gemeenten noodlijdend Biuno Mussolini verongelukt 21.19 uur DAGBLAD VOOR HOLLAND'S NOORDERKWARTIER Het Rijk helpt Roosevelt-Churchill NEDERLANDSCHE ONRUST IN TURKIJE Verduisteren NIEUWE BONNEN Directeur-generaal van den landbouw Naar Krakau Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1941. 85e Jaargang. No. 11566. Uitgave der N.V. Uitg.-Mif. „Hollands Noorderkwartier" Schagen De hoogst mogelijke zuinigheid dient echter betracht Het gaat weer tegen den tijd, dat de ge meenten haar begrooting voor het volgende jaar moeten vaststellen. Daarom wendde 't A.N.P. zich tot het departement van bin- nenlandsche zaken ten einde een overzicht te verkrijgen van den huidigen financiee- len toestand der gemeenten. Het bleek, dat de tegenwoordige, uiterst moeilijke omstan digheden opnieuw haar stefiipel gedrukt hebben op de gemeentefinanciën. Het aan tal gemeenten, dat'op een rijksbijdrage is aangewezen, bedroeg tot voor kort om streeks 350. Dit aantal is thans gestegen tot 400. Het zijn in de eerste plaats de grootere gemeenten, welke met moeilijk te dekken tekorten te kampen hebben. De oorzaken van deze nieuwe stijging der moeilijkheden liggen voor een deel in de grootere uitga ven voor politie, brandweer en luchtbescher ming. Voor Rotterdam en Amsterdam komt hierbij nog het stilliggen der havenbedrij ven. Meer dan de helft van het totale te- kórt komt dan ook voor rekening van Rot terdam en Amsterdam samen. 50 rnillioen voor noodlijdende gemeenten. Het rijk heeft opnieuw de hand over het hart gestreken en het bedrag, dat beschik baar gesteld' wordt vpor noodlijdende ge meenten verhoogd tot 50 rnillioen gulden. Dit geldt voor 1941. Vroeger was voor dit doel beschikbaar ongeveer 32 rnillioen. Op gemerkt dient te worden, dat de financie ring van den wederopbouw van Rotterdam hierbuiten valt. Het bedrag van 50 rnillioen dekt niet het gezamenlijk gemeentelijk tekort, maar toch wel een groot deel daarvan. Het spreekt vanzelf dat het rijk aan de gemeenten, wel ke op rijksbijdragen zijn aangewezen, de noodige eischen stelt ten aanzien van een gezond financieel beheer. Het belastingge bied dier gemeenten dient dan ook ten vol le worden aangesproken cn de noodige zui nigheid moet worden betracht. Dezer dagen hebben de gemeentebesturen bericht gekregen van de regeling, welke ontworpen is om de noodlijdende gemeenten in' beteekenende mate te hulp te komen. In het bijzonder is ernaar gestreefd, den steun aan te passen aan de behoeften, ten einde vooral daar te kunnen helpen, waar de nood hét grootst is. Daartgenover moet het gemeentelijk beleid aan strenge eischen van soberheid voldoen. Welke gemeenten in de eerste plaats in aamerking komen. Voor steun komen in de eerste plaats in aanmerking de gemeenten, welke haar be grooting met een tekort hebben moeten vast stellen, doch, ware de gemeentefondsbelas ting gehandhaafd, nog gelegenheid zouden hebben gehad, die tekorten te verminderen of weg te werken door verhooging van het aantal opcenten op die belasting. Aanneme lijk moet echter zijn gemaakt, dat de hef fing van opcenten op de overige belastingen tot redelijke bedragen is opgevoerd en met name, het tarief van de personeele be lasting zoo is ingericht, dat een opbrengst wordt verkregen, gelijk aan driemaal de hoofdsom bij heffing volgens het wettelijk tarief in de klasse, waarin de gemeente is gerangschikt. Geen bezwaar zal worden gemaakt tegen verlagingen van het wettelijke tarief voor koffiehuizen e.d., welke afwijkingen ook den noodlijdenden gemeenten in vorige jaren zijn toegestaan. Eveneens is vastgesteld een regeling voor de resteerende begrootingstekorten der bo venbedoelde gemeenten en die der overige gemeenten. De bedoeling is, dat deze ge meenten 50 pet. van .het tekort, verminderd met een zeker percentage van de belasting capaciteit als bijdrage ontvangen. De zwaarst belaste gemeenten. De secretarissen,-generaal van binnenland- sche zaken en van financiën overwegen nog