_§clnH|Cl*l%MI i*ll Bit #F DAGBLAD VOOR HOLLANDS NOORDERKWARTIER Het rijksathietieksportfeest 19.21 uur Boeren» zaait meer wintergraan GROOT SUCCES DER ITALIANEN Werkregeling in verband verduisteringsvoorschriften V oedselproblemen in de Sovjet-Unie Britsche torpedojager vernietigd Oneenipheid te Londen WREEDE BEHANDELING DER DUITSCHERS IN IRAN Verduisteren Honden- en kattenbrood Ontzettende vondsten in Kiel Hoofdredacteur: J. KEESMAN. Schagen. VB - Ülfgflve rfe* N.V. Uitg.-Mij". „"Hollands Noorderkwartier" Schagen. Zoodat Nederlaad zichzelf kan voeden. Wil Nederland zichzelf kunnen voeden, dan dient voor 1942 rond 400.000 ha. broodgraan uitgezaaid te worden. Voor 1941, zoo gaat het pro ductieslagmanifest, uitgaande van de commissie Dr. Posthuma, voort, bedroeg 4© uitzaai 311.000 ha, winter graan en 67.000 ha. zomergraan. To taal 378.000 ha. broodgraan. Dit be- teekent dus dat voor 1942 nog meer wintergraan uitgezaaid moet wor den dan voor 1941. Het gaat echter niet alleen ona de oppervlakte. De kwaliteit van het zaaizaad en zeker ook de wijfce van bewerking van het land spelen een groote rol. .de tarweteelt zijn zeven punten van ijzondere beteekenis. Op de klei, zavel en ss kan men de, beste resultaten verwach- sn. Ook op andere gronden goeden zand- rond en dalgrond is de laatste jaren echter et succes tarwe geteeld. Men moet dan hter de beste perceelen uitzoeken. Zaai iders liever rogge, die met veel minder iede gronden en met minder mest genoe- neemt. Tapye stelt hoogere eischen aan de vrucht- issoling dan de andere granen. Vanouds reeg de tarwe de beste plaats in den ora- lop. Dus zoo mogelijk na braak of koolzaad. De beste voorvruchteQ van tarwe zijn ha- er. karwij» aardappelen, en vlinderbloemige iwassen. Hieruit volgt steeds dat een juiste bemes- ng van hfct grootste belang is. Als eerste ewas op gescheurd grasland kan zeer goed nve genomen wofrddn. bijv., wanneer men laat is voor koolzaad. In de volgende ja- in zaait mén op gescheurd goed grasland kleigrond geen graan, omdat dit te weel- jrig zou worden. Men kiest dan beter kool- iad en hakvruchten. Zomertai*we kan met minder stikstof vxol- aan dan wintertarwe. gropdbewerking kan in de meeste ge- ftllen eenvoudig zijn. Men ploegt en egt 'n lar maleh om de cmkruideiT'te bestrijden, méststoffen (bijv stalmest) onder te wer- r'D en de ^structuur in orde te brengen. Na wten en karwij zijn deze bewerkingen oodzakelijk. Na aardappelen, bieten en boo- en, die een onkruidvrije stoppel nalaten, oegt men weinig en zaait steeds direct aarna. Het zaaien van tarwe wordt algemeen met machine uitgevoerd, breedwerpig zaaien zaadverkwisten. Neem de rijenafstand 20 30 cm. Een wijde rijenafstand heeft het oordeel, dat het schoffelen gemakkelijker aat en dat het gewas steviger blijft. Voor Duitschland strijdt voor Europe Opnieuw drie Sovjetdiyisies vernietigd Hoofdkwartier van den Führer, 20 Sept. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Ten Noordoosten van Dnjeprope- trowslc werden drie SovvjetdivisieS door Duitsche en Italiaansche troepen in 'n omsingelende beweging aangeval len en vernietigd. Volgens de totdus- ver ontvangen berichten werden 13.000 gevangenen gemaakt. 69 stukken ge schut en talrijk ander oorlogsmateriaal werd buitgemaakt. De deels in een 'moerassig gebied gedrongen vijand, leed zware, bloedige verliezen. Sterke formaties van de luchtmacht bestreden met goede uitwerking spoorweginstal- laties in het Donetzbekkep. alsmede in het gebied rondom Moskou. In het zeegebied rondom Kroonstad kreeg een Sowjetkruiser een bomvoltreffer. Ge vechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad en Moskou. Duikbooten hebben, zoohls reeds in een extrabericht is medegedeeld, uit een van Gibraltar naar Engeland va rend convooi in aanvallen, welke ver scheidene dagen" duurden. 