OORLOGSSCHADE huisraad DE GOED-HEILIG MAN DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER 7 Nieuwe regeling MEER DOELTREFFEND Klachten waren juist Verduisteren 19.47 uur Minder brood, meer aardappelen rijdt na reeds door ons gewest Hoofdredacteur: J. KEESMAN, Schagen. VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1941. 85e Jaargang. No. 11802. tflfgove der N.V. Uitg.-Mij*. „Hollands Noorderkwartier" Schagen. irora. ZOO- gfc- tl. M iakel 't-Gravenhage. 18 September. De itaataoourant van heden ibevat het volgen- Ie besluit: Besluit van den wnd. secretaris-generaal yaa het departement van Financiën tot irijziging van de regelen betreffende de lijdragen van het rijk in de door oorlogs- leweld veroorzaakte schade aan huisraad. (Wijziging van de regelen inzake huis- Bad 1). De regelen inzake huisraad) 1, vastges teld bij resoluti'e van 4 December 1940 Nederlandsche staatscourant d.d. 4 Dec. 940. no. 237) worden gewijzigd als volgt: I. Na artikel 8'wordt ingevoegd een ieuw artikel luidende: Artikel 8a. (1) Indien de schade op of na 16 Sep. ember 1941 is .toegebracht, wordt, in af- fijking van hetgeen in de vorige artikelen bepaald, voor verloren gegane of on- erstelbaar beschadigde zaken een bijdra- e verleend ten beloope van den voor die aken besteden aankoopprijs, verminderd iet een redelijk bedrag voor afschrijving, iet dien verstande, dat de bijdrage niet linder bedraagt clan de verkoopwaarde ier zaken op 9 Mei 1940. (2) Bij de berekening van de bijdrage olgens het vorige lid worden echter niet aanmerking genomen: a. geld en geldswaardige papieren; b. zaken, welke geen handelswaarde ebben; c. kennelijk overtollige zaken. (3) Voorts worden de navolgende zaken er persoon tot geen hooger bedrag in anmerking genomen, dan bij elke zaak groep van zaken is vermeld: bontmantels in totaal f 300. b. schilderijen en andere kunstvoorwer- en in totaal f 1000. o. verzamelingen, met uitzondering van ihilderijen en kunstvoorwerpen in totaal 400.-; d. voorwerpen, behoorende' tot een spe- ale liefhebberij van den betrokkene in taal f 400.—: e. sieraden (met inbegrip van gouden en Iveren voorwerpen) in totaal f 1000. (4) De bijdrage aan één persoon toe te mnen in de schade veroorzaakt door één ibeurtienis kan het bedrag van f 10.000 iet te boven gaan. i(5) Voor de toepassing van dit artikel ordt de rechthebbende op de zaken, met in echtgenoot (e). zijn minderjarige ei- n of aangehuwde, kinderen en de overige hem inwonende minderjarige kinderen er wie hij of zijn echtgenoote de voogdij toefent als één persoon beschouwd. (6) Dit. artikel blijft buiten toepassing de berekening van de bijdrage volgens artikelen- 1 Lm. 8 tot een hooger bedrag iu leiden. II. Dit besluit wordt gerekend in wer ing te tzijn getreden óp 16 September 41. Een toelichting van den algemeen gemachtigde voor de oorlogs- en def ensiesch a d en. Er is aan het departement van finan- cn een centrale organisatie gekomen voor wikkeling der oorlogsgeweldschadezaken defensieschadezaken. De uitvoering n verschillende wetten, welke voorheen der het departement van defensie res- rteerden. is naar het departement van ïanciën overgebracht Het betreft hier n. de Inkwariieringswet, de wet Staat n Oorlog eh Beleg en de Inundatiewet De heer F. L. Rambonnet te 'SrGraven- 2e staat als algemeen gemachtigde voor oorlogs- en defensieschaden aan het iofd van diozen centralen dienst, ge laaid: administratie voor dé oorlogs- en fepsieschaden. Ondet deze administratie ressorteeren afdeeling oorlogsschade, de afdeeling fensieschade. de afdeeling vervoerwezen, ike' laatste afdeeling behandelt de haden van de Nederlandsche Spoorwe- n, van de tramwegmaatschappijen en van hepen. Voorts ressorteeren onder den al- meen gemachtigde de directie van het 'ootbock voor- den wederopbouw en de kscommissie van advies- inzake weder: [bouw publiekrechtelijke lichamen. Ook