De fronten thans duidelijk afgeteekend V Vrede, na de Victorie DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Verduisteren 21.39 uur Victorie Distributienicuws Nederlandsche vrijwilligers naar het Oosten Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. MAANDAG 28 JULI 1841. 85e Jaargang. No. 11551. UftgOver der N.V. Uitg.-Mif. „HoKonda Noorderkwortier" Schagen De toestand in het Verre Oosten Weinig hoop meer op vredelievende beslech ting der geschillen JAPAN NEEMT TEGENMAATREGELEN, OOK DE AMERIKAANSCHE SALDI GE BLOKKEERD. De toestand in het Verre Oosten heeft zich sinds Zaterdag scherp toege spitst. Engeland en Amerika zullen de Japansche saldi blokkeeren, ook met de Ned.-Indische autoriteiten is contact gezocht in Batavia ten behoe ve van soortgelijke maatregelen. In Tokio is door de Britsche ambassa de.. officieel medegedeeld, dat Enge land de verschillende handelsverdra gen met Japan opzegt, „omdat zij niet meer aan het beoogde doel vol doen". Zooals reeds gemeld, is het aocoord tosschen Japan en Frankrijk omtrent de gemeenschappelijke verdediging van Indo-China geteekend, de vreed zame bezetting van dit land door Ja pansche strijdkrachten is reeds uit gevoerd. Tegenover de Amerikaansche blok kade zal Japan tegenmaatregelen ne men. Het D.NK. meldt uit Tokio, dat deze maatregelen zelfs al zijn geno men door een tegenblokkade, waar door een Amerika ansch saldo van 215 millioen dollar wordt getroffen. Naar de Amerikaansche bladen melden, heeft men in Londen en Washington nog nauwelijks hoop dat de kwesties op vredelievende wijze alsnog kun nen worden geregeld. JAPANSCHE REACTIE OP DE JONGSTE GEBEURTENISSEN. Tokio. 27 Juli (D.N.B.) J>e fronten zijn thans duidelijk afgescheiden", zoo kan de eerste reactie, zoowel in politieke Duitschland wint op alle fronten l kringen en in de pers op de gebeurtenissen van gisteren worden samen gevat. Ook den laatsten twijfelaar ia duidelijk geworden .dat thans de scherpe scheiding tue&chen de vertegenwoordigers ven de oude en nieuwe wereldorde, definitief vol trokken is. Men wijst in dit verband vooral ook op de radiotoespraak van den leider van het bureau van voorlichting der regee ring Ito, die zeide, dat de Ver. Staten als re actie op een vreedzame overeenkomst tus schen de twee bevriende naties (Frankrijk en Japan, waardoor niemand bedreigd wordt en dat slechts dient tot de gerneen- Voor den productieslag 1942. De daartoe het meestgeschikte aardappelen worden nu bij het rooien achtergehou den en in kuilen bewaard, om als poot- qoed voor het volgend jaar te dienen (Pax-Holland m) schappelijke verdediging, geantwoord heb ben met vijandelijke maatregelen. Deze maatregelen, zoo verklaart men hier. zijn evenwel in geen enkel opzicht gerechtvaar digd. Als bijzonder kenmerkend wordt hier de vergelijking geacht tusschen Fransch In- docihina en IJsland. Met voldoening consta teert men hier, dat Japan niet met tegen maatregelen gewacht heeft. Het optreden van de Ver. Staten, zoo verklaart men in handelskringen, is in de eerste plaats een politieke bedreiging tegenover Japan en pas in de tweede plaats een economische maat regel. Het bevel van Roosevelt zal de Ja pansche industrie en handel nauwelijks verstoren, want daarvoor zijn reeds sinds langen tijd voorbereidende maatregelen ge troffenen. Veeleer zal het bevel van Roose velt reeds binnen niet al te langen tijd een gevaarlijke boemerang blijken te zijn voor de Ver. Staten zelf. In ieder geval zal Ja pan thans met nog grootere kracht gaan werken aan de verwezenlijking der gedach te een gemeenschappelijk economisch ge bied der volkeren van Oost-Azië tot stand te brengen. CHXNEESCHE CONSULAIRE AMB TENAREN VERTROKKEN. Tokio, 27 Juli (D.N.B.) Als uitvloeisel van het Japansch-Fransche verdrag over de gemeenschappelijke verdediging van Indo China, zijn Zaterdag, naar Domei meldt 13 leden van het consulaat van Tsjoengking en van de Kwomintang te Saigon aan boord van een Britsch schip uit Fransch Indo-Chi na vertrokken. Men verwacht dat de achter gebleven ambtenaren van Tsjoenking te Sai