Tienduizend brandbommen op Moskou DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER HAVENS'IAD ODESSA GEBOMBARDEERD Overeenkomst Japan-Frankrijk Weest zuinig met electriciteit en gas! Verduisteren 21.45 uur Zeepkaarten P en G Grijpt het zwaard Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. DONDERDAG 24 JULI 1941. 85e Jaargang. No. 11553. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij. „Hollands Noorderkwartier" Schagen Duitschland strijdt voor Europa TWINTIG GROOTE BRANDEN WAARGENOMEN. NIEUWE FELLE AANVAL OP DE HOOFDSTAD. Wanhopige pogingen der Sovjets om bij Smolensk uit te breken. Berlijn, 23 Juli (ILN.R.) In den nacht van Dinsdag op Woensdag heelt het Duitsche wapen wederom met sterke strijdkrachten aanvallen ondernomen op voor den oorlog be langrijke doelen ln oMskou. Twintig nieuwe groote branden zijn door de bemanning van Duit sche bommenwerpers bij den aanval van den afgeloopen nacht op Mos kou opgemerkt, naar thans bekend wordt. De grootste verwoestingen werden rondom het Kremlin en ten zuiden van de bocht der Moskwa aangericht. De Duitsche vliegtuigen zijn op één na op hun basis terug gekeerd. Het wolkelooze, doch iets dam pige weer bleek voor de Duitsche vliegers zeer gunstig, daar zij niet zichtbaar waren en toch de doelen konden onderschelden. Onder de uit geworpen bommen bevond zich een groot aantal zware met aanzienlijke brisantwerking, waarbij nog 10.000 brandbommen kwamen. der eigen verliezen werden 44 Sowjet pant serwagens vernietigd. Bij de gevechten in het gebied van Smo lensk is op 20 Juli een geheele Sovjetdivisie door Duitsche troepen omsingeld. In bloe dige gevechten van man tegen man verij delden de Duitsche infanteristen en pantser wagens de uitbraakpogingen van de bolsje wisten Hoewel de Sowjetdivisie van haar in een bosch gelegen munitiedepot reeds was afgesneden, werden steeds nieuwe golven van bolsjewistische soldaten naar de Duit sche stellingen gedreven. De Sovjets kwa men in dichte gelederen en werden door de Duitsche machinegeweren neergemaaid voor dat zij de Duitsche stellingen konden na deren. In gevechten welke twee dagen duur den werd zoo de geheele divisie vernietigd. Wanhopige pogingen om uit te breken. BERLIJN. 23 Juli (D.N.B.) De wanhopige pogingen van de bij Smolensk ingesloten Sovjetformaties om den ring van Duitsche troepen te breken, duren voort, waarbij de Sovjets bloedige verliezen lijden. Op 20 Juli heeft een Sovjet pantserformatie ge tracht een deel van de ingesloten troepen te ontzetten. Deze formatie was gevormd uit verstrooide en voor een deel beschadigde en met moeite gerepareerde Sovetpantser- wagens. In het vuur van den Duitschen afweer stortte de aanval ineen. Zeventig der aanvallende pantserwagens werden ver nietigd. De kaart geeft het operatieterrein aan, van de middensector van het Oostelijk front o.a. „het gebied van Smolensk". Volgens het D.N.B. rukken de Duitsche troepencolonnes ten Oosten van Smolensk verder op, met de grootste kracht wordt INDO-CHINA. moeras hoofdspoorweg spoorweg Berlijn, 23 April (DNB). Omtrent den tweeden grooten aanval op Moskou in den afgeloopen nacht verneemt het DNB. nog de .volgende bijzonderheden. De reusachtige branden van den eersten aanval waren nog niet gebluscht, toen de Bolsjewistische brandweer haar werk moest staken, verdreven door de uitwerking van opnieuw uitgeworpen bommen. Ook bij dezen aanval braken weer reusachtige branden in voor den oorlog belangrijke doelen van de Sowjet-hoofdstad uit. Het bombardement op" het Moskousche kopstation belemmert de Sowjetverbinding met het front en de in dustriegebieden van het achterland ten zeer ste. Ook de bedrijven voor de burgerlijke voorziening, die men in de maanden voor het uitbreken van den oorlog nog zeer be langrijk heeft uitgebreid, zijn ten deele het doel van de Duitsche aanvallen geworden. Moskou's aandeel in de totale industrieele productie der Sowjet-Unie bedraagt voor vele artikelen zelfs 75 pet. Bij de herhaalde aanvallen van het Duitsche luchtwapen op Moskou zijn derhalve belangrijke fabrieken van oorlogs- en zware industrie getroffen. Odessa gebombardeerd. Berlijn, 23 Juli (D.N.B.) Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben op 22 Juli de ha venstad Odessa aangevallen. In de belang rijke militaire inrichtingen in het westelij ke deel der stad ontstonden door bomtref- fers hevige ontploffingen en branden. De tanks in de oliehaven werden eveneens doel treffend met bommen bestookt. Verscheide ne ontploffingen met daarop volgende bran den werden waargenomen. Twee regimenten Infantaria ver nietigd. Berlijn, 23 Juli (D.N.B.) Een in het gebied van Smolensk optredende Duitsche pantserdivisie stiet op 21 Juli bij haar ver deren opmarsch op de eerste afdeelingen van een versche divisie welke door de Sowjet uit de omgeving van Moskou was aangevoerd. De Duitsche pantserdivisie, wel ke in de eerste weken van den veldtocht reeds meer dan 1200 kilometer al strijdende had afgelegd, liet de Sowjet divisie geen tijd om zich op te stellen. In een dapperen aanval bestormden de Duitsche pantserwa gens twee Sowjetregimenten infanterie. wel ke totaal vernietigd werden. Het aan de Sowjet divisie toegevoegde regiment pant serwagens werd in den strijd van pantser wagen tegen pantserwagen deels in de pan gehakt en deels uiteen gedreven. Bijna zon BRITSCHE ASPIRATIES GEVREESD. JAPANNERS VERLATEN ZUID AFRIKA. Washington, 23 Juli (D.N.B.): Associated Press meldt, dat de Ja- pansche ambassade te Washington heeft medegedeeld, dat zij een be richt heeft ontvangen, volgens het welk Tokio en Vichy een overeen komst zonden hebben gesloten met betrekking tot Fransch—Indochina. Een officieele bevestiging hiervan is echter nog niet ontvangen. Britsche aspiraties. Naar het A.N.P. van welingelichte zijde verneemt, zijn te Berlijn' berichten binnen gekomen, dat Japan inlichtingen heeft ver kregen omtrent Britsche aspiraties in Fransch-I ndochi n a. Men is in politieke kringen te Berlijn van meening, dat de Japanners van plan zijn, dergelijke aspiraties met alle middelen te verhinderen. In dit verband wijst men te Berlijn op Fransche persstemmen, waaruit de Fransche vastberadenheid blijkt, de integriteit van Fransch-Indochina te verdedigen. Van Duit schen kant acht men het mogelijk, dat intus- schen over deze vraagstukken tusschen de hier de opmarsch in de richting van Mosikou voortgezet. De Duitsche weermacht heeft tot op he den een scherpe frontwig in „de Stalinlinie" gedreven die er als volgt uitziet, men raad plege hierbij de kaart. Het front begint 50 Km. ten zuid-westen van Newel, (deze plaats ligt ten Noorden van Witebsk), loopt via Gorodok langs Wi- tebsk en Roednja, tot Smolensk; hier gaat het front verder tot in de omgeving van Solowjewa. De andere zijde van de wig begint 50 km oostelijk van Orsja gaat via deze laatste stad verder langs de rivier den Dnjepr via Smolensk tot in de zóne van Solowjewa. De strijd in den sector St. Pe tersburg. Een Duitsche afdeeling artillerie nam op 22 Juli in den sector van St. Petersburg een groot stuk bosch onder vuur, waarin zich sterke Sovjet-adhterhoeden genesteld had den. Na korten tijd meldden vooruitgescho ven waarnemers de doorslaande uitwerking van het Duitsche vuur. Bevend over het ge heele lichaam, kwamen 26 Bolsjewisten met opgestoken armen naar de Duitsche linies overgeloopen. Zij meldden, dat zij de laatste overlevenden waren. Alle anderen waren gedood. Een sergeant verklaarde, dat de po litieke commissarissen de laatste dagen tot de afschuwelijkste dwangmiddelen hun toe vlucht hadden genomen. Verscheidene solda ten, die na dagenlang waken waren inge slapen, werden eenvoudig doodgeschoten. De gevechten aan het Noordelijk front De militaire gebeurtenissen aan het Noor delijke front zijn tot dusver slechts kort vermeld, daar overwegingen van tactischen aard verboden, de operaties in dezen sector voortijdig te onthullen. In een uitvoerig verslag over het optreden van de Finsche troepen in den sector van het Ladoga-meer wordt thans melding gemaakt van indruk wekkende successen der Finsche weer macht, gesteund door sterke natuurlijke hin dernissen in het gebied der meren aan de grens, gingen de Sovjets, na uit de eigen lijke grensversterkingen geweken te zijn, op nieuw tot den strijd over en boden hardnek kig verzet, dat echter door de Finnen in aanvallen over het geheele front en in om singelingsmanoeuvres gebroken