OFFICIEEL BEDEETtT ~N°. 653, Zondag 7 Januari. A*, 1894. Nieuws» en Advertentieblad. Binnenland a Dit blad verschijnt Woensdag- en Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden Voor dun Burs 80 Cts. Franco per post door ga- heel Nederland 45 Cts. Naar Amerika en andere landen met verhooging der porto's. Advertentiën vóór 10 uur op den dag der nitgave. Prijs der Advertentiën Van 1 tot 5 regels 80 Cts. Iedere regel meer 6 Cts. Groots letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend. Bewijsnummers 2 Cts. per nummer. iONNEMENTEN en ADVERTENTIËN worden aangenomen bij de Uitgevers LAN0EVELB DE ROOU, Parkstraat, Busot op Texel. Onze abonnenten buiten den Burg woonachtig, worden verzocht het Dg door hen verschuldigde over het atgeloopen aar per postwissel over te maken voor 15 Janu- ri a. s. Na dien datum zal over het versclnil- ligde per postkwitantie worden beschikt, met erhooging van 5 cts. voor incasseering. Tweede Zitting van den Militieraad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der emeente TEXEL maken bekend, dat de Tweede itting van den Militieraad voor deze Gemeente (j^l worden gehouden te Alkmaar op Woensdag Iji en 10 Januari 1894, des voormiddags te 11 uren. In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtrent le in de eerste zitting niet afgedane zaken en 01 ?er degenen, die als plaatsvervangers of nummer- erwisselaars verlangen op te treden. De loteling, omtrent wien de Militieraad in jne eerste zitting reeds uitspraak heeft gedaan, ehoeft niet in de tweede zitting te verschijnen, >n ware hij daarin een plaatsvervanger of ummerverwisselaar mocht willen optreden. Texel, den 8 Januari 1894. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Strick van Linschoten, Burgemeester. J. A. Wesstra, Secretaris. TEXEL, 6 Jan. 1894. Maandag a. s., de tweede Maandag in deze "jbaand, zal er gelegenheid zijn tot het markten el?an vee. - Wij waren dezer dagen in de gelegenheid ene schilderij te bezichtigen, voorstellende [t ene visschersvrouw met haar zoontje aan et strand. Deze schilderij is vervaardigd door jïen Heer J. J. L. ten Kate Jr. en was de jhoofdprijs in eene loterij van de Handels- pVereeniging. y De heer J. Bruijn, in het Hó tel de Lindeboom ujÜhier, was de gelukkige winner van dezen prijs, a Wij achten ons niet bevoegd over de kunst- Jraarde van dit schilderstuk een oordeel uit rte spreken, doch d6elea het bovenstaande mede rten gelieve van kunstkenners en beminnaars, tgvelke zich door bet bezichtigen van genoemde ilchilderij willen vergasten, waartoe de eigenaar gaarne ieder de gelegenheid wil bieden. 4 De winter, die zoo plotseling en gestreng 'zich doet gevoelen, bezorgt ons al dadelijk groot ongerief door de gestremde communicatie en het dientengevolge gestoorde postvervoer Donderdag en Vrijdag kwam geen post over. Voor de vogelen is de strenge vorst een froote hinderpaal om voedsel te vinden. Vergeet dus de vogelen niet. Werkverschaffing. De strenge koude der aatste dagen, welke allo veldarbeid onmogelijk naakt, tengevolge waarvan velen niet in de elegenheid zijn iets te verdienen, doet uitzien raar andere werkzaamheden. Gelukkig heeft de commissie voor werkver schaffing zich ook dit jaar weder eenigazins voorbereid, waardoor voor eenige dagen geleden reeds met het zagen van hout kon worden aangevangen. Dat de personen welke die commissie uit maken, het zaakje van „werkverschaffing" niet ten eigen profijte doen, doch vooral in het belang van hen, voor wien anders niet valt te verdienen en die vaak nog minder dan anderen buiten verdiensten kunnen, daarvan zal ieder wel overtuigd kunnen wezen, en met recht doet die commissie dan ook een beroep (zie achterstaande advertentie) op allen, om die werkverschaffing mogelijk te maken. Zij dit beroep op hulp niet te vergeefs, en moge eene milde inteekening op de straks aangeboden lijsten daarvan getuigen. Wij weten wel dat niet ieder dweept met deze wijze van hulp verleenen, doch laten we daar thans niet over twisten, er is nu hulp noodig; vooral laten we niet iets af breken of afkeuren zonder er iets beters voor in de plaats te stellen. De werkman iets te laten verdienen is voor hem eervoller dan hem eene gift aan te bieden. En och, de thans gevolgde wijze van werk verschaffing werkt nog niet zoo kwaad; wanneer we herinneren