N 19.55 uur EN u de HEVIGE LUCHTAANVALLEN IN HET OOSTEN DAGBLAD VOOR HOLLAND^ NOORDERKWARTIER Verduisteren IN DE CENTRALE SECTOR COLONNES EN SPOORWEGEN VERNIELD lis ur Grootsch opgezette zwendeicomedie in DEN HELDER liervooi iunriiR istratli 300BI» 10H-U :ES nge. !7. 381 OEI- zeer II R! ;elijk :baar 1. IPiS jvlö L L H. VNA. arm ipjei IED gelijk iVfomVint Hoofdredacteur: J KEESMAN. Schagen. MAANDAG 15 SEMTEMBER 1941. 85e Jaargang. No. 11598. Uitgave der N.V. Uitg.-Mij". „Hollands Noorderkwartier" Schagen BOLSJEWISTEN ZELF BEZIG LE NINGRAD IN EEN PUINHOOP TE VERANDEREN. Berlijn, 14 September (D.N.B.) Naar bet D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, beeft de Duitsche luchtmacht vandaag in den centralen sector van het Oostelijke [ront hevige aanvallen gedaan op vijande lijke colonnes en spoorwegen, Talrijke vrachtauto's en andere motorvoertuigen werden vernield, colonnes en troepencon centraties leden zware verliezen. Een mu- oitïetrein vloog in de lucht, een pantser- Irein werd zwaar beschadigd, de spoorlij nen waarop nog werd gereden, werden op vele plaatsen vernield. In het gebied om Leningrad werden we derom de versterkingen, veldstellingen en roepen aangevallen, ter hoogte van Riga werd aan boord van twee kleine schepen jrand veroorzaakt. )p de landengte noordelijk van de Krim werden vijandelijke versterkingen met suc ces door Stuka's aangevallen. Artilleriestel lingen en veldversterkingen werden hevig getroffen. Men kon waarnemen, dat ver scheidene stukken geschut en 40 voertui gen volkomen vernield werden. Op een vliegveld werden verscheidene vliegtuigen vernield. In de loodsen ontstond brand. Op een eiland voor den Dnjepr werden ge- schutstellingen vernietigd. Een opslagplaats van munitie geraakte in brand. 113 pantserwagens verniegtigd. Hoewel de Boljewisten een groote hoe veelheid pantserwagens tegen de opruk- kende divisies infanterie in den strijd wier- pn, gelukte het hun niet den opmarsch van de Duitschers tot staan te brengen. Zoo werden o.a. in een verbitterd gevecht door een divisie in zes dagen 113 bolsjewisti sche pantserwagens vernietigd. In den noordelijken sector van het ooste- ijk front hebben Duitsche afdeelingen, naar het D.N.B. van welingelichte zijde ver neemt, Bolsjewistische gevangenen ge maakt,, wier verklaringen van bijzonder be lang zijn. Zij vertelde, dat in alle wijken van Leningrad talrijke gebouwen zijn op geblazen. Onder leiding van de politieke commissarissen werden vooral belang rijke openbare göbouwen, doch ook talrijke woonhuizen in puin gelegd. De ge vangenen, die eerst kort geleden uit Le ningrad naar het front zijn gestuurd, ver telden verder, dat vooral stations, postkan toren, bestuurs- en regeeringsgebouwen, scholen en woonhuizen op aanwijzing van de politieke commissarissen zijn opgebla- m. Deze verklaringen acht men daarom zoo opmerkelijk, omdat Moskou en Londen in den laatsten tijd meermalen de valsche be weringen hebben verspreid, de Leningrad door de beschieting van de zware Duitsche artillerie reeds aanzienlijk zou zijn beschsV digd. In feite echter zijn het, naar de ver klaringen der gevangenen bewijzen de bolsjewisten zelf, die Leningrad nog voor de eigenlijke beschieting door de Duitschers in een puinhoop veranderen. oude and - Doitschlaod strijdt voor Europa Nieuwe successen in het Oosten te wachten Tot In het verdedigingsfr<mt van Leningrad doorgedrongen. Hoofdkwartier van den Führer, 14 September (D.N.B.) t Het opperbevel der weermacht maakt bekend. In het Oosten zijn als gevolg van het gunstige verloop der operaties nieuwe successen te verwachten. Nu sterke Duitsche strijdkrachten tot in het ver dedigingsfront van Leningrad zijn door gedrongen, wordt de nauwe omsinge ling van de stad ondanks den verbit terden afweer onweerstaanbaar voort gezet Ten zuiden van de Faroer-eiladen is gisteren een vijandelijk vrachtschip door bomtreffers zwaar