LES DIABLES DU FÜHRER DAGBLAD VOOR HOLLAMDS NOORDERKWARTIER mhoiidirilduiztnil 78.000 GEVANGENEN BIJ GOMEI Militaire zone op Britsch-Boroeo Verduisteren 20.54 uur Dierenmishandeling Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. ONDERDAG 21 AUG. 1911. 85e Jaargang. No. 11577. cfer N.V. Uitg.-Mif. „BoHowch Noorderkwartier" Schagen Amerikaansche soldaten naar hnis VREES VOOR DESERTIE? ion. 20 Aug. (D.N.B.) Hot plot besluit der Amerikaansche rege-o- nog voor Kerstmis 200.000 soldaten huis te zenden, wordt volgens de Wfee- fcton Post door welingelichte waarno rs toegeschreven aan de voortdurend Lemende berichten over ontevredenheid jer de soldaten. In de meeste regimenten Ie geest slecht, daar wegens gebrek aan pikte officieren en zeer groot gebrek oorlogstuig geen onberispelijke oplei- k mogelijk is. Bovendien heerscht er Me opwinding over de verlenging van diensttijd. Vele recruten verwachten fens het blad, dat hun betrekking geen e en een half jaar voor hen opengehou- wordt. Bovendien hebben de niet- istplichtigen betrekkingen met een goed ris, terwijl de dienstplichtigen zioh met lollar per maand tevreden moeten ste^ Derhalve bestaat groot gevaar voor de- ua". eding b Washingtonsche correspondent van de r-York Herald Tribune meldt, dat de zorg het zedelijk peil van het Amerikaansche het. ministerie van oorlog en Roosevelt ioor |eiding heeft gegeven den 'bekenden New ischen econoom en grootindustrieel Fre- beun ck Osborn te benoemen tot leider der peling voor de moreele verzorging van Amerikaansche leger. Osborn, die den van brigade-generaal krijgt, komt in de lts van brigade-generaal Ulio, die sedert de leiding van deze afdeeling heeft ge- I. De Washingtonsche correspondent rt hieraan nog toe. dat deze buitenge- le stap om een burger in deze functie enoemen. veroorzaakt werd door de voort ende critiek over den slechten mroreelen itandi in het leger. 1 democratische senator Byrd zeide in redevoering in den senaat o.a. nog het 7 Ko"®nt^e'* uue Vereenigde Staten hebben sedert het In hein van den Europeeschen oorlog reeds op i eveor tien milliard dollar voor bewape- iet 2 78-doeleinden uitgegeven. Tot dusver is n vai,,er enkele tank of een enkel stuk ;dicht itdoelgeschut en slechts enkele koop enaar idijsdhepen aan Engeland geleverd. De speel luctie van tatfks in de Ver. Staten ls nog tiqua ris onbeduidend. Het aantal stuikken essan itdoelgeechut is niet voldoende om i vaifhts een enkele Amerikaansche stad te thermen. De „dringend noodzakelijke". )pera*e Oceanenvloot bestaande uit zevenhom mpho i vaartuigen zal niet voor 1946 klaar zijn' Koeien de scheepsbouw niet aanzienlijk Johai rit versneld. De vliegtuigprodoictie is lardsjneens „ontmoedigend". De senator le- Puojde voorts kritiek op de onvoldoende pro- :tie van kanonnen van ieder soort en klaarde tenslotte: In het geheele jaar 1 zullen op de Amerikaansche werven Pweliiks meer koopvaardijschepen worden e lied^oUWd dan de Duitschers in de meest 'ieskfl cesvolle maand tot zinken hebben ge- cendfl cht Een jaarlijksche productie van 105 chtschepen is met het oog op het be- ande gebrek aan tonnage totaal onvol- inde. sluw- werk ag< ?t de W. ig in niet GRUWELDADEN ER BOLSJEWISTEN GEWONDEN AFGESLACHT. teriijn, 20 Aug. (D.N.B.) In het gebied Noordoosten van Smolensk zijn op 19 gustus Duitsche soldaten gevonden, die irleden waren. Uit den aard <Jer vermin- igen viel op te maken, dat zij gewond ren toen zij in handen der bolsjewisten len. De gewonde Duitsche soldaten zijn er door schoten, van zeer dichtbij gelost, or het hoofd en de hals vermoord. Van kele soldaten was het hoofd gekloofd, ree Duitsche pioniers zijn van achteren geveer vijftien keer met een bajonet orboord, terwijl zij geen andere doodelijke •wondingen vertoonden. De gevonden itsche soldaten waren door de bolsiewis- leeggeplunderd. Zij hadden geen dingen n waarde meer bij zich, geen portemon- iie, horloges of ringen en ook de andere de pruiksvoorwerper, zooals zakmessen, aan kers en dergelijke waren door de bolsje- sten medegenomen. Enkele dooden mis- rers zelfs de herkenningsplaatjes. •nd, in ge- Ned.