BRITTEN zouden Thailand bedreigen DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER Betaling aan Duifsche Kamer na Koophandal voor opdrachtio Indië en Japan MOSKOU ZWAAR GETEISTERD DARLAN naar PARIJS Churchill Roosevelt Verduisteren 21.21 uur Mededeeling van de politie Tegen de Sovjets! Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1941. 85e Jaargang. No. 11565. Uitgave de* N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier" M Schagen (Voof hting icursi rkeét 3ilset ilv. ie te e ve: deze 21.3 te orke! J WO! „Faï iliste elsmj Lau- ior IT kt orlicl t ilatte- jp dt 9.45- 194 een de ordea it he5 inade me üj. - trovfl iach( al, d< dienJ u 4 IweS jacht zelfde Wel i, iij di )iera val ïkrijl et be- n om tie te e pa- i r *s-Gravenhage, 6 Augustus: De Rijkscommissaris heeft op 28 Juli 1941 de volgende verordening uitgevaardigd: Verordening no. 144 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied over hef heffen van kosten voor de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland (cen trale opdrachtsinstantie voor het bezette Ne derlandsche gebied). Op grond van atf, 5 der verordening van den Führer over ae uitoefening der regee- ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940, verorden is: Artikel t 1) Industrie- en handelsondernemingen, die in het bezette Nederlandsche gebied haar zetel of een filiaal hebben, moeten voor or ders, die haar door opdrachtgevers uit het Duitsche Rijk of door Duitsche dienstinstan- ties in het Duitsche Rijk of in het bezette Nederlandsche gebied verstrekt worden, aan de Duitsche Kamer van Koophandel voor Ne derland (centrale opdrachtsinstantie voor het bezette Nederlandsche gebied) een betaling van 1 per mille der waarde van de opdracht verrichten. 2) In gevallen van twijfel beslist de Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-generaal voor financiën en economie) of de door hem aangewezen 'dienstinstantie. Artikel 2. 1) Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging. 2) Zij is van toepassing op alle orders, die na 30 Juni 1941 zijn verstrekt Deze verordening betreft in de eerste plaats de door de Duitsche industrie of door Duit sche dienstinstanties in het Duitsche Rijk aan de Nederlandsche industrie verstrekte order (z.g. overgehevelde orders). Zij betreft voorts de door Duitsche dienst instanties in het bezette Nederlandsche ge bied of andere gebieden aan Nederlandsche industrie- en handelsondernemingen ver strekte orders. Ook de door Duitsche handelsfirma's aan industrie- en handelsondernemingen in Ne derland verstrekte orders vallen onder de verordening. De kosten van 1 per mille worden berekend van de waarde van de order. Bij z.g. loonorders, d.w.z. orders, waarbij in industriebedrijvfen hier te lande slechts een veredeling van het voorwerp verricht wordt, terwijl het materiaal door den op drachtgever wordt geleverd, worden de kos ten alleen geheven van het bedrag dat over eengekomen is voor den loonorder en niet van de totale waarde van het fabrikaat. Uiteraard vallen leveringen van produc ten van den Nederlandschen landbouw en veeteelt niet onder de^n betalingsplicht Verzoeken om inlichtingen in geval van twijfel moeten gericht worden tot de Centrale Opdrachtinstantie, Den Haag, Carel van By- landtlaan 16, tel. no. 11.21.07. Boete voor aartsbisschop van Utrecht 's-Gravenhage, 6 Augustus: Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Aan den aartsbisschop van Utrecht, Mgr. De Jong, is door de Duitsche politie wegens het niet opvolgen van een hem verstrekte lastgeving een boete van f500.