12 vijande lijke koopvaarders met tezamen 67.000 brt: en een bewakingsvaartuig tot zin ken gebracht. In het Zuidelijke deel van den den Atlantischen Oceaan heeft een duikboot een tankschip van 12.000 brt. tot zinken gebracht. In den strijd tegen Groot-Brittannie bombardeerde de luchtmacht in den af geloopen nacht militaire installaties aan xhet St, Georgokanaal en aan de Zuidkust van het eiland. In Noord-Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bom vol treffers op Britsche tentenkampen en opslag plaatsen van materiaal bij Tabroek Bij deze aanvallen verloor de vijand in luchtgevechten vijf en door de luchtdoelartillerie twee vliegtuigen. Vrij zwakke, strijdkrachten van de Britsche luchtmacht vlogen in den af geloopen nacht naar Noordwest- en Ziydwest-Duitschland. Door neerge worpen bommen ontstond onaanzien lijke schade. De luchtdoelartillerie schoot een Britschen bommenwerper neer. Amsterdam op de schaats. Een jeugdig inwoonster der hoofdstad laat zich de ijzers onderbinden, om een' baantje te rijden op da heropende kunstijsbaan in de Apollohal (Pax-Holland-De Haan ml) geringe opbrengst behoeft men niet te vree zen. De zaaizaadhoeveelheid is bij vroegen zaai (half October) 120—l3o kg/ha, Hoe later men zaait, hoe meer zaad er genomen moet worden, bijv. eind November 150160 kg/ha, omdat er dan meer zaden verongelukken. Van fijnkorrelige rassen, als Carsten, neemt men 10 procent minder. Van zomer tarwe neemt men bijv. 150 tot 160 kg., dus vrij veel. Zomertarwes hebben korteren groeitijd en stoelen minder uit dan wintertarwe. Het spreekt vanzelf, dat voor het zaaien alleen het allerbeste zaad genomen moet worden, d.w.z. gezond, rasecht en zuiver. Het is daarom ten sterkste aan te bevelen om zaad te gebruiken, dat door den N.A.K. is goedgekeurd. Boeren gedenkt, dat de voedselvoorzie ning van het Nederlandsche volk slechts dan verzekerd is. indien meer broodgraan dan vroeger wordt verbouwd. Dit is echter alleen mogelijk bij meer bouwland, dan vroeger. Vanzelfsprekend is dat de oppervlakte bouwland slechts door scheuren is uit te breiden. Door scheu ren verzekert gij d& voedselvoorziening van het Nederlandsche volk. Door scheuren voor komt gij, dat het volk \tekort komt en ge brek en hortger hier hun intrede doen! Scheurt dus alle grasland, dat er voor Reschikt is! SUCCESVOLLE ITALIAANSCHE LUCHT AANVAL OP BRITSCHE VLOOTFOBMATIE Het hoofdkwartier van de Italiaan- sche weermacht maakt in een extra- bericht melding van een zeer succes vollen aanval van het lnchtwapen op Engelsche vlooteenheden in de Middellandsche Zee, waarbij twee zware kruisers en één lichte kruiser tot zinken werden gebracht. Tij dens de felle gevechten gingen zes Britsche vliegtuigen en acht Italiaan- sche toestellen verloren. Voor fabrieken en werkplaatsen. Evenals ten behoeve van het vorig win terseizoen heeft de secretaris-generaal van het .departement van sociale zaken ook voor de winterperiode 1941/42 een regeling vast gesteld, welke de mogelijkheid schept ver loren gegane arbeidsuren in te halen, wan neer ten gevolge van de verduisteringsvoor schriften korter dan 48 uur per week moet worden geweékt. Deze regeling komt hier op neer, dat, met uitzondering van de bouw- bdrijven, het aan ondernemingen in alle ge meenten des rijks is toegestaan, als compen satie voor de beperkingen, die de verduiste ringsvoorschriften met zich brengen, in het tijdvak tusschen nu en 31 Mei 1942, langer dan uur per dag en 48 uur per week in fabrieken en werkplaatsen te dóen wer ken. De werktijd mag evenwel niet meer be dragen dan 10 uur per dag èn 55 uur per week, terwijl de dagelijksche werktijd in zijn geheel gelegen moet zijn tusschen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang. Conferentie te Moskon geopend. New York, 29 Sept. D.N.B. In een bericht van het ministerie van landbouw wordt medegedeeld, naar Associated Press meldt, dat de Sow- jet-Unie als gevolg van de Duitsche veroveringen zich tegenover een ernstig voedselprobleem geplaatst ziet. In het bericht wordt aangekon digd, dat de Vereenigde Staten ge noodzaakt zonden kunnen worden voedingsmiddelen via Wladiwostok of Iran naar de Sowjet-Unle te zenden. De Driemogendheden-conferentie is naar Reuter meldt Maandag in Moskou geopend.