gon, met inbegrip van den consul, eveneens de komende dagen zullen vertrekken. Verlenging Amerikaansche diensttijd goedgekeurd SAMENWERKING MET ZUID-AME RIKA VOOR DE GEMEENSCHAPPE LIJKE VERDEDIGING. Amerikaansche vloot met verze gelde orders uitgeloopen. Washington, 27 Juli (D.N.B.) De mili taire commissie van den senaat heeft met negen tegen een stem het wetsontwerp goed gekeurd, waarhij de regeering van de Ver. Staten gemachtigd wordt, de opgeroepen re servisten en leden van de staatsmilitie, lan ger dan de tot dusver geldende grens van een jaar, onder de wapenen te houden. De nieuwe wet bepaalt, dat de diensttijd al naar behoeften van de landsverdediging verlengd kan worden en schaft het tot dusver gelden de getal van 900.000 man af als maximum grens der soldaten, die op eenigerlei tijdstip in opleiding zijn. De democratische senator Will verklaarde dat de wet geen betrekking zou hebben op het bestaande verbod om opgeroepen man schappen naar overzeesche gebieden te stu ren. De commissie weigerde om tegelijkertijd ook den nationalen uitzonderingstoestand uit te roerpen, dodh gaf als reden voor de verlenging van de diensttijd op, dat de be langen des lands gevaar loopen. De gemeenschappelijke verdedi ging der Amerikaansche landen. Washington, 27 Juli (D.N.B.) Het depar tement van buitenlandsche zaken deelt me de, dat de sub-commissie van het huis van afgevaardigde op 11 Augustus een reis van twee maanden naar Zuid-Amerika zal on dernemen. om zich te overtuigen van den diplomatieken arbeid der vertegenwoordi gers van de Ver. Staten, alsmede van de vraagstukken welke ontstaan zijn door de nauwere samenwerking en gemeenschappe lijke verdediging der Amerikaansche landen. Stockholm, 26 Juni (D.N.B.) Naar „Af- tonbladet" uit Londen meldt, heeft de Ame rikaansche vloot in den Stillen Oceaan, vol gens een telegram aan een Londensch och tendblad, Pearl Harbour op Hawaii, met verzegelde orders verlaten. In dit verband wijst men op de mogelijk heid van een effectieve blokkade van het Ja pansche eilandenrijk door de vloot. Op bevel van den opperbevelhebber van het district Hawaii heben de daar gelegerde Amerikaansche troepen met de bajonet op het geweer alle vitale bedrijven, pieren en pakhuizen op Oahu en andere eilanden van de Hawaii-groep bezet, zoo meldt de Associa ted Press uit Honoloeloe. Naar het Ameri kaansche agentschap meldt betreft het hier voorzorgsmaatregelen aangezien op Hawaii ruim 15.000 Japanners wonen. Luchtlandingscorpe gevormd. Washington, 26 Juli (D.N.B.) Officieel is bekend gemaakt, dat het Amerikaansche leger in de zone van het Panamakanaal het eerste luchtlandingscorps gevormd heeft, dat in geval van een crisis op eenigerlei punt van het westelijk halfrond gebruikt kan worden. Het gaat hier om een vliegend in- fanteriebataljon, bestaande uit ongeveer 550 officieren en manschappen. D« ontzettende uitwerking ven het Dutttche panttergetchui - De lucht siddert van de geweldige explosie. Steekvlammen schieten naar den hemel en deelen ven pantserwagens suizen In het rond (Atlantlc-Holland) Duitschland strijdt voor Europa f Dnifsch weermachtbericht Uit het hoofdkwartier van den Führer,27 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: aan het geheele Oostelijke front worden de operaties met succes voortgezet. Ook in den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen verkeerswerken en ravitailleeringsbedrijven van den stad Moskou met goede uit werking aangevallen. Het ludhtwapen heeft in den afgeloopen nacht in Zuid-Oost Engeland inrichtin- riohtingen gebombardeerd, die voor de oorlogvoering van belang zijn. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben voorts vannacht militaire doelen in het Suezkanaal met bommen bestookt. Afzonderlijke Britsche gevechtsvliegtuigen hebben overdag onder bescherming van het wolkendek een aanval ondernomen op woonwijken van de stad Emden, waarbij de burgerbevolking verliezen geleden heeft aan dooden en gewonden. Een aantal woonhuizen werd verwoest of beschadigd. Gevechtshandelingen van den vijand boven het gebied van het DuitscheRijk hebben vannacht niet plaats gehad. Nederlandsche Unie beknot VERBOD DRAGEN INSIGNES. 