOEMD. Gedeputeerde Staten van Noordholland hebben een commissie benoemd onder leiding van Prof. Dr. H. N. ter Veen te Amsterdam, die de vraag zal hebben te beantwoorden, in hoeverre de huidige gemeentelijke indeeling en het .beloop der bestaande gemeentegren zen, eventueel daarbij inbegrepen de provin ciale grens, geacht kunnen worden te vol doen aan de eischen, die daaraan uit een oogpunt van doelmatig overheidsbeheer en maatschappelijk belang moeten worden ge steld. Verwacht worden van deze commissie uitgewerkte voorstellen in concreto omtrent wenschelijke samenvoeging van gemeenten of eenvoudige wijzigingen in het beloop der gemeentegrenzen. Hierdoor dient bereikt te worden, dat tot in verre toekomst een ge zonde ontwikkeling van de Noordhollandsche gemeenten en daardoor van de provincie mo gelijk wordt Dit besluit is o.a. een uitvloeisel van een request van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland, dat in October 1940 verzonden werd naar aanleiding van de voorgenomen planne. van den secretaris-ge neraal van het departement van binnenland- sche zaken tot samenvoeging van Zaange- meenten. Wij herinneren aan onze artikelen, o.a. naar aanleiding van een onderhoud met Prof. Vermeer te Utrecht. Deze heeft toen reeds aangegeven, wat thans besloten is. De plannen van den secretaris-generaal zijn dus thans wel definitief van de baan. Volgens de Znl. zal de commissie bij haar omvangrijken arbeid adviezen inwinnen bij Provinciale Bedrijven en de Kamers van Koophandel. Als voorzitter der commissie treedt dan op Prof. Dr. H. ter Veen, te Amsterdam, on der wiens leiding destijds een studie over de samenvoeging van Zaangemeenten is ver schenen. Voorts bestaat de commissie uit de hee- Cliché archief.) Prof. van Vuuren, die destijds de eer ste plannen scherp becritiseerde en reeds de richtlijnen aangaf naar welke thans gehandeld wordt. ren: J. W. Boerma, Secr. Noordholl. Noorder kwartier te Alkmaar; Ir. W. Furie Snethlage, Dir. Econ. Techn. Dienst Noordholland te Haarlem; J. C. Haspels, Burgemeester van Enkhuizen; Mr. A. Koelma, Secr. Ned. Ver. Burg. en Secr. in Noordholland te Alkmaar; L. S. P. Scheffer, Hoofd Publ. Werken te Am sterdam; Ir. C. thomèse, Hoofd-Ir. Dir. P. W. Noordholland. Als Secretaris der Commissie treedt op: Dr. J. Winsemius, Secr. van het Soc.-Geografisch Bureau voor streekplannen in Noordholland. Overneming van contractvarkens Bij te gering aanbod verpliohte levering. 's-Gravenhage. 22 Juli. In de eerst volgende weken zal door de Nederlandsche Veehouderij Centrale een aantal contract varkens worden afgenomen, met een levend gewicht, liggende tusschen 40 en 50 Kg. Voor deze varkens zal bij levering een prijs worden uitbetaald van f 0.79 per Kg. levend franco leveringsplaats. De levering dient te geschieden door tusschenkomst van een er kenden handelaar, die voor zijn bemoeie nissen f 0.50 per looper ontvangt van den leverancier. Bij te gering aanbod zal noodgedwongen moet worden overgegaan tot verplichte le vering. "waarbij een prijs zal worden uitbe taald v. f 0.75 per kg. levend vanaf boerde rij. Bij deze gedwongen levering zullen de vrijwillig aangeboden loopers in aanmerking worden genomen. Waar bovendien, gezien de voederpositie, het voornemen bestaat in de naaste toe komst over Te gaan tot overneming der mestvarkens op een levend gewicht van 60 —70 Kg. wordt den varkenshouders aan geraden hun varkens langs dezen weg af te zet.tem Geen nieuwe stappen van AMERIKA? VERTROUWELIJKE