Ned .Indië sluit olietoevoer 5Tsche naar JAPAN V Victorie DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER „Het ergste voor Engeland nog niet voorbij" geblokkeerd van Europa's cultuur Verbond tegen het bolsjewisme Verboden actie geconstateerd Duitsche zeesfrijdkrachten vernietigen 19 schepen Duüschland strijdt voor Europa f Verduisteren 21.35 uur Diplomatieke betrekkingen Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. WOENSDAG 30 JULI 1941. 85e Jaargang. No. 11558. Uitgave cfer N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier" Schagen UITZONDERINGSTOESTAND KAN GEPROCLAMEERD WORDEN. Tokio, 29 Juli (D.N.B.) Vol- gens ©en UP. en Domei-berioht uit Batavia heeft de regeering van Ne- derlandsch-Indië ruime volmachten verstrekt aan de militaire autori teiten om ten allen tijde, in geval van nood. den uitzonderingstoestand te proclameeren. Volgens een Domeibericht heeft de Ned. Indische regeering eenzijdig de petroleumovereenkomst met Japan opgeheven. Naar de Tokio Asahi Sjimboen meldt heeft Nederlandsch-Indië het voor beeld van de Ver. Staten en Enge land gevolgd en besloten met ingang van 28 Juli alle Japansche saldi te blokkeeren. Bovendien zou Neder- landsch Indië het voornemen hebben om. 1. Allen export naar Japan, Mands- joekwo, China en Fransch Indo-Chi- na afhankelijk te stellen van een speciale vergunning. 2. De importen uit Japan stop te zetten en 3. De saldi der Japanners in Ned. Indië te blokkeeren. ONTSLAG JHR. Mr. A. M. SNOUCK HURGRONJE. 's-Gravenhage, 29 Juli. Het rijkscom missariaat maakt bekend: De rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van artikel 1 van zijn ver ordening 10S/40 (vierde verordening over bijzondere maatregelen op administratief rechtelijk gebied) aan Jhr. Mr. A. M. Snouck Iiurgronje op zijn verzoek op eervolle wijze ontslag gegeven als secretaris-generaal van het ministerie van algemeene zaken, en hem pensioen verleend. In zijn plaats heeft de rijkscommissaris op grond van dezelfde verordening den se cretaris van het ministerie van binnên- landsche zaken, Dr. K. J. Frederiks, belast met de voorloopige waarneming der zaken Van den secretaris-generaal van het minis terie van algemeene zaken. 's-Gravenhage, 29 Juli. De commissaris- generaal voor de openbare veiligheid deelt mede: Patrouilles der Duitsche politie moesten op 26 en 27 Juli 1941 (Zaterdag en Zondag) in het geheele land constateeren, dat groe pen van de ontbonden padvindersvereeni- gingen in strijd met de voorschriften haar onwettige actie voortzetten. Deze Duitsche politie-afdeelingen hebben daarom ruim 120 arrestaties verricht. O.a. werd ook een kamp bij Putten gevonden en ontbonden. De deel nemers aan dit kamp verzetten zich niet al leen op onbeschaamde, wijze tegen de aan wijzingen van de politie-patrouilles. doch beleedigden ook de Duitsche politiebeamb ten op de grofste wijze, zoodat laatstge noemden van hun wapens gebruik moesten maken. Daarbij werd een 16-jarige jongen ern stig gewond. Als commissaris-generaal voor de open bare veiligheid zie ik mij genoodzaakt de ouders van deze voorvallen op de hoogte te stellen, aangezien zij de volledige verant woordelijkheid voor dergelijke gebeurtenis sen dragen .Het is aan de ouders bekend, dat .de vroegere padvindersvereenigingen ontbonden zijn en dat het ten strengste ver boden is nog voor deze vereenigingen of bon den werkzaam te zijn. Afgezien van het feit, dat in het geval-Putten de verantwoordelijk- beid ten volle op de ouders valt, vestig