beschadigd. Tij dens den in het weermachtsbericht van gisteren gemelden succesvollen aanval van de luchtmacht op een convooi ten oosten van Grèat Yarmouth, is ook een Britsche torpedojager door een bom van zwaar kaliber getroffen. In Noord-Afrika bombardeerden Duit sche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 12 op 13 September en gisteren overdag Britsche luchtdoelstellingen en tentenkampen rondom Tob roek. Boven Duitsoh gebied heeft de vijand over dag noch des nachts militaire ac ties uitgevoerd. Op 12 September is tijdens de ge vechten aan het oostelijk front de op perbevelhebber van een legercorps, ge- neraloberst Ritter von Schobert, gesneu veld. De conferentie te Moskon. Berlijn, 14 Sept. (D.N.B.) Verscheidene leden der Amerikaansche delegatie voor de conferentie te Moskou en de Sowjetambas- sadeur te Washington, Oeraanski, zijn Zon dagavond te Londen per vliegtuig aange komen. De Londensche correspondent van Inter national News Service meldt, dat de leiden de militaire deskundigen in Engeland de strategische positie der Sowjet Unie als somber beschouwen. De diplomatieke cor respondent van de Times wijst er op, dat de bolsjewieken weliswaar met groote moed gestreden hebben, maar dat zij daarbij ern stige verliezen aan tanks en gevechtsvlieg tuigen geleden hebben. Verder betoogde de Timescorrespondent, dat de Duitschers veel sneller hun verliezen aan tanks en ge vechtsvliegtuigen kunnen aanvullen dan de bolsjewieken. Bolsjewisten schenden het vol kenrecht. Berlijn, 14 Sept. (D.D.B.) Het D.N.B. verneemt, dat de commandant van het 626- ste bolsjewistische regiment infanterie zich op 15 Augustus heeft schuldig gemaakt aan éen ernstige schending van het volken recht. Acht gewonde Duitsche soldaten, die gevangen waren genomen, werden voor hem geleid. Toen hij er niet in slaagde, door bedreigingen dezen soldaten verklaringen af te persen, gaf hij bevel hen dood te schieten. Dit is bevestigd door verscheidene soldaten van dit regiment, die in Duitsche gevangenschap zijn geraakt. Op 2 Augustus werd een Duitsch verken ningsvliegtuig door twee sowjetjagers neer geschoten. Een der inzittenden kon zich redden door gebruik te maken van zijn val scherm. In strijd met het volkenrecht be schoten de jagers toen het valscherm, waarna zij verscheidene aanvallen deden op de plaats, waar het scherm neerkwam. Nederlanders naar concentratiekamp FRAUDULEUZE SLACHTINGEN STRENG GESTRAFT. 'g Gravenhage, 13 September. De Rijks commissaris maakt bekend: De commissaris-generaal voor de veilig heid heeft zich opnieuw genoopt gezien met de scherpste middelen energiek op te treden tegen de volksparasieten, die een behoorlijke levensmiddelenvoorziening van het Neder land sche volk stelselmatig saboteer en. De Duitsche Sicherheitspolizei heeft te Renkum in de provincie Gelderland omvang rijke clandestiene slachtingen opgespoord De vier hoofdschuldigen zijn naar een Duitsch concentratiekamp overgebracht om daar te boeten voor hun misdadig optreden. Dit zijn: 1. Hendrik Smaling, arbeider, Kerkstraat 100, Renkum; 2. Jan Nab, slager, Bennekomscheweg 70, Renkum; 3. Cornelius Johannes Henkelman, schoen maker, Kerkstraat 87, Renkum. L Jan Rozen boom, arbeider, van In ge weg 65, Renkum. Verd. Smaling heeft eind April van dit jaar een schuur gehuurd van Henkelman en In deze ruimte de runderen, die hij had ge kocht, door Nab laten slachten. Bij het ver hoor erkende hfl, dat hij het besluit had ge nomen door clandestiene slachtingen geld te verdienen. Verdachte Nab, de slager, heeft in opdracht van Smaling geslacht en deelgenomen aan den verkoop van het vleesch. Reeds In Fe bruari 1941 werd hij door een Nederlandscbe instantie wegens clandestien slachten met een geldboete gestraft Verdachte Henkelman, de schoenmaker, heeft het slachtlokaal verhuurd. Hij was van de gebeurtenissen op de hoogte, want hij was zelf aanwezig bij vrijwel alle