is voorbereiding een regeling ter tegemoet- rnn'ng in schaden, welke rechtstreeks ►or de hezetting worden geleden (bezet- ngsschaden). welke regeling eveneens ider leiding van den algemeen gemach- ïde zal worden uitgevoerd. Do aandacht van den algemeen gemach- !de is in de eerste plaats bepaald geweest een' versnelling van de afwikkeling der gediende schaderekeningen. Op dit punt n goede resultaten bereikt. Van alle kan- i hoort men, dat de schadevergoeding is pokomen Daarnaast behoefde menige re ling, volgens welke de schadevergoedin- ïn plaats vinden, verbetering Het eerste resultaat is de verbetering van 8 huisraadschaderegeling, welke in de taatscourant van heden is afgekondigd. Het, A.N.P. heeft zoodra het de nieuwe igoïing betreffende de huisraadschade ter »re kwam, een onderhoud gehad met den oer Rambonnet. Deze gaf direct tóe, dat e klachten, welke tot heden werden verno- >en over de getroffen maatregelen, wel ge- mdeerd waren. Het meest betroffen zij de ergoeding der huisraadschaden. Tot heden was de regeling zoo: men gaf zijn huisraad- schade aan en deze werd bepaald naar de huurwaarde van de woning, waarin het huisraad zich bevond. Deze oude regeling geldt voortaan als minimumbasis voor de uitkeering voor huis raadschade. Thans is over de geheele lijn een herzie ning getroffep en wel als volgt: de slacht offers worden opnieuw opgeroepen. De en quêtecommissies hooren den betrokkene, waarbij hun oorspronkelijke aangifte als basis wordt genomen. Uitgangspunt is de waarde van het verloren gegane, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met af schrijvingen. Voor bepaalde luxueuze artike len wordt, zooals uit het besluit blijkt, de waarde boven een bepaald maximum niet in aanmerking genomen. yoorts wordt huisraadschade boven 10 duizend gulden niet vergoed. Dit maximum is in de plaats gekomen van het vroegere maximum, van 7500 gulden. Wie nu nog een toeslag ontvangt op het reeds vastgestelde bedrag of in de toekomst het volle bedrag voor zijn schade aan huis raad ontvangt, krijgt dit geld uitbetaald op een spaar- of despositoboekje bij de Neder landsche middenstandsbank, welke 250 fili alen in het land heeft, en derhalve niet in contanten. Men krijgt zijn schadevergoeding voor huisraadschade in den vórm van een spaarbankboekje tot een bepaald bedrag. Dit geldt dan voor bedragen boven f 100.— Wanneer het uit te betalen bedrag onder f 100 blijft, krijgt men een cheque op die zelfde bank. Nadat tusschen betrokkenen en een winkelier een .koopovereenkomst betref fende aanschaffing van huisraad is tot stand gekomen, wordt het bedrag van het spaarbankboekje afgeschreven. De kooper en de winkelier dienen daarvoor een formulier te onderteekenen, welke formulieren ver krijgbaar zijn bij de kantoren van bovenge noemde bank. De getroffene gaat met zulk een onderteekend formulier naar de bank, die dan eeq cheque op 'naam afgeeft ten na me van den desbetreffenden winkelier. Te gen afgifte van deze cheque worden de goe deren door den winkelier aan. den getroffe ne afgeleverd. De mogelijkheid, het spaarbankboekje al dus af te schrijven, bestaat alleen bij aan koop van gebruiksgoederen voor de huis houding en derhalve niet voor aankoopen van levensmiddelen, dranken en andere dergelijke verbruiksgóederen. De midden standsbank neemt, echter slechts formulie ren betreffende afschrijving in ontvangst, indien het bedragen betreft van f 10 en hoo ger. Na verloop van veertien dagen na den datum van afgifte van het spaarbankboekje, kan op ieder boekje f 25 in contanten wor den afgehaald. Dit is gemakkelijk voor hen, die op geld zitten te wachten. Rentebetaling. Er is nog een novum in de nieuwe rege ling, aldus de heer Rombonnet, en die zal zeker in den smaak vallen. Men krijgt nl. een rente en wel ingaande 16 September. Dit geldt voor iedereen, ook al ontvangt men zijn boekje veel later. Hierdoor