MEDEDEEr LINGEN VAN ROOS-EVELT. Washington, 22 Juli (D.N.B.) President Roosevelt heeft vandaag een onderhoud ge had met den plaatsvervangenden minister van buitenlandsche zaken, Sumner Welles, den voorzitter der Senaatscommissie van buitenlandsche zaken, George, en den demo- xratischen senator Connaly, die eveneens lid is van genoemde commissie. Na de conferentie verklaarde George vol gens Associated Press ten overstaan van journalisten dat hij niet den indruk had ge kregen, dat de Amerikaansche regeering op het gebied der buitenlandsche politiek nieu we stappen overweegt. President Roosevelt heeft vertrouwelijk den gang van zaken in alle deelen der wereld uiteengezet. Niets wees op een nieuwe actie van de Vereenigde Staten en George wist ook niet. wat de V.S. zullen doen. 45 Amerikaansche diplomaten, welke deel uitmaken van de Amerikaansche diploma tieke vertegenwoordigingen in Griekenland, Duitschland en Italië zijn in Barcelona aan gekomen. De Amerikaansche diplomaten verklaarden met betrekking tot den veld tocht in Griekenland, dat het onmogelijk is niet de bewondering uit te spreken over de geweldige Duitsche successen. Zij gaven toe dat, ondanks de talrijke hindernissen, welke het terrein in Griekenland en op Kreta op leverde, de Duitschers een veldtocht hebben volbracht, welke als een van de gedenkwaar digste in de geschiedenis moet worden ge boekstaafd. Zij voegden hieraan toe. dat de houding van de Duitsche autoriteiten en van de Duitsche en ltaliaansche bezettings troepen in Griekenland de hoogste waardee ring toekomt wegens het correcte en tact volle optreden. Britsche politiek wordt verscherpt TOKIO, 22 Juli. (Domei) Koh Isjil, de Woordvoerder van het Japansche bureau v. Inlichtingen, heeft zich heden in de pers conferentie voor de vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers twijfelachtig uitge laten, toen hem vragen werden gesteld door een Fransch correspondent betreffende be richten in de pers uit Honkong en Sjang hai, waarin melding werd gemaakt van voorbereidingen van Engeland en het re gime van Tsjoengking voor een gewapenden inval in Fransch Indochina. Er zijn geen officieele berichten, die de perstelegrammen bevestigen, maar „intus schen moeten wij afwachten en opletten", zoo voegde de woordvoerder aan zijn ver klaringen toe. Op de vraag, of Japan Frank rijk zou bijstaan, volgens de bepalingen van het Fransch-Japansche accoord in geval Engeland zou beginnen met een gewapende invasie in Fransch-Indochina, antwoordde de woordvoerder: „In. zoo'n geval heeft Ja pan het voornemen deBritsche troepenbe wegingen te verhinderen en een protest in te dienen bij de Britsche regeering." Op de verdere vraag, of Japan desbetref fende preventieve maatregelen terstond neemt, antwoordde de woordvoerder: „Dat hangt af van de toekomstige ontwikkeling van den toestand." Omtrent de berichten waar de vragen van den woordvoerder op doelen, wordt door het D.N.B. gemeld, dat de geheele ochtendpers alarmeerende beridhten behelst uit Sjanghai, Hongkong, Saigon en Hanoi, volgens welke Engeland en Amerika d'e grootste moeite doen, om binnen den korst mogelijken tijd een gemeenschappelijk lront. in het Verre Oosten tusschen Moskou en Tsjoengking, in aansluiting op de Britsch-Amerikaansche steunpunten in het Zuiden, tot stand te brengen. De „Tokio Nitsji-Nitsji" meldt bovendien, dat Engeland met Tsjoengking en de groep van De Gaulle in Fransch-Indochina een geheime militaire overeenkomst over de be