werd. Ook in hotels en restaurants. Weest zuinig met gas en electri citeit en bedenk, dat uw bedrijf in groote moeilijkheden geraakt, in dien het toegewezen rantsoen wordt overschreden. In hotels en restaurants moet geen licht branden wanneer het daglicht voldoende is. Ongetwijfeld draagt een goede verlichting in hooge mate bij tot de gezelligheid, maar in dezen tijd staan belangrij kere dingen op het spel. Laat geen licht branden in gan gen, op trappen of in bedrijfsruim ten, waar dit niet strikt noodig is en draai het licht uit, indien gij de bedrijfsruimte verlaat. Zet uw machines stop wanneer zij niet in gebruik zijn. La&t den motor niet doordraaien, want dit kost stroom en heeft geen enkel nut Regel uw werkzaamheden in de linnenkamer zóó, dat gij alles ach ter elkaar af kunt doen. Stookt uw fornuis zoo voordeelig mogelijk. Laat uw gasbranders na zien door een vakman en laat de ze tevens den toevoer controleereh. Op deze wijze krijgt u het grootste rendement van uw gasverbruik. Wijst uw personeel op de absolu te noodzakelijkheid van bezuiniging op gas en electriciteit. Laat het per soneel beseffen, dat men de bedrijfs leiding behulpzaam moet zijn bij het uitvoeren van deze besparings maatregelen. Japansche en Fransche regeering gemeen schappelijk overleg heeft plaats gehad. Tokio, 23 Juli (D.N.B.) De Britsche opper bevelhebber in het Verre Oosten, Brooke Popham, heeft naar uit Bangkok wordt ge meld, bevel gegeven, alle in het gebied van Malakka varende of liggende Britsche sche pen te bewapenen. Vooral de schepen van meer dan 5000 ton moeten volgens het bevel van Popham onmiddellijk worden voorzien van luchtdoelgeschut en kanonnen van licht kaliber. S.P.T. meldt uit Sjanghai dat de vertrek tijden der Amerikaansche schepen, die den dienst onderhouden tusschen Sjanghai en de Vereenigde Staten, voortaan niet meer door de te Sjanghai gevestigde bureaux der Amerikaansche reederijen zullen worden bekend gemaakt. Deze maatregel wordt ge motiveerd met den huidigen onzekeren poli- tieken toestand in het Verre Oosten. Japanners verlaten Zoid-Afrika. Lissabon, 23 Juli (D.N.B.) Alle Japansche staatsburgers in Zuid-Afrika met drie uit zonderingen zullen deze week naar Japan terugkeèren, naar Reuter uit Johannesburg meldt. De leden van dlpiomatieken en consulairen dienst zullen met hun gezinnen eveneens naar Japan terugkeeren. De Manila Maroe neemt de geëvacueerden aan boord. Dit schip en de Belgium Maroe, die te Durban ligt, zijn de laatste, die voorloopig Zuid-Afrikaan- sche wateren bevaren. Alle Japansche han delshuizen in Zuid-Afrika zijn reeds geslo ten of staken hun werkzaamheden deze week. Vervallen emolumenten in de werkverruiming Arbeidsvoorwaarden thans be- hoorlijk geacht Ook de B. stenn vervallen. De N.V.V.-persdienst meldt: Nu het be sluit loonbepaling werkverruiming afge kondigd is en op 28 dezer in werking zal treden, heeft de wnd. secr.-gen. van het de partement van sociale zaken in aansluiting hierop het volgende aan de gemeentebestu ren medegedeeld. Tot dusverre werden aan diegenen, die bij de werkverruimingsobjecten waren ge plaatst, boven het loon in geld zgn. emolu menten verstrekt. Daar bij de samenstel ling van het loonbesluit de gedachte voor gezeten heeft, de arbeidsvoorwaarden in de werkverruiming zoo nauw mogelijk aan te passen aan die, geldende in het vrije bedrijf zal er, wanneer de nieuwe regeling in wer king is getreden, geen plaats meer zijn voor de bedoelde emolumenten. Voor de personen, die bij de werkverrui mingsobjecten geplaatst zijn, zullen met ingang van 28 dezer niet meer gelden: 1. De regeling tot verstrekking van goed- koope levensmiddelen; 2. de regeling voor extra-hulp ln den vorm van kleeding, dekking en schoeisel (zgn. b-steun.); 3. De zgn. spaarregeling; 4. De regeling voor de brandstoffenbijslag 5. De regeling voor toekenning van een extra-bijdrage van inwonende kinderen; 7. De in enkele Groningsche gemeenten geldende regeling voor den industrie-bij slag. Er zal geen enkel bezwaar tegen bestaan, dat de gemeentebesturen dooorgaan met het verstrekken aan bij de werkverruiming geplaatste personen van een tegemoetko ming in de contributie wegens het lidmaat schap van een ziekenfonds. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.49 uur BOMMEN GEWORPEN OP WEST- DUITSCHLAND. Berlijn, 23 Juli (D.N.B.): In den nacht op 23 Juli hebben Britsche vliegtuigen op verscheidene plaatsen in West-Duitschland een aantal bommen neer geworpen. De aangerichte schade is niet be langrijk. Gelukwensch van den rijksmaarschalk aan den rijkscommissaris 's-Gravenhage, 23 Juli: Gisteravond heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, rijks minister Seyss-Inquart, het onderstaande ge- lukwenschtelegram ontvangen van Rijks maarschalk Goering: Op dezen dag wenschen mijn vrouw en ik u, geachten minister Seyss Inquart, van harte geluk. Heil Hitier. Uw GOERING. Rijksmaarschalk van het Groot Duitsche Rijk. De destijds in de dagbladen geplaatste opsomming van de verschillende dastri'bu- tiebonboekjes en -kaarten, welke thans in. omloop zijn. heeft bij enkelen de meening doen ontstaan, dat de bonnen van de zeep kaarten P en 0 thans reeds gebruikt kooi den worden. Dit is echter niet het geval. Met ingang van de volgende dist.ributiepe- riode voor zeep, d.i. dus 3 Augustus a.s., zal bekend gemaakt wórden, welke bonnen van deze zeepkaarten geldig zijn. VIERJARIG JONGETJE VERBRAND M1ET LUCIFERS GESPEELD. 's-Hertogenbosch. 23 Juli. Te Milheeze heeft zich een tragisch ongeval voorgedaan, waarbij het 4-jarige zoontje van den heer G. V. aldaar het leven heeft gelaten. Twee zoontjes van den heer V., kinderen van 6 en 4 jaar, speelden met een doosje lucifers in een houten schuurtje op eenigen afstand van de ouderlijke woning. Daarbij hield de oudste jongen een bran dende lucifer in een hoeveelheid stroo. tem gevolge waarvan het gebouwtje in een mi nimum van tijd geheel in vlammen stond. De 6-jarige jongen kon zich gelukkig nog bijtijds redden door een gat in den achter wand, doch de jongste kon zich vermoede lijk door. de sterke rookontwikkeling niet meer in veiligheid stellen. Toen de ouders en buren toeschoten, was het vuur spoedig gebluscht, waarna men in het schuurtje slechts het verkoolde lijk van den 4-jarigen jongen aantrof. De strijd om Riga. De Sovjetpantserwagens konden in de voorsteden den zegevierenden opmarsch van de Duitsche troepen niet tegenhouden. (Orbis-Holland) HET GAAT OM EUROPA... De Sovjet-Unie, een land, waar de be schaving ten onderging aan een regiem, dat zich slechts handhaven kan door dood en verderf te zaaien onder hen, die er tegen opkomen. Een land. waar de boerenstand! uitgemoord en uitgehongerd weid, waar de kinderen in een commune werden opgevoed en echtscheidingen even oorbaar en gemak kelijk zijn als het verwisselen van een hoed. Lemberg, een stad in de Sovjet-Unie, wier historie na de gruweldaden der vluchtende communistische horden met bloed in het boek der historie gesohreven zal worden, een stad waar gewonden, vrouwen, kinde ren en grijsaards als beesten werden neer geschoten. Dat is de terreur van het oBlsjewisme, de terreur van een duivelsch regiem, dat in eigen land 14000 kerken platbrandde en 428 duizend geestelijken vermoordde. Zulk een lot stond Europa te wachten! Zulk een lot stond ook ons land te waohf* ten! Reeds had de Sovjet Unie tallooze divisies dreigend gereed tot den sprong, langs de Oostgrens van Europa opgesteld. Reeds vlo gen de Sovjetvliegtuigen over de demarca- tiegrenzen tot het doen van verkenningen. Toen kreeg het Duitsche leger marschbe- vel Op het juiste moment bond het den strijd aan. De inzet is Europa, zijn bescha ving, zijn vrijheid en zijn kerk. De inzet is ook onze, Nederlandsche cul tuur, ook onze kerk, ook onze vrijheid. Waar het gaat om het hoogste goed, kun nen wij in dezen strijd niet toezien en aan den kant blijven staan. Nederlanders, uw volksgenooten, de Geu zen van den nieuwen tijd strijden reeds in de Waffen SS tegen de Bolsjewistische hor den. Zij gaven het goede voorbeeld, zij bleven niet aan den kant staan, doch zetten zich zelf in. Nederlanders U kunt niet blijven toezien, grijpt het zwaard en verdedigt Uw bodem, Uw huis en haard tegen de Bolsjewistische wereldpest. Nederlanders, meldt u aan bij het „Vrij willigerslegioen Nederland", Koninginne gracht 22, 's-Gravenihage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1