— opgelegd. Gevolmachtigde van Katholieken Onderwijzersbond 's-Gravenhage, 6 Augustus: Officieel wordt bekend gemaakt: De commissaris voor niet-commercieele vereenigingen en stichtingen heeft op grond van art. 1, alinea 2. der .verordening no. 41/41 van den Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied, Prof. Dr. R. van Genechten tot gevolmachtigde van de Ka tholieken Onderwijzersbond en alle aange sloten vereenigingen benoemd. Nieuwe versterkingen in Singapore New Y ork, 6 Augustus (D.N.B.) Associated Press meldt dat de En- gelschen voorbereidingen treffen om belangrijke sleutelposities van Thai land te gaan controleeren. Voorts meldt hetzelfde persbureau, dat vol gens inlichtingen uit Britsche mi litaire kringen de Engelschen plan nen ontworpen hebben om een con trole op zich te nemen over Bangkok en over de landengte van Kra. Over al is men van meening, dat Thailand frel eens het „Polen van het Verre Oosten" zou kunnen worden. Tokio, 6 Augustus (D.N.B.) Domei meldt uit Manilla, dat in Singapore nieuwe versterkingen zouden zijn aangeko men. In Manilla, zoo vervolgt Domei, doen geruchten de ronde, dat de Engelschen thans voorbereidingen treffen tot een geforceerden intocht in Thailand. De troepenconcentraties in het grensgebied van Malakka worden steeds van grooteren omvang. Deze miliaire actie wordt daarmede verklaard, dat Singa pore door een militaire bezetting van het zuidelijke deel van Indo-China krachtiger dan tot dusver beschermd moet worden. In anjwoord op vragen heeft de woord voerder der Japansche regeering, Isjii, vol gens de „United Press" verklaard, dat Japan op het oogenblik met Thailand alleen onder handelingen voert over een handelsverdrag en dat Japans streven naar een gemeenschap pelijke verdediging slechts Indochina geldt. Engelsch protest tegen Thailands erkenning van Mandsjoekwo. Tokio, 6 Augustus (A.N.P.): Op de erkenning van Mandsjoekwo door Thailand, heeft Groot-Brittannië het eerst gereageerd door een protest van den Brit- schen gezant te Bangkok bij de Thailandsche regeering, zoo meldt de Asahi Sjimboen van ochtend uit Bangkok. Deze gezant verklaar de, dat de erkenning van Mandsjoekwo niet strookt met den geest van den Volkenbond. De gezant gaf te verstaan, dat Engeland de vereischte tegenmaatregelen zou nemen, voor het geval Thailand door een te hartelijke vriendschap met zeker land de BritschThai landsche vriendschap» in gevaar zou bren gen. Engeland bevindt zich evenwel in een ne telige situatie, zoo schrijft het blad, want scherpe maatregelen van Groot-Brittannië tegen Thailand zouden slechts tot verdere verdieping van de JapanschThailandsche vriendschap leiden. Over de economische onderhandelingen tusschen de Sowjet Unie en de Vereenigde Staten weigerde Isjii zich uit te laten, daar hij zioh, naar hij zeide, niet in de Ameri- kaansche politiek wilde mengen. De „Japan Times and Advertiser" verde digt het, Japansche verdrag met Indochina en verklaart, dat Japan het recht heeft in vrede te leven met de omringende landen. Het blad schrijft dat de Amerikaansche po gingen om in de Japansch-Chineescho be langensfeer binnen te dringen als agressief en imperialistisch moeten worden beschouwd De Sowjetambassadeur Smetanin heeft Commissaris voor Katholieken Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage, 6 Augustus: Het Rijkscommissariaat maatk bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft op grond van art. 1, alinea 2 en in dén geest van art. 4, alinea 2, zin 2 van de Verordening no. 3/40, Otto Frans Josephus Damave te Voorburg, tot commis saris van den Katholieken Boeren- en Tuin dersbond, alsmede van de door dezen bond beinvloede nevenorganisaties, vereenigingen en stichtingen benoemd. Duitschland strijdt voor Europa f leb. nhotw be ider' at er t ZOU' Hoofdkwartier van den Führer, 6 Aug., (D.N.B.) Het Opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend: Omtrent de succesvolle operaties in het Oosten, zijn in den loop van den dag in extra-berichten mededeelingen gedaan. Sterke formaties gevechtévliegers hebben in den nacht van 5 op 6 Augustus bij goed zicht, op den grond militaire installaties in Moskou bestookt met vele tonnen bri santbommen en tienduizenden brandbom men. Voltreffers op fabrieken der vlieg tuigindustrie en talrijke branden in ra- vitailleeringsbedrijven, toonden het suc ces van dezen aanval. Aan de Britsche Oostkust heeft het luchtwapen een vrachtschip van 6.000 b.r.t. vernield en een tweeden koopvaar der zwaar beschadigd. Andere gevechtsvliegtuigen bombar deerden in den afgeloopen nacht met goed gevolg haveninstallaties in het noordoosten en het oosten van het eiland. Verdere luchtaanvallen