-Iodische finertsen naar de Ver. Staten Leveringscontract voor 20.000 ton per Jaar. Volgens berichten aan Europapress, uit atavla, heeft de semi-officieele Metals Re- rve Company der Ver. Staten een koopcon- act met de regeering van Nederlandsch- ug idië gesloten voor de levering van 20.000 tinerts (metaalgehalte) per jaar. De Nederlandsch-Indische tinertsen zullen er de nieuwe smelterijen in Texas, die de Staten momenteel bouwen, worden ver- fStfi kt DURE PEREN Jongen swaar gewond bij een strooptocht. Gistermiddag waren te Alphen a. d. Rijn eenige jongens op een dak geklommen, om zich meester te maken van de peren aan een boom in een aangrenzenden tuin, vol gens het Hsb. Zij werden daarbij betrapt door den eigenaar van den tuin; zij poog den zich haastig uit de voeten te maken. Een der jongens, IS jaar oud, viel daarbij van het schuine dak en kwam neer op een glazen dak van een loods. Dit bezweek on der het gewicht van den jongen, dien ten slotte in de loods met zijn buik op een pen van een fraisebak geraakte. De jongen liep zulke zware inwendige kwetsuren op, dat hij in zorgwekkende toestand naar het aca demisch ziekenhuis te Leiden moest wor den overgebracht. Achter den heuvel ligt een Sovjet-stelling. Finsche pioniers zijn gereed voor de bestorming en wachten op het sein tot den aanval (Suomen-Holland) OP DRIE PLAATSEN EEN „DUINKERKENSITUATIE' ZWARE NEDERLAAG DER SOV JET WEERMACHT. ONTZETTENDE VERWOESTIN GEN IN ODESSA. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 20 Aug. (D.NJB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied rondom en ten noor den van Gomei is een slag geleverd die met oen zware nederlaag der Sowjet-weermacht is geëindigd. Onderdeelen van 17 divisies infan terie, een gemotoriseerde, twee pant ser- en vijf cavaleriedivisies bene vens twee brigades luchtlandings troepen werden verslagen, vernie tigd of gevangen genomen. Ons vielen 78.000 gevangenen. 144 gepantserde vechtauto's, 700 stukken geschat en twee pantsert re inen in handen. Op drie plaatsen een „Duinker ken-situatie." Berlijn, 20 Aug. (DNB). De Duitsche leiding heeft de formaties der Sovjets op drie plaatsen in de hopelooze „Duinkerken situ atie gebracht, n.1. bij Reval, aan het Lado- gameer en in Odessa. De Duitsche ring om Odessa wordt steeds nauwer samengetrokken, zoodat den bolsje wisten slechts de vlucht naar de Finsche Golf overblijft, waarzij door de Duitsche en Finsche marine worden opgevangen. Aan het Ladogameer hebben de Sovjets geprobeerd voor de Finsche formaties van den Noordelijken naar den Zuidelijken oever te vluchten. Zij hebben hierbij hun kleine scheepjes en bootjes zoozeer overladen, dat duizenden Sovjets den dood in de golven gevonden hebben, waardoor de vlucht naar den reddenden spoorweg aan den Zuidelij ken oever van het Ladogameer mislukte. De catastrofe der Sovjets in Odessa heeft den grootsten omvang bereikt. Het Duitsche luchtwapen heeft hier reeds meer dan der tig schepen met ruim 170.000 brt. tot zinken gebracht. Een zware kruiser der Sovjets, torpedobooten en torpedojagers, probeerden tevergeefs* de transporten te beschermen, deze oorlogsbodems werden eveneens door de Duitsche bommen zwaar getroffen. De bolsjewisten, die in Odessa zijn opgesloten, vinden geen uitweg meer over de Zwarte Zee. Ook hun oorlogsmateriaal kunnen zij niet meer weg krijgen. Het Duitsche lucht wapen laat hun dag en nacht geen mogelijk heid voor een vlucht over de Zwarte Zee open. DE VERWOESTINGEN IN DE HAVEN VAN ODESSA. Berlijn, 20 Augustus (D.N.B.) De groote verwoestingen in de haven van Odessa en het verlies van oorlogs- en koop vaardijschepen veroorzaakt door de Duit sche luchtaanvallen, van 18 Augustus, betee- kenen een zwaren slag voor de ingesloten bolsjewistische strijdkrachten. Duitsche ver kenningsvliegtuigen hebben geconstateerd, dat over het geheele havengebied nog de rook en de walm van de talrijke getroffen trans port- en tankschepen hangen. Van verschil lende tot zinken gebrachte oorlogs- en transportschepen steekt nog slechts de boeR uit het water. De havenwerken zijn door de bliksemsnelle aanvallen der Duitsche ge vechtsvliegers