zetting van Indochina heeft gesloten. In Kwangsi en Yoennan zouden troepen van Tsjoengking gereed worden gehouden voor den opmarsch naar het Noordelijk deel van Franscih Indochina, terwijl van Engel sche zijde inlandsohe troepen het Zuidelijk deel van dit gebied zouden binnentreden. De Britsche politiek in het Verre Oosten wordt verscherpt, zoo verklaart de „Jomi- oeri Sjimboen", verwijzende naar de uitzen ding van Duff Cooper naar het Verre Oosten, waar hij een samenwerking met de Sowjet- Unie via Tsjoengking moet voorbereiden. De gebeurtenissen in Syrië hebben de groep van De Gaulle in Fransch Indochina een impuls gegeven en daarom moet worden aangeno men, dat deze zich thans openlijk tegenover Japan zal plaatsen, nu generaal Catroux in Singapore is aangekomen. Kort samengevat beteekent de uitzending van Duff Cooper een sterkere activiteit van Engeland ter verstoring van de Japansche politiek in het Verre Oosten. De weerstand der Sovjet-troepen in de Stalin-linie Is door de Duitsche troepen stelselmatig gebroken. Waar de bezettingen zich niet overgaven werden de bunkers op slechts enkele meters afstand onder vuur genomen (Atlantic-Holland) Afwachten, de kat uit den boom kijken. Dat is een eigens.chap die ons en vaak niet ten onrechte in de schoenen gescho ven wordt, maar dit geldt toch zeker niet in de uren des gevaars. Door alle eeuwen heen wisten Nederlan ders op het juiste oogenblik te handelen, bliksemsnel en afdoende in te grijpen. Zoo'n oogenblik is het nu ook nu moet snel en krachtig gehandeld worden. Het bolsjewisme heeft een aanslag gepleegd op Europa. De horden van Stalin, de barbaren van de Sovjet-Unie, moeten vernietigd wor den, de Westersche beschaving moet ge red worden. Reeds voegden legioenen van andere lan den zich bij de Duitsche legers, waarmede zij schouder aan schouder strijden tegen de moordbenden van de duivelsche misdadi gers uit Moskou. Reeds is de Stalin-linie op alle-belangrij ke plaatsen doorbroken, reeds melden de couranten nieuwe, schitterende wapenfei ten, reeds maar genoeg Nederlan ders, waar wacht gij op? De kat uit den boom kijken, terwijl ande ren aan den strijd deelnemen en alle krach ten inspannen om Europa, dus ook u, te redden? Dat nooit, dat verdraagt onze eer niet, dat zou onuitwischbare schande zijn, dat zou ons stempelen tot een volk van lafaards, dat zou ons voorgoed onmogelijk maken in het nieuwe Europa. En omdat wij dit niet willen, daarom groeit ons legioen van uur tot uur. Duizen den zijn er die zich scharen om onze vanen, gereed om zich in te fcetten, ons volk en va derland te dienen, de gevaren die het be dreigen, te bezweren. Duizenden Nederland sche strijders haken naar het oogenblik, dat zij zich in den strijd kunnen werpen en gij .waar wacht gij op? uw plaats is bij ons, dus Meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Graven- hage. OTTO BRaUTIGAM GESNEUVELD. Berlijn, 2 Juli (A.N.P.) Otto Brautigam, de bekende Duitsche zeilvlieger en bezitter van het wereldrecord lange afstand voor vliegtuigen zonder motor met een vlucht van Rhoen naar Bruenn over een afstand van 502 km. is in den strijd in het Oosten gesneuveld. Hij was in het bezit van de hoogste on derscheiding, toegekend door de internatio nale studie-commissie voor zeilvliegen en werd in 1938 voor zijn bijzondere prestaties beloond door de toekenning van de Adolf Hitler-prijs voor den besten zeilvlieger. Houdt Uw meterstanden in het oog Hoe U den gasmeter moet aflezen. Aan de gasmeters