de mogelijkheid van het verstrekken van een extra tegemoetkoming aan zwaarst be laste gemeenten. Het ligt in beginsel in het voornemen, deze extrategemoetkoming te verleenen aan ge meenten, welker bekort 40 pet. van de som der belastingopbrengsten overtreft. Zij zal dan een zeker percentage bedragen van net tekort voor zoover het <}e bedoelde 40 pet. te boven gaat. Alle bijdragen worden versterkt a fonds perdu. Nagegaan zal worden of het beleid, dat de gemeenten hebben gevoerd, getuigt van een volledige afstemming op de tegen woordige financieele situatie der overheids kassen en of de gemeentebesturen derhalve eenerzijds alle maatregelen hebben genomen welke noodzakelijk zijn om tot de onvermij delijke beperking der uitgaven te geraken en anderzijds alle medewerking hebben ver leend om de van hoogerhand aangegeven saneeringsmaatregelen door te voeren. Rome, 7 Augustus (Stefani): De kapitein-vlieger Bruno Mussolini, een zoon van den Duce, heeft heden ochtend om 10 uur een roemvollen dood gevonden, als gevolg van een ongeluk dat hem overkwam In de omgeving van Pisa tijdens een proef vlucht met een nieuw type vliegtuig. Bruno Mussolini was op een na de oudste zoon van den Duce. Hij is in 1918 te Milaan geboren. Als vlieger in den veldtocht tegen Abessinië werd hij in 1936 onderscheiden met de militaire medaille voor betoonde dapper heid. In 1938 nam hij deel aan de vlucht naar Zuid-Amerika van „De Groene Muizen". La ter werd hij benoemd tot directeur-generaal van de Italiaansche luchtvaartmaatschappij op Zuid-Amerika, Lati. In den veldtocht te gen Albanië heeft hij zich herhaalde malen onderscheiden. Op den eersten dag van den Italiaansch— Griekschen veldtocht, 28 December 1940, nam hij deel aan den aanval op den Piraeus. Nader vernemen wij omtrent den dood van Bruno Mussolini, dat 's morgens om 10 utir op het vliegveld San Giusto van Pisa een proefvlucht werd ondernomen met een nieuwen viermotorigen bommenwerper, deel uitmakende van een eskader, dat gevormd wordt voor de komende oorlogshan-Mingen. Toen het toestel wilde landen stortte het plotseling door onbekende ooi-zaak ter aarde. Onder de omgekomen leden van de beman ning bevonden zich de kapitein-bestuurder Bruno Mussolini, commandent van het es kader, de luitenant-bestuurder Francesco Vitalini en een adjudant-mecanicien Angelo Treccini. De vijf andere leden der beman ning werden gewond. Zoodra de Duce het bericht van den dood van zijn zoon vernomen had, begaf hij zich per vliegtuig naar Pisa, in gezelschap van den chef van den generalen staf voor de luchtvaart, generaal Pricolo. Na de beman ning van het vliegveld geinspecteerd te heb ben, begaf de Duce zich met zijn zoon Vit- torio naar het hospitaal Santa Chiara, waar hij verbleef bij het stoffelijk overschot van *ijn zoon. Vervolgens begaf de Duce zich naar de plek waar het vliegtuig was neergestort De Koning-Keizer heeft den Duce het vol gende telegram doen toekomen: „Nu ge zoo zwaar getroffen wordt door den dood van uw zoon, wenschen de Koningin en ik, die levendig deelnemen in uw smart, jegens u uiting te geven van onze diepe ontroering. Uw zeer toegenegen neef, Victor.Emmanuel" Telegram van Hitier aan Mussolini. Be r lij n, 7 Aug. (D.N.B.): Hitier heeft aan Mussolini telegrafisch in hartelijke bewoor- N e w-Y o r k, 7 Aug. (D.N.B.) De vraag of Roosevelt een ontmoeting met Ghurchill heeft geha-dt is nóg niet beantwoord. Het officieele bericht van het presidenteele jacht is inhoudloos. Het bevat uitsluitend een weerbericht en de mededeeling, dat Roose velt geluk heeft gehad bij het visschen. Daartegenover verneemt de New York He rald Tribune uit Washington, dat de chefs van de Amerikaansche weermacht hebben deelgenomen aan de beraadslagingen tus schen Roosevelt en Churchill. Berlijn, 7 Augustus (D.N.B.) In de Wilhelmstrasse bewaarde men vandaag het stilzwijgen ten aanzien van de gissingen in het buitenland en in het bijzonder in de Amerikaansche pers over