Buitenland. Uit de „voorschriften tot voorloopige hulpverleening bij plotselinge ongevallen", maken wij het volgende indachtig. Bij bevriezing. Nooit in een warm vertrek brengen. Ontdoe patiënt voorzichtig van zijne kleerenwant zeer gemakkelijk breken, bij bevrorenen, de beenderen als glas leg hem, liefst buiten, op een bed van sneeuw druk die sneeuw vast tegen het lichaam. Is er geen sneeuw, dan stukjes ijs of lappen met koud water. Als na een uur in de sneeuw gelegen te hebben, de ledematen beweeglijk worden, beproeve men dadelijk de kunstmatige ademhaling, terwijl de maagkuil met azijn gewreven wordt. Is de stijfheid geheel opge heven, dan legge men den patiënt in wollen dekens in een kamer waarin niet gestookt wordt. Nu zijn drooge wrijvingen aangewezen. Op gezag van een deskundige maken wij bovendien nog opmerkzaam op het gevaar dat, bij eene koude als de laatste dagen, neus of ooren ligtelijk kunnen bevriezen ter voor koming daarvan is het zeer raadzaam, om, wanneer men in zoo strenge koude zich buiten bevindt, zoo nu en dan neus en ooren eens te wrijven. De heer Land, lid der Tweede Kamer, die ernstig ongesteld is geweest, neemt in beterschap toe. Hij mag dagelijks reeds eenigen tijd het bed verlaten. Te Maastricht heeft iemand, tegen ver goeding van één gulden per dag, voor zijnen broeder 5 dagen hechtenisstraf ondergaan. De zaak kwam uit, en nu is teg9n den plaats vervanger proces-verbaal opgemaakt. Een dure kus. Een besteller bij de Rijks-telegraaf te Amsterdam heeft drie gulden boete gekregen en zal acht dagen in zijn betrekking geschorst worden, omdat hij een dienstmeisje, dat een telegram voor haar mijn heer van hem aannam, had aangehaald en een zoen gegeven. Ten opzichte van de spoorweg-beambten, die betrokken zijn geweest in het ongeval op 26 Nov. 11. aan de brug aan den Omval te Amsterdam, is naar de „N. R. Ct." mede deelt door den directeur-generaal der Exploi tatiemaatschappij beslist, datde hoofdconducteur zal worden ontslagen, de conducteur zal worden teruggesteld en de dienstdoende brugwachter in eene andere betrekking zal worden geplaatst, terwijl omtrent het lot van den machinist eerst na diens herstel eene beslissing zal worden genomen. Het Rott. Nil. is voor 1894 met iets nieuws voor ons land voor den dag gekomen. Het looft nl. „een prijs der deugd" uit, ten bedrage van f 1000, welke premie wordt ge steld op de edelste daad, welke in 1894 ter kennis van de redactie wordt gebracht. Zij noodigt daarom hare lezers uit haar per brief kennis te geven van bijzonder edele handelingen of gedragingen, die hun ter ooren komenhet Rott. Nbl. zal deze laten onder zoeken, de bevinding mededeelen en op 81 December van dit jaar melden, aan wien wegens onbaatzuchtige handelingen, edel ge drag, langdurige opofferingen, de eereprijs is waardig gekeurd ten bedrage van één duizend gulden. Uit Amsterdam schrijft men De circus was op Oudejaarsavond dien avond by uitnemendheid, om thuis feest te vieren vr(j goed bezet. Zonder te willen afdingen op de aantrekkingskracht der elégante paardrydsters, waaronder uitmunten Katchen Renz, de moedige Kathen Carré, en op de uitmuntende paarden- dressuur, durven wjj toch beweren dat De Colibris- karavaan het allereerst tot dat ongewoon druk bezoek heeft aanleiding gegeven. Een negental persoontjes van 19 tot 25 jaar, waarvan de kleinste zoo groot is als eene flinke zuigeling, de grootste als een driejarig jongetje, allen keurig gekleed in gala toilet, de twee dametjes in elegante avondtoiletten, kwamen in kleine koetsjes en landauers de circus binnenrijden en werden door een der heertjes, een gedecoreerde, aan 't publiek voorgesteld, waarbij bleek dat een der dametjes son epouse was. De menschjes zfjn allen normaal gebouwd, recht van ljjf en leden, zien er gezond uit en hebben blfjkbaar pret er in, door de menigte met zooveel bewondering te worden beschouwd. Als men ze zoo in den circus ziet, vergeet men een oogenblik het onge lukkige van het levenslot dier kleine menschen, en soms zou men hun voor kinderen als groote menschen