- Het Egyptische blad Ahrram maakt mel ding van een artikej van den luchtvaart specialist der Sunday Times, die schrijft dat Engeland tot dusverre oorlogsmateri aal ter waarde van 150.000.000 pond aan de Sowjet-Unie heeft geleverd. De belangrijk ste materiaaltransporten zijn overzee reeds 14 dagen voor het begin van den oorlog tus schen Duitschland en de Sowjet-Unie ver zonden. Van het Oostfront BUDAPEST, 29 September (D.N.B.) Het Hongaarsche telegraaf agentschap meldt van het; Oostelijk front: In de Oekraïne zetten de verbonden troe pen hun opmarsch voort. Zij hebben nieu we gebieden bezet en nieuwe Sovjet-eenhe den afgesneden van hun achterwaartscha verbindingen. In den sector der Hongaar sche troepen heeft de vijand eenige actie ondernomen. De bolsjewisten werden over al teruggeslagen. Er werden eenige gevan genen binnengebracht. Overigens was er van weerszijden slechts geringe activiteit der artillerie» HELSINKI, 29 Sept. (D.N.B.) Over de actie in de lucht wordt officieel medege deeld: Zondag den 28sten September héb ben de Finsche luchtstrijdkrachten in ster ken getale het bombardement op hét traject PetroiskoiKarhumaeki voortgezet en vol treffers geplaatst op transportlijnen en spoorwegemplacementen. Een vijandelijke jager werd neergeschoten, een andere moest een noodlanding maken op Finsch gebied. In Oost Karelië werden door het luchtaf weergeschut drie Sovjet bommenwerpers, alsmede drie jachtvliegtuigen ten val ge- bcachj. HAAGSCHE OUDJES! De heer v. Dorsten 101 jaar. (Van onzen Haagschen correspondent). Nauwelijks is van de twee Haagsche 102- jarie dames eene overleden, of al weer een ander „oudje" vraagt onze aandacht Van daag mag n.1. de heer L. van Dorsten het bijzondere feit herdenken, dat hij 101 jaar geleden geboren werd. 30 September 1840 kwam hij op dit aardsche tranendal en vele jaren heeft hij in zijn welbesteed leven op zee rondgezworven. Het gehoor wil niet zoo best meer, maar verder is de gezondheid van den ouden heer die erg naar zijn zin aan de Valkenboschkade woont, als regel puik en met zijn pijpje en krantje in het zonnetje voor het raam zitfend, heeft-hij wei nig andere verlangens meer. Wanneer hij het even 'druk heeft als ver- leden jaar, toerr hij 100 werd wij schreven er toen nog over ïal de heer van Dorsten geen reden tot klagen hebben. Ook een voetbaltournooi. In het kader van het door den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche ge bied georganiseerde rijksathietieksportfeest, waarvan de uitvoering aan den Duitschen dienstsport is opgedragen, zal ook een voet baltournooi tusschen verschillende elftallen van Duitsche eenheden en bureaus worden gehouden.' De eerste wedstrijd is gisteren gehouden op het sportterrein aan de Hoekwaterstraat te Voorburg, tusschen eerr elftal van den dienstpost en van de marine. Op 1 October 'zullen de elftallen van de Wa'ffen SS en van de Duitsfche politie met elkander derj strijd aanbinden. De beide winnende ploegen zullen Zater dag 4 October, als onderdeel van het pro'- gramma in het stadion tegen elkaar spelen. Deze wedstrijd en eindstrijd van dit tournooi zal dan1 om 17.15 uur aanvangen. De wed strijd tusschen de beide verliezers zal enkele uren tevoren gehouden' worden op een der Blauwwit terreinen om de derde en vierde plaats. Zes Britsche bommenwerptxs boven Duitschldrifl" omlaagge haald. BERLIJN, 30 Sept. (D.N.B.) Aan de Engelsche oostkust hebben Duitsche ge- vechtsvliegttuigen gisteravond een koopvaar dijschip van ongeveer 8000 b.r.t. met bom men van zwaar kaliber tot zinker^ gebracht In dezelfde wateren werd een Britsche tor pedojager door bornvoltreffers met stellig heid verpietigd. Engelsche vliegtuigen zijn vannacHt naar Noord-Duitschland gevlogen en hebben op verschillende plaatsen o.a. op Hamburg en Stettin, een aantal brisantbommen gewor pen, welke geringe materieele schade en verliezen onder de burgerbevolking veroor zaakten. Nachtjagers, luchtdoelgeschut