komen twee soorten tel werken voor, n.1. sprl n gietwerken (figuur 1) en wijzerplaat-telwerken (figuur 2). Het aflezen van een spring telwerk ts'al zeer eenvoudig. Het aantal kubieke meters Is direct in cijfers af te lezen. Onderdeelen van een kubieken meter, aangegeven door cijfers achter een komma of geplaatst in een achtergrond van andere kleur, worden verwaarloosd. Enkele meters met springtelwerk hebben naast de cijferplaat, die de kubieke meters aanwijst, nog een literrad. Hieraan behoeft geen aandacht te worden geschonken. Het aflezen van een wijzeipiaat-telwerk lijkt moeilijker, doch is vrij eenvoudig aan te leeren, wanneer men slechts de volgende aanwijzingen In acht neemt: ffiiï !e. Let niet op het grootert literrad met kubieke decimeters of liters. Kijk slechts naar de (meestal 4) kleinere wijzerplaten, welke de kubieke meters aangeven. 2e. BI] een gasmeter heeft men afzonderlijke wijzerplaten (elk met één wijzer) welke van rechts naar links de eenheden', tientallen, honderdtallen en duizendtallen aanwijzen. 3e. BIJ een klok draalen belde wijzers in dezelfde richting, n.1.K bij een gas meter draaien de wijzers van de opeenvol gende wijzerplaten beurtelingsen -< 4e. Evenals bij een klok leze men, als de wijzer tusschen twee cijfers staat, steeds het laagste cijfer af. 5e. Als de wijzer tusschen 0 en 9 staat, leze men 9 af. Voorbeeld. Wil men nu het juiste aantal kubieke meters aflezen, dan begint men niet met de duizendtallen, doch met de eenhedeiv aan de rechterkant. De wijzer van de een heden, loopt als een klokkenwljzer In d© richting van de pijl. Hij staat even over het het getal 6 (men schrijft nu 6). Nu komen links daarvan de tientallen. Hier moet me» oppassen, want de wijzer loopt In omge keerde richting, dus tegenovergesteld aan een klokkenwljzer. De wijzer is over de 0 heen geloopen. dus de 0 (zie ten 4de) wordt links naast de 6 geschreven. Vervolgens komen de honderdtallen aan de beurt. De wijzer loopt hier weer In de richting van den klokkenwljzer, zooals bij de een heden en Is in dit geval over de 9 heen geloopen, staat dus tusschen 0 en 9. De 9 moet dus links naast de 0 geschreven worden. (Zie ten 5de.) Tenslotte komt het rad, dat de duizendtallen kubieke meters aanwijst, aan de beutt. De wijzer draait op dit rad weer tegen de richting van de klokkenwijzers in en staat in dit geval tusschen de 3 en de 4. Links van de 9 wordt nu het cijfer 3 gezet. (Zie ten 4de.) Beide metertelwerken op de afbeeldingen geven 3906 kubieke meters aan. Op Uw laatste kwitantie, die U altijd moet bewaren, vindt U den datum en den gasmeterstand genoteerd. Stel, dat de stand op 13 November 3892 was en U leest op 23 November 3906 af. dan hebt U in 10 dagen 14 kubieke meters verbruikt. Als U zoo doorgaat, zult U In een maand van 30 dagen dus 3x14 42 kubieke meters verbruiken. Wanneer U maximaal 40 kubieke meters per maand zoudt mogen gebruiken, zutt U de volgende dagen de ooodige zuinigheid dleneq te betrachte» Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.47 uur GELUKWENSCH van den Führer aan den Rijkscommissaris 'a-Gravenhage, 22 Juli De Führer heelt den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied, Rijksminister Seyss- Inqnart het volgende gelukwenschtelegram gezonden: „Hoofdkwartier van den Führer, 22 Juli 1941, met Uw 49sten verjaardag heden zend ik U mijn hartelijkste gelnkwenschen en groeten. Adolf Hitier." Het D.N.B. heeft over den eersten grooten aanval van de Duitsche luchtmacht