slachtingen en heeft aantoonbaar hiervan vrij groote hoe veelheden vleesch betrokken en aan anderen verkocht Het vleesch werd op het terrein van Henkelman bewaard, alvorens het werd verkocht Verdachte Rozenboom Is opgetreden als wederverkooper van het vleesch, afkomstig vnr> de clandestiene slachtingen, en heeft het grootste deel hiervan verkocht Rozen- boom heeft volgens zijn eigen mededeeling aan den sluikhandel deelgenomen, om daar door bijverdienste te krijgen. Hierbij moet nogmaals het ondermijnende optreden tegen de belangen des volks van degenen, die ondanks alle waarschuwingen nit louter winstbejag zich aan de gemeen schap vergrijpen, aan de kaak worden ge steld. Moge de hun opgelegde straf opnieuw een waarschuwing zijn voor allen, die de wet ontduiken en in hun gebrek aan ver antwoordelijkheidsbesef de volksgemeen schap benadeelen. Laten zij in het oog houden: men blijft toeslaan. Duitsche stoottroepen passeeren een door de bolsjewisten in b'-and gestoken dorp bij hun opmarsch aan het Oostelijk front. Hoe snel de achtervolging der verslagen sovjet-troepen geschiedt, bewijzen de brandende resten van acn auto op den voorgrond, welke b) de vlucht werd achtergelaten (Atlantic-Holland) Amerikaaosch szhip door bomscherven beschadigd „Sleutel van de Amerikaansche oorlogsplannen heet Japan". New York, 14 Sept (D.N.B.) In het ka der der oorlogspropaganda in de Vereenig- de Staten heeft het Amerikaansche ministe rie van buitenlandsche zaken medegedeeld,* dat het in de oorlogszone van het Suezka- naal varensche Amerikaansche vrachtschip „Aritansas" door bomscherven is bescha digd. Volgens Associated Press is tot dusver nog geen melding gemaakt van dooden of gewonden. De correspondent van International News Service, Wiegand, schrijft in het New York American Journal naar aanleiding van de rede van Roosevelt, dat Amerika door de jongste redevoering van den president veel dichter bij een deelneming aan den oorlog is gekomen. Wiegand wijst op de ernstige gevolge^ van het door Roosevelt aan de' Amerikaansche zeestrijdkrachten gegeven bevel tot schieten voor Amerika en ver klaart, dat een dergelijk optreden van de Amerikaansche zeestrijdkrachten op den Atlantischen Oceaan door de Duitschers als een aanval zal worden beschouwd, waar door ook Japan genoopt zou worden zijn ver plichtingen na te komen, welke het bij het driemogendhedenpact heeft aangegaan Hier door zouden de Vereenigde Staten niet al leen op den Atlantischen Oceaan, doch ook in den Stillen Oceaan in een oorlog gewik keld worden. De sleutel voor de oorlogsplan nen van Washington zoo besluit Wiegand, ligt in den Stillen Oceaan en de sleutel heet Japan. .Mevrouw Roosevelt vrijwillig ster nummer één". Stockholm, 14 Sept. (D.N.B.) De leider van de civiele yerdediging, Laguadia, heeft volgens een Reuterbericht uit New York medegedeld, dat mevrouw Roosevelt be noemd is tot onderdirechice van de civiele verdediging. Laguardia noemde mevrouw Roosevelt „vrijwilligster nummer een". Me vrouw Roosevelt zal 29 September haar functie aanvaarden. Canada niet enthousiast. De Canadeesche pers doet in het teeken van een levendige uiteenzetting over den omvang van de hulp der Vereenigde Staten aan Engeland de zeer merkwaardige be kentenis, dat Canada zelf in geen geval voor de volle 100 enthousiast voor den oorlog is, zoo wordt uit Montreal gemeld. De beide bekende Canadeesche bladen Mon treal Gazette en Toronto Globe and Mail wijzen er op, dat van een krachtige onder steuning der Vereenigde Staten geen sprake zal zijn, zoolang de bereidheid tot oorlog der Canadeezen teveel te wenschen over laat MAUSOLEUM VOOR EX-KEIZER WILHELM IL Door een békend architect uit Berlijn is dezer dagen begonnen met den bouw van een mansolueim in den fraaien tuin van huize „Doorn", waar wijlen ex-keizer Wil helm II jarenlang heeft gewoond en enkele maanden geleden is overleden. Het te bouwen