ik er de aandacht op. dat de Duitsche veilig heidspolitie bevel gekregen heeft, bij derge lijke gevallen in de toekomst de ouders via de veiligheidspolitie ter verantwoording te roepen. Bovendien kunnen deze ouders dan venvachten, dat hun zoons, voor zoover zij leerlingen zijn aan middelbare of hoogere 8cholen, van elk onderwijs aan Nederland sche leerinstellingen worden uitgesloten. De president der Javasche bank heeft, zoo meldt het blad verder, aan den President der Yokohama Speciebank medegedeeld, dat de financieels overeenkomst tusschen bei de banken van December 1940 wordt opge heven. Deze maatregel wordt er mede gemo tiveerd, dat de clearing niet meer, gelijk in het accoord bepaald is, in Amerikaansche dollars verrekend kan worden. Stockholm. 29 Juli (D.N.B.) De En- gelsche omroep meldt, dat de regeering te Batavia bepaald heeft, dat geen schepen meer naar Japan mogen varen en dat de vrachtschepen moeten worden vastgehou den. Voorts zou het verdrag betreffende de levering van olie door Ned. Indië aan Japan voorloopig worden opgeheven. Japansch commentaar. In een commentaar op de actie van Ned. Indië. dat in navolging van de Ver. Staten economische maatregelen tegen Japan heeft genomen, heeft Yosjizawa, de leider van de recente economische Japansche missie in Ned. Indië een verklaring afgelegd aan de pers, waarin hii o.m. zeide: „Térwij] het verbod van export en import Japan eenigszins treft, geloof itk dat, van een zuiver economisch standpunt bezien, ook Ned Indië aanzienlijk onder dezen maat regel zal lijden." Yosjizawa zeide, dat de maatregelen de economische bedrijvigheid der in Ned. Indië wonende Japanners zou den beperken doch tevens zouden zij een strenge beperkine leggen op den handel tus schen Japan en Ned. Indië. Yosjizawa achtte het stopzetten van den uitvoer van olie en andere materialen uit Ned'. Indië ernstig, zeggende: „Het optre den van Ned. Tndië hij deze gelegenheid zal van invloed zijn bij het vormgeven aan iedere wijziging van plannen, welke de Ja- nansche reeeering in de toekomst zou kun nen overwegen ten aanzien van de mobili satie van materialen." Er op wijzend, dat de handel tusschen Japan en Ned. Iydië op' gunstige wijze was toegenomen sedert zijn terugkeer uit Ned. Indië, terwijl zich den laatsten ttijd ook teekenen hadden voorgedaan voor een toe nemend begrip en toenemende vriendschap, sprak Yosjizawa zijn diepe teleurstelling uit over het optreden van Ned. Indië, dat „een einde maakt aan den handel tusschen Japan en Ned. Indië". Voorts sprak hij de vrees uit, dat de Japansche kooplieden, han delslui en winkeliers in Ned. Indië groote moeilijkheden zouden ondervinden in het voortzetten van hun zaken. Yosjizawa merk te op, dat hij deze verklaringen aflegde ter wijl hij nog geen volledige berichten had ontvangen omtrent cje toepassing van de genoemde maatregelen, waarbij hij in het licht stelde, dat de Amerikaansche maatre gelen met groote snelheid toegepast wor den. Hij hoopte, dat Ned. Indië op gelijke wijze tewerk zal gaan om der wille van de betrekkingen tusschen Japan en Ned. In dië. Nu de Europeesche markt geheel ge sloten is, zou voor Ned. Tndië de uitsluiting van Japan alleen Amerika en Australië overlaten als landen waarmede handel ge dreven kan worden, „hetgeen een harde slag voor Ned. Indië zou beteekenen." Uit het hoofdkwartier van den Führer, 29 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maaüct het volgende extra-bericht bekend. Duitsche duikbooten hebben in den slag op den Atlantischen Oceaan opnieuw een groot succes behaald Door torpedojagers, korvetten, duikboot va llen en hulpkruisers belaagd, hebben zij dagenlang een Britsch convooi bestreden en in totaal negentien schepen met een gezamenlij-ken inhoud van 116.500 brt. tot zinken gebracht Verder werden van de beveiligingsvaartuigen een torpedojager en een korvet vernietigd. ELF BRITSCHE KOOPVAARDERS TOT ZINKEN GEBRACHT. Berlijn. 