op Moskou, waarover het Duitsche weer- rnèchtsbéricht spreekt, het volgende oogge tuigenverslag ontvangen: Van de schemering tot aan middernacht vlogen Duitsche gevechtsvliegtuigen naar Moskou en bombardeerden de regeerings- en bestuurswiik met. brand- en brisantbomr men van zwaar kaliber. Ondanks het feit, dat de bolsjewisten een geweldig afweer- vuur onderhielden, was omstreeks midder nacht alles rondom het Kremlin een zee van vlammen. Op de vliegvelden in het Oosten heerschte dezer dagen een heele drukte. Deze slag dat wisten allen, die or bij mochten zijn, moest zoo zwaar zijn, dat den bolsjewistischen machthebbers eens en voor altijd den wensch naar een her haling zou vergaan. De ondergaande zon werpt haar laatste stralen over het vlieg veld als wij starten voor Moskou. Branden de dorpen, het vuren der zware artillerie de lichtspoormunitie der mitailleurs toonen ons ,dat daar beneden bij onze kameraden van het leger ook in dezen nacht de strijd niet gestaakt wordt. De frontlinie, welke •wij bij het begin van onzen tocht op onze kaarten hebben aangegeven, is op enkele plaatsen al niet juist meer. Onze troepen zijn al weer dieper het vijandelijk land binnengedrongen. Doch dan laten wij de frontlinie met haar branden achter ons en voor ons ligt een groote uitgestrektheid. Op den grond is alles kalm. Slechts zelden flik kert het licht van een schijnwerper op en begint het afweergeschut te vuren. Nog zijn wij te ver van Moskou verwijderd om ons nauwkeuriger te orienteeren, doch iedere minuut brengt ons nader tot ons doel. De Sowjet luchtafweer werd steeds intenser. Reeds grijpen dertig, veertig, vijftig vangar men in de lucht, flitsen wild en gejaagd door elkaar heen en zoeken en zoeken Hoe meer wij naderen, des te duidelijker blijkt het dat de kameraden voor ons geen. half werk hebben verricht. En toch is dit alles slechts een begin. Eerst moeten wij ons doel dicht zien te naderen. Het wordt ons door den vijand 'werkelijk niet gemak kelijk gemaakt. Hier hebljen zij alle afweer kracht geconcentreerd, welke thans een ware regen van vuur naar de naderende Duitsche vliegtuigen zendt. Ludhtdoelgrana- ten van alle kaliber leggen hun lichtenden weg langs den naohtelijken hemel af en honderden schijnwerpers doorboren de duis ternis. Thans zij wij vlak boven het doel. Onder ons ligt een ware hel. Geheele instal laties staan in lichter laaie en een dikke ondoordringbare rook trekt langzaam en traag over de ruïnes welke door de Duitsche bommen zijn veroorzaakt. Wij zijn boven Londen en Liverpool, bo ven Glasgow en Belfast, boven Huil en Birmingham geweest. En wij hebben boven dien nog vele andere steden van hot Brit-: sche eiland zien branden. Doch zelden heb ben wij in dezen oorlog branden van een grooteren omvang en rnet een vernietigen der indruk gezien. Daar beneden, waar dei verleide volksmassa's in de kelders zitten-* moet de hel zijn losgebroken. Ontploffingen, na ontploffingen zijn waar te nemen. Nieuwe branden ontstaan, oude branden, vinden steeds opnieuw voedsel en nog steeds is het einde niet te zien. Voortdurend valt bom na bom op voor den oorlog belangrijke doelen. Ook wij hebben onze bommenlast uitgeworpen, de plaats, waar zij ontploften waargenomen en keeren nu terug. Bij daglicht zijn wij vertrokken, bij dag licht zijn wij terug. Daar tusschenin ligt een nacht vol afgrijzen, een nacht, die gesohiwi heeft aan het bestaan van het Bolsjewisme.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1