'g Gravenhaqe, 26 Juli. De com missaris-generaal voor het veilig heidswezen en hoehere S.S.- und Polizeifuehrer maakt bekend: Op grond van paragaaf 1 van de verordening van den Rijkscommis saris 20/41 verbied ik met ingang van heden: 1. Het ophangen, aanplakken en het op iedere andere wijze in het openbaar vertoonen van plakaten en geschriften van de Nederlandsche Unie. 2. Het dragen van insignes van de Nederlandsche Unie. Duitschland wint voor Europa op alle fronten. Dat dit niet „zoo maar" een slagzin is, uitgedacht door een handigen propaganda leider, dat bewijzen ons nu weer de weer- machtsberichten van het Oostfront. Duitschland wint voor Europa op alle fronten. Ook nu weer aan het Oostfront, waar Duitschland strijdt tegen de machten der duisternis, tegen de bolsjewistische onmen- schen. Gelukkig zijn zij, die met Duitschland aan dezen strijd kunnen deelnemen. Want een geluk is het (en ieder waarachtig Nederlan der voelt dit zoo) den strijd te mogen aan binden met de belagers van de Europeesche beschaving. Een geluk is het op de bres te kunnen staan voor de toekomst van alle Eu ropeesche volkeren, wien straks onder lei ding van Adolf Hitier, een betere toekomst wacht. De weermaohtsberichten meldden dezer da gen de bombardementen van Moskou. Aan het Oostfront gaat de strijd onafgebroken voort. Weer zijn het de Duitsche legers die het spit afbijten, maar nu zullen het ook Nederlanders zijn, die de totale overwin ning helpen bevechten. Dat is onze eer, dat is onze trotsch, dat is onze plicht. Ja, dat is ook uw plicht, Nederlander. In dien het u ernst is met ons volk en ons va derland, indien u in de toekomst uw volks- genooten recht in de oogen wilt kunnen zien en voor u zelf de zekerheid wilt hebben, uw plicht te hebben gedaan, dan wacht u niet langer, dan meldt u zich aan bij het vrijwil ligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, Den Haag. YRIJWILI N EGIOEN D MAX BLOKZIJL. 's-Gravenhage, 26 Juli: Max Blokzijl heeft Donderdagavond 24 Juli zijn in Februari begonnen serie praatjes onder den titel „Ik was er zelf bij", beëin digd. Vanaf Donderdag 31 Juli begint hij een nieuwe serie getiteld: „Brandende kwesties" De Maandagsche „Politieke weekpraatjes" worden onveranderd voortgezet. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.56 uur BOSCHBESSENJAM OOK OP DE BON* De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. In verscheidene gemeenten des lands heerseht, tengevolge van een persbericht be treffende boschbessenpluk, die opvatting, als zou boschbessenjam niet onder de distri butie vallen. Deze opvatting is onjuist. Boschbessenjam mag evenals alle overige jamsoorten, uitsluitend tegen afgifte van bonnen worden verkocht. HET RANTSOEN YEBM1CELLI OF MAÏZENA. In de toelichting tot de vereenvoudiging van de bonaanwijzingen wordt vermeldt, dat in plaats van vermicellibon van 100 gram en 1 maizenabon van 100 gram per achtweken zal komen 1 keuzebon van 250 gram vermi celli of maizena per vier weken. Het rantsoen op den nieuwen keuzebon zal echter niett 250 gram bedragen, dflch 100 gramdus overeenkomende met het te genwoordige rantsoen, DE RANTSOENBONNEN TARWEBLOBM* Tet vermijding van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd, dat in verband met de verminderde hoeveelheid tanoebloem e.d. welke op de aan zieken enz. uit te rei ken een-ransoen tarwebloem"-bonnen voor taan zal kunnen worden gekocht, het aantal in een bepaald tijdvak uit te reiken bonnen evenredig zal worden verhoogd. De voor betrokkenen beschikbaar te stel len hoevelheden blijven dus ongewijzigd. WEL VLEESCH VOOR ZIEKEN OP MAANDAG EN DINSDAG. Het rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlog maakt ten aanzien van het verbod van den vleeschverkoop op Maandag en Dinsdag bekend, dat in uitzonderingsgeval len des Maandags wel vleesch zal mogen worden verkocht op Wehrmachtsmarken, Ook mag uitsluitend voor den verkoop aan zieken vleesch worden afgeleverd tegen in levering