29 Juli (D.N.B.L Duitsche duiik'booten hebben bij haa® jongste opera ties op den Atlantischen Oceaan een groot Britsch convooi waargenomen. Ondanks de krachtige bescherming door Britsche tor pedojagers en bewakingsvaartuigen nader den de Duitsche booten de zwaar geladen koopvaardij- en tankschepen. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden elf Britsche schepen met een tota len inhoud van 69.000 brt tot zinken ge bracht Op de vlucht krijgsgevangen gemaakte Sovjet-soldaten worden met opgeheven handen achter de Duitsche linies gebracht (Atlantic-Holland) Dnitsch weermachtberichf Uit het hoofdkwartier van den Fueh- rer, 29 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Roemeensche troepen hebben het uit- mondingsgebied van de Dnjestr bereikt. Bessarabie is daarmede volkomen van den vijand gezuiverd. In de Oekraine worden de operaties gestadig voortgezet. De strijdkrachten van den vijand, welke bij den doorbraak van de Stalin- linie in de richting Smolensk achter haald waren, zijn thans voor het belang rijkste deel in de pan gehakt. De laatste groep oostelijk van Smolensk gaat haar ondergang tegemoet. Hooge cijfers aan gevangenen en buit kunnen als resultaat van dezen egweldigen vernietigenden slag binnen enkele dagen gemeld worden. Ten westen van het Peipus-meer zijn vijandelijke strijdkrachten door de for maties welke belaft zijn met de zuive ring van Estland eveneens ingesloten en staan voor haar vernietiging. Sterke for' maties gevechtsvliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht met goede uit werking wapenfabrieken, ravitaillee- ringsbedrijven en verkeerswerken van de stad Moskou met hommen. In den strijd tegen Engeland bracht het luchtwapen ten noordwesten van de Shetland-eilanden een koopvaardijschip van duizend brt. tot zinken Voor de En- gelsche zuidoostkust kreeg een groot koopvaardijschip een bömvoltreffer. An dere luchtaanvallen waren vannacht ge richt op havenwerken aan de Noord oost- en zuidoostkust van het eiland Een patrouilleboot schoot een Britsch vliegtuig omlaag. Noch overdag noch des nachts vonden gevechtshandelingen van den R.A.F. plaats boven het gebied van het Duit sche rijk. Verklaringen van Churchill WAARSCHUWING AAN HET ENGELSCHE VOLK. Berlijn,'29 Juli (D.N.B.): Churchill heeft heden in het Lagerhuis bestreden, dat er, zooals onlangs door ver schillende afgevaardigden is beweerd bij de Britsche bewapeningsproductie, chaotische toestanden zouden heerschen. Hij gaf echter toe, dat zich bij het uitvoeren van het be wapen ingsprosrram „zekere kwesties hebben voorgedaan, daar de drie bewapeningsdepar tementen een gebrek aan energie hebben getoond, of zich hebben schuldig gemaakt aan het maken van ruzie of hun bevoegdhe den te buiten zijn gegaan." Vervolgens gaf Churchill een overzicht van de werkzaamhe den van de bewapeningsindustrie, waarbij hij opnieuw beweerde, dat Engeland reeds de superioriteit in de lucht op Duitschland heeft behaald. Met zijn Noord-Amerikaansche vrienden heeft Engeland een nauwkeurig omlijnde overeenkomst