voor geruimen tijd vernield. Voltreffers zijn geplaatst op de oude quaran- tainepier, de nieuwe pier, de Andrassowski- pier, de pier in de petroleumhaven en de scheepswerf. Het noordelijke havenstation is door een reeks bommen getroffen. In de havenwijk zijn goederentransporten vernie tigd, spoorrails over kilometers vernield groote scheepvaartkantoren en dokken geheel uitgebrand. CHEF VAN SOVJET-VALSCHERMTROEP OMGEKOMEN. Ankara, 20 Augustus (A.N.P.): Naar men uit Moskou verneemt, is de chef van de Sovjet-Russische valschermtroepen en van de chemische verdediging. Ramoslovsky, bij den jongsten Duitschen luchtaanval op Moskou om het leven gekomen. Finnen vernietigen convooi Strijd in de Finsche Golf. Helsinki, 20 Augustus (D.N.B.) In de Finsche Golf hebben naar officieel van Finsche zijde wordt meegedeeld, Finsche troepen van een vijandelijk konvooi vier transportschepen van 4000, 3000, 2000 en 1500 ton vernietigd. Deze schepen waren o.a. met munitie, levensmiddelen, auto's en benzine geladen. Ook een vijandelijke mijnenveger van 500 t., die het konvooi beschermde, werd vernie tigd. De Finsche luchtstrijdkrachten hebben eveneens van dit konvooi een transportvaar tuig van 1500 t tot zinken gebracht. In de haven van Hangoe werd bovendien door artillerie een transportschip zoo zwaar be schadigd, dat het onbruikbaar is. Groot aantal vrouwen en kin deren vertrokken, De hoofdstad Poenschin en de stad Meri in Serawak op Britsch Borneo zijn tot mili tair gebied verklaard. In verband hiermede is een groot aantal vrouwen en kinderen uit het land vertrokken, aldus S.P.T. De geëvacueerden hebben zich naar Singapore begeven en als gevolg heerscht hier op het oogenblik, ondanks het feit, dat veel Japan ners de stad hebben verlaten, woningnood. He ligt in de bedoeling de uit Borneo geëvacueerden' naar Australië over te bren gen. Zoo noemden de Franschen de S.S. man nen, die evenals indertijd aan het West front, nu aan het Oostfront voorwaarts stor men en belangrijke punten bezetten. Les diables du Führer. Een naam die bewijst, hoeveel ontzag de tegenstanders hebben voor deze dapperen, die zich hebben ingezet in het Oosten, terwille van hun ide alen en terwille van de veiligheid van Eu ropa. Maar het zijn niet alleen dappere S.S. man nen die strijden in het Oosten tegen de ben den van Stalin. De heele Duitsche weer macht, de legers van Finland, Slowakije, Roemenië, Hongarije, en Italië, de legioenen van Zweden, Noorwegen, België, Spanje, en Nederland strijden mee. Ja, ook Nederlandsche mannen hebben be grepen dat zij schouder aan schouder met de anderen moeten staan, omdat ook Neder land alleen kan blijven voortbestaan, indien het bolsjewisme volkomen vernietigd is. Les diables du Führer de duivels van den Führer daarmede samen te mogen strijden tegen de Sovjets, onze mannen van het legioen stellen er een eer in. En gij Nederlander, die nog steeds geen besluit genomen hebt, waar wacht gij op? Voelt gij niet hoe eerloos het is, u te ver schuilen achter argumenten. Waarvan gij weet dat zij volkomen valsch zijn? Gaat gij voort met het bloed uwer voorvaderen te verloochenen en durft gij dan nog te spreken over onze roemrijke geschiedenis, of schaart u zich achter het vaandel van ons legioen? Nederland levert zijn aandeel in den groo- ten strijd in het Oosten en het is uw plicht uw beste krachten daarvoor in te spannen. Meldt u dus aan bij het VRIJWILI N EGIOEN D Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 6.33 uur Koinginnegracht 22, 's-Gravenhage. Paard met hamer bewerkt. X maanden tegen landbouwerszoon geëischt. Van een mentaliteit, zoo schaamteloos wreed, dat de procureur-generaal zeide, slechts de grootste minachting voor het jong mensch te kunnen koesteren, gaf een 20-ja- rige landbouwerszoon uit Maarsen blijk, toen hij gistermiddag terecht stond voor het Amsterdamsche gerechtshof. Deze jongeman, die uit een behoorlijk landbouwersgezin kwam, en vermoedelijk van jongsaf gewend was met paarden om te gaan, had een aan zijn hoede toevertrouwd dier met een hamer op den rug ter hoogte van het staartbeen geslagen, zoodanig, dat de veearts bij