gekleed aanzien, ware het niet dat ze allen een beslistheid en vastheid van beweging hebben, die onmiddelijk u tot de overtuiging brengt dat ge met personen van zekeren leeftijd te doen hebt. Ze treden op als circus musici, Spaansche dansers, acrobaten, zangers een der dametjes zingt zelfs in vfjf talen chansonnettes en doen toeren met gedresseerde dwerg olifanten. De stemmetjes ztjn van allen zeer scherp, schijnen uit een phonograaf te komen. De dametjes en heertjes, komen by 't publiek in de loges, loopen dicht langs de omheining van den circus zoodat men gelegenheid genoeg heeft ze op te nemen. Het is de wereld bekeken door een verkleinglas. Door een hond gered. Zondagnamiddag viel eene vrouw met water scheppen in de haven te Breda en zou, daar het ongeluk door niemand bemerkt werd, zeker verdronken zijn, als niet haar hendje, dat aan den kant stond, door vreeselijk gehuil de opmerkzaamheid had getrokken van een nabijliggende schipper, die na veel moeite de reeds bijna bewustelooze vrouw mocht redden. In de algemeene vergadering van den Bond van Nederlandsche onderwijzers, 29 en 30 Dec. te Utrecht gehouden, bleek, dat de Bond telt 3556 leden in 116 aideelingen. De kas sloot met een tekort van t 198. Zwolle werd aangewezen als plaats voor de volgende vergadering. Een informatiebureau voor onderwijzers, die naar eene gemeente solliciteeren, zal werden inge steld, de aandacht zal worden gevestigd op het geven van onderwijs door niet onderwijzers en de wensch werd uitgesproken, dat alle onder wijzers zich verzekeren. Besloten werd, dat hoofden van scholen geen leden van den Bond kunnen zijn. Men was van oordeel, dat de Bond wel aan politiek moest doen. Omtrent eene motie of de Bond zich met de zaak: „De Groninger kweekschool" zoude bemoeien of niet, staakten de stemmen, zoodat dit punt tot eene volgende vergadering werd aangehouden. Met groote meerderheid werd verworpen eene motie om een afkeurend oordeel uit te sproken over de houding van de Volksvertegenwoordiging in zake de kieswet en van enkele leden daarvan, die het volk in hunne rede hadden beleedigd. De bettel armbanden zijn uit de mode. Wat is er echter geworden van al die munt stukjes, die voor eenige jaren hun rammelend bestaan sleten aan den arm van lieftallige jonge dames? Een kleine vingerwijzing geeft een dubbeltje, dat dezer dagen tusschen andere muntstukken in een kas werd aangetroffen. Waar vroeger de beeltenis der koningin was aangebracht, stond nu op de gladgepolijste oppervlakte „aan mijn geliefde F. v. F." Het oogje, waarmee deze hulde indertijd aan een armband was vastgehecht geweest, was zorgvuldig afgeveild, zoodat de munt weer tot haar oorspronkelijke bestemming kon worden teruggebracht. Welk liefdesdrama tot de scheiding had aanleiding gegeven was natuurlijk niet aan het munt stuk te zien. —In de bijeenkomst van den Geneeskundigen Raad van Zuid-Holland overwoog de vergade ring, dat o.a. uit de meer dan gewone uit breiding, die het aantal pokkengevallen in de provincie gedurende de laatste maanden heeft ondergaan, en de omstandigheden, waaronder dit geschiedde, blijkt, dat de belangen der volksgezondheid eene beteretoepassingdringend eischen. Een andere drangreden was ook dat meer tijdige vaccinatie en meer geregelde vaccinatie volstrekt noodzakelijk zijn, te meer, daar op algemeene toepassing hiervan voorhands nog niet mag worden gerekend, zoodat men daarop bij de bestrijding der pokken niet uitsluitend mag vertrouwen. Een der leden verklaarde bij de discussie, dat vaccinatie en revaccinatie, mits met goed gevolg verricht, als een absoluut voorbehoed middel tegen de ziekte is te beschouwen. Niemand trok trouwens het afdoende van de inenting in twijfel. Op grond van bovenstaande overwegingen werd besloten de burgemeesters en geneeskun digen uit te noodigen bij de uitvoering van d voorschriften der ziektenwet ten opzicht iein vooral van pokken, roodvonk en diphteritus lu de regelen in acht te nemen, welke de raa set in een veertiental punten heeft samengevat®^ Omtrent de Voedingstentoonstelling