gesloten. „Zij verlan gen natuurlijk", zoo ging Chux;chili verder, „zeer complete opgaven over hetgeen ge beurt met de door hen geleverde goederen. Het is onze plicht hun de verzekering te ge ven, dat zij voor hun geld de overeenkomsti ge tegenwaarde ontvangen. De volksvoeding. In het verdere verloop van zijn uiteenzet tingen in het lagerhuis heeft Churchill zijn aandacht, gewijd aan de verandering, die de ooi-log in de Engelsche volksvoeding heeft teweeggebracht. Hij verklaarde, dat de En- gelschen in aanzienlijke mate van vleesch- eters planteneters zijn geworden. Men heeft vooral vleesch noodig voor de arbeiders in de mijnen en gieterijen en ook meer kaas. Voorts moet terwille van dé handhaving van het uithoudingsvermogen een week vacantie per jaar worden verleend. Churchill sprak vervolgens over'het „doodleijike gevaar", dat als gevolg van do Duitsche luchtaanvallen is ontstaan voor de Britsche vliegtuig productie en andere takken van de bewapeningsindustrie. De buitenge woon hevige bliksemaanvallen op de havens en industriecentra, het verlies aan werkuren* ten gevolge van verduistering en onderbrekingen benevens vertragingen bij het trans port, hebben alle hun deel bijgedra gen tot het oponthoud en de wanor de in de productie. Churchill verklaarde daarop, dat hij het zijn plicht achtte, als hij het onrustige too- neel van dezen oorlog overzag, die zich steeds meer uitbreidt, het Lagerhuis en het land ernstig te vermanen, zich zoowel voor pessimisme alsook voor optimisme te hoe den. Men mag zich geen oogenblik laten verleiden tot het vermoeden, dat het ergste al voorbij is. In dit verband sprak Chur chill van de „ontzaglijke macht" van Duitschland en zei, dat het waanzin zou zijn aan te nemen, dat de Sovjet-Unie of de Ver. Staten dezen oorlog voor Engeland zouden winnen. Wij krijgen deze situatie slechts onder de knie, aldus eindigde Chur chill. als wij ons voortaan met de laatste vezels van onze kracht op de gemeenschap pelijke zaak werpen en zoo noodig onzen laatsten druppel hartebloed ten offer bren gen. t Een productie-ministerie? Omtrent het voorstel tot instelling van een productieministerie heeft Churchill in het Lagerhuis verklaard, dat hij hiervan niet alleen geen hulp zou krijgen bij de ver vulling van zijn taak, maar dat nog meer verwikkelingen zouden ontstaan. Als de ministers als hoofden der departementen het hun opgelegde program niet. kunnen uitvoeren, dan kon Churchill zich niet voor stellen,hoe een-superminister van elders dit voor hen tot stand zou kunnen brengen. Churchill stelde aan de afgevaardigden de vraag, waar deze „super-persoonlijkheid" te vinden is. ..Als u omtrent dezen man een beslissing hebt genomen, laat u mij zijn naam dan weten", zoo vervolgde de premier. In het verdere verloop van zijn verkla ring wees Churchill op het feit. dat na de ineenstorting van Frankrijk de IjYansche opdrachten in Amerika door het Britsche ministerie van vliogtuignroducfcie overgeno men waren. Hii noemde dit een „onver- wachten meevaller" en deelde mede. dat aan de door de Franschen bestelde vliegtui gen na aankomst in Engeland talrijke wij zigingen waren aangebracht. De speciale gedelegeerde der Vereenigde Staten, Harrv Hopkins, heeft met Amerikaansdhe des kundigen van het luchtwapen de moeilijk heden onderzocht, die voortsproten uit de wijziging van de vliegtuigen, die de Fran schen hadden besteld. Voorts gaf Churchil te kennen, dat de Engelsche bewapening vooral op het gebied der vliegtuigproductie „een aantal onver mijdelijke tegenvallers en slagen" te boven had moeten komen. Het was een tijd lang niet te vermijden geweest, zoo verklaarde hii. de productie te onderbreken, daar een vliegtuigtype als verouderd verlaten en een nieuw in bewerking genomen moest wor den. Reorganisatie van het Fransche kabinet? Parijs, 29 Juli (D.N.B.): De Paris Soir meldt uit Vichy, dat in wel ingelichte kringen een nieuwe reorganisatie van het kabinet wordt verwacht. Waarschijn lijk zullen nog deze week beslissende onder handelingen over een algemeene reorganisa tie van de regeering worden gevoerd. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 5.56 uur Woningbouw voor Heldersche vluchtelingen 700 HUIZEN TUSSCHEN DEN HEL- DER EN ALKMAAR. Duizenden bewoners van Den Hel der zien zich nog steeds genoodzaakt buiten d e gemeente in onmogelijke gelegenheden huisvesting te zoe ken. Om hieraan paal en perk te stellen Is er een Provinciale Commis sie ingesteld, die bevoegd is voor d e huisvesting van deze menschen leegstaande woningen in ons gewest te vorderen. Door het gebrek aan materialen staat bovendien de woningbouw ge heel stil, waardoor het woningtekort steeds nijpender wordt Om hierin te voorzien, besloot, vol gens de Alkm. Courant, de regeering in gemeenten tusschen Alkmaar en Den Helder 700 woningen te boawen. Te Borgen zullen er een 40-tal ge- bouwd worden en in Alkmaar een 400. Gister bracht de gemachtigde voor den wederopbouw, ir. dr. Ringers, een bezoek aan Alkmaar om naar daarvoor geschikte terreinen om te zien, aangezien de bouw van de woningen snel ter hand genomen zal moeten worden. Gedacht wordt aan de terreinen aan de Verlengde Uitenboschstraat en aan die reehts van den Bergearweg. Weer schoenenbonnen verkrijgbaar Schriftelijk aanvragen. Gedurende de maand Augustus zullen er wederom in beperkte mate schoenenbonnen beschikbaar worden gesteld. Degenen, die volgens eerder gepubliceerde richtlijnen voor een schoenenbon in aanmerking komen, kun nen voor 10 Augustus a.s. schriftelijk aan den plaatselijken distributiedienst om toezending van een aanvraag formulier verzoeken. Dit formulier dient eveneens voor 10 Augustus weer bij den distributiedienst te zijn inge leverd. Formulieren, die na 10 Augustus worden ontvangen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat degenen, die een afwijzend antwoord op hun aanvraag hebben ontvangen, niet direct bij de volgende gelegenheid deze aanvraag dienen te herhalen, daar dan toch ook de volgende maal afwijzend zal worden be schikt. Een en ander bezorgt den distributie diensten slechts noodeloos werk en werpt geen resultaat af. Eogeland-Fialaod afgebroken FINSCHE GEZANTSCHAP TE LON DEN MOET ZIJN WERKZAAMHE DEN TOT NADER ORDER STAKEN Jk Helsinki, 29 Juli (D.N.B.) Het ministerie van buitenlandsche zaken deelt mede. dat het Finsche gezantschap te Londen zijn werkzaamheden tot nader order moet sta ken op grond van den veranderden tóe- tand. De Finsche regeering zou, zoo wordt ten slotte in het communiqué medegedeeld, dankbaar zijn indien zij mocht vernemen, in hoeverre de Britsche regeering met bei trekking tot de werkzaamheden van hei Britsche gezantschap te Helsinki deze op« vatting deelt. BIOSCOPEN EN BONN BON AF. Berlijn, 29 Juli. De A.N.P.-correspondent meldt: Met 24,6 bioscoopbezoeken per inwoner in het jaar 1940 staat Bonn aan de spits van filmlevend Duitschland. Berlijn komt met 20,8 eerst op de zesde plaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1