mausoleum voor den ge storven ex-keizer zal wordr opgetrokken in Hollandsch baksteen gedekt met pannen en gekroond door een groot koperen kruis. De manen van het interieur zullen bestaan uit Dit-zwart geaderde marmeren platen, afge wisseld door stemmige glas in lood motie ven. Wanneer het mausoleum gereed is, zal het stoffelijk overschot, dat thans in rie hofkape rust, in alle stilte in deze grafkelder worden bijgezet. „Contröleambtenaar" slaat zijn slag POLITIE OP JACHT NAAR EEN EDEL DRIETAL. Een geval van zwendel, zoo geraffineerd van opzet en zoo voortreffelijk in uitvoering, als men zich in Den Helder niet kan herinne ren, heeft zich voorgedaan aan het einde van de vorige week. Het betreft hier het wpgha- len van een groote partij thee uit het ma gazijn van een der plaatselijke grossiers en wel door enkele personen, waarvan een zich uitgaf voor controle-ambtenaar. De affaire, die wij in het belang van het onderzoek in ons vorig nummer verzwegen, heeft zich als volgt toegedragen. Vrijdagmiddag bevond zich in het café restaurant „Formosa" aan de Spoorstraat een dame, zittende aan een tafeltje met nog 2 heeren. Deze dame van ongeveer 30-jarigen leeftijd, kwaim meerdere malen in het café, hoewel zij niet in Den Helder thuisbehoorde. De persoon, met wien zij vaak samen was, ging, volgens zeggen, nu eens door voor haar oom, dan weer voor haar echtgenoot. Nadat het drietal eenigen tijd aan het ta feltje gezeten was, kwam een 2-tal andere personen „Formosa" binnen. Deze waren in het bezit van enkele pakken, op het omslag papier waarvan geschreven stond: Spiritus fabriek. Deze pakken maakten niet den in druk bijzonder zwaar te zijn. Het laatste tweetal nam eveneens aan een der tafeltjes, in de nabijheid van het trio, plaats. Even later werden toen de pakken overgegeven aan de beide heeren en dame, waarna de twee laatstgekomenene weder het café ver lieten. Er was evenwel nog een derde partij aan wezig. En wel in den vorm van een persoon, die alleen aan een tafeltje een kop koffie zat te gebruiken. Zoodra de twee personen heen gegaan waren, liet deze door een kellner een wagen van de Hill-tax opbellen, die direct voor moest komen. Daarna begaf hij zich naar het ta feltje, waaraan de dame en de bei de heeren gezeten waren en stelde zich voor als controle-ambtenaar Hij zeide hen betrapt te hebben op't smokkelen van goederen en gelastte hun n. buiten te gaan en in de auto olaats te nemen. Uiteraard bracht een en ander wel wat consternatie teweeg. De ober. die 't trio bediend had kreeg van de dame nog te hooren „We zij prbij, ze hebben ons met onzen handel verlinkt". Uit al les bleek dat de overheid een goede slag geslagen had en dat het drietal bezoekers smokkelaars waren. Pakken en de drie personen gingen naar buiten, waar de taxi reeds stond te wach ten en daarna ging het, dat was tenminste ieders verwachting, naar het Politiebureau of naar het Distributiekantoor. Zoo was het echter niet. Want inplaats dat de chauffeur opdracht voor een dier instanties gegeven werd kreeg hij als op een der levensmiddelen grossiers in de stad Hierheen werd gere den en terstond verschaften zich de drie heeren (de controle-ambtenaar dus en de twee „gearresteerden") toe gang tot de zaak. Daar troffen zij een jongedame aan, die zij mededeelden dat terstond een hoeveelheid thee, totaal ge wicht 200 pond, in de auto geladen diende te worden, aangezien er fraude gepleegd was. Vanavond gaat de verduistering in om en dunrt tot morgenochtend 7.15 uur ENGELSCHE LUCHTMAARSCHALK OI* JAVA. Sjanghai, 13 Sept. (DNB.) Volgens een bericht uit Batavia is de opperbevelhebber der Britsche strijdkrachten in het verre Oos ten, Sir Robert Brooke-Popham, op Java aangekomen om aldaar, naar het heet, met den gouverneur-generaal en opperbevelheb ber van leger en vloot van Nederlandsch-In- dië besprekingen te voeren. De ambtenaar trad zeer kalm en zeer ze ker van