en- marine-arfillerie schoten volgens tot dus ver ontvangen berichten fces der aanvallen de bommenwerpers omlaag. Van Kleffens in de oppositie. In Londen is dezer dagen een z.g. interge- allieerde 'conferentie gehouden waaraan- ook de emigranten regeeringen deelnamen. De Nederlander van Kleffens is daarbij in verzet gekomen tegen de z.g. Atlantische verklaring welke is opgesteld tijdens de ontmoeting van Churchill en Roosevelt. Hij meen.de dat door zekere bepalingen de vrijhandel in gedrang zou komen. Wij ko men morgen op een en ander uitvoerig te rug. LIJDENSWEG VAN VROUWEN EN KINDE REN. DRAMA VAN WEERGALOOZE WREEDHEID EN SCHAAMTE LOOSHEID. Berlijn, 29 Sept. (ANP.) De nadere bij zonderheden over den terugkeer van de rijks duitsche vrouwen en kinderen en de leden van het Duitsche gezantschapsperso neel uit Iran kijn gelijk een drama van weer- galooze wreedheid en schaamteloosheid. De Duitsche pers zal in de gelegenheid worden gesteld hierover uitvoerig te berichten, doch reeds, thans kan op grond van mededeelin- gen uit welingelichte kringen het volgende gezegd worden.' 470 Duitsche vrouwen en kinderen en de leden van, het Duitsche gezantschap in Te heran zijn intusschen aan de Turksehe grens aangekomen. Na de overweldiging van Iran door Engelsche en Sowjet troepen was de Iraansche regeering door afpersingen ge dwongen de weerbare Duitschers aan de bol sjewisten en Engelschen uit te leveren. De Duitsche gezant heeft een verbitterden strijd gestreden om tenminste *de vrouwen en kin deren voor een vreesclijk lot te bewaren en hen naar Duitschland terug te brengen De Britsche en de Sowjet regeering alsmede de Iraansche regeering hadden den Duitschen gezant voor het transport van deze rijks- duitschers op plechtige wijze een vrijgeleide tot naar Turkije toegezegd. Op 17 Septem ber vertrok het transport van Teheran. In weerwil van de plechtige beloften der Sow- jets en Engelschen en ondanks het feit, dat het transport vergezeld werd door neutrale diplomaten werd de weg, dien deze men- schen, waaronder zich zwaar zieke, zwange re en hoog bejaarde vrouwen bevonden, tot een waren lijdensweg. Van 17 tot 23 September speelden zich op dezen weg onbeschrijfelijke scènes af. Aller eerst werd het transport door Sowjet solda ten onder commando van Sowjet officieren en commissarissen stelselmatig, uitgeplun derd. In de eerste plaats waren het de kost bare voorwerpen,' welke zonder, opgaaf van redenen geroofd werden, waaronder ook alle bagage van de leden van het Duitsche ge zantschappen van den D.uitschén gezant per soonlijk. Koffers, pelterijen, sieraden en al het andere, wat de aandacht der bolsjewis ten trok, werden gestolen en voor de oogen der Duitschers weggevoerd» De vergezellende neutrale diplomaten en vertegenwoordigers van de Iraansche regeering stonden mach teloos tegenover dit optreden van de bolsje wisten eri werdenvmet dreigementen en door middel van wapens verhinderd in te grij pen. Schandalia. Het schandelijkste speelde zich af enkele kilometers voor de Turksche grens. Hier gaf de Sowjet-ambtenaar, die het transport ver gezelde, bevel tot het houden van een korte marschpauze, waarin de Duitschers in het open veld de vrachtauto's moesten verlaten zich in gelid moesten opstellen. Terwijl de mannen door de bolsjewistische soldaten met de wapens in toom werden gehouden, storm de een groep gewapende bolsjewistische vrouwelijke soldaten op de vrouwen en kin deren a)f, en kleedden de weerloozen in den waarsten zin van het woord tot op het hemd uit. Onder voorwendsel van een fouileering en met de permanente bedreiging van dood geschoten te worden, werd alles, wat tot dus ver aan de klauvpen der Sowjets was ont gaan, gestolen, zooals kleedingstukken, schoenen, kousen, ondergoed, trouwringen, ja zelfs de kleinste en waardelooze' souvenirs, als halskettinkjes van kinderen en kinder- ringetjes werden gestolen. Met behulp van messen en bajonetten werden de vastzittende trouwringen van de vingers der vrouwen