een mogelijke sa menkomst tusschen Churchill en Roosevelt. Men wilde ook geen vermoedens uiten. In politieke kringen achtte men het voor die ontwikkeling van den toestand betrekke lijk onverschillig, of de beide staatslieden eikander zullen ontmoeten of niet. De pro blemen; die Ghurchill en Roosevelt aan gaan, worden volgens deze kringen ook niet door een persoonlijke ontmoeting uit de wereld geholpen. Engelsche voornemens ten aanzien van Thailand Tokio, 7 Aug. (DNB). Met betrekking tot het bericht van Associated Press over een aan Engeland toegeschreven voornemen, Bangkok en de havens aan de landengte van het Thailandsche schiereiland te bezet ten, schrijft de „Japan Times and Adverti- ser": De onafhankelijkheid van Thailand wordt door de omsingeling bedreigd. Het blad meent, dat het plan van de ABC-mo- gendheden voor de beweerde verdediging tegen een veronderstelden Japanschen. op- marsc'h naar het Zuiden in werkelijkheid in Japansche oogen slechts een aanvalslustigev omsingeling is. Thans wordt een schrik beeld opgehangen over Japansche aanvals- voornemens tegen Thailand. Dit is echter volkomen ongerechtvaardigd. Japan heeft geen bedoelingen in Thailand. Het staat met dit land op vriendschappelijken voet. Het blad merkt ten slotte op, dat Groot Brittan- nië met'de tactiek, om van Japan 'n schrik beeld te maken, in Werkelijkheid slechts een plan verbergt om een aanvalsactie ter ver sterking van Singapore te ondernemen door het vestigen van vooruitgeschoven steun punten ten koste van de onafhankelijkheid van Thailand. Sovjet-ambassadeur bij Japansch minister. Tokio, 7 Aug. (DNB). De ambassadeur der Sovjetunie, Smetani, heeft vanmiddag een vrij langdurig onderhoud gehad met d£n Japanschen minister van handel en in dustrie, Sakonji. Over den inhoud der be spreking is tot dusver nog niets bekend ge maakt. Men neemt aan, dat voornamelijk vraagstukken van economischen aard be handeld zijn. dingen zijn diepgevoelde deelneming doen toekomen. Vaticaanst ad, 7 Aug. (Stefani): Het bericht van den heldendood van ka pitein Bruno Mussolini heeft een diepen en smartelijken- indruk in het Vaticaan ge maakt De Paus heeft den Duce zijn diepge voeld rouwbeklag tot uitdrukking gebracht. De volksdienst De Nederiandsche Volksdienst heeft zich tot taak gesteld het Ne deriandsche volk op sociaal ge bied op grootsche wijze te ver zongen. Hierbij zal niet de nadruk worden gelegd op de materieel e ver zorging, doch meer op de onder linge hulp en steun, die onze landgenooten elkaar willen ver leenen. De N.V.D. hoopt door een groot aantal medewerkers, die alom in den lande, in iedere stadswijik, in elk huizenblok, in ieder dorp en gehucht werkzaam zullen zijn. dit breede bemiddelende contact tus schen alle Nederlanders te kunnen leggen. Tienduizenden kunnen hierbij worden ingeschakeld. Iedere man en vrouw, die in een sociale taak, groot of klein, een opgave ziet, melde zich als vrijwilliger (ster) aan bij het onderstaande adres, waar alle inlichtingen zijn te ver krijgen. De uitvoering van het sociale werk van den N.V.D. brengt na tuurlijk kosten met zich mede. Daar de bijstand zal bestaan uit een dlirecte, verantwoordelijke hulp van een medelandgenoot en niet van een ambtelijk bureau, dienen de uitgaven bestreden te worden uit volbewuste offers van hen. wien het. lot van ons volk ter har te gaat. Daartoe is door den N.V. D. een lidmaatschap ingesteld waaraan een vaste maandelijlksche bijdrage is verbonden. Mieldt u aan als lid van den N.V. D. en helpt mede het welzijn van ons volk te verzorgen. Inlichtingen en aanmelding bij het bureau van den N.V.D. in uw stad of provincie. Voor Noord-Hollandi: D. G. Ave- narius. Kenaupark 1. Haarlem. Groote Britsche troepenconcen traties in Mosoel. ANKARA, 7 Aug. (D.N.B.) In Turksche politieke kringen blijkt men levendig onge rust over de steeds grootere Britsche troe penconcentraties in de provincie Mosoel. Van de grens van Irak tot aan het Kauka sisch