Biussel wordt het volgende gemeld: „De Hollanders, wier spekslagerij zoo beroemt is, dank zij hunne spreekwoordelijke zindelijkj heid en de kwaliteit van het vleesch, zijl waardiglijk op onze tentoonstelling vertegen*611 woordigd. In het bijzonder wordt de aandach 661 gevestigd op het huis zonder wederga C. Th f van Buuren te Rotterdam, die verschillend: etablissementen in Nederland heeft. Daar he was toegestaan de verschillende voortbrengse l5~ len te keuren, lieten zich velen onzer voor lw naamste dames niet onbetuigd: met het proeveig van zijne Haagsche en Getruffeerde Lever worst, Rookvleesch, Rolvleesch, Rolpens, Rook worst, Têtes pressées etc." ng< ein ide ist Men heeft berekend, dat er in het vorig1 t: jaar 292 werkstakingen in Frankryk hebben plaats gehad aan 500 industrieels inrichtingen gezamenlijk met 50,000 arbeiders. Indien mer» nu gemiddeld het dagloon stelt op 5 fr., dat komt men tot een verlies van byna vijf millioei dat de werklieden zich berokkend hebben; dal is 100 fr. per hoofd. Hoe weinig door de socialisten in Frankrjjt het begrip van broederschap tusschen de volkeren wordt in toepassing gebracht, is do vorige week gebleken, toen een socialistisch afgevaardigd! |n opkwam tegen de werklieden-treinen welke de Noorder Spoor wegmaatschappij tusschen Belgische en Fransche grensstations laat loopen. Hy ver langde bescherming voor den nationalen arbeid en het staken van het goodkoop vervoer vac Belgische arbeiders, die 's avonds naar hun land st' terugkeeren en daar het verdiende loon verteeren, Pc P et tac cb rr >n és Ofschoon, volgens opgaaf, van do 5000 week kaarten, di6 gewoonlijk worden gebruikt, slechts 180 door Beigen worden genomen, heeft dege, Fransche regeering aan den g63telden oisch toegegeven en verboden dat de Fransche vrerk- manstreinen verder gaan dan tot de grens van België, Biykens de laatste berichten uit St.-Petersburg begint de cholera zich daar weer te vertoonen. Naar het heet, kwamen op 31 Dec. weer ongeveerd 30 ziektegevallen voor, waarvan 15 met doodelijken afloop. Op het eiland Madera waar de epidemie geruimen tyd stand hield, begint de ziekte allengs te ver- dwynen. In het geheel zyn op het eiland omstreeks 1000 personen aan dezo ziekte overledenzeker een aanzienlijk getal in verhouding tot de geringe bevolking. In Duitschland wordt de cholera als geheel verdwenen beschouwd, daar zich van 8 tot 31 Dec, in het geheele Ryk slechts 8 gevallen voordeden van welke de meeste zonder doodelijken afloop. Volgens het verschenen regeeringsrapport deden zich in 1892 in Duitschland voor 19719 gevallen, waarvan 8590 met doodelijken afloop. Daarentegen werd in het afgeloopen jaar aangifte gedaan van niet meer dan 213 ziekte-gevallen van Januari tot Maart en van 569 gevallen ge durende den zomer. Van deze ïyders stierven je er 377. he In vergeiyking met 1892, toen Hamburg zoo lc geducht werd geteisterd, geeft dus het jaar 1893 alle reden tot tevredenheid. De Duitsche regeering VI schryft dezen gunstigen uitslag vooral toe aan de doeltreffende voorzorgsmaatregelen, welke zjj ïc gedurende het vorige jaar ter voorkoming en bestryding der ziekte heeft genomen. In de vorige week kwamen in Engeland twee ongelukken voor door lichtvaardig omgaan BE met vuurwapenen. Terwyi een gezin aan tafel bc zou gaan, nam een volwassen dochter een geweer F: op dat in den hoek stond, om dit eene betere p plaats to geven. Terwijl zij door de kamer ging, fc stootte zy met den kolf tegen de leuning van 3? een stoel. Het geweer, waarvan men niet wist dat het geladen was, ging af en de een en twintig- jarige broeder van het meisje viel dood neer. fr Het andere geval is niet minder treurig. Een p jongman stond voor zijne beminde en dreigde haar li gekscherend met een revolver. Zy waarschuwde iiem, maar hij lachte om haar angst en liet den haan al spelend klinken om haar te verschrikken. Maar onverdacht ging de lading af en viel hy dood aan hare voeten. Een kogel was hem in den mond gedrongen. ,ai lai

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1894 | | pagina 2