waren gericht op verscheidene vliegvelden. In Noord-Afrika is in den nacht van 3 op 4 Augustus een nieuwe Britsche uit- valspoging uit Tobroek doodgeloopen in het vuur van de DuitschItaliaansche artillerie. De vijand had hooge bloedige verliezen en verloor een aantal gevange nen. In den afgeloopen nacht heeft de vij and op verscheidene plaatsen in West en Zuid-West-Duitschland, vooral in Karlsruhe en Mannheim brisant- en brandbommen neergeworpen. De burger bevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Luchtafweergeschut en nacht jagers schoten 8 der aanvallende Britsche bommenwerpers neer. gisteren een onderhoud van een uur gehad met den minister van buitenlandsche zaken Tojoda. De Japansche premier Konoje heeft giste renmiddag naar het DNB. meldt, een be spreking gehad over loopende zaken met den keizerlijken zegelbewaarder graaf Ki do. Van betrouwbare zijde verluidt, volgens een berioht van de United Press uit Shanghai, dat in de afge loopen maanden minstens een mil- lioen reservisten in Japan onder de wapens is geroepen. Deze gemobili seerde reserves zouden zoowel in het Zuiden als in het Noorden worden gebruikt. In sommige militaire kringen is men van meening dat de Japansche reservisten wel licht zullen worden gebruikt om een ,31itz- krieg" tegen China te voeren, die in de richting van den Birmaweg zou worden on dernomen. In deze kringen acht men het mogelijk dat de Japanners via Pakhoi, Nan- ning en Junnan zullen aanvallen. Verklaring van Eden in het La ger Huis. Stockholm, 6 Aug. (DNB). Naar de Londensc'he berichtendienst meldt, heeft de Engelsche minister van buitenlandsche za ken, Eden, vandaag in het Lagerhuis om trent de situatie in het Verre Oosten ver klaard, dat iedere nieuwe stap van Japan een uiterst gespannen toestand tusschen Japan en Groot Brittannië zou teweeg bren gen. Voorts szeide Eden omtrent de bevriezing van de Japansche saldi, dat deze maatregel ernstig is bedoeld en derhalve ook ernstig wordt uitgevoerd. Voorts uitte Eden de hoop, dat de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Groot Brittannië en China nog versterkt mogen worden. J Japansche schepen laden in Ba tavia; naar verluidde, ook olie in geringe hoeveelheden. De Japansche schepen laden in Batavia op het oogenblik waren, waaronder zich, naar verluidt, ook olie bevindt, welk product ech ter slechts in geringe hoeveelheden aan boord genomen wordt, aldus seint U. P. aan zijn bladen. Men zegt, dat deze goederen reeds in dol lars betaald waren, voordat de blokkeerings- voorschriften gegeven werden. Tot dusverre zijn nog geen speciale licenties voor Japan uitgereikt, maar men neemt aan, dat deze spoedig door de afdeeling „Buitenlandsche Handel" verstrekt zullen worden. In antwoord op vragen zeide Isjii, de woordvoerder der Japansche regeering, dat naar zijn meening Nederlandsch-Indië de Ja pansche saldi heeft geblokkeerd om „het voorbeeld van de Vereenigde Staten en van Engeland te volgen". D.e oliekwestie wordt op het oogenblik met de autoriteiten van Ne derlandsch-Indië besproken en de Japansche tankschepen aldaar wachten er op, olie te kunnen laden. Onderhandelingen met Duitsche instanties. FRANSCH ANTWOORD AAN SUMNER WELLES. VICHY, 6 Aug. (D.N.B.)—De plaats vervangende minister-president, ad miraal Darlan is naar Parijs ver trokken, om met de Duitsche instan ties hangende vraagstukken te be spreken. De staatssecretaris in het vice presidium, Benoist Mechin, be vindt zich eveneens in Parijs. Be voegde kringen in Vichy wijzen er op, dat de vice president reeds lang niet meer in de hoofdstad vertoefd heeft. Frans ch antwoord aan Sumner Welles. VICHY, 6 Aug. (D.N.B.) Naar men van betrouwbare zijde verneemt, heeft de Fran- sche regeering den Amerikaanschen ambas sadeur te Vichy, admiraal Leahy, 'n mede- ONTMOETING Stockholm, 6 Aug. (DNB.) „Aftonbla- det" meldt uit Washington, dat in de Ver eenigde Staten steeds hardnekkiger geruch ten de ronde doen over een samenkomst tus schen Churchill en Roosevelt op den Atlan- tischen Oceaan. Het Jacht van Roosevelt krnist, aldus zegt men, op het oogenblik ergens in de Noorde lijke