zijn zaak op en toonde zelfs zijn legitimatiepapieren Bij de jonge dame was toen geen gevoel van verdacht-zijn aanwe zig. Rustig, zonder zich ook maar eenigszins te haasten, werd de voorraad thee naar buiten en in de auto geladen. De ambtenaar zat aan de tafel en vroeg inmiddels aller lei inlichtingen aan de bediende, en even eens aan de juffrouw die de zaken regelt. Ook de laatste had geen reden tegen de be slissingen en orders van den ambtenaar in te gaan. Nadat alles ingeladen was en tal van vra* gen beantwoord, verdween de auto. Ongeveer een half uur daarna meende de juffrouw echter dat het geen kwaad zou kunnen als zij de politie eens opbelde en aldaar nade re inlichtingen inwon. Wat zij toen hoorde was de verbluffende mede deeling dat men aldaar niets wist van een ambtenaar van den Crisis dienst. Het zelfde was het geval op het distributiekantoor Terstond werden door de politie toen maat regelen genomen en onder leiding van hoofdinspecteur K Helder en inspecteur Rooyakkers toog men aan het werk, tenein de dit mysterie zoo snel mogelijk tot klaar heid te brengen. Geraffineerde comedie. Hoewel het feitelijk nog te vroeg is reeds nu definitieve conclusies te trekken, imag toch wel worden aangenomen, dat hier sprake geweest is van een meesterlijk-opge zette truc. van een geraffineerde comedie, bedreven door oplichters van het handigste soort Als alle symtomen niet bedriegen, is zoowel in het café „Formosa" als in het bedrijf van den grossier een comedie ver toond. zooals die alleen maar door beroeps- oplichters gespeeld kan worden. Zoo goed toch werd er „opgetreden", dat beide meis jes in de groseierderij volmaakt zeker wa ren van de integriteit van den „controle- ambtenaar". Het onderzoek Is met kracht ingezet en door beide inspecteurs wordt geen enkel middel onbeproefd gelaten om het complot te ontmaskeren. Reeds diemzelfden middag zette men de vervolging in. Men was name lijk op de hoogte van het feit dat de Hiltax het viertal naar Schagen zou brengen. In Schagen aangekomen was men uitge stapt en in een klein café aldaar had men zich laten afzetten. De chauffeur werd be taald en deze keerde huiswaarts. Spoedig had men contact met de mare chaussee in Schagen en werden onder lei ding van Opperwachtmeester Holema maat regelen genomen. Helaas bleek bij 'n terstond gedane inval dat de goederen reeds verdwe nen waren. Ook het viertal was niet meer aanwezig. Men zat echter niet stil. Al spoedig bleek in welk hotel de dame en een der heeren de vorige nacht hadden doorgebracht De namen, die zij daar in het nachtregister hadden vermeld, alsmede de door hen opgegeven woonplaats, Steenwijk, bleken te kloppen. Daar stonden zij als smokkelaars bekend. Ondertusschen waren alle wegen in Noord holland afgezet en de politie in het geheele land gealarmeerd. Vrijdag- noch Zaterdag ochtend werd echter een spoor gevonden. Toen kreeg Inspecteur Rooijakkers echter een tip, dat de gezoohten in Alkmaar zou den zijn. Natuurlijk verhoogde de Alkmaar- sche politie onmiddellijk haar activiteit, he laas zonder succes. Een toeval kwam echter te hulp. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd een half uur na middernacht een Alkmaarsche ingezetene zijn bed uitgebeld'door een heer, die de weg vroeg en zeide uit Heiloo te zijn komen loopen. De Alkmaarder vond de man ietwat verdacht doen, belde de politie op en hield den nachtelijken bezoeker aan de praat. Uit het signalement bleek de po litie, dat de late wandelaar een der gezoch- ten was. Ook een inmiddels in Den Helder ontvangen inlichting wees in de richting Heiloo.. De Alkmaarsche politie slaagde er door schitterend speurweerk, tenslotte in de verblijfplaats te vinden en de dame en drie heeren te arresteeren. De thee, reeds verdeeld in kleinere partijtjes, geheel terug gevonden. De gearresteerden hebben volle* dig bekend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1