wordt het, bezwaar ondervangen, dat men nu eenmaal niet allen het eerst kan helpen. De rente vergoeding is ook een aansporing om zijn geld rustig te laten staan indien men het nog niet aanstonds kan besteden zoopJs men het wel zou wenschen. Maar vyel moet hieraan worden gedacht: besteedt het geld goed, niet den toeslag is het uit. Verdere vergoedingen voor huisraadschaden worden niet meer verleend. Wij merkten den heer Rambonnet nog het volgende op: er zijn menschen, die zoo dringend om huisraad verlegen zaten, dat zij reeds inkoopen hebben gedaan van geleend geld. Hoe zullen de commissies staan tegenover deze personen? Hierop werd geantwoord, dat voor dege- ndn die met geleend geld gekocht heb ben, de schade-enquêtecommissie bij uitzon dering zullen toestaan, het spaarbankboekje in contanten af te schrijven. „Is er nog iets te zeggen over de volgorde, waarin men wordt opgeroepen?" ,J)ie volgorde wordt bepaald door de com missies. Niemand kan voorrang verkrijgen." Tot zoover het onderhoud met den heer Rambonnet, die aan het eind daarvan nog- hulde wenschte te brengen aan den grooten arbeid, 'verricht door de schade-enquetecom- missies en door de afdeeling oorlogsschade. Wat betreft de niéuwe huisraadschaderegè- ling meende de algemeen gemachtigde te mogen opmerken, dat hier van een regeling kan worden gesproken, welke een ieder zal bevredigen. Een volgende keer zal hij nog een en ander mededeelen over nieuwighe den in andere schaderegelingen. Nachtwakers van 't dievengilde Rollen stof gestolen. Wanneer 's morgens om 4 uur het straat verkeer weer vrij is, geven politie en recher che te Amsterdam hun oogen extra den kost wijl op dat uur hier en daar langvingerige lieden te voorschijn plegen te kómen, die hun buit in veiligheid willen brengen. Zoo trok op de Reguliersgracht een fiet ser de aandacht van twee rechercheurs, wijl hij een groot pak achter op zijn rijwièl ver voerde. Hij bleek een hoofdbewaker van een bewakingsmaatschappij te zijn en een rol stof te vervoeren, dien hij in een cape had gewikkeld. Een verder onderzoek bracht aan het licht, dat de rol stof afkomstig was van een con fectiefabriek aan de Prins Hendrikkade, wel ker eigenaars, met het oog op de vele tex tiel diefstallen in den laatsten tijd, een nacht- \yaker hadden aangesteld, die in de fabriek dienst deed. Deae bewaker had tezamen met den hoofdbewaker die hem notabene moest controleeren, den rol stof, welke een waarde van pl.m. f 450 had, tot goeden buit ver klaard. De beide oneerlijke bewakers zijn in arrest gesteld. Oneerlek ambtenaar Drieduizend gulden verduisterd. De Leidsche politie heeft in verzekerde bewaring gesteld de 30-jarige H. A. Kv ambtenaar bij den gemeentelijken dienst voor sociale zaken, die zich heeft schuldig gemaakt aan 'verduistering van een be drag van ongeveer drieduizend gulden. K. had deze gelden onder 'zijn berusting, van de Nederlandsche Heidemaatschappij, wel ke bestemd waren voor den aankoop van rentezegels, ten behoeve van arbeiders in de werkverschaffing Ongeveer een jaar geleden begon K. hiervan gld te leenen met de bedoeling, het geld later aan te zuiveren. Hij geraakte evenwel hoe langer hoe dieper in de schuld en heeft zich, toen hij geen uitweg meer zag, vrijwillig bij de politie aangemeld. Duitschland strijdt voor Europa GROOTE SUCCESSEN IN HET OOSTEN 28000 brt. vijandelijke scheeps ruim te vernietigd. Vele an dere schepen beschadigd. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 18 September (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekeiM: In de Oekraine gaan de aanvalsope- raties ten oosten van den Dnjepr on weerstaanbaar voort In den strijd om de verdedigingsinstallaties van Le ningrad werden groote successen be haald. Onderdeelen van een enkele di visie infanterie hebben alleen 119 ka zematten bestormd. In het zeegebied van de krim, voor het eiland Oesel in het Ladogameer, aan de monding van de Wolchow en in de Witte Zee heeft de luchtmacht drie transportschepen, in totaal metende 3.000 brt. tot zinken gebracht en 16 andere schepen zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dateen groot deel van deze scheepsruimte verloren is gegaan. Bo vendien werden een torpedojager, twee duikbooten en vier motortorpedo- booten der Sowjets vernietigd. Motortorpedobooten hebben voor de Engelsche kust een door torpedojagers en bewakingsvaartuigen krachtig be schermd Britsch conyooi aangevallen en ondanks den krachtigen afweer vier vijandelijke koopvaarders met een to talen inhoud van 25.000 brt. tot zinken gebracht Na een succesvol, gevecht met de Britsqhe torpedojagers, keerden alle booten o.n.niadigd terug. Bij de Far- oer eilanden werd een groot koopvaar dijschip door vliegtuigen, welke uitge stuurd waren voor gewapende verken ning der zee, in scheervlucht zwaar be schadigd. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht havenwerken in Zuid- Oost-Engeland gebombardeerd. Bij po gingen oui gisteren de bezette gebieden aan het Kanaal aan te vallen, verloor de Britsche luchtmacht' achttien vlieg tuigen. Hiervan werdén 15 in luchtge-' vechten en drie door de luchtdoelar tillerie neergeschoten. Drie eigen vlieg tuigen worden vermist. Een gering aantal Britsche bommen werpers heeft in den afgeloopen nacht storingsaanvallen ondernomen op Zuid- west-Duitschland. VJ Amerikaansche vloot zal „alle methoden" gebruiken Washington, 18 September (D.N.B.) De minister van Marine Knox, heeft gis teren in de persconferentie verklaard, dat de Amerikaansche vloot „alle methoden"' zal gebruiken, om een veilige aankomst van het materiaal voor de hulpverleening aan Engeland te garandeeren. Het konvooieeren i.oor slagschepen is slechts een der vele ge bruikt methoden. Voor het eerst gaf de minister te verstaan, dat schepen en vliegtui gen der Vereenigde Staten op het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan zullen worden gebruikt. Op een vraag, of de Ame rikaansche bescherming slechts gegeven zal worden tot een bepaald punt voor IJsland en of de schepen dan aan de Britsche be scherming zullen worden overgegeven, ant- Vanavond gaat de verduistering in om en duurt tot morgenochtend 7.22 uur Broodrantsoen 10 pet. lager, Vt kilo aardappelen meer in de week. 's-Gravenhage, 19 Sept Voor het tijdvak van Zondag 21 tot en met Zaterdag 27 Sep tember zijn als nieuwe bonnen aangewezen: Voor brood of gebak, vleesch of vleeschwa- ren en melk de nummers 36 en voor aard appelen bon 37 reserve. De aangekondigde vermindering van het broodrantsoen gaat met deze periode in. Op de bonnen 36-4 brood zullen de gewone 4 rantsoenen verkrijgbaar zijn, doch vöor de overige bonnetjes 36 brood zal in plaats van 1 rantsoen de volgende week n rantsoen worden verstrekt. Tengevolge hiervan wordt de wekelijk- sche hoeveelheid brood: voor kinderen tot en met 3 jaar 900 gram, voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar 1800 gram, voor kinde ren van 14 tot en met 20 jaar 2000 gram en voor volwassenen 1800 gram. Daartegenover staat een verhooging van het aardappelenrantsoen met kilo. Zoodat op bon 87 reserve 3% kg. aardappelen ge kocht zal kunnen worden. woordde Knox, dat het onverstandig en in discreet zou zijn, nadere bijzonderheden me de te deelen. Op de vraag of de Britsche en geallieerde schepen, welke de haven van New York zijn binnengeloopén, to*t een kon vooi zullen worden samengesteld, gaf' de minister slechts vage antwoorden. Voorts maakte Knox bekend, dat voorbereidingen getroffen worden voor netversperringen aan de ingangen van de groote Amerikaansche havens, alsmede voor mijn versperringen ter bescherming van de inrichtingen te land der Amerikaansche marine. Zoowel aan de West als aan de Oostkust zijn reeds opslagplaatsen voor netversperringen ingericht en bijna het geheele hiervoor benoodigde materiaal is reeds aan de.marine geleverd. In San Fran- cisco en New Port (Rhode Island) worden de officieren en manschappen voor de net- tenleggers en begeleidende vaartuigen op geleid. - - Zware tuchthuisstraffen tegen communisten 's-G r a v e n h a g e, 18 September. In het proces tegen communisten uit Am&ter dagn heeft het Deutsche obergerieht in Den Haaer Donderdag vonnis geveld. 