gebied is in vogelvlucht een afstand van slechts 120 Km., en ondanks de moeilijk heden, die de passen in Azerbeidzjan bie den, is de weg naar Tiflis in dit jaargettijde voor gemotoriseerde formaties berijdbaar. Men vreest, dat Engeland zich aan de neu traliteit van Iran en Turkije even weinig gelegen zal laten liggen als aan die van Syrië, als het er om gaat de verbinding te land met de Sovjet-Unie tot stand te bren gen en de belangrijke petroleumvelden van Bakoe in handen te krijgen. De Turksche regeering heeft evenals die te Teheran dui delijk tekennen gegeven, datt- zij scher.dinc van haar neutraliteit met wapengeweld zal keeren. DE KOLENNOOD IN IERLAND. Dublin, 7 Aug. (D.N.B.) De directie van de Great Southern Railway heeft medege deeld, dat er nog slechts voor twee weken kolen voorradig zijn, zoodat het personen verkeer per trein waarschijnlijk opnieuw drastisch beperkt zal moeten worden. Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 6.12 uur Bon voor aardappelen zal nog nader bekend gemaakt worden. 's-Gravenhage, 8 Aug. Gedurende het tijdvak van Zondag 10 tot en met Zaterdag 16 Augustus zullen op de bonnen nummer „30" van de daarvoor aangewezen kaarten verkrijgbaar zijn de gebruikelijke hoeveel heden brood, bloem (70 gram per bon), vleesch en vleeschwaren, kaas, eieren en melk. De bonaanwijzing voor aardappelen zaï nog nader worden bekend gemaakt. Voorts is voor het tijdvak van Zondag 10 Augustus tot en met Zaterdag 6 September (vier weken) beschikbaar gesteld: op bon „107" algemeen 1 kg. suiker; op bon „108" algemeen 250 gram koffie- surrogaat; op bon „109" algemeen 500 gram jam; op bon „110" algemeen 250 gram rijst; op bon „b rijst" (voor kinderen t.m. 8 jaar 250 gram rijst; op bon „,111" algemeen 250 gram haver mout of gort; op bon „b havermout" (voor kinderen t.mü 3 jaar) 250 gram havermout of gort; öp bon „112" algemeen 100 gram vermiceï- li of maizena; De bonnen „30" voor kaas blijven geldig tot en met Zaterdag 6 September. De bonnen „29" voor aardappelen blijven geldig tot en met Zaterdag 16 Augustus. 's-Gravenhage, 7 Augustus: Naar wij vernemen, is een dezer dagen de benoeming te verwachten van den heer G. Ruiter, Voorzitter van de Friesche Maat schappij van Landbouw, tot Directeur-Gene* raai van den Landbouw. De opmartch der Duitsche troepen aan het Oostelijk front Cavalerie trekt over de historische fivi»r (la Berezina (Orbi,.Holland) Nederiandsche caseïne naar Italië Nog dit jaar zal 2,5 rnillioen kg. worden geleverd. De jongste onderhandelingen tusschen; Italiaansche industrieelen hebben volgen» Italiaansche dagbladberichten geleid tot het sluiten van een overeenkomst betref fende de levering van 2,5 rnillioen kg. ca seïne aan Italië, zegt het Hsbl. Nog in deri loop van dt jaar zal de levering geschieden en via de Duitscb-Italiaansche .clearing be taald worden. Daarheen is gisteren het tweede contingent van het vrijwilligersle gioen „Nederland" vertrokken. In Krakau zullen zij worden opgeleid en intusschen wordt hier in Neder land met man en macht gewerkt aan de ambulance, die straks, als onze mannen tegen de Sovjets wor den ingezet, hulp zal verleenen. Nederlanders, het uitrusten van de beste ambulance, bediend door de beste specialisten, is onze plicht. Stort voor djt doel uw bijdrage op girorekening: 87600 Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Gra- vemhage. AMERIKAANSCHE DIENSTTIJD VERLENGD. WASHINGTON, 7 Aug. (D.N.B.) De senaat heeft vandaag met 44 tegen 28 stem men de wet aangenomen, die den diensttijd met anderhalf jaar verlengd, zoodat deze thans 2J4 jaar bedraagt. De diensttijd bij de Amerikaan* sche marine. NEW YORK, 7 Aug. (D.N.B.) Naac de New York Times uit Washington meldt, heeft het Huis van Afgevaardigden een wets ontwerp aangenomen, dat den minister van marine toestaat, den diensttijd voor de marinetroepen en de kustwacht zooveel tf .verlengen als noodig blijkt,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1