verwilderd. Ret transport is in een hevig geschokten toestand in Turkije aangekomen. Van Duit sche zijde moesten groot bedragen liquide gemaakt worden om de vrouwen en kinde ren in staat te stellen óp straat te ver- toonen, daar zij ten deele slechts gehuld waren in oude mantels en lompen. Door de doorstane mishandelingen en de opgeloopen verwondingen verkeert een deel der vrou wen en kinderen zich irf een toestand, wel ke een vreeselijke aanklacht vormt tegen de georganiseerde bolsjewistische misdadi gers en hun bondgnooten. In toonaangevende Duitsche kringen wordt dit optreden als weergaloos in de geschie denis der diplomatieke" betrekkingen tus schen de volken gebrandmerkt, en de be grijpelijke verbittering van het Duitsche volk over deze schandelijke daden der bol sjewisten tot uiting gebracht waarvoor niet alleen de Moskousche machthebbers, doch ook de Engelsche regeering en het Engel sche volk verantwoordelijk gesteld moet worden Vanavond gaat de verduistering In om eo duuri tot morgenochtend 7.39 uur Bon aan wijzing. 's-Gravenhage, 29 Sept. Het Rijksbureau voor de vöedselvborziening in oorlogstijd ma^akt bekend, dat voor het tijdvak- van 1 tot en rpet 31 October 1941 op bon no. 13 van de. voeder kaart voor honden wordt ver krijgbaar gesteld voor honden van: Groep 1, 2, 3, 4, 5, en groep 6 resp. 10 kg., 10 Kg., 8 kg., 5 kg4 kg, en 3 kg. honden brood. Op bon no. 13 van de voederkaart voor katten wórdt voor dezelfde periode 1 Vfc kg. kattenbrood verkrijgbaar gesteld. Na 31 October 1941 zijn de bonnon no. 13 van vorenbedoelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aangeno men. OVERDRACHT LANDBOUWGRONDEN. 's-Gravenhage, 29 Sept. In de Ned. staats courant van heden is opgenomen een be sluit van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en vis^cherij, waarbij wordt bepaald, dat voor overdracht van landbouwgronden door eeri liquidee- rende vennootschap aan haar aandeelhou ders, geen toestemming meer noodig is. De Duitsche soldaten zijh goede maatjes met de bewoners van de veroverde streken in de Oekraïne. Een gemoedelijk gesprek met een bejaarde inwoonster van een der dorpen (Atlarrtic-Holland) EEN MASSA-GRAF ONTDEKT, WAARIN VERMINKTE LIJKEN. Ook in Kief zijn massagraven gevonden, waarin vermoorde mannen, vrouwen en kin deren door de Gcpeoe waren begraven, al dus blijkt uit een door de Duitsche pers ge publiceerd bericht uit Kief. Zes kilometer voor Kief ontdekten Duit sche soldaten een met eeri hooge schutting omgeven terrein. Verscheidene groote pas gedolven en dichtgegooide kuilen trokken hun aandacht. Na enkele steken kwamen met de spade tot ieders ontzetting kleeding stukken naar boven. Een vreeselijke ont dekking. Ontzettend verminkte lijken kwa men te voorschijn. Opnieuw was een moord- plaats van de Gepèoe gevonden. De dooden werden op den grond gelegd. In de kuil lag een man met ingeslagen schedel. Van zijn voetzolen was de huid afgetrokken. Daar naast lag een vrouw nipt het van pijn ver trokken gezicht als van een doodgemartelde. Hieronder lagen weer andere lijken. Vijftig meter verder werd opnieuw gezocht. Weder om kwamen lijken te voorschijn van perso nen, die op onmenschelijke wijze verinoord waren. Langzamerhand kreeg men de zeker heid, dat het gcheele terrein een enkel mas sagraf was, waarin vermoedlijk op last van den chef der Gepeoe te Kief honderden ver moorde vrouwen en mannen waren begra* ven. Een .inwoner verklaarde, dat reeds sinds 1930 hot betreden van het terrein, dat met een schutting omgeven was, verboden was. Het werd steeds door wolfshonden be waakt. De ingang tot dit terrein der Gepeoe werd dag en nacht streng bewaakt. Drie „zwarte raven", zooals de beulknechten der Gepeoe door hei volk werden genoemd, kwa men af en toe met de honden voorbij om water te halen. Dikwijls heeft' hij een ge sprek willen beginnen met de geheimzinni ge mannen, doch steeds werd hij met korte norschs woorden afgewezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1941 | | pagina 1