22 be klaagden werden veroordeeld- tot tuchthuis straffen tot 12 jaar. Van het uitspreken van nog zwaardere straffen heeft men al leen afgezien, omdat de beklaagden geen leidende functionarissen waren en hun daden gepleegd zijn vóór 22 Juni 1941. den dag waarop de oorlog met de Sowjet-Unie begon. Wie na den 22en Juni 1941 comrhiu- nistische actie voert, heeft, zooals reeds ber kend is gemaakt, de doodstraf te wachten. KIPPENBOETEN worden omgetooverd tot AARDIGE BUITENHUISJES Het is nog wat vroeg voor Sinterklaas. De klok zal nog menigmaal de 24 uur vol moe ten tikken, voordat de „goed-heilig-map" zijn tocht over de daken aanvangt, voordat hij zijn goede gaven in dezen slechten tijd, rondstrooit. Maar toch, wie de moeite neemt om eens door het polderland van Noorde lijk Noordholland te peddelen, die zal met verbazing naar de kalender kijken en zich afvragen of het papierenblad zich in den tijd/ vergist en of we niet drie maanden verder in 1941 zijn, dan aangegeven wordt. In den kop van Noordholland wordt ge zaagd, gehamerd; gevijld, geschilderd. In tal van onooglijke kippenboeten, waar de wind door kieren en reten onvriendelijk naar bin nen drong en de bewoners deed huiveren van kou en narigheid, zijn arbeiders aan het werk om ze „winterklaar" te maken. In verschillende bollenschuren, waar het donker en ongezellig was, worden ramen.en vensters aangebracht, worden kamers afge schut, wordt behang geplakt en wordt.de schilderskwast royaal gebruikt. Op donkere, ongerieflijke zolders wordt licht aange bracht on worden kamers getimmerd, waar op menige stedeling jaloers zou zijn. In den kop van Noordholland wordt licht en blijheid gebracht in gezinnen waar men schen in de meest bekrompen omstandighe den een jaar lang gehuisd hebben. Ruim twee maanden werkt het bureau „Vluch telingenhulp Den Helder", aan de Oude Gracht te Alkmaar voor de gevluchte Nieu- wediepers. En in die twee maanden is er een stuk werk gepresteerd waarvoor men niet anders dan de grootste bewondering kan hebben. Duizenden gezinnen werden geregistreerd, honderden werden geholpen, van tientallen wei-d de huur verlaagd, voor anderen werden verbeteringen aangebracht, waardoor het tijdelijk verblijf tot een ge schikte woonplaats werd. De directeur van Vluchtelingenhulp, die twee maanden geleden de opdracht kreeg om te zien, wat hij voor de Heldersche-menschen- in-verbanning kon doen, heeft zijn taak se rieus opgevat en is zijn werk met enthou siast e begonnen. Hij wist, dat hier sociaal iets goed te maken was en heeft niet ge rust, voordat hij de zekerheid had, dat hij zooveel mogelijk menschen voor den winter aan een behoorlijk onderdak kon helpen. Men weet dat er een plan is voor 1100 wo ningen. Men weet ook het sceptcisme waar mee de vluchtelingen in hun verblijven van dit plan hebben gehóórd. Men gelooft niet, dat er één geëvacueerde voor den winter in zoo'n nieuwe woning ondergebracht zal kun nen worden. De tijd zal moeten leeren in hoeverre dit pessimisme gegrond is. Wel We ten we, dat een v^-i dé hoogste Nederland sche autoriteiten ons gewaarschuwd heeft voor een al te groot optimisme. De heer v. d. Pluym is een realist. Hij is ten opzichte van de woningen niet.al te pes simistisch gestemd, maar hij weet, dat al komen deze woningen klaar er nog hon derden gezinnen zullen zijn, die in een niet menschwaardig verblijf zullen verkeeren en dus hóeft hij het vraagstuk van bewoning ook van een anderen kant bekeken en heeft een