wateren. De Amerikaansche minister van buiten landsche zaken, Cordell Huil, heeft vandaag op de persconferentie geweigerd te antwoor den op vragen, of Churchill in Amerika is gekomen. Hij bevestigde evenwel, dat Duff Cooper binnenkort op zijn reis naar het Verre Oosten Washington zal aandoen en hem daarbij bezoeken. Bij het Duitsche Afrikacorps Onder de brandende zon wordt nabij Bardia een stelling gebouwd (Orbis- Holland) deeling doen toekomen, die een antwoord beteekent op de verklaringen, waarin Sum ner Welles onlangs uiting heeft gegeven aan de bezorgdheid zijner regeering over de politiek der verdediging van de Fransche koloniën. In dit antwoord zet de Fransche regeering opnieuw de beginselen van haar buitenland sche politiek uiten. In bevoegde Fransche kringen wijst men er op, dat deze politiek niet gewijzigd en algemeen bekend is. Her haaldelijk is zij in het openbaar omschre ven door bevoegde vertegenwoordigers der regeering, zoowel door maarschalk Pétain als door den plaatsvervangenden minister president, admiraal Darlan en generaal Weygand. In dit verband verklaart men in bevoegde Fransche kringen, dat door de overhandi ging dezer nota ook de laatste vêrklaring van den Amerikaanschen minister van bui tenlandsche zaken, Huil, haar beteekenis heeft verloren. Huil had verklaard, dat hij hoopte van Vichy de verzekering te krijgen dat Frankrijk ai Ie aanspraken der spil op het gebruik van steunpunten in Fransch- Afrika zou afwijzen. Hij zeide, een officieéle mededeeling daarover te verwachten. Men vestigt er hier de aandacht op, dat Huil deze verklaring aflegde, alvorens de mede- deeiing der Fransche regering in het bezit der Amerikaansche regeering kon zijn, zoo dat Huil daarvan geen kennis kon dragen. Vanavond gaat de verduistering in om en dunrt tot morgenochtend 6.10 uur 's-Gravenhage, 6 Augustus: De Commissaris-Generaal voor de Veilig' heid maakt bekend: Op grond van art. 45 der Verordening no. 138/41 van den Rijkscommissaris voor het bezete Nederlandsche gebied over de be scherming van de openbare orde wordt het volgende verordend: Art, 1. Het aanslaan, aanplakken en op elke andere wijze in het openbaar vertoo- nen van aanplakbiljetten en geschriften, als mede het dragen van het speldje der Neder landsche Unie is verboden. Art. 2. Overtredingen van de voorschrif ten in art. 1 zijn, voor zoover niet volgens andere voorschriften een zwaardere straf is vastgesteld, onderhevig aan de straffen vast gelegd in art. 45, alinea 2 van de verordening no. 138/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de bescherming van de openbare orde. Artikel 46 der verordening no. 138/41 wordt toegepast. Art. 3. Deze mededeeling treedt in wer king op den dag van haar afkondiging met terugwerkende kracht tot 26 Juli 1941. Daartegen zal ook het Vrijwilli gerslegioen Nederland strijden. De Nederlandsche mannen, die straks aan het Oostfront hun leven wa gen, doen dit, teneinde Europa,' dus ook Nederland, dus ook u en de uwen, te beschermen. Nederlandsche mannen trekken op tegen de Sovjets en wij Wij zullen er voor zorgen, dat zij de beste ambulance hebben, die uitgerust kan worden- Dit is het minste, wat wij kun nen doen- Daarom storten wij, die achterblijven, iets meer dan wij eigenlijk kunnen missen, op giro rekening no.: 87600 NEDERLANDSCHE AMBULANCE TE DEN HAAG, Koninginnegracht 22. BOTSING TUSSCHEN BLANK EN ZWART IN V.S. New York, 6 Aug. (D.N.B.) Associated Press meldt uit Fayetteville (North Caroli- na), dat vanochtend een schietpartij is ont staan tusschen blanke militaire politie en negersoldaten met verlof, waarbij twee po litiemannen en ten minste drie negers zwaar gewond zijn. Dit voorval gebeurde in een autobus en het begin was, dat een neger bij een woor denwisseling een politieman in het gezicht schopte en hem zijn pistool ontrukte. Het verlof van alle negersoldaten ia terstond ingetrokken. Bij tientallen liggen aan het front van Bardia de vendelde Britsche tanks als een toeken, dat ook in Noord Afrika de strijd zonder ophouden wordt voortgezet (Orbis-HoIIand).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1