dat in den vorigen winter op het verwerkte hout eene winst werd behaald van f 212.57, dan pleit dit zeker daar wel voor; daardoor was het toen mogelijk om, hoewel de bijdragen toen f 389,50 bedroegen, eene som van f 600 nuttig te besteden, waarvan ruim f 500 ten goede kwam voor werk verschaffing en het overige werd uitgereikt aan hen, welke aan deze werkzaamheden niet konden deelnemen. Moge deze korte herinnering genoegzaam zijn om de thans gevolgde wijze van werk verschaffing te verdedigen en velen er door worden aangespoord om milde hulp te ver leenen. Yeel hulp wordt thans gevraagd, van alle zijden en voor velerleidaartoe het zijne bij te dragen is goed is edel, doch vergeten we daarbij vooral de eigen omgeving niet. Het volgende werd ons ter plaatsing toegezonden Aan de Koog is iemand in het bezit van eene tabaksdoos, welke het jaartal van 1777 draagt. Deze doos is vervaardigd van koper en wel het deksel en de bodem van geel- en de staande wanden van rood koper; op het deksel staan op het eene einde 3 scheepjes, daar tusschen in een persoon met een lint in een boog, over het hoofd getrokken, daaronder staat geschreven: Gemeenschap in te staatn Gemeenschap in de sinnen. •I- N In het midden een portret met randschrift, wilhelm erk prins, verder onduidelijk; op het andere eind voorstellende eenige ornamenten, daaronder Gemeenschap in handel dat is een goed beginnen lecker fecit. Dit alles is met een krans omtrokken. Op de bodem staat op iedere hoekEropa, Azia, Afrika, America; verder de wereldbol, onderscheidene wapens van Friesland, Zee land, enz., de vrijheidsmaagd, een bundel pijlen, een draak, ooievaar, een boogschutter, eene gedekte tafel waaraan 3 personen zitten met lange pijpen, enz. Daaronder staat te lezen: Ik vaar gelijk een held, na vergelege kuste Was het niet om het geld veel liever zou ik rusten En blijven op het land en houwe mijn gemak En drinken een glas wijn of rook een pijp tabak. Dit alles is er niet in geslagen, maar op gegraveerd. Oosterend, 5 Jan. Beroepen bij de Ned. Ilerv. Gem. alhier Dr. C. Waardenburg, can- didaat te Oud-Beierland. Bij een paar zeer bejaarde menschen te De Wilp werd Maandagavond tegen 10 uur een kindje van enkele dagen oud vóór in de gang gevonden. Er zat niets anders op dan het op te nemen en het voorloopig te ver zorgen, tot er door het bestuur der gemeente orde op die zaak zal zijn gesteld. Verschillende veehouders te Loosdrecht hebben in den afgeloopen zomer voor het eerst een proef genomen met het bovengronds be waren van groen voeder. Thans, nu een aanvang is gemaakt met het toedienen van dit voedsel aan het vee kan over de waarde er van een oordeel worden geveld. Dit oordeel is beslist gunstig. Uit het toenemen der melkopbrengst bij het verstrekken van een betrekkelijk geringe hoeveelheid gras toch blijkt de groote voederwaarde. Het vee geeft, eenmaal er aan gewend, de voorkeur aan dit gras, de voorkeur zelfs boven goed hooi. En is de geur al niet aangenaam, op den smaak der melk heeft dit volstrekt geen nadeeligen invloed. Te Dodewaard werd de vrouw van zekeren Romeijn door een varken in den arm gebeten. Er werd hierop niet het minst gelet, totdat de arm zoodanig opzwol dat de inmid dels geroepen geneesheer het noodig oordeelde, dat het lichaamsdeel werd afgezet. Zondag zijn in het vooronder van een schip aan de Wilhelminakade te Rotterdam de lijken gevonden van twee jeugdige schip pers. De oudste had om zich te verwarmen bij het schrijven van een brief aan zjjn ouders, een stoof met eene gloeiende briket naar het vooronder genomen en daarna het luik ge sloten. Na het voltooien van zijn brief was hij met zijn broeder gaan slapen. Ten bewijze, dat de op het laatste soci alistencongres duidelijk aan den dag getreden verdeeldheid tusschen de revolutionaire en par lementaire socialisten spoedig tot afscheiding van een deel der tegenwoordige leden van den soeiaal-democratischen bond moet leiden, ont- leenen wij het volgende aan Recht voor Allen: „De Baanbreker (red. mr. Troelstra) stelt nu reeds in het vooruitzicht de stichting van een sooiaal-democratischen verkiezingsbond, die van den ouden bond het strijdprogram (min of meer gewijzigd) zal overnemen, TEXELSCHE COURANT. tvura waK5«enB?a tcj cura wwevzwrc?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 1