oplossing gevonden, die origineel, een voudig en doelmatig is. De directeur van Vluchtelingenhulp heeft n.1. zoo gerede neerd: De menschen hebben maandenlang in schuren en boeten gebivakeerd, ze hebben een aanpassingsvermogen getoond, dat we eerlijk gezegd niet bij de Hollanders ver wacht hadden, laat. ,ze nu in de omgeving waar ze zijn, maar maak -van de krotten, bewoonbare verblijven. Met die opdracht zijn de 12 controleurs, die Vluchtelingenzorg in dienst heeft, Pp pad gegaan en hebben ze benoorden het IJ. alle geëvacueerde gezinnen opgezocht. Driedui zend gezinnen hebben ze geregistreerd. Van die drieduizend gezinnen hebben ze de le vensomstandigheden opgenomen en de be huizing in oogenschóuw genomen en geval voor geval hebben ze bekeken of het mogelijk was tot een zoodanige verbouwing en verbe tering van het betrokken tijdelijke verblijf over te gaan, dat dé Heldersche menschen rustig den winter af kunnen wachten. In goed twee maanden is dit geweldige werk tot stand gebracht en nu'is men met man én macht bezig de plannen van de con troleurs, allen bouwkundigen, welke de amb telijke instanties gepasseerd zijn, uit te voe ren. In elf plaatsen wordt gewerkt. 82 bouw vakarbeiders zijn reeds ingeschakeld. Zoo wel in Br. op Langendijk als in N.- en Z.- Scharwoude, in Oudesluis en in de Zijpe, in Breezand en Anna-Paulowna, in Heiloo en' Bergen en in Egmond aan Zee, wordt ge werkt en gemoderniseerd aan verblijven, die eertijds voor kippen en bóllen dienst deden en die nu, onder de handen van de tim merlieden eh schilders, tot zonnige, lichte buitenhuisjes worden. De meest dringende gevallgn worden het eerst onder handen genomen. Er zijn geval len van menschen, die zelf met een ont- werp.je komen, die nog wat geld op de spaarbank hebben en zich nu tot vluchtelin- genhlup wenden om hen aan bouwmateria len te helpen. Is dit plan -redelijk uit te voe- ren, dan worden deze menschen geholpen. Het is natuurlijk niet zoo, dat men men schen helpt aan billijke bouwmaterialen voor geldbelegging, doch alleen wanneer inder daad de noodzakelijkheid van een woonge legenheid aanwezig is. Met een belangrijk object wordt dezer da gen in de onmiddellijke omgeving van Den Helder begonnen. Het zijn de kippenschu- ren van den heer Lafère aan de J. Verfaille- weg, die dezer dagen /ondci-handen worden genomen en die binnen een maand, tot een -58-tal behoorlijke woningen zullen worden gemetamorfoseerd. De schuren zelf, zal men s'.raks niet meer herkennen. Er is een schuur van 60 meter, die zal worden omgebouwd tot 10 bethoorh'jké woningen, woningen met een huiskamer, met een, twee, drie of vier slaap kamers, met electrisch licht, gas en water- aansluiting, met kasten en keukens en be hoorlijke toiletten. Men zal dit plekje straks niet meer herkennen en vele Heldersche ge zinnen, die daar sinds maanden een nacht verblijf vinden, zullen „Vluchtelingenzorg" zeer dankbaar zijn voor haar initiatief. Op het land van den heer Lafère zijn tal van gezinnen, die dag en nacht niet naar Den Helder gaan. Deze krijgen dus een semi-permanept verblijf. Er zijn ook ver- schillende gezinnen, die overdag in Den Hel der zijn en die alleen 's nachts buiten door brengen. Voor dezo gezinnen zullen behoor lijke nachtverblijven komen, met een kamer om 's avonds wat gezelligheid te vinden. Vandaag reeds zou men met den verhouw beginnen en de heer v. d. Pluym, de direc teur van Bureau Vluchtelingenzorg, rekent er op, dat. binnen een maand het geheele ge val gereed zal zijn. Waarschijnlijk zullen, tij dens de verbouwing, woonwagens gerequi- reerd worden, om den menschen op deze wij ze tijdelijk een nachtverblijf buiten de stad te helpen. Aan alles is dus gedacht. In een slotartikel hopen we iets te vertel len van onze bevindingen in den polder en van het werken van het bureau op de Oude-, grachL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1