van z.g. rantsoenbonnen (dit zijn bonnen waarop gedrukt is „een rantsoen vleesch"). Op genummerde bonnen mag dus in geen geval op genoemde dagen vleesch worden afgeleverd. Eerste gedeelte van het vrijwil- ligers-legioen Nederland uit den Haag vertrokken. (Van onzen eigen verslaggever) DEN HAAG. Zaterdagavond V is Victorie. Duitschland wint op alle frontenHet staat gedrukt op de honderden emblemen op de borst der leden van het vrijwilligers legioen Nederland, dat zich vanmid dag in de groote zaal van den Die rentuin heeft verzameld voor de reis naar het Oosten, het staat te lezen op de honderden vastberaden gezich ten. Een ernstig afscheid is het ge worden, niet het minst door de woor den van den commandant van het legioen luitenant generaal H. A. Seyffard, oud-chef van den genera- len staf, die niet verbloemde dat door legionnairs en familieleden een zeer groot offer wordt gebracht. Een afscheid echter ook dat verzacht werd door de gedachte, dat zij voor een goede zaak ten strijde trekken, vor de vernietiging van het bolsje wisme. voor het behoud van bescha ving en cultuur in Europa. Rijk is de zaal versierd met bloemen en Oranje-blanje-bleu spandoeken. Op het groote podium staat een spreekgestoelte waarachter het embleem van het corps hangt, de trifos, het zonnerad. een oud- Germaansch runenteeken dus. Op de bal kons worden gaandeweg alle plaatsen in eenomen door verwanten van de vertrek- kenden. langzamerhand vult ook het gere serveerde gedeelte van de zaal zich met Nederlandsche en Duitsche eeregasten on der wip wii oomerken de president der Nederlandsche bank. Mr M. M. Rost van Tonningen, den hoofdcommissaris vao po litie in Den Haag Mr. Hamer, de Duitsche generaals Rauter en Schumann, eerstge noemde mede namens den rijkscommissaris, de Ober arbeitsfuhrrer Bethman. Links van het podium staat een muziekcorps van de politie opgesteld. Een gedeelte der leeion- nairs heeft zich direct bij de post Dieren tuin gemeld. De N.SB.-leden uit de groep ongeveer 40 pet. van het eerste gedeelte dat heden ver trekt en 556 man telt verzamelden zich om twee uur reeds in de zaal van de Prin- cesseschouwburg. waar de leider der N.S.B. Ir. Mussert afscheid van hen nam. Ook daar was de zaal rijk versierd. Ir. Mussert verklaarde geen bezwaar te hebben gehad tegen deelname aan den kruistocht, waarbij de mannen de eed van trouw aan den Führer zullen moeten afleggen, omdat zij dit als Germanen doen aan den Führer aller Germanen, zonder wien Europa aan het bolsjewisme zou zijn overgeleverd. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus was diaar de plechtigheid be sloten. Het is ongeveer drie uur, wanneer deze afdeeling luid zingend de zaal binnenmar cheert. waar de overigen reeds in carrévorm staan opgesteld. Tegen half vier zal gene raal Sevffard arriveeren en naarmate de klok verspringt, stijgt de spanning in de zaal Meisjes van de Nationale Jeugdstorm in hun fleurige kleedij, spelden de soldaten oranje-wit-blauwe corsages op de borst, er wordt, gelachen en gekheid gemaakt, er is noe een druk contact tusschen zaal en galerijen, tot. de Nederlandsche kapitein Voorwinden het podium beklimt en de groo te schijnwerpers aangloeien. Duidelijk is nu te zien. uit welke zeer verschillende lagen der bevol king het legioen, dat voor het groot ste gedeelte nog de burgerkleeding draagt,, is samengesteld .F,r zijn veel arbeiders bii boeren, kantoormen- schen, velen zijn er. wien de kroon der grijsheid siert, zii staan naast nog zeer jonge mannen. Wij schat ten den ouderdom van de meeste deelnemers tusschen zeventien en twintig jaar. Sommigpn dragpn de uniform van den ari>eidsdienst. an deren de uniform van een der N.S. B.-formaties. de bruine uniform van de partij van dr van Rappard ont breekt evenmin Er zijn er die zoo van den akker of uit, de werkplaats schijnen te zijn weggeloonen. er zijn ook. die hun beste plunje hebben aangetrokken. Gisteren nog vreem den voor elkander, thans strijdkame raden. die geen afstand meer kennen. (Vervolg pag. 2).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1