het arme dier twee wonden constateerde, een van twintig centimeter lengte en een van vijf centimeter middellijn. Ook de politierechter te Utrecht was zeer weinig te spreken geweest over het geval, zegt het Hsbl. De jongeman had toen echter verstek laten gaan en men kon zich voor stellen, dat hij zich te veel schaamde om nog te verschijnen. Van die schaamte bleek thans echter niet veel. Alleen kwam he<m de fiksche straf van zes weken, waartoe de Utrechtsche politierechter dit heerschap ver oordeelde, ongelegen. Want: „ten eerste ben ik volgens mij onschuldig" en „ten tweede vraag ik of men met een hamer zoo hard kan slaan als met een zweep". Voor de verdachte mocht dit laatste een punt van twijfel zijn, de brigadier-rijksveldwachter die het paard had gezien, dacht er anders over. Zijn vingers dropen van het bloed, nadat hij over de wonde, die door de hamerslagen was veroorzaakt, had gestreken. Waarom sloeg je nu eigenlijk verdach te? vroeg de president van het Hof, jrh. mr. J. F. Lewe van Nijenstein. Ik heb uit woede geslagen; het paard was een „staker". Hoe staat deze verdachte bekend, bri gadier? Hij gaat ruw en hardvochtig om met paarden. Twee getuigen charge hadden de wreede bewerking met den hamer gezien De bewe ring van verdachte, dat hij den hamer, na dat de steel was gebroken, in het Merwede- kanaal had geworpen konden zij niet beves tigen. Toen een der getuigen had opge merkt, dat het geen manier was een paard met. een hamer te lijft te gaan. had ver dachte geantwoord: „Kom maar hier. dan kun je er ook van krijgen" De getuigen hadden ook gezien, dat verdachte met een stok sloeg. Had U dan geen zweep? Die lag achter op den wagen, aldus verdachte. En de hamer? Die was vlakbij. U was dus te lui om de zweep te pak ken? Verdachte bleef het antwoord schuldig. Als getuigen h décharge traden zijn vader en broer op. die zeiden, dat het dier zich den vorigen dag bezeerd had bij een lich ten aanval van koliek. De procureur-generaal, mr. A. A. L. F. van Dullemen. vond dit ©en van de ernstigste ge" vallen van dierenmishandelig. die hij ooit had meegemaakt: -„beneden alle critiek". De verdachte vindt het feit in het geheel niet ernstig, hij toont geen spoor van berouw. Spreker eischte oplegging van een hoogere straf, namelij'k twee maanden. De verdediger voerde aan. dat de opzet tot mishandeling niet is bewezen. Het Hof wijst op 2 September arrest. Dmtschland strijdt voor Europa f Aanvallen in de Zuidelijke Oekraïne met succes voortgezet Hoofdkwartier van den Führer, 20 Aug. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: „In de Zuidelijke Oekraine is de aan val op de enkele nog door den vijand be zette bruggehoofden aan den Dnjepr met succes voortgezet. Hierbij vernietigden snelle troepen in den strijd met de zich wanhopig verdedigende vijandelijke strijdkrachten 65 pantserwagens. Zij maakten talrijke gevangenen. In de wateren bij Engeland heeft de luchtmacht overdag een grooten koop vaarder door bomtreffers beschadigd. Nachtelijke aanvallen waren gericht op wapenfabrieken en havenwerken aan de Oost- en Zuidkust van Engeland en op verscheidene vliegvelden. Voor de kust van Noord-A frika hebben Duitsche stuka's een transportschip van 1500 ton en een sleepboot tot zinken ge bracht. Twee koopvaarders werden in aan zienlijke mate beschadigd. Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben in den afgeloo- pen nacht de Britsche vlootbasis Alexan- drië aangevallen. Bij een poging om de Kanaalkust aan te vallen, heeft de Brit sche luchtmacht gisteren overdag weer een zware nederlaag geleden. Jagers en luchtafweergeschut hebben 29 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten, terwijl mijnvegers een toestel neerhaalden. In den afgeloopen nacht heeft een k'iotxxf tut aantal vijandelijke bommenwerper f i—B, 7300 sant- en brandbommen on het kus#. snijboonen van Noord-West-Duitschland lateTOOO Kg. roode len. De schade is onbelangrijk. Tvji f 2.80, 11000 sche bommenwerpers werden nee ten door nachtjagers en marine-p Aug. zilveruien f 12. 15300 Kg. rood« Dl f 2.80, 1200 Kg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1